จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ที่ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา รวมทุกระดับ
1 กระบี่
  เมืองกระบี่
  อบจ.กระบี่
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ - - 319 276 - 595
  ทม.กระบี่
  1.รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า 235 513 - - - 748
  2.รร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด - - 917 150 - 1,067
  3.รร.เทศบาล 3 ท่าแดง 212 469 - - - 681
  4.รร.เทศบาล 4 มหาราช 336 593 - - - 929
  ทต.กระบี่น้อย
  1.รร.เทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย 69 107 - - - 176
  อบต.ไสไทย
  1.รร.บ้านไสไทย 90 78 - - - 168
  อบต.อ่าวนาง
  1.รร.บ้านช่องพลี 154 547 99 - - 800
  2.รร.อนุบาลอ่าวนาง 382 - - - - 382
  เขาพนม
  ทต.เขาพนม
  1.รร.เทศบาลตำบลเขาพนม 300 287 - - - 587
  อบต.เขาดิน
  1.รร.บ้านช้างตาย 87 88 - - - 175
  คลองท่อม
  ทต.คลองท่อมใต้
  1.รร.เทศบาลคลองท่อมใต้ 440 796 - - - 1,236
  ปลายพระยา
  ทต.ปลายพระยา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 163 - - - - 163
  อบต.เขาต่อ
  1.รร.อนุบาลบางเท่าแม่ 218 176 - - - 394
  ลำทับ
  ทต.ลำทับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำทับ 96 29 - - - 125
  เหนือคลอง
  อบต.คลองเขม้า
  1.รร.อนุบาลคลองเขม้า 25 - - - - 25
  อ่าวลึก
  ทต.อ่าวลึกใต้
  1.รร.เทศบาลอ่าวลึกใต้ 242 258 - - - 500
  อบต.คลองหิน
  1.รร.บ้านป่างาม 20 - - - - 20
รวม 3,069 3,941 1,335 426 - 8,771
2 กาญจนบุรี
  เมืองกาญจนบุรี
  อบจ.กาญจนบุรี
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) - - 592 237 - 829
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน) 42 175 140 - - 357
  ทม.กาญจนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 222 791 - - - 1,013
  2.รร.เทศบาล 2 ประชาภิบาล 125 147 - - - 272
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านบ่อ 293 922 - - - 1,215
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม 120 230 - - - 350
  5.รร.เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ 101 269 165 - - 535
  อบต.บ้านเก่า
  1.รร.วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1) 90 94 - - - 184
  ทองผาภูมิ
  ทต.ทองผาภูมิ
  1.รร.เทศบาลทองผาภูมิ 138 264 - - - 402
  ท่าม่วง
  ทต.หนองขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 77 - - - - 77
  ท่ามะกา
  ทม.ท่าเรือพระแท่น
  1.รร.เทศบาล 1 234 168 - - - 402
รวม 1,442 3,060 897 237 - 5,636
3 กาฬสินธุ์
  เมืองกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  1.รร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์ - - 136 92 - 228
  2.รร.คลองขามวิทยาคาร - - 133 94 - 227
  3.รร.จุมจังพลังราษฎร์ - - 193 226 - 419
  4.รร.ดงมูลวิทยาคม - - 296 279 - 575
  5.รร.ทรายมูลพิทยาคม - - 33 46 - 79
  6.รร.นาเชือกวิทยาคม - - 82 70 - 152
  7.รร.เนินยางประชาสามัคคี - - 268 234 - 502
  8.รร.บัวขาว - - 1,295 1,392 - 2,687
  9.รร.เมืองสมเด็จ - - 415 304 - 719
  10.รร.ลำปาววิทยาคม - - 279 119 - 398
  11.รร.หนองชุมแสงวิทยาคม - - 58 110 - 168
  12.รร.หนองห้างพิทยา - - 162 110 - 272
  ทม.กาฬสินธุ์
  1.รร.เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ - 1,141 - - - 1,141
  2.รร.เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา - - 133 47 - 180
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเหนือ 758 - - - - 758
  4.รร.เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ - 369 - - - 369
  ทต.นาจารย์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาจารย์ 56 - - - - 56
  ทต.ห้วยโพธิ์
  1.รร.ดงสวางวิทยายน 50 117 55 - - 222
  กมลาไสย
  ทต.กมลาไสย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย 81 48 - - - 129
  ทต.ธัญญา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา 50 - - - - 50
  กุฉินารายณ์
  ทม.บัวขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว 136 16 - - - 152
  ทต.เหล่าใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ 20 - - - - 20
  คำม่วง
  อบต.ทุ่งคลอง
  1.รร.อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง 26 - - - - 26
  ฆ้องชัย
  อบต.โคกสะอาด
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 115 163 - - - 278
  ท่าคันโท
  ทต.ท่าคันโท
  1.รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.) 128 44 - - - 172
  ยางตลาด
  อบต.คลองขาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 90 254 - - - 344
  ร่องคำ
  ทต.ร่องคำ
  1.รร.เทศบาลตำบลร่องคำ - - - - - -
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ 165 417 - - - 582
  สหัสขันธ์
  ทต.โนนศิลา
  1.รร.อนุบาลโนนศิลา* 196 - - - - 196
  หนองกุงศรี
  ทต.ดงมูล
  1.รร.อนุบาลโคกกลาง 11 - - - - 11
รวม 1,882 2,569 3,538 3,123 - 11,112
4 กำแพงเพชร
  เมืองกำแพงเพชร
  อบจ.กำแพงเพชร
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร - - 296 222 - 518
  ทม.กำแพงเพชร
  1.รร.ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) - - 472 134 - 606
  2.รร.เทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ 168 462 - - - 630
  3.รร.เทศบาล 2 วัดทุ่งสวน 214 437 - - - 651
  4.รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) 21 79 - - - 100
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกำแพงเพชร - - - - 83 83
  ทม.หนองปลิง
  1.รร.เทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) 44 53 - - - 97
  ทต.นครชุม
  1.รร.เทศบาล 1 คลองสวนหมาก 44 - - - - 44
  ขาณุวรลักษบุรี
  ทต.ขาณุวรลักษบุรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 109 - - - - 109
  คลองขลุง
  ทต.ท่ามะเขือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 80 - - - - 80
  อบต.วังแขม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม 81 - - - - 81
  พรานกระต่าย
