จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ที่ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา รวมทุกระดับ
1 กระบี่
  เมืองกระบี่
  อบจ.กระบี่
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ - - 329 289 - 618
  ทม.กระบี่
  1.รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า 253 536 - - - 789
  2.รร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด - - 873 68 - 941
  3.รร.เทศบาล 3 ท่าแดง 229 506 - - - 735
  4.รร.เทศบาล 4 มหาราช 371 532 - - - 903
  ทต.กระบี่น้อย
  1.รร.เทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย 74 100 - - - 174
  อบต.ไสไทย
  1.รร.บ้านไสไทย 96 49 - - - 145
  อบต.อ่าวนาง
  1.รร.บ้านช่องพลี 176 516 - - - 692
  2.รร.อนุบาลอ่าวนาง 355 - - - - 355
  เขาพนม
  ทต.เขาพนม
  1.รร.เทศบาลตำบลเขาพนม 260 223 - - - 483
  อบต.เขาดิน
  1.รร.บ้านช้างตาย 74 71 - - - 145
  คลองท่อม
  ทต.คลองท่อมใต้
  1.รร.เทศบาลคลองท่อมใต้ 432 780 - - - 1,212
  ปลายพระยา
  ทต.ปลายพระยา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 113 - - - - 113
  อบต.เขาต่อ
  1.รร.อนุบาลบางเท่าแม่ 215 128 - - - 343
  ลำทับ
  ทต.ลำทับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำทับ 90 - - - - 90
  เหนือคลอง
  อบต.คลองเขม้า
  1.รร.อนุบาลคลองเขม้า 32 - - - - 32
  อ่าวลึก
  ทต.อ่าวลึกใต้
  1.รร.เทศบาลอ่าวลึกใต้ 248 256 - - - 504
  อบต.คลองหิน
  1.รร.บ้านป่างาม - - - - - -
รวม 3,018 3,697 1,202 357 - 8,274
2 กาญจนบุรี
  เมืองกาญจนบุรี
  อบจ.กาญจนบุรี
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) - - 610 251 - 861
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน) 50 170 142 - - 362
  ทม.กาญจนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 227 784 - - - 1,011
  2.รร.เทศบาล 2 ประชาภิบาล 137 144 - - - 281
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านบ่อ 311 930 - - - 1,241
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม 124 254 - - - 378
  5.รร.เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ 109 334 200 - - 643
  อบต.บ้านเก่า
  1.รร.วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี 66 99 - - - 165
  ทองผาภูมิ
  ทต.ทองผาภูมิ
  1.รร.เทศบาลทองผาภูมิ 109 280 - - - 389
  ท่าม่วง
  ทต.หนองขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 50 - - - - 50
  ท่ามะกา
  ทม.ท่าเรือพระแท่น
  1.รร.เทศบาล 1 214 106 - - - 320
รวม 1,397 3,101 952 251 - 5,701
3 กาฬสินธุ์
  เมืองกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  1.รร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์ - - 118 144 - 262
  2.รร.คลองขามวิทยาคาร - - 135 116 - 251
  3.รร.จุมจังพลังราษฎร์ - - 201 291 - 492
  4.รร.ดงมูลวิทยาคม - - 287 286 - 573
  5.รร.ทรายมูลพิทยาคม - - 51 87 - 138
  6.รร.นาเชือกวิทยาคม - - 98 59 - 157
  7.รร.เนินยางประชาสามัคคี - - 418 333 - 751
  8.รร.บัวขาว - - 1,366 1,458 - 2,824
  9.รร.เมืองสมเด็จ - - 454 313 - 767
  10.รร.ลำปาววิทยาคม - - 304 134 - 438
  11.รร.หนองชุมแสงวิทยาคม - - 75 107 - 182
  12.รร.หนองห้างพิทยา - - 151 107 - 258
  ทม.กาฬสินธุ์
  1.รร.เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ - 1,135 - - - 1,135
  2.รร.เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา - - 124 41 - 165
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเหนือ 658 - - - - 658
  4.รร.เทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ - 287 - - - 287
  ทต.นาจารย์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาจารย์ 30 - - - - 30
  ทต.ห้วยโพธิ์
  1.รร.ดงสวางวิทยายน 63 108 60 - - 231
  กมลาไสย
  ทต.กมลาไสย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย 89 35 - - - 124
  ทต.ธัญญา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา 63 - - - - 63
  กุฉินารายณ์
  ทม.บัวขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว 130 - - - - 130
  ทต.เหล่าใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ 12 - - - - 12
  คำม่วง
  อบต.ทุ่งคลอง
  1.รร.อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง 30 - - - - 30
  ฆ้องชัย
  อบต.โคกสะอาด
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 131 172 - - - 303
  ท่าคันโท
  ทต.ท่าคันโท
  1.รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.) 130 19 - - - 149
  ยางตลาด
  อบต.คลองขาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 113 280 - - - 393
  ร่องคำ
  ทต.ร่องคำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ 145 369 - - - 514
  สหัสขันธ์
  ทต.โนนศิลา
  1.รร.อนุบาลโนนศิลา* 198 - - - - 198
  หนองกุงศรี
  ทต.ดงมูล
  1.รร.อนุบาลโคกกลาง 20 - - - - 20
รวม 1,812 2,405 3,842 3,476 - 11,535
4 กำแพงเพชร
  เมืองกำแพงเพชร
  อบจ.กำแพงเพชร
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร - - 305 238 - 543
  ทม.กำแพงเพชร
  1.รร.ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) - - 439 119 - 558
  2.รร.เทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ 182 474 - - - 656
  3.รร.เทศบาล 2 วัดทุ่งสวน 199 491 - - - 690
  4.รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) 31 88 - - - 119
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกำแพงเพชร - - - - 100 100
  ทม.หนองปลิง
  1.รร.เทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) 75 51 - - - 126
  ทต.นครชุม
  1.รร.เทศบาล 1 คลองสวนหมาก 40 - - - - 40
  ขาณุวรลักษบุรี
  ทต.ขาณุวรลักษบุรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 107 - - - - 107
  คลองขลุง
  ทต.ท่ามะเขือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 90 - - - - 90
  อบต.วังแขม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม 77 - - - - 77
  พรานกระต่าย
  ทต.บ้านพราน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน 109 13 - - - 122
  ทต.พรานกระต่าย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย 120 - - - - 120
  ลานกระบือ
  ทต.ช่องลม
  1.รร.เทศบาลช่องลม 114 125 - - - 239
  ทต.ลานกระบือ
  1.รร.เทศบาลลานกระบือ 108 224 - - - 332
รวม 1,252 1,466 744 357 100 3,919
5 ขอนแก่น
  เมืองขอนแก่น
  อบจ.ขอนแก่น
  1.รร.โคกสูงประชาสรรพ์ - - 83 43 - 126
  2.รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 116 70 - 186
  3.รร.ซำสูงพิทยาคม - - 307 181 - 488
  4.รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา - - 186 70 - 256
  5.รร.นางิ้ววิทยาสรรค์ - - 379 271 - 650
  6.รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม - - 130 75 - 205
  7.รร.โนนหันวิทยายน - - 598 391 - 989
  8.รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 86 157 117 - - 360
  9.รร.บ้านหนองเสี้ยว 157 338 - - - 495
  10.รร.เปรมติณสูลานนท์ - - 151 98 - 249
  11.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย - - 77 42 - 119
  12.รร.พระยืนวิทยาคาร - - 269 113 - 382
  13.รร.พิศาลปุณณวิทยา - - 240 129 - 369
  14.รร.พูวัดพิทยาคม - - 101 50 - 151
  15.รร.มัธยมหนองเขียด - - 158 76 - 234
  16.รร.เมืองพลพิทยาคม - - 1,666 1,467 - 3,133
  17.รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม - - 180 143 - 323
  18.รร.สีชมพูศึกษา - - 979 767 - 1,746
  19.รร.หนองโนประชาสรรค์ - - 193 107 - 300
  ทน.ขอนแก่น
  1.รร.เทศบาลคุ้มหนองคู 76 203 - - - 279
  2.รร.เทศบาลบ้านตูม 69 352 159 - - 580
  3.รร.เทศบาลบ้านโนนชัย 128 400 123 - - 651
  4.รร.เทศบาลบ้านโนนทัน 82 324 119 - - 525
  5.รร.เทศบาลบ้านโนนหนองวัด 54 118 - - - 172
  6.รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน 127 381 160 - - 668
  7.รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 112 447 255 123 - 937
  8.รร.เทศบาลบ้านหนองแวง 36 127 - - - 163
  9.รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่ 69 424 205 - - 698
  10.รร.เทศบาลวัดกลาง 47 672 1,335 638 - 2,692
  11.รร.เทศบาลสวนสนุก 302 2,482 - - - 2,784
  ทม.บ้านทุ่ม
  1.รร.เทศบาลบ้านทุ่ม* 287 - - - - 287
  ทต.ท่าพระ
  1.รร.เทศบาลท่าพระ 184 175 - - - 359
  ทต.บ้านเป็ด
  1.รร.เทศบาลบ้านเป็ด 207 77 - - - 284
  ทต.พระลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ 185 - - - - 185
  ทต.สำราญ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสำราญ 202 - - - - 202
  เขาสวนกวาง
  ทต.โนนสมบูรณ์
  1.รร.ป่าเปือยเทพอำนวย 16 29 - - - 45
  อบต.ดงเมืองแอม
  1.รร.อนุบาลตำบลดงเมืองแอม 121 - - - - 121
  โคกโพธิ์ไชย
  ทต.โพธิ์ไชย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย 97 139 - - - 236
  ชุมแพ
  ทม.ชุมแพ
  1.รร.เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 41 99 320 146 - 606
  ทต.โนนหัน
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนหัน - 45 - - - 45
  น้ำพอง
  ทต.กุดน้ำใส
  1.รร.เทศบาลกุดน้ำใส 82 204 - - - 286
  ทต.น้ำพอง
  1.รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 108 152 - - - 260
  ทต.ม่วงหวาน
  1.รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ 31 42 - - - 73
  ทต.ลำน้ำพอง
  1.รร.เทศบาลลำน้ำพอง 34 156 - - - 190
  บ้านไผ่
  ทม.บ้านไผ่
  1.รร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 171 331 - - - 502
  2.รร.เทศบาลบ้านไผ่ 123 268 208 14 - 613
  บ้านแฮด
  ทต.บ้านแฮด
  1.รร.เทศบาลบ้านแฮด 205 116 - - - 321
  เปือยน้อย
  ทต.เปือยน้อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย (บ้านวังหิน) 51 - - - - 51
  พล
  ทม.เมืองพล
  1.รร.เทศบาลพลประชานุกูล 129 714 298 - - 1,141
  2.รร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ 153 472 202 - - 827
  3.รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 60 139 79 - - 278
  อบต.โนนข่า
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 144 - - - - 144
  มัญจาคีรี
  ทต.มัญจาคีรี
  1.รร.เทศบาลตำบลมัญจาคีรี 181 557 - - - 738
  แวงน้อย
  ทต.แวงน้อย
  1.รร.เทศบาลตำบลแวงน้อย 120 134 - - - 254
  แวงใหญ่
  ทต.แวงใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแวงใหญ่ 27 - - - - 27
  สีชมพู
  อบต.ภูห่าน
  1.รร.บ้านทุ่งเชือก 51 82 35 - - 168
  อบต.สีชมพู
  1.รร.บ้านห้วยสายหนัง 108 38 - - - 146
  หนองเรือ
