โปรแกรมจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย GPA (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1. โปรแกรม GPA54 มี 4 แบบ คือ คู่มือ
   1.1 โปรแกรมกลาง GPA 54 (แบบที่ 1 คือ GPA54 Normal Font)
         เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้รองรับกับแบบรายงาน ปพ. ปี 2551
   1.2 โปรแกรมกลาง GPA 54 (แบบที่ 2 คือ GPA54 Front Small Font)
         เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ปี 2551
         ด้านหน้าตัวอักษรเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้
   1.3 โปรแกรมกลาง GPA 54 (แบบที่ 3 คือ GPA54 Back Small Font)
         เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ปี 2551
         ด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้
   1.4 โปรแกรมกลาง GPA 54 (แบบที่ 4 คือ GPA54 Front & Back Small Font)
         เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ปี 2551
         ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของรายวิชาหลักและกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้
2. โปรแกรม AccessRunTime
   เป็นโปรแกรมที่มีการปรับแก้ฐานข้อมูล Access 2003 ให้สามารถใช้กับรุ่นที่สูงขึ้น เช่น Access 2007, 2010 เป็นต้น
3. โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (GPA Checking)
   เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนที่จะนำส่งให้กับศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง
   ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. ได้แก่ รหัสสังกัด รหัสประชาชน ชื่อ นามสกุล เป็นต้น