  ทต.บ้านพราน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน 95 34 - - - 129
  ทต.พรานกระต่าย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย 120 - - - - 120
  ลานกระบือ
  ทต.ช่องลม
  1.รร.เทศบาลช่องลม 81 139 - - - 220
  ทต.ลานกระบือ
  1.รร.เทศบาลลานกระบือ 116 227 - - - 343
รวม 1,173 1,431 768 356 83 3,811
5 ขอนแก่น
  เมืองขอนแก่น
  อบจ.ขอนแก่น
  1.รร.โคกสูงประชาสรรพ์ - - 82 51 - 133
  2.รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 129 62 - 191
  3.รร.ซำสูงพิทยาคม - - 355 197 - 552
  4.รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา - - 187 79 - 266
  5.รร.นางิ้ววิทยาสรรค์ - - 323 236 - 559
  6.รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม - - 134 85 - 219
  7.รร.โนนหันวิทยายน - - 534 344 - 878
  8.รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 80 159 104 - - 343
  9.รร.บ้านหนองเสี้ยว 135 361 - - - 496
  10.รร.เปรมติณสูลานนท์ - - 165 84 - 249
  11.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย - - 95 51 - 146
  12.รร.พระยืนวิทยาคาร - - 245 134 - 379
  13.รร.พิศาลปุณณวิทยา - - 222 137 - 359
  14.รร.พูวัดพิทยาคม - - 100 56 - 156
  15.รร.มัธยมหนองเขียด - - 172 80 - 252
  16.รร.เมืองพลพิทยาคม - - 1,638 1,439 - 3,077
  17.รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม - - 179 133 - 312
  18.รร.สีชมพูศึกษา - - 1,009 714 - 1,723
  19.รร.หนองโนประชาสรรค์ - - 226 97 - 323
  ทน.ขอนแก่น
  1.รร.เทศบาลคุ้มหนองคู 74 196 - - - 270
  2.รร.เทศบาลบ้านตูม 62 271 158 - - 491
  3.รร.เทศบาลบ้านโนนชัย 121 413 135 - - 669
  4.รร.เทศบาลบ้านโนนทัน 76 236 102 - - 414
  5.รร.เทศบาลบ้านโนนหนองวัด 45 94 - - - 139
  6.รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน 103 368 167 - - 638
  7.รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 114 430 249 108 - 901
  8.รร.เทศบาลบ้านหนองแวง 35 96 - - - 131
  9.รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่ 58 371 174 - - 603
  10.รร.เทศบาลวัดกลาง 51 550 1,409 639 - 2,649
  11.รร.เทศบาลสวนสนุก 331 2,490 - - - 2,821
  ทม.บ้านทุ่ม
  1.รร.เทศบาลบ้านทุ่ม* 271 - - - - 271
  ทต.ท่าพระ
  1.รร.เทศบาลท่าพระ 141 175 - - - 316
  ทต.บ้านเป็ด
  1.รร.เทศบาลบ้านเป็ด 141 101 - - - 242
  ทต.พระลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ 183 - - - - 183
  ทต.สำราญ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสำราญ 201 - - - - 201
  เขาสวนกวาง
  ทต.โนนสมบูรณ์
  1.รร.ป่าเปือยเทพอำนวย 24 46 - - - 70
  อบต.ดงเมืองแอม
  1.รร.อนุบาลตำบลดงเมืองแอม 159 - - - - 159
  โคกโพธิ์ไชย
  ทต.โพธิ์ไชย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย 106 148 - - - 254
  ชุมแพ
  ทม.ชุมแพ
  1.รร.เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 40 105 320 155 - 620
  ทต.โนนหัน
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนหัน - 67 - - - 67
  น้ำพอง
  ทต.กุดน้ำใส
  1.รร.เทศบาลกุดน้ำใส 75 202 - - - 277
  ทต.น้ำพอง
  1.รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 115 174 - - - 289
  ทต.ม่วงหวาน
  1.รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ 15 40 - - - 55
  ทต.ลำน้ำพอง
  1.รร.เทศบาลลำน้ำพอง 28 121 - - - 149
  บ้านไผ่
  ทม.บ้านไผ่
  1.รร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 152 302 - - - 454
  2.รร.เทศบาลบ้านไผ่ 107 255 217 20 - 599
  บ้านฝาง
  อบต.ป่าหวายนั่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวานนั่ง 85 - - - - 85
  บ้านแฮด
  ทต.บ้านแฮด
  1.รร.เทศบาลบ้านแฮด 205 159 - - - 364
  เปือยน้อย
  ทต.เปือยน้อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย (บ้านวังหิน) 58 - - - - 58
  พล
  ทม.เมืองพล
  1.รร.เทศบาลพลประชานุกูล 139 653 291 - - 1,083
  2.รร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ 157 484 214 - - 855
  3.รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 37 129 60 - - 226
  อบต.โนนข่า
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 148 - - - - 148
  มัญจาคีรี
  ทต.มัญจาคีรี
  1.รร.เทศบาลตำบลมัญจาคีรี 168 557 - - - 725
  แวงน้อย
  ทต.แวงน้อย
  1.รร.เทศบาลตำบลแวงน้อย 72 185 - - - 257
  แวงใหญ่
  ทต.แวงใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแวงใหญ่ 39 - - - - 39
  สีชมพู
  อบต.ภูห่าน
  1.รร.บ้านทุ่งเชือก 41 84 33 - - 158
  อบต.สีชมพู
  1.รร.บ้านห้วยสายหนัง 32 32 - - - 64
  หนองเรือ
  ทต.โนนทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนทอง 45 - - - - 45
  ทต.หนองแก
  1.รร.เทศบาลหนองแก 84 164 - - - 248
  ทต.หนองเรือ
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองเรือ 1 11 - - - - 11
รวม 4,364 10,218 9,428 4,901 - 28,911
6 จันทบุรี
  เมืองจันทบุรี
  ทม.จันทนิมิต
  1.รร.อนุบาลจันทนิมิต 96 - - - - 96
  ทม.จันทบุรี
  1.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 234 1,008 535 - - 1,777
  2.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 138 447 236 - - 821
  ขลุง
  ทม.ขลุง
  1.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 348 861 - - - 1,209
  2.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๒ - - 314 111 - 425
  ท่าใหม่
  ทม.ท่าใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านป่าแดง 24 49 - - - 73
  2.รร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 173 504 175 - - 852
  3.รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม 32 75 - - - 107
  4.รร.เทศบาลวัดหนองบัว 29 75 - - - 104
  สอยดาว
  ทต.ทับช้าง
  1.รร.เทศบาลทับช้าง 1 52 156 - - - 208
รวม 1,126 3,175 1,260 111 - 5,672
7 ฉะเชิงเทรา
  เมืองฉะเชิงเทรา
  อบจ.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.ชำป่างามวิทยาคม - - 556 439 - 995
  2.รร.วัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) 76 197 133 - - 406