  ทต.โนนทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนทอง 37 - - - - 37
  ทต.หนองแก
  1.รร.เทศบาลหนองแก 117 167 - - - 284
  ทต.หนองเรือ
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองเรือ 1 25 - - - - 25
รวม 4,642 10,561 9,428 5,014 - 29,645
6 จันทบุรี
  เมืองจันทบุรี
  ทม.จันทนิมิต
  1.รร.อนุบาลจันทนิมิต 101 - - - - 101
  ทม.จันทบุรี
  1.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 275 1,026 542 - - 1,843
  2.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 134 462 246 - - 842
  ขลุง
  ทม.ขลุง
  1.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 330 818 - - - 1,148
  2.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๒ - - 327 80 - 407
  ท่าใหม่
  ทม.ท่าใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านป่าแดง 29 43 - - - 72
  2.รร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 183 479 196 - - 858
  3.รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม 37 75 - - - 112
  4.รร.เทศบาลวัดหนองบัว 45 87 - - - 132
  สอยดาว
  ทต.ทับช้าง
  1.รร.เทศบาลทับช้าง 1 48 148 - - - 196
รวม 1,182 3,138 1,311 80 - 5,711
7 ฉะเชิงเทรา
  เมืองฉะเชิงเทรา
  อบจ.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.ชำป่างามวิทยาคม - - 579 420 - 999
  2.รร.วัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) 57 208 135 - - 400
  ทม.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) 195 404 191 - - 790
  2.รร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 232 652 222 - - 1,106
  บางคล้า
  ทต.บางคล้า
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแจ้ง 244 491 230 - - 965
  2.รร.เทศบาล 2 วัดโพธิ์ 200 337 158 - - 695
  อบต.เสม็ดใต้
  1.รร.บ้านหนองโสน 34 73 - - - 107
  บางน้ำเปรี้ยว
  อบต.หมอนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง 73 - - - - 73
  บางปะกง
  ทต.บางวัว
  1.รร.เทศบาล 1 บางวัว 272 659 103 - - 1,034
  ทต.บางวัวคณารักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 273 - - - - 273
  บ้านโพธิ์
  ทต.เทพราช
  1.รร.เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 110 244 - - - 354
  สนามชัยเขต
  ทต.สนามชัยเขต
  1.รร.วัดบางมะเฟือง 147 231 - - - 378
รวม 1,837 3,299 1,618 420 - 7,174
8 ชลบุรี
  เมืองชลบุรี
  อบจ.ชลบุรี
  1.รร.ชุมชนวัดหนองค้อ 262 1,113 633 152 - 2,160
  2.รร.ท่าข้ามพิทยาคม 93 405 458 229 - 1,185
  3.รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) 123 303 110 - - 536
  4.รร.บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) 234 328 125 - - 687
  5.รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 86 237 107 - - 430
  6.รร.พลูตาหลวงวิทยา - - 849 587 - 1,436
  7.รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 79 255 160 - - 494
  8.รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี 34 79 - - - 113
  9.รร.สวนป่าเขาชะอางค์ 167 395 251 232 - 1,045
  10.รร.หัวถนนวิทยา - - 527 271 - 798
  11.รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 990 1,720 - - - 2,710
  ทม.ชลบุรี
  1.รร.เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 86 167 110 - - 363
  2.รร.เทศบาลวัดกำแพง 151 390 273 - - 814
  3.รร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 135 304 211 - - 650
  4.รร.เทศบาลวัดโพธิ์ 103 187 111 - - 401
  5.รร.เทศบาลอินทปัญญา 377 925 271 - - 1,573
  ทต.คลองตำหรุ
  1.รร.เทศบาลคลองตำหรุ - 149 65 - - 214
  2.รร.อนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ 156 - - - - 156
  ทต.ดอนหัวฬ่อ
  1.รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) 121 237 - - - 358
  เกาะสีชัง
  ทต.เกาะสีชัง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง 135 - - - - 135
  บ่อทอง
  ทต.บ่อทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อทอง 68 - - - - 68
  บางละมุง
  ทม.หนองปรือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ 491 971 - - - 1,462
  ทต.ห้วยใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว 106 296 - - - 402
  บ้านบึง
  ทม.บ้านบึง
  1.รร.เทศบาล 1 (สถาวร) - 498 315 - - 813
  2.รร.เทศบาล 2 (ตะวันออก) - 150 - - - 150
  3.รร.อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 142 - - - - 142
  4.รร.อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 69 - - - - 69
  อบต.คลองกิ่ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว 162 - - - - 162
  พนัสนิคม
  ทม.พนัสนิคม
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 142 415 - - - 557
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส 186 357 - - - 543
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว 77 160 - - - 237
  4.รร.เทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร - - 484 - - 484
  ศรีราชา
  ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
  1.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ซากค้อ) - - - - - -
  2.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ตำบลบึง) - - - - - -
  3.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (บ้านเขาชี) - - - - - -
  4.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (วัดพิบูลสัณหธรรม) - - - - - -
  ทน.แหลมฉบัง
  1.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 1 625 1,659 - - - 2,284
  2.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 450 1,206 - - - 1,656
  3.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 3 - - 1,164 146 - 1,310
  ทม.ศรีราชา
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา 228 961 476 - - 1,665
  2.รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 195 837 238 123 - 1,393
  3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา - - - - 314 314
  อบต.บ่อวิน
  1.รร.บ้านพันเสด็จใน 81 269 - - - 350
รวม 6,354 14,973 6,938 1,740 314 30,319
9 ชัยนาท
  เมืองชัยนาท
  อบจ.ชัยนาท
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท - - 221 194 - 415
  ทม.ชัยนาท
  1.รร.เทศบาลเขาท่าพระ 79 194 133 - - 406
  2.รร.เทศบาลบ้านกล้วย 292 884 358 - - 1,534
  3.รร.เทศบาลวัดหัวยาง 137 129 - - - 266
  มโนรมย์
  ทต.หางน้ำสาคร
  1.รร.เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 143 283 - - - 426
  วัดสิงห์
  ทต.วัดสิงห์
  1.รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 134 343 157 - - 634
  สรรพยา
  ทต.สรรพยา
  1.รร.เทศบาลตำบลสรรพยา 108 129 - - - 237
  หันคา
  ทต.หันคา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหันคา 53 - - - - 53
รวม 946 1,962 869 194 - 3,971
10 ชัยภูมิ
  เมืองชัยภูมิ
  อบจ.ชัยภูมิ
  1.รร.กวางโจนศึกษา - - 356 189 - 545
  2.รร.กุดน้ำใสพิทยาคม - - 46 36 - 82
  3.รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม - - 766 630 - 1,396
  4.รร.โคกสะอาดวิทยา - - 53 49 - 102
  5.รร.ตรีประชาพัฒนศึกษา - - 181 125 - 306
  6.รร.เนินสง่าวิทยา - - 336 170 - 506
  7.รร.โนนกอกวิทยา - - 556 279 - 835
  8.รร.โนนคร้อวิทยา - - 186 145 - 331
  9.รร.บ้านเดื่อวิทยาคม - - 142 75 - 217
  10.รร.บ้านเป้าวิทยา - - 542 324 - 866
  11.รร.บ้านหันวิทยา - - 305 127 - 432
  12.รร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม - - 848 542 - 1,390
  13.รร.โป่งนกประชาสามัคคี - - 78 66 - 144
  14.รร.เพชรวิทยาคาร - - 547 323 - 870
  15.รร.ภูแลนคาวิทยายน - - 174 109 - 283
  16.รร.มัธยมชัยมงคลรังงาม - - 129 127 - 256
  17.รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา - - 150 76 - 226
  18.รร.มัธยมหนองศาลา - - 158 105 - 263
  19.รร.ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา - - 67 38 - 105
  20.รร.สตรีชัยภูมิ 2 - - 207 112 - 319
  21.รร.สระพังวิทยาคม - - 190 193 - 383
  22.รร.หนองขามวิทยา - - 117 59 - 176
  23.รร.หนองไผ่วิทยานุสรณ์ - - 88 58 - 146
  24.รร.หนองสังข์วิทยายน - - 275 155 - 430
  25.รร.ห้วยต้อนพิทยาคม - - 336 233 - 569
  26.รร.ห้วยยางวิทยาคม - - 177 84 - 261
  ทม.ชัยภูมิ
  1.รร.เทศบาล 1 วิทยานารี 236 441 - - - 677
  2.รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา 44 79 83 - - 206
  3.รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร 56 76 - - - 132
  4.รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ 145 355 237 - - 737
  อบต.โพนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 71 - - - - 71
  แก้งคร้อ
  ทต.แก้งคร้อ
  1.รร.เทศบาลแก้งคร้อ 161 347 - - - 508
  ทต.นาหนองทุ่ม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม 199 70 - - - 269
  อบต.หนองขาม
  1.รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา 30 60 12 - - 102
  คอนสวรรค์
  อบต.บ้านโสก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก 42 - - - - 42
  คอนสาร
  ทต.คอนสาร
  1.รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ 150 220 71 - - 441
  จัตุรัส
  ทต.หนองบัวใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๑ 53 - - - - 53
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๒ 13 - - - - 13
  บำเหน็จณรงค์
  ทต.บ้านเพชร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร 92 - - - - 92
  ทต.บำเหน็จณรงค์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 88 - - - - 88
  อบต.โคกเริงรมย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 101 - - - - 101
  ภูเขียว
  ทต.ภูเขียว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลภูเขียว 179 - - - - 179
  หนองบัวแดง
  ทต.หนองบัวแดง
  1.รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)* 340 344 - - - 684
  หนองบัวระเหว
  ทต.โคกสะอาด
  1.รร.เทศบาลตำบลโคกสะอาด 57 38 - - - 95
รวม 2,057 2,030 7,413 4,429 - 15,929
11 ชุมพร
  เมืองชุมพร
  อบจ.ชุมพร
  1.รร.บ้านทับวัง 156 199 82 78 - 515
  2.รร.สหกรณ์ประชานุกูล 91 165 125 60 - 441
  ทม.ชุมพร
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา 181 460 457 165 - 1,263
  2.รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว 32 39 - - - 71
  หลังสวน
  ทม.หลังสวน
  1.รร.เทศบาลวัดด่านประชากร 83 190 - - - 273
  2.รร.อุดมวิทยากร - - 127 34 - 161