  ทม.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) 188 417 199 - - 804
  2.รร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 234 656 223 - - 1,113
  บางคล้า
  ทต.บางคล้า
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแจ้ง 227 504 250 - - 981
  2.รร.เทศบาล 2 วัดโพธิ์ 196 368 164 - - 728
  อบต.เสม็ดใต้
  1.รร.บ้านหนองโสน 62 73 - - - 135
  บางน้ำเปรี้ยว
  อบต.ดอนฉิมพลี
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี 107 - - - - 107
  อบต.หมอนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง 78 - - - - 78
  บางปะกง
  ทต.บางวัว
  1.รร.เทศบาล 1 บางวัว 284 642 85 - - 1,011
  ทต.บางวัวคณารักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 256 - - - - 256
  บ้านโพธิ์
  ทต.เทพราช
  1.รร.เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 113 246 - - - 359
  สนามชัยเขต
  ทต.สนามชัยเขต
  1.รร.วัดบางมะเฟือง 148 246 - - - 394
รวม 1,969 3,349 1,610 439 - 7,367
8 ชลบุรี
  เมืองชลบุรี
  อบจ.ชลบุรี
  1.รร.ชุมชนวัดหนองค้อ 247 1,028 626 181 - 2,082
  2.รร.ท่าข้ามพิทยาคม 99 392 398 240 - 1,129
  3.รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) 64 289 107 - - 460
  4.รร.บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) 244 376 135 - - 755
  5.รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 87 237 108 - - 432
  6.รร.พลูตาหลวงวิทยา - - 870 556 - 1,426
  7.รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 85 259 162 - - 506
  8.รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี 30 89 - - - 119
  9.รร.สวนป่าเขาชะอางค์ 155 391 236 197 - 979
  10.รร.หัวถนนวิทยา - - 571 349 - 920
  11.รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1,004 1,806 - - - 2,810
  ทม.ชลบุรี
  1.รร.เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 81 166 113 - - 360
  2.รร.เทศบาลวัดกำแพง 126 384 256 - - 766
  3.รร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 108 260 180 - - 548
  4.รร.เทศบาลวัดโพธิ์ 105 171 122 - - 398
  5.รร.เทศบาลอินทปัญญา 360 940 275 - - 1,575
  ทต.คลองตำหรุ
  1.รร.เทศบาลคลองตำหรุ 7 143 68 - - 218
  2.รร.อนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ 127 - - - - 127
  ทต.ดอนหัวฬ่อ
  1.รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) 122 246 - - - 368
  เกาะสีชัง
  ทต.เกาะสีชัง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง 139 - - - - 139
  บ่อทอง
  ทต.บ่อทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อทอง 56 - - - - 56
  บางละมุง
  ทม.หนองปรือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ 479 1,036 - - - 1,515
  ทต.ห้วยใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว 112 283 - - - 395
  บ้านบึง
  ทม.บ้านบึง
  1.รร.เทศบาล 1 (สถาวร) - 464 370 - - 834
  2.รร.เทศบาล 2 (ตะวันออก) - 133 - - - 133
  3.รร.อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 167 - - - - 167
  4.รร.อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 100 - - - - 100
  5.รร.อนุบาลเทศบาล ๕ (ทวีโชคอุปถัมภ์) 47 - - - - 47
  อบต.คลองกิ่ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว 160 - - - - 160
  พนัสนิคม
  ทม.พนัสนิคม
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 141 403 - - - 544
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส 164 338 - - - 502
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว 64 166 - - - 230
  4.รร.เทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร - - 489 - - 489
  ศรีราชา
  ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
  1.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ซากค้อ) 252 - - - - 252
  2.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ตำบลบึง) 208 - - - - 208
  3.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (บ้านเขาชี) 144 - - - - 144
  4.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (วัดพิบูลสัณหธรรม) 127 - - - - 127
  ทน.แหลมฉบัง
  1.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 1 620 1,673 - - - 2,293
  2.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 391 1,160 - - - 1,551
  3.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 3 - - 1,181 134 - 1,315
  ทม.ศรีราชา
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา 279 918 435 - - 1,632
  2.รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 169 794 239 103 - 1,305
  3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา - - - - 285 285
  อบต.บ่อวิน
  1.รร.บ้านพันเสด็จใน 84 283 - - - 367
  สัตหีบ
  ทต.นาจอมเทียน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาจอมเทียน - - - - - -
รวม 6,954 14,828 6,941 1,760 285 30,768
9 ชัยนาท
  เมืองชัยนาท
  อบจ.ชัยนาท
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท - - 207 175 - 382
  ทม.ชัยนาท
  1.รร.เทศบาลเขาท่าพระ 102 200 111 - - 413
  2.รร.เทศบาลบ้านกล้วย 245 823 371 - - 1,439
  3.รร.เทศบาลวัดหัวยาง 98 125 - - - 223
  มโนรมย์
  ทต.หางน้ำสาคร
  1.รร.เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 124 270 - - - 394
  วัดสิงห์
  ทต.วัดสิงห์
  1.รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 106 329 148 - - 583
  สรรพยา
  ทต.สรรพยา
  1.รร.เทศบาลตำบลสรรพยา 137 191 - - - 328
  หันคา
  ทต.หันคา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหันคา 57 - - - - 57
รวม 869 1,938 837 175 - 3,819
10 ชัยภูมิ
  เมืองชัยภูมิ
  อบจ.ชัยภูมิ
  1.รร.กวางโจนศึกษา - - 350 174 - 524
  2.รร.กุดน้ำใสพิทยาคม - - 47 41 - 88
  3.รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม - - 775 581 - 1,356
  4.รร.โคกสะอาดวิทยา - - 56 43 - 99
  5.รร.ตรีประชาพัฒนศึกษา - - 170 112 - 282
  6.รร.เนินสง่าวิทยา - - 312 190 - 502
  7.รร.โนนกอกวิทยา - - 448 244 - 692
  8.รร.โนนคร้อวิทยา - - 165 120 - 285
  9.รร.บ้านเดื่อวิทยาคม - - 133 88 - 221
  10.รร.บ้านเป้าวิทยา - - 501 323 - 824
  11.รร.บ้านหันวิทยา - - 290 153 - 443
  12.รร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม - - 831 553 - 1,384
  13.รร.โป่งนกประชาสามัคคี - - 83 84 - 167
  14.รร.เพชรวิทยาคาร - - 477 386 - 863
  15.รร.ภูแลนคาวิทยายน - - 156 112 - 268
  16.รร.มัธยมชัยมงคลรังงาม - - 137 113 - 250
  17.รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา - - 137 83 - 220
  18.รร.มัธยมหนองศาลา - - 136 101 - 237
  19.รร.ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา - - 75 50 - 125
  20.รร.สตรีชัยภูมิ 2 - - 170 91 - 261
  21.รร.สระพังวิทยาคม - - 153 135 - 288
  22.รร.หนองขามวิทยา - - 127 57 - 184
  23.รร.หนองไผ่วิทยานุสรณ์ - - 75 61 - 136
  24.รร.หนองสังข์วิทยายน - - 270 142 - 412
  25.รร.ห้วยต้อนพิทยาคม - - 343 240 - 583
  26.รร.ห้วยยางวิทยาคม - - 159 71 - 230
  ทม.ชัยภูมิ
  1.รร.เทศบาล 1 วิทยานารี 238 459 - - - 697
  2.รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา 29 77 74 - - 180
  3.รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร 47 69 - - - 116
  4.รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ 140 328 257 - - 725
  อบต.โพนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 43 - - - - 43
  แก้งคร้อ
  ทต.แก้งคร้อ
  1.รร.เทศบาลแก้งคร้อ 176 370 - - - 546
  ทต.นาหนองทุ่ม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม 175 103 - - - 278
  อบต.หนองขาม
  1.รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา 31 55 26 - - 112
  2.รร.อนุบาลหนองขาม 89 - - - - 89
  คอนสวรรค์
  อบต.บ้านโสก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก 28 - - - - 28
  คอนสาร
  ทต.คอนสาร
  1.รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ 168 262 81 - - 511
  จัตุรัส
  ทต.หนองบัวใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๑ 56 - - - - 56
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๒ 13 - - - - 13
  บำเหน็จณรงค์
  ทต.บ้านเพชร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร 54 - - - - 54
  ทต.บำเหน็จณรงค์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 102 - - - - 102
  อบต.โคกเริงรมย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 89 - - - - 89
  ภูเขียว
  ทต.ภูเขียว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลภูเขียว 168 - - - - 168
  หนองบัวแดง
  ทต.หนองบัวแดง
  1.รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)* 324 373 - - - 697
  หนองบัวระเหว
  ทต.โคกสะอาด
  1.รร.เทศบาลตำบลโคกสะอาด 66 48 - - - 114
รวม 2,036 2,144 7,014 4,348 - 15,542
11 ชุมพร
  เมืองชุมพร
  อบจ.ชุมพร
  1.รร.บ้านทับวัง 154 221 97 64 - 536
  2.รร.สหกรณ์ประชานุกูล 62 173 90 27 - 352
  ทม.ชุมพร
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา 159 453 476 163 - 1,251
  2.รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว 32 40 - - - 72
  หลังสวน
  ทม.หลังสวน
  1.รร.เทศบาลวัดด่านประชากร 91 169 - - - 260
  2.รร.อุดมวิทยากร - - 106 17 - 123
รวม 498 1,056 769 271 - 2,594
12 เชียงราย
  เมืองเชียงราย
  อบจ.เชียงราย
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 15 240 1,350 1,042 - 2,647
  ทน.เชียงราย
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีเกิด 154 773 - - - 927
  2.รร.เทศบาล 2 หนองบัว 194 679 - - - 873
  3.รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล 109 419 - - - 528
  4.รร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ 84 380 - - - 464
  5.รร.เทศบาล 5 เด่นห้า - - 524 241 - 765
  6.รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย - - 1,476 1,399 - 2,875
  7.รร.เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 204 560 - - - 764
  8.รร.เทศบาล 8 บ้านใหม่ 86 231 - - - 317
  ทต.บ้านดู่
  1.รร.เทศบาลบ้านดู่ 165 - - - - 165
  อบต.ท่าสุด
  1.รร.อนุบาลตำบลท่าสุด 150 - - - - 150
  อบต.แม่กรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 75 - - - - 75
  อบต.แม่ข้าวต้ม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม 123 - - - - 123
  ขุนตาล
  ทต.บ้านต้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านต้า 66 - - - - 66
  ทต.ป่าตาล
  1.รร.เทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) 135 212 26 - - 373
  เชียงของ
  ทต.เวียงเชียงของ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 113 - - - - 113
  เชียงแสน
  ทต.บ้านแซว
  1.รร.เทศบาลตำบลบ้านแซว 53 96 - - - 149
  ทต.เวียงเชียงแสน
  1.รร.เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 136 150 - - - 286
  อบต.ศรีดอนมูล
  1.รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 51 105 - - - 156
  เทิง
  ทต.บ้านปล้อง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 81 - - - - 81
  ทต.เวียงเทิง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงเทิง 241 - - - - 241
  ทต.หงาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหงาว 114 - - - - 114
  ป่าแดด
  ทต.ป่าแงะ
  1.รร.เทศบาล 1 (สันติสุข) 80 - - - - 80
  2.รร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) - 183 70 - - 253
  ทต.ป่าแดด
  1.รร.เทศบาล 1 (ป่าแดด) 64 164 - - - 228
  พญาเม็งราย
  อบต.แม่ต๋ำ
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ 42 24 - - - 66
  พาน
  ทต.เมืองพาน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านเก่า 135 384 183 - - 702
  อบต.เจริญเมือง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง - - - - - -
  อบต.ดอยงาม
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) 47 98 - - - 145
  อบต.ทรายขาว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 46 117 43 - - 206