รวม 543 1,053 791 337 - 2,724
12 เชียงราย
  เมืองเชียงราย
  อบจ.เชียงราย
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 44 245 1,392 938 - 2,619
  ทน.เชียงราย
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีเกิด 163 765 - - - 928
  2.รร.เทศบาล 2 หนองบัว 198 675 - - - 873
  3.รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล 120 462 - - - 582
  4.รร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ 125 407 - - - 532
  5.รร.เทศบาล 5 เด่นห้า - - 456 262 - 718
  6.รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย - - 1,318 1,362 - 2,680
  7.รร.เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 221 521 - - - 742
  8.รร.เทศบาล 8 บ้านใหม่ 84 226 - - - 310
  ทต.บ้านดู่
  1.รร.เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) 187 - - - - 187
  อบต.ท่าสุด
  1.รร.อนุบาลตำบลท่าสุด 162 - - - - 162
  อบต.แม่กรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 81 - - - - 81
  อบต.แม่ข้าวต้ม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม 120 - - - - 120
  ขุนตาล
  ทต.บ้านต้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านต้า - - - - - -
  ทต.ป่าตาล
  1.รร.เทศบาลตำบลป่าตาล 113 196 - - - 309
  เชียงของ
  ทต.เวียงเชียงของ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 113 - - - - 113
  เชียงแสน
  ทต.เวียงเชียงแสน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 58 136 - - - 194
  อบต.บ้านแซว
  1.รร.เทศบาลตำบลบ้านแซว 55 94 - - - 149
  อบต.ศรีดอนมูล
  1.รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 33 117 - - - 150
  เทิง
  ทต.บ้านปล้อง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 75 - - - - 75
  ทต.เวียงเทิง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงเทิง 242 - - - - 242
  ทต.หงาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหงาว - - - - - -
  ป่าแดด
  ทต.ป่าแงะ
  1.รร.เทศบาล 1 (สันติสุข) 101 - - - - 101
  2.รร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) - 177 68 - - 245
  ทต.ป่าแดด
  1.รร.เทศบาล 1 (ป่าแดด) 59 152 - - - 211
  พาน
  ทต.เมืองพาน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านเก่า 141 390 171 - - 702
  อบต.ดอยงาม
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) 61 108 - - - 169
  อบต.ทรายขาว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 49 125 34 - - 208
  อบต.ป่าหุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 84 - - - - 84
  อบต.เมืองพาน
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 39 89 - - - 128
  อบต.สันติสุข
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 58 - - - - 58
  แม่จัน
  ทต.จันจว้า
  1.รร.เทศบาล 1 ต้นยาง 213 - - - - 213
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล - 216 - - - 216
  ทต.แม่คำ
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 121 212 - - - 333
  อบต.ป่าตึง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 185 102 - - - 287
  อบต.ศรีค้ำ
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 42 133 - - - 175
  แม่ลาว
  ทต.ป่าก่อดำ
  1.รร.เทศบาล 1 ป่าก่อดำ 164 226 - - - 390
  แม่สรวย
  ทต.เจดีย์หลวง
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 80 26 - - - 106
  แม่สาย
  ทต.แม่สาย
  1.รร.เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 294 596 - - - 890
  2.รร.เทศบาล 2 วัดป่ายาง 255 - - - - 255
  ทต.เวียงพางคำ
  1.รร.เทศบาลเวียงพางคำ 80 - - - - 80
  ทต.ห้วยไคร้
  1.รร.เทศบาลตำบลห้วยไคร้ 50 - - - - 50
  เวียงชัย
  ทต.เวียงชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย 49 - - - - 49
  ทต.เวียงเหนือ
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 51 50 - - - 101
  เวียงเชียงรุ้ง
  ทต.บ้านเหล่า
  1.รร.เทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) 131 - - - - 131
  อบต.ป่าซาง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง 172 - - - - 172
  เวียงป่าเป้า
  ทต.เวียงป่าเป้า
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 104 142 - - - 246
รวม 4,777 6,588 3,439 2,562 - 17,366
13 เชียงใหม่
  เมืองเชียงใหม่
  อบจ.เชียงใหม่
  1.รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 174 657 214 - - 1,045
  2.รร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 83 227 156 - - 466
  3.รร.บ้านศาลา 56 214 167 - - 437
  4.รร.แม่อายวิทยาคม - - 359 426 - 785
  ทน.เชียงใหม่
  1.รร.เทศบาลดอกเงิน 58 136 - - - 194
  2.รร.เทศบาลวัดกู่คำ 78 112 - - - 190
  3.รร.เทศบาลวัดเกตการาม 47 104 - - - 151
  4.รร.เทศบาลวัดเชียงยืน 101 235 - - - 336
  5.รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 99 329 164 - - 592
  6.รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 127 256 - - - 383
  7.รร.เทศบาลวัดพวกช้าง 64 120 - - - 184
  8.รร.เทศบาลวัดศรีดอนไชย 100 291 171 - - 562
  9.รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง 75 229 117 - - 421
  10.รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 97 195 - - - 292
  11.รร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 48 106 - - - 154
  ทม.แม่เหียะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ 119 - - - - 119
  ทต.หนองป่าครั่ง
  1.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง - 146 60 - - 206
  2.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 94 - - - - 94
  จอมทอง
  ทต.จอมทอง
  1.รร.เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 68 152 - - - 220
  ทต.ดอยแก้ว
  1.รร.บ้านแม่เตี๊ยะ - - - - - -
  เชียงดาว
  ทต.ทุ่งข้าวพวง
  1.รร.บ้านห้วยเป้า 48 138 - - - 186
  2.รร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 54 - - - - 54
  ทต.เมืองนะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ 1 240 - - - - 240
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ ๒ - - - - - -
  ไชยปราการ
  ทต.ไชยปราการ
  1.รร.เทศบาล 1 ไชยปราการ 155 286 32 - - 473
  ดอยสะเก็ด
  ทต.ตลาดใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 38 - - - - 38
  ทต.แม่คือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ 109 - - - - 109
  ทต.แม่ฮ้อยเงิน
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 40 - - - - 40
  ทต.สันปูเลย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 210 - - - - 210
  ฝาง
  ทต.บ้านแม่ข่า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 86 - - - - 86
  ทต.แม่ข่า
  1.รร.บ้านหล่ายฝาง 86 158 - - - 244
  ทต.เวียงฝาง
  1.รร.เทศบาลเวียงฝาง 196 162 - - - 358
  ทต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย 108 - - - - 108
  อบต.แม่สูน
  1.รร.บ้านล้องอ้อ 79 107 15 - - 201
  พร้าว
  ทต.ป่าไหน่
  1.รร.อนุบาลตำบลป่าไหน่ 63 - - - - 63
  อบต.แม่แวน
  1.รร.อนุบาลแม่แวน 71 - - - - 71
  อบต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลสันทรายพัฒนา 96 - - - - 96
  อบต.โหล่งขอด
  1.รร.อนุบาลโหล่งขอด 41 - - - - 41
  แม่แตง
  ทม.เมืองแกนพัฒนา
  1.รร.อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 132 228 17 - - 377
  ทต.จอมแจ้ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 112 - - - - 112
  ทต.แม่แตง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง 80 - - - - 80
  ทต.สันมหาพน
  1.รร.เทศบาลตำบลสันมหาพน 114 159 - - - 273
  อบต.กื้ดช้าง
  1.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 1 67 - - - - 67
  2.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 95 - - - - 95
  แม่ริม
  ทต.แม่ริม
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ริม 94 - - - - 94
  ทต.สันโป่ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง 85 - - - - 85
  อบต.ดอนแก้ว
  1.รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 168 121 - - - 289
  2.รร.บ้านดอนแก้ว 93 109 - - - 202
  แม่วาง
  ทต.แม่วาง
  1.รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) 49 73 - - - 122
  แม่ออน
  อบต.ห้วยแก้ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 72 - - - - 72
  แม่อาย
  ทต.แม่อาย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 154 - - - - 154
  อบต.แม่สาว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว - - - - - -
  อบต.สันต้นหมื้อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 65 - - - - 65
  สะเมิง
  ทต.สะเมิงใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 28 - - - - 28
  อบต.แม่สาบ
  1.รร.แม่สาบดรุณศึกษา 36 - - - - 36
  สันกำแพง
  ทต.บวกค้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง 79 - - - - 79
  ทต.สันกำแพง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 80 - - - - 80
  ทต.ออนใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ 103 - - - - 103
  อบต.ร้องวัวแดง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง 64 - - - - 64
  สันทราย
  ทต.เจดีย์แม่ครัว
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 210 - - - - 210
  ทต.แม่แฝก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก 86 - - - - 86
  ทต.หนองแหย่ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองแหย่ง - - - - - -
  สันป่าตอง
  ทต.ทุ่งต้อม
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 29 - - - - 29
  ทต.บ้านกลาง
  1.รร.เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง 149 384 207 - - 740
  ทต.ยุหว่า
  1.รร.สันป่าตอง - 74 - - - 74
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 85 - - - - 85
  อบต.ทุ่งสะโตก
  1.รร.อนุบาลตำบลทุ่งสะโตก 64 - - - - 64
  อบต.น้ำบ่อหลวง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 63 - - - - 63
  อบต.มะขามหลวง
  1.รร.อนุบาลมะขามหลวง 46 - - - - 46
  สารภี
  ทต.ยางเนิ้ง
  1.รร.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 78 63 - - - 141
  หางดง
  ทต.หนองควาย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 75 - - - - 75
  ทต.หางดง
  1.รร.เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 248 558 - - - 806
  อมก๋อย
  ทต.อมก๋อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลอมก๋อย - - - - - -
รวม 6,111 6,129 1,679 426 - 14,345
14 ตรัง
  เมืองตรัง
  ทน.ตรัง
  1.รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์ 196 628 200 - - 1,024
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ 223 338 383 197 - 1,141
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง 119 278 - - - 397
  4.รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ 81 134 - - - 215
  5.รร.เทศบาล 5 วัดควนขัน 67 146 - - - 213
  6.รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม 230 528 419 102 - 1,279
  7.รร.เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย 47 112 - - - 159
  8.รร.เทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 232 85 - - - 317
  อบต.นาท่ามเหนือ
  1.รร.บ้านเกาะปราง 23 69 - - - 92
  กันตัง
  ทม.กันตัง
  1.รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี 133 219 205 - - 557
  2.รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 63 78 - - - 141
  ย่านตาขาว
  ทต.ย่านตาขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว 243 74 - - - 317
  สิเกา
  ทต.ควนกุน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลควนกุน 250 47 - - - 297
  ห้วยยอด
  ทต.ห้วยยอด
  1.รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา 179 536 148 - - 863
รวม 2,086 3,272 1,355 299 - 7,012
15 ตราด
  เมืองตราด
  อบจ.ตราด
  1.รร.กีฬาจังหวัดตราด - - 58 54 - 112
  ทม.ตราด
  1.รร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 251 577 239 - - 1,067
รวม 251 577 297 54 - 1,179
16 ตาก
  เมืองตาก
  ทม.ตาก
  1.รร.เทศบาล ๑ กิตติขจร - - 292 312 - 604
  2.รร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย 53 130 - - - 183
  3.รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม 117 473 250 - - 840
  4.รร.เทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ 79 170 - - - 249
  บ้านตาก
  อบต.สมอโคน
  1.รร.อนุบาลสมอโคน 26 - - - - 26
  พบพระ
  ทต.พบพระ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 224 178 - - - 402
  อบต.พบพระ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ 67 164 - - - 231
  อบต.วาเล่ย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 178 - - - - 178
  แม่ระมาด
  ทต.แม่จะเรา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา 115 - - - - 115
  อบต.ขะเนจื้อ
  1.รร.ตือลือราษฎร์พัฒนา 17 33 - - - 50
  2.รร.ห้วยปลากองวิทยาการ 32 90 - - - 122
  อบต.พระธาตุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 36 48 - - - 84
  2.รร.บ้านสี่หลัง 8 14 - - - 22
  3.รร.บ้านห้วยกระทิง 17 47 - - - 64
  อบต.สามหมื่น
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 49 139 - - - 188
  แม่สอด
  ทน.แม่สอด
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครแม่สอด - - - - - -
  2.รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - - - 410 - 410
  3.รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี 224 729 341 - - 1,294
  4.รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว 282 554 233 - - 1,069
  5.รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส 161 454 243 - - 858
  6.รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 386 1,011 456 - - 1,853
  ทต.แม่กุ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ 225 371 - - - 596
  อบต.ด่านแม่ละเมา
  1.รร.บ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง) 18 26 - - - 44
  2.รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย) 62 89 - - - 151
  อบต.พระธาตุผาแดง
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ 32 92 - - - 124
  อบต.มหาวัน
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น 32 123 - - - 155
  อบต.แม่กาษา
  1.รร.อนุบาลตำบลแม่กาษา 172 - - - - 172
  อบต.แม่กุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 40 58 - - - 98
  2.รร.บ้านหนองน้ำเขียว 45 71 - - - 116
  อุ้มผาง
  ทต.แม่กลอง
  1.รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง 47 - - - - 47
  อบต.โมโกร
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 102 167 - - - 269
  2.รร.อนุบาลบ้านแม่กลองคี 95 - - - - 95
รวม 2,941 5,231 1,815 722 - 10,709
17 นครนายก
  เมืองนครนายก
  ทม.นครนายก
  1.รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 425 649 113 - - 1,187
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 78 170 - - - 248
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 92 210 75 - - 377
รวม 595 1,029 188 - - 1,812
18 นครปฐม
  เมืองนครปฐม
  ทน.นครปฐม
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม - - 259 232 - 491
  2.รร.ทวารวดี - - - 267 - 267
  3.รร.เทศบาล 1 วัดพระงาม 136 388 305 - - 829
  4.รร.เทศบาล 2 วัดเสนหา 190 474 241 - - 905
  5.รร.เทศบาล 3 สระกระเทียม 148 427 226 - - 801
  6.รร.เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ 293 924 514 - - 1,731
  7.รร.เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 236 421 345 - - 1,002
  8.รร.อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม 257 135 - - - 392
  9.รร.อนุบาลประปานคร 229 108 - - - 337
  10.รร.อนุบาลสระแก้ว 218 143 - - - 361
  11.รร.อนุบาลสุขสวัสดิ์ 94 64 - - - 158
  12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม - - - - 855 855
  ทต.บ่อพลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ 72 - - - - 72
  อบต.โพรงมะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ 50 - - - - 50
  กำแพงแสน
  อบต.กำแพงแสน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 35 - - - - 35
  ดอนตูม
  ทต.สามง่าม
  1.รร.เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว 134 319 - - - 453
  นครชัยศรี
  ทต.ห้วยพลู
  1.รร.เทศบาลเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) 103 355 174 - - 632
  บางเลน
  ทต.บางเลน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน 282 - - - - 282
  สามพราน
  ทม.สามพราน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านสามพราน 286 828 123 - - 1,237
  ทต.อ้อมใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 156 434 237 - - 827
  2.รร.เทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) 209 455 - - - 664
รวม 3,128 5,475 2,424 499 855 12,381
19 นครพนม
  เมืองนครพนม
  อบจ.นครพนม
  1.รร.กีฬาจังหวัดนครพนม (รร.ชุมชนอาจสามารถ) - - 139 87 - 226
  ทม.นครพนม
  1.รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ 287 669 484 166 - 1,606
  2.รร.เทศบาล 1 หนองแสง 134 368 - - - 502
  3.รร.เทศบาล 2 ถนนบำรุงเมือง 153 321 - - - 474
  4.รร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี 300 642 - - - 942
  5.รร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส 67 136 - - - 203
  6.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) 196 - - - - 196
  ธาตุพนม
  ทต.ธาตุพนม
  1.รร.อนุบาลศรีโคตบูร 227 - - - - 227
  ทต.น้ำก่ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ 83 38 - - - 121
  นาหว้า
  ทต.นาหว้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า 124 - - - - 124
  อบต.บ้านเสียว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว 112 - - - - 112
  ปลาปาก
  ทต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก 62 - - - - 62
  อบต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก 29 - - - - 29
รวม 1,774 2,174 623 253 - 4,824
20 นครราชสีมา
  เมืองนครราชสีมา
  อบจ.นครราชสีมา
  1.รร.กฤษณาวิทยา - - 118 66 - 184
  2.รร.กลางดงปุณณวิทยา - - 131 73 - 204
  3.รร.กุดจิกวิทยา - - 268 189 - 457
  4.รร.เขาใหญ่พิทยาคม - - 145 113 - 258
  5.รร.ครบุรี - - 994 703 - 1,697
  6.รร.คลองไผ่วิทยา - - 139 111 - 250
  7.รร.คลองเมืองพิทยาคม - - 264 198 - 462
  8.รร.เฉลียงพิทยาคม - - 167 173 - 340
  9.รร.ช่องแมววิทยาคม - - 240 181 - 421
  10.รร.ดอนไพลพิทยาคม - - 86 95 - 181
  11.รร.ด่านเกวียนวิทยา - - 460 266 - 726
  12.รร.ตลาดไทรพิทยาคม - - 257 172 - 429
  13.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา - - - 383 - 383
  14.รร.โตนดพิทยาคม - - 108 106 - 214
  15.รร.ทัพรั้งพิทยาคม - - 116 88 - 204
  16.รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม - - 232 154 - 386
  17.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ - - 880 895 - 1,775
  18.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 - - 163 81 - 244
  19.รร.บัวลาย - - 182 147 - 329
  20.รร.บัวใหญ่ - - 1,028 1,074 - 2,102
  21.รร.บ้านใหญ่พิทยาคม - - 187 136 - 323
  22.รร.บ้านใหม่พิทยาคม - - 179 130 - 309
  23.รร.ประทาย - - 1,360 1,451 - 2,811
  24.รร.ปรางค์ทองวิทยา - - 277 226 - 503
  25.รร.ปราสาทวิทยาคม - - 277 224 - 501
  26.รร.ปากช่อง 2 - - 333 302 - 635
  27.รร.ปากช่องพิทยาคม - - 342 190 - 532
  28.รร.พระทองคำวิทยา - - 304 245 - 549
  29.รร.มะค่าวิทยา - - 175 107 - 282
  30.รร.มัธยมบึงปรือ - - 76 33 - 109
  31.รร.มัธยมประดู่วัฒนา - - 161 144 - 305
  32.รร.มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ - - 251 216 - 467
  33.รร.มาบตะโกพิทยาคม - - 190 149 - 339
  34.รร.เมืองยางศึกษา - - 253 295 - 548
  35.รร.ลำพระเพลิงพิทยาคม - - 300 153 - 453
  36.รร.วังน้ำเขียวพิทยาคม - - 284 336 - 620
  37.รร.วังโป่งพิทยาคม - - 65 50 - 115
  38.รร.วังไม้แดงพิทยาคม - - 132 155 - 287
  39.รร.วังรางพิทยาคม - - 246 121 - 367
  40.รร.วังหมีพิทยาคม - - 105 96 - 201
  41.รร.วัดประชานิมิตร - - 404 357 - 761
  42.รร.สองครพิทยาคม - - 116 96 - 212
  43.รร.สะแกราชธวัชศึกษา - - 376 287 - 663
  44.รร.สาหร่ายวิทยาคม - - 317 322 - 639
  45.รร.สีคิ้ว - - 1,340 979 - 2,319
  46.รร.สีคิ้ววิทยาคาร - - 112 92 - 204
  47.รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว - - 178 75 - 253
  48.รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา - - 137 88 - 225
  49.รร.สูงเนิน - - 1,002 602 - 1,604
  50.รร.หนองขามพิทยาคม - - 106 77 - 183
  51.รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม - - 325 211 - 536
  52.รร.หนองบัวพิทยาคม - - 188 108 - 296
  53.รร.หนองบุญมากพิทยาคม - - 318 155 - 473