  อบต.ป่าหุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 88 - - - - 88
  อบต.เมืองพาน
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 42 74 - - - 116
  อบต.สันติสุข
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 44 - - - - 44
  แม่จัน
  ทต.จันจว้า
  1.รร.เทศบาล 1 ต้นยาง 179 - - - - 179
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล - 227 - - - 227
  ทต.แม่คำ
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 122 224 - - - 346
  อบต.ป่าตึง
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 183 128 - - - 311
  อบต.ศรีค้ำ
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 25 155 - - - 180
  แม่ลาว
  ทต.ป่าก่อดำ
  1.รร.เทศบาล 1 ป่าก่อดำ 179 257 - - - 436
  แม่สรวย
  ทต.เจดีย์หลวง
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 75 42 - - - 117
  แม่สาย
  ทต.แม่สาย
  1.รร.เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 299 608 - - - 907
  2.รร.เทศบาล 2 วัดป่ายาง 247 - - - - 247
  ทต.เวียงพางคำ
  1.รร.เทศบาลเวียงพางคำ 106 - - - - 106
  ทต.ห้วยไคร้
  1.รร.เทศบาลตำบลห้วยไคร้ 39 - - - - 39
  เวียงชัย
  ทต.เวียงชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย 45 - - - - 45
  ทต.เวียงเหนือ
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 56 60 - - - 116
  เวียงเชียงรุ้ง
  ทต.บ้านเหล่า
  1.รร.เทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) 135 - - - - 135
  อบต.ป่าซาง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง 153 - - - - 153
  เวียงป่าเป้า
  ทต.เวียงป่าเป้า
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 71 167 - - - 238
รวม 4,851 6,757 3,672 2,682 - 17,962
13 เชียงใหม่
  เมืองเชียงใหม่
  อบจ.เชียงใหม่
  1.รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 203 652 227 - - 1,082
  2.รร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 98 207 164 - - 469
  3.รร.บ้านศาลา 62 226 213 - - 501
  4.รร.แม่อายวิทยาคม - - 351 478 - 829
  ทน.เชียงใหม่
  1.รร.เทศบาลดอกเงิน 55 132 - - - 187
  2.รร.เทศบาลวัดกู่คำ 71 111 - - - 182
  3.รร.เทศบาลวัดเกตการาม 52 108 - - - 160
  4.รร.เทศบาลวัดเชียงยืน 99 239 - - - 338
  5.รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 124 316 162 - - 602
  6.รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 119 247 - - - 366
  7.รร.เทศบาลวัดพวกช้าง 69 109 - - - 178
  8.รร.เทศบาลวัดศรีดอนไชย 90 276 177 - - 543
  9.รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง 96 242 108 - - 446
  10.รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 95 189 - - - 284
  11.รร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 45 108 - - - 153
  ทม.แม่เหียะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ 129 - - - - 129
  ทต.หนองป่าครั่ง
  1.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง - 148 52 - - 200
  2.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 92 - - - - 92
  จอมทอง
  ทต.จอมทอง
  1.รร.เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 92 161 - - - 253
  ทต.ดอยแก้ว
  1.รร.บ้านแม่เตี๊ยะ - - - - - -
  เชียงดาว
  ทต.ทุ่งข้าวพวง
  1.รร.บ้านห้วยเป้า 48 134 - - - 182
  2.รร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 51 - - - - 51
  ทต.เมืองนะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ 1 200 - - - - 200
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ ๒ - - - - - -
  ไชยปราการ
  ทต.ไชยปราการ
  1.รร.เทศบาล 1 ไชยปราการ 158 286 67 - - 511
  ดอยสะเก็ด
  ทต.ตลาดใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 33 - - - - 33
  ทต.แม่คือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ 119 - - - - 119
  ทต.แม่ฮ้อยเงิน
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 45 - - - - 45
  ทต.สันปูเลย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 210 - - - - 210
  ดอยหล่อ
  ทต.สองแคว
  1.รร.วัดสองแคว 12 22 - - - 34
  ฝาง
  ทต.บ้านแม่ข่า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 85 - - - - 85
  ทต.แม่ข่า
  1.รร.บ้านหล่ายฝาง 71 156 - - - 227
  ทต.เวียงฝาง
  1.รร.เทศบาลเวียงฝาง 194 204 - - - 398
  ทต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย 123 - - - - 123
  อบต.แม่สูน
  1.รร.บ้านล้องอ้อ 84 124 26 - - 234
  พร้าว
  ทต.ป่าไหน่
  1.รร.อนุบาลตำบลป่าไหน่ 55 - - - - 55
  อบต.แม่แวน
  1.รร.อนุบาลแม่แวน 64 - - - - 64
  อบต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลสันทรายพัฒนา 82 - - - - 82
  อบต.โหล่งขอด
  1.รร.อนุบาลโหล่งขอด 50 - - - - 50
  แม่แตง
  ทม.เมืองแกนพัฒนา
  1.รร.อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 157 215 37 - - 409
  ทต.จอมแจ้ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 102 - - - - 102
  ทต.แม่แตง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง 115 - - - - 115
  ทต.สันมหาพน
  1.รร.เทศบาลตำบลสันมหาพน 83 162 - - - 245
  อบต.กื้ดช้าง
  1.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 1 72 - - - - 72
  2.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 102 - - - - 102
  แม่ริม
  ทต.แม่ริม
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ริม 98 - - - - 98
  ทต.สันโป่ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง 114 - - - - 114
  อบต.ดอนแก้ว
  1.รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 228 207 - - - 435
  2.รร.บ้านดอนแก้ว 117 112 - - - 229
  แม่วาง
  ทต.แม่วาง
  1.รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) 35 68 - - - 103
  แม่ออน
  อบต.ห้วยแก้ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 60 - - - - 60
  แม่อาย
  ทต.แม่อาย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 166 - - - - 166