  54.รร.หนองยางพิทยาคม - - 298 199 - 497
  55.รร.หนองหว้าพิทยาสรรค์ - - 137 132 - 269
  56.รร.ห้วยลึกผดุงวิทยา - - 228 118 - 346
  57.รร.หินดาดวิทยา - - 219 198 - 417
  58.รร.อรพิมพ์วิทยา - - 227 162 - 389
  ทน.นครราชสีมา
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) - - 147 183 - 330
  2.รร.เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร 277 872 422 168 - 1,739
  3.รร.เทศบาล 2 วัดสมอราย 174 404 247 - - 825
  4.รร.เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี 176 624 292 - - 1,092
  5.รร.เทศบาล 4 เพาะชำ 205 551 363 183 - 1,302
  6.รร.เทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี 74 160 158 - - 392
  ทต.หนองไผ่ล้อม
  1.รร.โยธินนุกูล 354 520 215 47 - 1,136
  ทต.หัวทะเล
  1.รร.เทศบาลตำบลหัวทะเล - 74 - - - 74
  ขามสะแกแสง
  ทต.หนองหัวฟาน
  1.รร.เทศบาลหนองหัวฟาน 105 189 - - - 294
  คง
  ทต.เมืองคง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 260 113 - - - 373
  จักราช
  ทต.จักราช
  1.รร.เทศบาลตำบลจักราช 276 - - - - 276
  โชคชัย
  ทต.ด่านเกวียน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน 308 - - - - 308
  โนนแดง
  ทต.โนนแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนแดง - 235 - - - 235
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง 155 - - - - 155
  อบต.โนนแดง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 40 - - - - 40
  โนนสูง
  ทต.ตลาดแค
  1.รร.เทศบาลตลาดแค 129 229 - - - 358
  ทต.โนนสูง
  1.รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 45 78 - - - 123
  2.รร.เทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง 109 183 63 - - 355
  3.รร.เทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา 70 104 - - - 174
  บัวลาย
  ทต.หนองบัวลาย
  1.รร.เทศบาลหนองบัวลาย - 222 - - - 222
  2.รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 123 - - - - 123
  บัวใหญ่
  ทม.บัวใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ 110 182 106 - - 398
  2.รร.เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ 143 365 184 - - 692
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านหนองม่วง 123 261 103 - - 487
  ปักธงชัย
  ทต.ตะขบ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ 33 61 - - - 94
  ปากช่อง
  ทม.ปากช่อง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย 284 525 256 - - 1,065
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) 64 109 - - - 173
รวม 3,637 6,061 20,059 14,866 - 44,623
21 นครศรีธรรมราช
  เมืองนครศรีธรรมราช
  อบจ.นครศรีธรรมราช
  1.รร.บ้านน้ำโฉ 18 53 - - - 71
  2.รร.ไม้เรียงประชาสรรค์ - - 191 158 - 349
  3.รร.วัดสำนักขัน 23 105 - - - 128
  4.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐) 68 429 - - - 497
  5.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ) 49 173 - - - 222
  ทน.นครศรีธรรมราช
  1.รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 224 566 296 - - 1,086
  2.รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร 125 467 - - - 592
  3.รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 299 1,408 - - - 1,707
  4.รร.เทศบาลวัดศรีทวี 111 332 - - - 443
  5.รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 385 1,725 - - - 2,110
  6.รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 325 1,941 - - - 2,266
  7.รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 105 527 - - - 632
  8.รร.เทศบาลวัดใหญ่ 202 809 - - - 1,011
  9.รร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช - 501 - - - 501
  10.รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก - - 617 354 - 971
  ทม.ปากพูน
  1.รร.อนุบาลปากพูน 69 35 - - - 104
  ทต.ท่าแพ
  1.รร.เทศบาลตำบลท่าแพ 34 330 - - - 364
  ทต.บางจาก
  1.รร.เทศบาลตำบลบางจาก 64 - - - - 64
  เฉลิมพระเกียรติ
  ทต.ทางพูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 182 136 - - - 318
  ชะอวด
  ทต.ท่าประจะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลประจะ 47 - - - - 47
  อบต.ขอนหาด
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ๑ 65 - - - - 65
  อบต.บ้านตูล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล 75 - - - - 75
  ท่าศาลา
  อบต.กลาย
  1.รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ 88 57 - - - 145
  ทุ่งสง
  ทม.ทุ่งสง
  1.รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง - 54 291 - - 345
  2.รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ - 324 - - - 324
  3.รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน - 552 - - - 552
  4.รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล - 1,675 - - - 1,675
  5.รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ - - 828 225 - 1,053
  6.รร.รีสอร์ทอนุบาล 688 - - - - 688
  ทุ่งใหญ่
  ทต.ทุ่งสัง
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งสัง 178 168 - - - 346
  นาบอน
  ทต.นาบอน
  1.รร.เทศบาลนาบอน 96 - - - - 96
  ปากพนัง
  ทม.ปากพนัง
  1.รร.เทศบาลปากพนัง 1 56 708 - - - 764
  2.รร.เทศบาลปากพนัง 2 41 493 - - - 534
  3.รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 73 160 - - - 233
  4.รร.เทศบาลวัดนาควารี 92 201 - - - 293
  5.รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 47 201 - - - 248
  6.รร.เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ - - 120 - - 120
  พรหมคีรี
  ทต.ทอนหงส์
  1.รร.เทศบาลตำบลทอนหงส์ 224 135 - - - 359
  พระพรหม
  ทต.นาสาร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลนาสาร 55 - - - - 55
  ร่อนพิบูลย์
  ทต.หินตก
  1.รร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก 144 119 - - - 263
รวม 4,252 14,384 2,343 737 - 21,716
22 นครสวรรค์
  เมืองนครสวรรค์
  อบจ.นครสวรรค์
  1.รร.นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม - - 1 11 - 12
  2.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ - - 377 319 - 696
  ทน.นครสวรรค์
  1.รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 214 387 306 150 - 1,057
  2.รร.เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 158 395 185 - - 738
  3.รร.เทศบาลวัดไทรใต้ 162 341 158 - - 661
  4.รร.เทศบาลวัดไทรเหนือ 123 261 100 - - 484
  5.รร.เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 96 240 91 - - 427
  6.รร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 288 575 347 - - 1,210
  7.รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 282 661 366 146 - 1,455
  8.รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม 189 331 162 - - 682
  ทต.หนองเบน
  1.รร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 170 495 - - - 665
  ชุมแสง
  ทม.ชุมแสง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชุมแสง 62 273 60 - - 395
  2.รร.เทศบาล 2 คลองระนง 38 70 - - - 108
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม 94 216 110 - - 420
  ตากฟ้า
  ทต.ตากฟ้า
  1.รร.เทศบาลตำบลตากฟ้า 83 - - - - 83
  ตาคลี
  ทม.ตาคลี
  1.รร.เทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) 85 225 101 - - 411
  ลาดยาว
  ทต.ลาดยาว
  1.รร.เทศบาลตำบลลาดยาว 155 112 - - - 267
  หนองบัว
  อบต.ห้วยใหญ่
  1.รร.อนุบาลห้วยใหญ่ 40 - - - - 40
รวม 2,239 4,582 2,364 626 - 9,811
23 นนทบุรี
  เมืองนนทบุรี
  อบจ.นนทบุรี
  1.รร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์ 49 83 - - - 132
  2.รร.จันทร์ทองเอี่ยม 272 888 - - - 1,160
  3.รร.ซอและห์ศึกษา 122 243 129 - - 494
  4.รร.ตลาดบางคูลัด 380 821 - - - 1,201
  5.รร.เต็มรักศึกษา 263 834 369 - - 1,466
  6.รร.นนทบุรีวิทยาลัย - - 1,587 456 - 2,043
  7.รร.บางคูลัด 378 985 - - - 1,363
  8.รร.บ้านใหม่ 42 79 - - - 121
  9.รร.ระดิ่งหินประชาสรรค์ 106 252 119 - - 477
  10.รร.วัดแคนอก 98 253 - - - 351
  11.รร.วัดแคใน 96 192 - - - 288
  12.รร.วัดชลอ 72 203 - - - 275
  13.รร.วัดแดง 42 160 - - - 202
  14.รร.วัดตึก 59 92 - - - 151
  15.รร.วัดท่าบันเทิงธรรม 52 139 45 - - 236
  16.รร.วัดบางขนุน 54 65 - - - 119
  17.รร.วัดบางบัวทอง 118 224 - - - 342
  18.รร.วัดบางรักน้อย 108 248 - - - 356
  19.รร.วัดบางอ้อยช้าง 80 123 - - - 203
  20.รร.วัดประชารังสรรค์ 112 125 - - - 237
  21.รร.วัดปลายคลองขุนศรี 94 340 204 - - 638
  22.รร.วัดพิกุลเงิน 240 923 357 - - 1,520
  23.รร.วัดมะเดื่อ 140 286 203 - - 629
  24.รร.วัดรวก 80 108 - - - 188
  25.รร.วัดลุ่ม 48 98 - - - 146
  26.รร.วัดสนามนอก 61 155 - - - 216
  27.รร.วัดสโมสร 54 242 117 - - 413
  28.รร.วัดสลักเหนือ 127 251 114 - - 492
  29.รร.วัดสัก 28 78 - - - 106
  30.รร.วัดสิงห์ทอง 89 151 - - - 240
  31.รร.วัดเสาธงหิน 70 145 - - - 215
  32.รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์ 68 97 - - - 165
  33.รร.สามแยกบางคูลัด 68 164 - - - 232
  34.รร.สุเหร่าลากค้อน 43 131 43 - - 217
  ทน.นนทบุรี
  1.รร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 - - 206 194 - 400
  2.รร.นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 91 233 - - - 324
  3.รร.นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 146 323 229 - - 698
  4.รร.นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 94 215 103 - - 412
  5.รร.นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 119 280 270 56 - 725
  6.รร.นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 224 619 272 - - 1,115
  ทต.ไทรม้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลไทรม้า 80 - - - - 80
  บางกรวย
  ทต.ปลายบาง
  1.รร.เทศบาลปลายบางวัดโคนอน 133 137 - - - 270
  2.รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 36 48 - - - 84
  3.รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง 75 154 - - - 229
  4.รร.เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) 70 171 64 - - 305
  5.รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 198 445 261 65 - 969
  6.รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม 57 73 - - - 130
  บางบัวทอง
  ทม.บางบัวทอง
  1.รร.เทศบาลวัดละหาร 260 946 - - - 1,206
  2.รร.นนท์ประสิทธิ์วิทยา - - 282 67 - 349
  อบต.บางบัวทอง
  1.รร.สหศึกษาบางบัวทอง 182 450 - - - 632
  บางใหญ่
  ทต.บางม่วง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง 128 - - - - 128
  ทต.เสาธงหิน
  1.รร.เทศบาลเสาธงหิน 31 - - - - 31
  ปากเกร็ด
  ทน.ปากเกร็ด
  1.รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ 181 511 - - - 692
  2.รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ 78 228 - - - 306
  3.รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 278 943 - - - 1,221
  ทต.บางพลับ
  1.รร.วัดสาลีโขภิตาราม 89 144 - - - 233
รวม 6,263 15,098 4,974 838 - 27,173
24 นราธิวาส
  เมืองนราธิวาส
  ทม.นราธิวาส
  1.รร.เทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี 191 491 204 - - 886
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล 177 469 131 - - 777
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง 167 454 102 47 - 770
  4.รร.เทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ 113 213 - - - 326
  5.รร.เทศบาล 6 ถนนโคกเคียน 233 362 - - - 595
  6.รร.เทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 125 207 - - - 332
  บาเจาะ
  ทต.ต้นไทร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลต้นไทร - - - - - -
  อบต.ลุโบะสาวอ
  1.รร.อนุบาลประจำตำบลลุโบะสาวอ 182 - - - - 182
  สุไหงโก-ลก
  ทม.สุไหงโก-ลก
  1.รร.เทศบาล 1 ราษฎรบำรุง 115 482 - - - 597
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ 30 86 - - - 116
  3.รร.เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา 394 1,226 268 - - 1,888
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านทรายทอง 159 548 180 - - 887
รวม 1,886 4,538 885 47 - 7,356
25 น่าน
  เมืองน่าน
  อบจ.น่าน
  1.รร.ตาลชุมพิทยาคม - - 187 142 - 329
  ทม.น่าน
  1.รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 137 334 - - - 471
  2.รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล ) 77 146 - - - 223
  3.รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 117 217 67 - - 401
  เวียงสา
  ทต.กลางเวียง
  1.รร.เทศบาล (บ้านหนองนก) 43 88 - - - 131
  อบต.แม่สา
  1.รร.แม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) - 59 - - - 59
รวม 374 844 254 142 - 1,614
26 บึงกาฬ
  เซกา
  ทต.ท่าสะอาด
  1.รร.เทศบาลท่าสะอาด 136 7 - - - 143
  ทต.ศรีพนา
  1.รร.เทศบาลตำบลศรีพนา 290 - - - - 290
  อบต.ป่งไฮ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ 100 - - - - 100
  บึงโขงหลง
  ทต.บึงโขงหลง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 91 - - - - 91
  ปากคาด
  ทต.ปากคาด
  1.รร.เทศบาลปากคาด 169 - - - - 169
  พรเจริญ
  ทต.พรเจริญ
  1.รร.เทศบาลพรเจริญ 271 356 - - - 627
  ศรีวิไล
  ทต.ศรีวิไล
  1.รร.เทศบาลศรีวิไล ๑ (บ้านหนองจันทร์) 51 - - - - 51
รวม 1,108 363 - - - 1,471
27 บุรีรัมย์
  เมืองบุรีรัมย์
  อบจ.บุรีรัมย์
  1.รร.หนองขมารวิทยาคม - - 136 89 - 225
  ทม.ชุมเห็ด
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด 26 - - - - 26
  ทม.บุรีรัมย์
  1.รร.เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 268 1,241 689 354 - 2,552
  2.รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร 272 954 618 185 - 2,029
  3.รร.เทศบาล 3 162 399 - - - 561
  ทต.อิสาณ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๑ 94 - - - - 94
  2.รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๒ 93 - - - - 93
  กระสัง
  ทต.กระสัง
  1.รร.เทศบาลกระสัง 206 - - - - 206
  นางรอง
  ทม.นางรอง
  1.รร.ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 161 511 584 325 - 1,581
  นาโพธิ์
  ทต.นาโพธิ์
  1.รร.เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 54 162 - - - 216
  โนนดินแดง
  ทต.โนนดินแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนดินแดง 175 234 - - - 409
  ประโคนชัย
  ทต.ประโคนชัย
  1.รร.เทศบาลตำบลประโคนชัย 149 38 - - - 187
  ห้วยราช
  ทต.สามแวง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสามแวง 95 - - - - 95
  อบต.บ้านตะโก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก - - - - - -
รวม 1,755 3,539 2,027 953 - 8,274
28 ปทุมธานี
  เมืองปทุมธานี
  อบจ.ปทุมธานี
  1.รร.วัดป่างิ้ว 155 936 - - - 1,091
  2.รร.สามโคก - - 3,256 1,360 - 4,616
  ทม.ปทุมธานี
  1.รร.เทศบาลเมืองปทุมธานี 388 1,017 - - - 1,405
  2.รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี - - 357 211 - 568
  ทต.บางกะดี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี 311 560 - - - 871
  ทต.บางพูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางพูน - - - - - -
  คลองหลวง
  ทม.ท่าโขลง
  1.รร.เทศบาลท่าโขลง 1 1,053 1,425 583 - - 3,061
  อบต.คลองสาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสาม 505 - - - - 505
  อบต.คลองสี่
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสี่ 150 - - - - 150
  ธัญบุรี
  ทน.รังสิต
  1.รร.ดวงกมล 60 477 - - - 537
  2.รร.นครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 241 - - - - 241
  3.รร.นครรังสิต รัตนโกสินทร์ 187 - - - - 187
  4.รร.นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 185 - - - - 185
  5.รร.นครรังสิต เปรมปรีดิ์ 84 - - - - 84
  6.รร.เพียรปัญญา 113 - - - - 113
  7.รร.มัธยมนครรังสิต - - 105 - - 105
  ทม.บึงยี่โถ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๑ 111 - - - - 111
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๒ 47 - - - - 47
  3.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๓ 51 - - - - 51
  ทม.สนั่นรักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 210 - - - - 210
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 93 - - - - 93
  ลาดหลุมแก้ว
  ทต.คลองพระอุดม
  1.รร.เทศบาลคลองพระอุดม 148 - - - - 148
  ลำลูกกา
  ทม.คูคต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต 84 - - - - 84
  ทม.ลาดสวาย
  1.รร.อนุบาลลาดสวาย 353 - - - - 353
  2.รร.อนุบาลลาดสวาย ๒ 73 - - - - 73
  ทม.ลำสามแก้ว
  1.รร.เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ 149 628 168 - - 945
  2.รร.อนุบาล ๑ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 99 - - - - 99
  3.รร.อนุบาล ๒ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 50 - - - - 50
  4.รร.อนุบาล ๓ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 122 - - - - 122
  ทต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา 98 - - - - 98
  อบต.บึงคำพร้อย
  1.รร.วัดราษฎร์ศรัทธาราม 144 501 252 53 - 950
  อบต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา 337 - - - - 337
รวม 5,601 5,544 4,721 1,624 - 17,490
29 ประจวบคีรีขันธ์
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
  อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.รัชตวิทยาคม - - 203 161 - 364
  ทม.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.เทศบาลบ้านค่าย 102 191 128 - - 421
  2.รร.เทศบาลบ้านหนองบัว 117 235 104 - - 456
  3.รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม 131 261 158 - - 550
  ทต.คลองวาฬ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ 31 - - - - 31
  กุยบุรี
  ทต.ไร่ใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านไร่ใหม่ 73 130 - - - 203
  ปราณบุรี
  ทต.เขาน้อย
  1.รร.ค่ายธนะรัชต์ - 174 - - - 174
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย 22 42 - - - 64
  ทต.ปราณบุรี
  1.รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 153 283 - - - 436
  2.รร.อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช) 184 - - - - 184
  อบต.ปากน้ำปราณ
  1.รร.บ้านหนองบัว 40 68 - - - 108
  อบต.หนองตาแต้ม
  1.รร.บ้านหนองตาแต้ม 112 242 105 - - 459
  2.รร.บ้านหนองตาเมือง 31 49 - - - 80
  สามร้อยยอด
  ทต.ไร่เก่า
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 94 231 - - - 325
  หัวหิน
  ทม.หัวหิน
  1.รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 292 385 - - - 677
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาเต่า 80 154 - - - 234
  3.รร.เทศบาลบ้านตะเกียบ 108 192 - - - 300
  4.รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) 153 302 78 - - 533
  5.รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง 226 336 - - - 562
  6.รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 387 915 435 - - 1,737
  7.รร.เทศบาลวัดหนองแก 153 239 - - - 392
รวม 2,489 4,429 1,211 161 - 8,290
30 ปราจีนบุรี
  เมืองปราจีนบุรี
  อบจ.ปราจีนบุรี
  1.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี - - 535 668 - 1,203
  2.รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคาร - - 219 109 - 328
  3.รร.นนทรีวิทยาคม - - 63 65 - 128
  4.รร.ประชารัฐพัฒนา - - 86 63 - 149
  5.รร.มัธยมวัดป่ามะไฟ - - 107 53 - 160
  6.รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง - - 81 52 - 133
  ทม.ปราจีนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ 43 54 49 - - 146
  2.รร.เทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล 188 309 143 - - 640
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร 111 162 61 - - 334
  4.รร.เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ 399 676 165 - - 1,240
  5.รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์ 56 72 - - - 128
  6.รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล 43 62 - - - 105
  กบินทร์บุรี
  ทต.กบินทร์
  1.รร.เทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง 90 159 130 - - 379
  2.รร.เทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ 292 496 257 - - 1,045
  นาดี
  ทต.นาดี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 92 - - - - 92
รวม 1,314 1,990 1,896 1,010 - 6,210
31 ปัตตานี
  เมืองปัตตานี
  อบจ.ปัตตานี
  1.รร.บ้านเขาตูม 96 327 - - - 423
  2.รร.บ้านตะบิงตีงิ 32 141 60 - - 233
  ทม.ปัตตานี
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 98 330 82 27 - 537
  2.รร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร 163 386 - - - 549