  อบต.แม่สาว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว 65 - - - - 65
  อบต.สันต้นหมื้อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 61 - - - - 61
  สะเมิง
  ทต.สะเมิงใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 22 - - - - 22
  อบต.แม่สาบ
  1.รร.แม่สาบดรุณศึกษา 41 - - - - 41
  สันกำแพง
  ทต.บวกค้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง 80 - - - - 80
  ทต.สันกำแพง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 108 - - - - 108
  ทต.ออนใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ 107 - - - - 107
  อบต.ร้องวัวแดง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง 74 - - - - 74
  สันทราย
  ทต.เจดีย์แม่ครัว
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 221 - - - - 221
  ทต.แม่แฝก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก 71 - - - - 71
  ทต.หนองแหย่ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองแหย่ง 69 - - - - 69
  สันป่าตอง
  ทต.ทุ่งต้อม
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 32 - - - - 32
  ทต.ทุ่งสะโตก
  1.รร.อนุบาลตำบลทุ่งสะโตก 62 - - - - 62
  ทต.บ้านกลาง
  1.รร.เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง 160 417 212 - - 789
  ทต.ยุหว่า
  1.รร.สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า ๑ - 81 - - - 81
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 98 - - - - 98
  อบต.น้ำบ่อหลวง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 55 - - - - 55
  อบต.มะขามหลวง
  1.รร.อนุบาลมะขามหลวง 44 - - - - 44
  สารภี
  ทต.ชมภู
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลชมภู 85 - - - - 85
  ทต.ยางเนิ้ง
  1.รร.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 83 81 - - - 164
  หางดง
  ทต.หนองควาย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 79 - - - - 79
  ทต.หางดง
  1.รร.เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 269 628 - - - 897
  อมก๋อย
  ทต.อมก๋อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลอมก๋อย 71 - - - - 71
  ฮอด
  ทต.ท่าข้าม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม 126 - - - - 126
รวม 6,807 6,368 1,796 478 - 15,449
14 ตรัง
  เมืองตรัง
  ทน.ตรัง
  1.รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์ 205 575 234 - - 1,014
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ 252 396 433 210 - 1,291
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง 122 292 - - - 414
  4.รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ 84 134 - - - 218
  5.รร.เทศบาล 5 วัดควนขัน 68 166 - - - 234
  6.รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม 255 523 391 79 - 1,248
  7.รร.เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย 50 106 - - - 156
  8.รร.เทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 273 180 - - - 453
  อบต.นาท่ามเหนือ
  1.รร.บ้านเกาะปราง 22 66 - - - 88
  กันตัง
  ทม.กันตัง
  1.รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี 115 205 188 - - 508
  2.รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 53 81 - - - 134
  ย่านตาขาว
  ทต.ย่านตาขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว 254 119 - - - 373
  สิเกา
  ทต.ควนกุน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลควนกุน 204 130 - - - 334
  ห้วยยอด
  ทต.ห้วยยอด
  1.รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา 205 546 155 - - 906
รวม 2,162 3,519 1,401 289 - 7,371
15 ตราด
  เมืองตราด
  อบจ.ตราด
  1.รร.กีฬาจังหวัดตราด - - 60 52 - 112
  ทม.ตราด
  1.รร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 255 575 271 - - 1,101
  บ่อไร่
  ทต.บ่อพลอย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย 85 - - - - 85
รวม 340 575 331 52 - 1,298
16 ตาก
  เมืองตาก
  ทม.ตาก
  1.รร.เทศบาล ๑ กิตติขจร - - 282 295 - 577
  2.รร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย 55 127 - - - 182
  3.รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม 98 435 226 - - 759
  4.รร.เทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ 66 188 - - - 254
  บ้านตาก
  อบต.สมอโคน
  1.รร.อนุบาลสมอโคน 42 - - - - 42
  พบพระ
  ทต.พบพระ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 223 232 - - - 455
  อบต.พบพระ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ 73 168 - - - 241
  อบต.วาเล่ย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 181 - - - - 181
  แม่ระมาด
  ทต.ทุ่งหลวง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง 53 - - - - 53
  ทต.แม่จะเรา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา 100 - - - - 100
  อบต.ขะเนจื้อ
  1.รร.ตือลือราษฎร์พัฒนา 19 30 - - - 49
  2.รร.ห้วยปลากองวิทยาการ 44 96 - - - 140
  อบต.พระธาตุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 34 56 - - - 90
  2.รร.บ้านสี่หลัง 10 15 - - - 25
  3.รร.บ้านห้วยกระทิง 23 43 - - - 66
  อบต.สามหมื่น
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 40 117 - - - 157
  แม่สอด
  ทน.แม่สอด
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครแม่สอด - - - - - -
  2.รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - - - 402 - 402
  3.รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี 213 734 329 - - 1,276
  4.รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว 264 556 224 - - 1,044
  5.รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส 161 433 236 - - 830
  6.รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 330 879 322 - - 1,531
  ทต.แม่กุ
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่กุ 256 379 - - - 635
  อบต.ด่านแม่ละเมา
  1.รร.บ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง) 17 31 - - - 48
  2.รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย) 40 81 - - - 121
  อบต.พระธาตุผาแดง
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ 27 89 - - - 116
  อบต.มหาวัน
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น 22 108 - - - 130
  อบต.แม่กาษา
  1.รร.อนุบาลตำบลแม่กาษา 169 - - - - 169
  อบต.แม่กุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 40 56 - - - 96
  2.รร.บ้านหนองน้ำเขียว 46 66 - - - 112
  อบต.แม่ปะ
  1.รร.เมืองแม่ปะศึกษา 64 - - - - 64
  อุ้มผาง
  ทต.แม่กลอง
  1.รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง 49 - - - - 49
  อบต.โมโกร
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 74 138 - - - 212
  2.รร.อนุบาลบ้านปรอผาโด้ 105 - - - - 105
  3.รร.อนุบาลบ้านแม่กลองคี 91 - - - - 91
  4.รร.อนุบาลบ้านไม้กะพง 100 - - - - 100
รวม 3,129 5,057 1,619 697 - 10,502
17 นครนายก
  เมืองนครนายก
  ทม.นครนายก
  1.รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 412 617 124 - - 1,153
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 74 184 - - - 258
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 91 198 66 - - 355
รวม 577 999 190 - - 1,766
18 นครปฐม
  เมืองนครปฐม
  ทน.นครปฐม
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม - - 246 225 - 471
  2.รร.ทวารวดี - - - 289 - 289
  3.รร.เทศบาล 1 วัดพระงาม 140 319 285 - - 744
  4.รร.เทศบาล 2 วัดเสนหา 194 421 210 - - 825
  5.รร.เทศบาล 3 สระกระเทียม 125 304 210 - - 639
  6.รร.เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ 281 884 449 - - 1,614
  7.รร.เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 215 435 344 - - 994
  8.รร.อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม 146 171 - - - 317
  9.รร.อนุบาลประปานคร 130 153 - - - 283
  10.รร.อนุบาลสระแก้ว 112 180 - - - 292
  11.รร.อนุบาลสุขสวัสดิ์ 113 80 - - - 193
  12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม - - - - 803 803
  ทต.บ่อพลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ 74 - - - - 74
  อบต.โพรงมะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ 46 - - - - 46
  กำแพงแสน
  อบต.กำแพงแสน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 46 - - - - 46
  ดอนตูม
  ทต.สามง่าม
  1.รร.เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว 146 305 - - - 451
  นครชัยศรี
  ทต.ห้วยพลู
  1.รร.เทศบาลเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) 89 358 184 - - 631
  บางเลน
  ทต.บางเลน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน 286 - - - - 286
  สามพราน
  ทม.สามพราน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านสามพราน 273 814 137 - - 1,224
  ทต.อ้อมใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 139 371 200 - - 710
  2.รร.เทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) 188 460 - - - 648
รวม 2,743 5,255 2,265 514 803 11,580
19 นครพนม
  เมืองนครพนม
  อบจ.นครพนม
  1.รร.กีฬาจังหวัดนครพนม - - 122 73 - 195
  ทม.นครพนม
  1.รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ 302 665 475 159 - 1,601
  2.รร.เทศบาล 1 หนองแสง 131 372 - - - 503
  3.รร.เทศบาล 2 ถนนบำรุงเมือง 155 327 - - - 482
  4.รร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี 299 633 - - - 932
  5.รร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส 60 134 - - - 194
  6.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) 179 - - - - 179
  ธาตุพนม
  ทต.ธาตุพนม
  1.รร.อนุบาลศรีโคตบูร 180 - - - - 180
  ทต.น้ำก่ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ 62 60 - - - 122
  นาหว้า
  ทต.นาหว้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า 143 - - - - 143
  อบต.บ้านเสียว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว 89 - - - - 89
  ปลาปาก
  ทต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก 75 - - - - 75
  อบต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก 40 - - - - 40
รวม 1,715 2,191 597 232 - 4,735
20 นครราชสีมา
  เมืองนครราชสีมา
  อบจ.นครราชสีมา
  1.รร.กฤษณาวิทยา - - 96 50 - 146
  2.รร.กลางดงปุณณวิทยา - - 118 64 - 182
  3.รร.กุดจิกวิทยา - - 243 178 - 421
  4.รร.เขาใหญ่พิทยาคม - - 101 85 - 186
  5.รร.ครบุรี - - 891 619 - 1,510
  6.รร.คลองไผ่วิทยา - - 108 124 - 232
  7.รร.คลองเมืองพิทยาคม - - 278 175 - 453
  8.รร.เฉลียงพิทยาคม - - 160 200 - 360
  9.รร.ช่องแมววิทยาคม - - 192 167 - 359
  10.รร.ดอนไพลพิทยาคม - - 95 78 - 173
  11.รร.ด่านเกวียนวิทยา - - 483 276 - 759
  12.รร.ตลาดไทรพิทยาคม - - 234 151 - 385
  13.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา - - - 371 - 371
  14.รร.โตนดพิทยาคม - - 125 92 - 217
  15.รร.ทัพรั้งพิทยาคม - - 101 88 - 189
  16.รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม - - 202 160 - 362
  17.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ - - 780 821 - 1,601
  18.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 - - 175 99 - 274
  19.รร.บัวลาย - - 189 153 - 342
  20.รร.บัวใหญ่ - - 1,041 971 - 2,012
  21.รร.บ้านใหญ่พิทยาคม - - 146 117 - 263
  22.รร.บ้านใหม่พิทยาคม - - 176 111 - 287
  23.รร.ประทาย - - 1,333 1,286 - 2,619
  24.รร.ปรางค์ทองวิทยา - - 253 236 - 489
  25.รร.ปราสาทวิทยาคม - - 252 174 - 426
  26.รร.ปากช่อง 2 - - 351 341 - 692
  27.รร.ปากช่องพิทยาคม - - 319 181 - 500
  28.รร.พระทองคำวิทยา - - 256 209 - 465
  29.รร.มะค่าวิทยา - - 212 119 - 331
  30.รร.มัธยมบึงปรือ - - 77 39 - 116
  31.รร.มัธยมประดู่วัฒนา - - 155 110 - 265
  32.รร.มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ - - 258 183 - 441
  33.รร.มาบตะโกพิทยาคม - - 185 124 - 309
  34.รร.เมืองยางศึกษา - - 262 272 - 534
  35.รร.ลำพระเพลิงพิทยาคม - - 310 178 - 488
  36.รร.วังน้ำเขียวพิทยาคม - - 297 301 - 598