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปากน้ำ 106 368 - - - 474
  4.รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 150 847 - - - 997
  5.รร.เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 109 333 - - - 442
  ปะนาเระ
  ทต.พ่อมิ่ง
  1.รร.เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง 39 - - - - 39
  สายบุรี
  ทม.ตะลุบัน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน 154 275 - - - 429
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) 52 114 - - - 166
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ 71 134 - - - 205
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านอุเมะ 44 119 - - - 163
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านกาหยี 243 635 63 - - 941
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด 86 139 154 - - 379
  อบต.มะนังดาลำ
  1.รร.ตัรบียะห์ 132 158 - - - 290
รวม 1,575 4,306 359 27 - 6,267
32 พระนครศรีอยุธยา
  พระนครศรีอยุธยา
  อบจ.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 166 278 - - - 444
  2.รร.วัดป่าคา (เจริญวิทยา) 228 826 432 214 - 1,700
  ทน.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร 226 449 378 243 - 1,296
  2.รร.เทศบาลวัดเขียน 228 512 255 - - 995
  3.รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 47 53 - - - 100
  4.รร.เทศบาลวัดป่าโค 59 106 - - - 165
  5.รร.เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 109 229 123 - - 461
  6.รร.เทศบาลวัดรัตนชัย 56 104 - - - 160
  7.รร.เทศบาลวัดศาลาปูน 58 114 - - - 172
  8.รร.เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 129 324 166 - - 619
  ท่าเรือ
  ทต.ท่าเรือ
  1.รร.เทศบาลท่าเรือประชานุกูล 335 683 93 - - 1,111
  2.รร.เทศบาลวัดกลาง 104 149 - - - 253
  3.รร.เทศบาลวัดแค 36 68 - - - 104
  ทต.ท่าหลวง
  1.รร.เทศบาลวัดถลุงเหล็ก 86 156 - - - 242
  บางปะอิน
  ทต.คลองจิก
  1.รร.คลองจิก(สุขสินนุเคราะห์) 9 - - - - 9
  2.รร.วัดวิเวกวายุพัด 88 234 - - - 322
  ทต.บ้านสร้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 185 - - - - 185
  ทต.ปราสาททอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง 322 - - - - 322
  บ้านแพรก
  ทต.บ้านแพรก
  1.รร.เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว 30 108 - - - 138
  เสนา
  ทม.เสนา
  1.รร.เสนาบดี 217 529 - - - 746
  ทต.เจ้าเจ็ด
  1.รร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 52 118 - - - 170
  ทต.บางนมโค
  1.รร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 108 170 32 - - 310
  2.รร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 127 294 121 - - 542
  3.รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 52 105 70 - - 227
  ทต.สามกอ
  1.รร.วัดสามกอ 71 144 - - - 215
  อบต.รางจรเข้
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 83 65 - - - 148
รวม 3,211 5,818 1,670 457 - 11,156
33 พะเยา
  เมืองพะเยา
  ทม.พะเยา
  1.รร.เทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล 194 417 - - - 611
  2.รร.เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ - 177 288 229 - 694
  3.รร.เทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง 73 192 87 - - 352
  4.รร.เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล 193 267 - - - 460
  5.รร.เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ 186 198 - - - 384
  6.รร.เทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ 98 161 87 - - 346
  ทต.แม่ปืม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม 55 - - - - 55
  จุน
  ทต.เวียงลอ
  1.รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) 74 78 33 - - 185
  เชียงคำ
  ทต.เวียง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียง 59 - - - - 59
  ดอกคำใต้
  ทม.ดอกคำใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 34 - - - - 34
  ทต.บ้านถ้ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 88 - - - - 88
  ปง
  ทต.งิม
  1.รร.เทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) 131 167 - - - 298
  ทต.ปง
  1.รร.เทศบาลตำบลปง 109 - - - - 109
  ทต.แม่ยม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม 76 - - - - 76
  ภูซาง
  ทต.สบบง
  1.รร.เทศบาลสบบง 45 - - - - 45
รวม 1,415 1,657 495 229 - 3,796
34 พังงา
  เมืองพังงา
  อบจ.พังงา
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา - - 76 - - 76
  ทม.พังงา
  1.รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง - 762 170 - - 932
  2.รร.อนุบาลช้าง 420 - - - - 420
  ทต.บางเตย
  1.รร.เทศบาลตำบลบางเตย 74 172 35 - - 281
  ตะกั่วทุ่ง
  ทต.โคกกลอย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโคกกลอย 245 32 - - - 277
  อบต.กะไหล
  1.รร.อนุบาลกะไหล 131 - - - - 131
  ตะกั่วป่า
  ทม.ตะกั่วป่า
  1.รร.เทศบาลบ้านย่านยาว 406 989 526 329 - 2,250
  2.รร.เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 207 461 154 - - 822
  3.รร.เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 95 200 98 - - 393
  ท้ายเหมือง
  ทต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ) 147 113 - - - 260
  ทต.ลำแก่น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น 71 - - - - 71
  อบต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 89 - - - - 89
  อบต.ทุ่งมะพร้าว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว 173 149 - - - 322
  อบต.ลำภี
  1.รร.อนุบาลลำภี 51 - - - - 51
รวม 2,109 2,878 1,059 329 - 6,375
35 พัทลุง
  เมืองพัทลุง
  อบจ.พัทลุง
  1.รร.บ้านท่าแค (วันครู 2500) 242 310 - - - 552
  2.รร.มัธยมเกาะหมาก - - 155 97 - 252
  3.รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง - - 1,411 614 - 2,025
  ทม.พัทลุง
  1.รร.เทศบาลจุ่งฮั่ว - - 244 - - 244
  2.รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 387 1,883 - - - 2,270
  3.รร.เทศบาลวัดนางลาด 52 485 - - - 537
  4.รร.เทศบาลวัดนิโครธาราม 74 342 - - - 416
  5.รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 118 974 - - - 1,092
  ทต.โคกชะงาย
  1.รร.เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 132 296 - - - 428
  อบต.ตำนาน
  1.รร.บ้านทุ่งลาน 26 104 - - - 130
  เขาชัยสน
  ทต.เขาชัยสน
  1.รร.เทศบาลเขาชัยสน 153 463 - - - 616
  ทต.จองถนน
  1.รร.เทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) 67 133 - - - 200
  ควนขนุน
  อบต.พนมวังก์
  1.รร.บ้านเขาพนม 26 75 - - - 101
  ตะโหมด
  ทต.ตะโหมด
  1.รร.เทศบาลตะโหมด 146 225 - - - 371
  ทต.แม่ขรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 110 390 - - - 500
  บางแก้ว
  ทต.ท่ามะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลราชพฤกษ์ 202 - - - - 202
  ทต.บางแก้ว
  1.รร.บ้านหูแร่ 24 106 - - - 130
  ปากพะยูน
  ทต.อ่าวพะยูน
  1.รร.อนุบาลอ่าวพะยูน 145 46 - - - 191
  ป่าบอน
  อบต.ทุ่งนารี
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี 17 - - - - 17
  ป่าพะยอม
  ทต.ลานข่อย
  1.รร.บ้านห้วยศรีเกษร 25 68 - - - 93
รวม 1,946 5,900 1,810 711 - 10,367
36 พิจิตร
  เมืองพิจิตร
  อบจ.พิจิตร
  1.รร.บางลายพิทยาคม - - 246 195 - 441
  ทม.พิจิตร
  1.รร.เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 54 109 - - - 163
  2.รร.เทศบาลบ้านท่าหลวง 37 126 49 - - 212
  3.รร.เทศบาลบ้านปากทาง 394 949 626 208 - 2,177
  ทต.หัวดง
  1.รร.เทศบาลราษฎร์เจริญ 95 175 - - - 270
  อบต.เมืองเก่า
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 95 65 - - - 160
  อบต.ย่านยาว
  1.รร.อนุบาล อบต.ย่านยาว 100 21 - - - 121
  อบต.หัวดง
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 43 - - - - 43
  ตะพานหิน
  ทม.ตะพานหิน
  1.รร.เทศบาล 2 - 141 251 165 - 557
  2.รร.เทศบาล 3 วัดสันติพลาราม - 20 - - - 20
  3.รร.เทศบาล 4 94 127 - - - 221
  4.รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 152 402 60 - - 614
  ทับคล้อ
  ทต.ทับคล้อ
  1.รร.เทศบาลทับคล้อ 49 108 - - - 157
  บางมูลนาก
  ทม.บางมูลนาก
  1.รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก 28 84 - - - 112
  2.รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 221 639 254 - - 1,114
  ทต.บางไผ่
  1.รร.เทศบาล 1 (บางไผ่) 75 - - - - 75
  โพธิ์ประทับช้าง
  ทต.ไผ่รอบ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลไผ่รอบ - - - - - -
  ทต.โพธิ์ประทับช้าง
  1.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 403 794 - - - 1,197
  2.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย - - 117 - - 117
  วังทรายพูน
  ทต.หนองปล้อง
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองปล้อง 72 - - - - 72
  สากเหล็ก
  ทต.สากเหล็ก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก 112 - - - - 112
รวม 2,024 3,760 1,603 568 - 7,955
37 พิษณุโลก
  เมืองพิษณุโลก
  อบจ.พิษณุโลก
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก - - 203 193 - 396
  2.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม - - 85 93 - 178
  3.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม - - 195 278 - 473
  ทน.พิษณุโลก
  1.รร.เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 138 431 - - - 569
  2.รร.เทศบาล 3 วัดท่ามะปราง 139 496 - - - 635
  3.รร.เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร - 386 336 - - 722
  4.รร.เทศบาล 5 วัดพันปี 111 279 156 - - 546
  5.รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 347 310 - - - 657
  ทม.อรัญญิก
  1.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) 156 - - - - 156
  2.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) 77 - - - - 77
  ทต.บ้านคลอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง 131 42 - - - 173
  อบต.มะขามสูง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง 34 - - - - 34
  อบต.วังน้ำคู้
  1.รร.อนุบาลวังน้ำคู้ 21 - - - - 21
  อบต.วัดจันทร์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ 120 - - - - 120
  ชาติตระการ
  ทต.ป่าแดง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง 47 - - - - 47
  พรหมพิราม
  ทต.พรหมพิราม
  1.รร.เทศบาลพิรามอุทิศ 182 577 - - - 759
  ทต.วงฆ้อง
  1.รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 103 314 - - - 417
  วังทอง
  อบต.วังนกแอ่น
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ๑ - - - - - -
  วัดโบสถ์
  ทต.วัดโบสถ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 183 - - - - 183
  อบต.ท้อแท้
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ 83 - - - - 83
รวม 1,872 2,835 975 564 - 6,246
38 เพชรบุรี
  เมืองเพชรบุรี
  ทม.เพชรบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 166 430 211 - - 807
  2.รร.เทศบาล 2 วัดพระทรง 45 116 59 - - 220
  3.รร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 262 937 - - - 1,199
  4.รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 199 220 - - - 419
  ชะอำ
  ทม.ชะอำ
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ 357 789 228 - - 1,374
  2.รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย 83 193 56 - - 332
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 107 203 85 - - 395
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 119 262 86 - - 467
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 158 265 107 - - 530
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 116 191 74 - - 381
  7.รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 38 78 - - - 116
  8.รร.เทศบาล 8 สวนสนชะอำ 178 291 - - - 469
  9.รร.เทศบาล 9 บ้านสามพระยา 106 175 42 - - 323
  บ้านแหลม
  ทต.บ้านแหลม
  1.รร.เทศบาลวัดลักษณาราม 26 99 - - - 125
รวม 1,960 4,249 948 - - 7,157
39 เพชรบูรณ์
  เมืองเพชรบูรณ์
  อบจ.เพชรบูรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) - - 459 311 - 770
  ทม.เพชรบูรณ์
  1.รร.เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) - 1,114 - - - 1,114
  2.รร.เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 556 - - - - 556
  3.รร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) - - 306 212 - 518
  4.รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 52 74 - - - 126
  ทต.นางั่ว
  1.รร.เทศบาลตำบลนางั่ว 189 - - - - 189
  ชนแดน
  ทต.ชนแดน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน 33 - - - - 33
  ทต.ดงขุย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงขุย - - - - - -
  วิเชียรบุรี
  ทม.วิเชียรบุรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 53 - - - - 53
  หล่มสัก
  ทม.หล่มสัก
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล - 416 283 - - 699
  2.รร.เทศบาลบ้านสักงอย 64 139 - - - 203
  3.รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 35 71 - - - 106
  4.รร.อนุบาลบ้านศรีมงคล 180 - - - - 180
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก - - - - 382 382
  อบต.บ้านไร่
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ - - - - - -
รวม 1,162 1,814 1,048 523 382 4,929
40 แพร่
  เมืองแพร่
  อบจ.แพร่
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) - - 246 198 - 444
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา - 151 154 - - 305
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 24 111 79 - - 214
  ทม.แพร่
  1.รร.เทศบาลวัดชัยมงคล 52 166 - - - 218
  2.รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 42 93 - - - 135
  3.รร.เทศบาลวัดหัวข่วง 98 197 - - - 295
  4.รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง 511 1,119 - - - 1,630
  5.รร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน - - 405 208 - 613
  ทต.ช่อแฮ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ 113 - - - - 113
  ทต.ทุ่งโฮ้ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) 85 - - - - 85
  ทต.ป่าแมต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต 38 - - - - 38
  ทต.สวนเขื่อน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน 31 - - - - 31
  เด่นชัย
  ทต.เด่นชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 241 - - - - 241
  อบต.ไทรย้อย
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 75 - - - - 75
  ร้องกวาง
  ทต.ร้องกวาง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 120 157 - - - 277
  ลอง
  ทต.เวียงต้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า 59 - - - - 59
  ทต.ห้วยอ้อ
  1.รร.เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 92 113 - - - 205
  อบต.หัวทุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 38 - - - - 38
  วังชิ้น
  ทต.วังชิ้น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 112 37 - - - 149
  อบต.แม่ป้าก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 47 - - - - 47
  สอง
  อบต.เตาปูน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 65 - - - - 65
  สูงเม่น
  อบต.ร่องกาศ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 40 - - - - 40
  อบต.เวียงทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 50 - - - - 50
  หนองม่วงไข่
  ทต.หนองม่วงไข่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 160 - - - - 160
รวม 2,093 2,144 884 406 - 5,527
41 ภูเก็ต
  เมืองภูเก็ต
  อบจ.ภูเก็ต
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน 298 760 - - - 1,058
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ 118 501 - - - 619
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต 300 1,070 739 212 - 2,321
  4.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 370 - - - - 370
  5.รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 138 727 386 97 - 1,348
  ทน.ภูเก็ต
  1.รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว - 1,600 269 - - 1,869
  2.รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 247 703 352 - - 1,302
  3.รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 417 1,877 607 241 - 3,142
  4.รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี 121 600 - - - 721
  5.รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต 59 915 551 - - 1,525
  6.รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 73 196 195 - - 464
  7.รร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 455 - - - - 455
  ทต.กะรน
  1.รร.เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 301 - - - - 301
  ทต.รัษฎา
  1.รร.เทศบาลตำบลรัษฎา 207 - - - - 207
  กะทู้
  ทม.กะทู้
  1.รร.เทศบาล 1 เมืองกะทู้ 472 - - - - 472
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้ - 672 - - - 672
  ทม.ป่าตอง
  1.รร.เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) - 593 138 - - 731
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๑ 425 - - - - 425
  3.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๒ 147 - - - - 147
  อบต.กมลา
  1.รร.อนุบาลกมลา 202 - - - - 202
  ถลาง
  ทต.เชิงทะเล
  1.รร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 277 1,155 - - - 1,432
  ทต.เทพกระษัตรี
  1.รร.เทศบาลเทพกระษัตรี 156 - - - - 156
  ทต.ศรีสุนทร
  1.รร.อนุบาลศรีสุนทร 270 - - - - 270
  อบต.เชิงทะเล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 153 - - - - 153
รวม 5,206 11,369 3,237 550 - 20,362
42 มหาสารคาม
  เมืองมหาสารคาม
  อบจ.มหาสารคาม
  1.รร.เกิ้งวิทยานุกูล - - 65 24 15 104
  2.รร.ขามป้อมพิทยาคม - - 87 97 - 184
  3.รร.โคกก่อพิทยาคม - - 246 76 49 371
  4.รร.งัวบาวิทยาคม - - 145 131 - 276
  5.รร.ดอนเงินพิทยาคาร - - 62 62 - 124
  6.รร.ท่าขอนยางพิทยาคม - - 253 204 - 457
  7.รร.นาข่าวิทยาคม - - 359 313 - 672
  8.รร.นาสีนวนพิทยาสรรค์ - - 39 14 34 87
  9.รร.มะค่าพิทยาคม - - 112 21 46 179
  10.รร.มัธยมดงยาง - - 129 99 - 228
  11.รร.เมืองเตาวิทยาคม - - 298 194 112 604
  12.รร.เลิงแฝกประชาบำรุง - - 133 17 58 208
  13.รร.เวียงสะอาดพิทยาคม - - 185 122 - 307
  14.รร.ศรีสุขพิทยาคม - - 97 51 23 171
  15.รร.เสือโก้กวิทยาสรรค์ - - 149 154 - 303
  16.รร.หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม - - 71 9 40 120
  17.รร.หนองบัวปิยนิมิตร - - 35 40 - 75
  18.รร.หนองโพธิ์วิทยาคม - - 141 15 124 280
  19.รร.หนองเหล็กศึกษา - - 212 127 130 469
  20.รร.หัวเรือพิทยาคม - - 213 144 17 374
  ทม.มหาสารคาม
  1.รร.เทศบาลบ้านค้อ 94 108 27 - - 229
  2.รร.เทศบาลบ้านแมด 19 21 - - - 40
  3.รร.เทศบาลบ้านส่องนางใย 184 371 213 - - 768
  4.รร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 164 355 282 128 - 929
  5.รร.เทศบาลโพธิ์ศรี 44 88 - - - 132
  6.รร.เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 189 260 52 - - 501
  7.รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา 116 162 50 - - 328
  อบต.ท่าสองคอน
  1.รร.อนุบาลสาธิตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองคอน (ศูนย์ไรซ์ไทยแลนด์) - - - - - -
  แกดำ
  อบต.วังแสง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง 66 - - - - 66
  ชื่นชม
  ทต.หนองกุง
  1.รร.บ้านหลุบแซง 18 33 - - - 51
  นาเชือก
  ทต.นาเชือก
  1.รร.เทศบาลนาเชือก 103 330 15 - - 448
  นาดูน
  ทต.นาดูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน 78 - - - - 78
  บรบือ
  ทต.บรบือ
  1.รร.เทศบาลตำบลบรบือ 141 32 - - - 173
  อบต.บรบือ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 154 - - - - 154
  พยัคฆภูมิพิสัย
  ทต.พยัคฆภูมิพิสัย
  1.รร.เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 191 152 - - - 343
  วาปีปทุม
  อบต.หนองแสง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 162 120 - - - 282
รวม 1,723 2,032 3,670 2,042 648 10,115
43 มุกดาหาร
  เมืองมุกดาหาร
  ทม.มุกดาหาร
  1.รร.เทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา 206 538 259 - - 1,003
  2.รร.เทศบาล 2 วัดนิรมิตร 132 236 64 - - 432
  ทต.ดงเย็น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น 57 226 - - - 283
  คำชะอี
  ทต.คำชะอี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี 199 64 - - - 263
  นิคมคำสร้อย
  ทต.นิคมคำสร้อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 127 - - - - 127
รวม 721 1,064 323 - - 2,108
44 แม่ฮ่องสอน
  เมืองแม่ฮ่องสอน
  อบจ.แม่ฮ่องสอน
  1.รร.บ้านจองคำ 191 400 126