  37.รร.วังโป่งพิทยาคม - - 63 63 - 126
  38.รร.วังไม้แดงพิทยาคม - - 126 136 - 262
  39.รร.วังรางพิทยาคม - - 263 107 - 370
  40.รร.วังหมีพิทยาคม - - 122 105 - 227
  41.รร.วัดประชานิมิตร - - 371 330 - 701
  42.รร.สองครพิทยาคม - - 110 93 - 203
  43.รร.สะแกราชธวัชศึกษา - - 364 270 - 634
  44.รร.สาหร่ายวิทยาคม - - 269 323 - 592
  45.รร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" - - 1,323 973 - 2,296
  46.รร.สีคิ้ววิทยาคาร - - 132 95 - 227
  47.รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว - - 167 78 - 245
  48.รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา - - 160 89 - 249
  49.รร.สูงเนิน - - 942 663 - 1,605
  50.รร.หนองขามพิทยาคม - - 111 82 - 193
  51.รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม - - 332 191 - 523
  52.รร.หนองบัวพิทยาคม - - 185 84 - 269
  53.รร.หนองบุญมากพิทยาคม - - 249 130 - 379
  54.รร.หนองยางพิทยาคม - - 300 195 - 495
  55.รร.หนองหว้าพิทยาสรรค์ - - 131 148 - 279
  56.รร.ห้วยลึกผดุงวิทยา - - 226 106 - 332
  57.รร.หินดาดวิทยา - - 205 205 - 410
  58.รร.อรพิมพ์วิทยา - - 173 144 - 317
  ทน.นครราชสีมา
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) - - 137 150 - 287
  2.รร.เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร 226 818 361 154 - 1,559
  3.รร.เทศบาล 2 วัดสมอราย 149 390 236 - - 775
  4.รร.เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี 163 625 258 - - 1,046
  5.รร.เทศบาล 4 เพาะชำ 191 535 327 188 - 1,241
  6.รร.เทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี 71 158 126 - - 355
  ทต.หนองไผ่ล้อม
  1.รร.โยธินนุกูล 340 529 216 46 - 1,131
  ทต.หัวทะเล
  1.รร.เทศบาลตำบลหัวทะเล 144 114 - - - 258
  ขามสะแกแสง
  ทต.หนองหัวฟาน
  1.รร.เทศบาลหนองหัวฟาน 92 191 - - - 283
  คง
  ทต.เมืองคง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 235 127 - - - 362
  จักราช
  ทต.จักราช
  1.รร.เทศบาลตำบลจักราช 281 - - - - 281
  โชคชัย
  ทต.ด่านเกวียน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน 278 - - - - 278
  โนนแดง
  ทต.โนนแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนแดง - 228 - - - 228
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง 137 - - - - 137
  อบต.โนนแดง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 36 - - - - 36
  โนนสูง
  ทต.ตลาดแค
  1.รร.เทศบาลตลาดแค 98 231 - - - 329
  ทต.โนนสูง
  1.รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 39 64 - - - 103
  2.รร.เทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง 129 187 81 - - 397
  3.รร.เทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา 72 94 - - - 166
  บัวลาย
  ทต.หนองบัวลาย
  1.รร.เทศบาลหนองบัวลาย - 216 - - - 216
  2.รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 125 - - - - 125
  บัวใหญ่
  ทม.บัวใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ 103 177 86 - - 366
  2.รร.เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ 146 392 161 - - 699
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านหนองม่วง 130 257 113 - - 500
  ปักธงชัย
  ทต.ตะขบ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ 40 57 - - - 97
  ปากช่อง
  ทม.ปากช่อง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย 284 520 260 - - 1,064
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) 58 96 - - - 154
รวม 3,567 6,006 19,140 14,051 - 42,764
21 นครศรีธรรมราช
  เมืองนครศรีธรรมราช
  อบจ.นครศรีธรรมราช
  1.รร.บ้านน้ำโฉ 25 47 - - - 72
  2.รร.ไม้เรียงประชาสรรค์ - - 190 148 - 338
  3.รร.วัดสำนักขัน 32 99 - - - 131
  4.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐) 86 476 - - - 562
  5.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ) 53 164 - - - 217
  ทน.นครศรีธรรมราช
  1.รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 227 614 435 - - 1,276
  2.รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร 110 486 - - - 596
  3.รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 342 1,424 - - - 1,766
  4.รร.เทศบาลวัดศรีทวี 102 310 - - - 412
  5.รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 340 1,660 - - - 2,000
  6.รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 352 2,016 - - - 2,368
  7.รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 105 535 - - - 640
  8.รร.เทศบาลวัดใหญ่ 198 838 - - - 1,036
  9.รร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช - 591 - - - 591
  10.รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก - - 650 371 - 1,021
  ทม.ปากพูน
  1.รร.อนุบาลปากพูน 41 50 - - - 91
  ทต.ท่าแพ
  1.รร.เทศบาลตำบลท่าแพ 12 331 - - - 343
  ทต.บางจาก
  1.รร.เทศบาลตำบลบางจาก 41 - - - - 41
  เฉลิมพระเกียรติ
  ทต.ทางพูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 166 166 - - - 332
  ชะอวด
  ทต.ท่าประจะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลประจะ 47 - - - - 47
  อบต.ขอนหาด
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ๑ 59 - - - - 59
  อบต.บ้านตูล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล 75 - - - - 75
  ท่าศาลา
  อบต.กลาย
  1.รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ 107 65 - - - 172
  ทุ่งสง
  ทม.ทุ่งสง
  1.รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง - 32 259 - - 291
  2.รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ - 299 - - - 299
  3.รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน - 581 - - - 581
  4.รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล - 1,660 - - - 1,660
  5.รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ - - 893 288 - 1,181
  6.รร.รีสอร์ทอนุบาล 637 - - - - 637
  ทุ่งใหญ่
  ทต.ท่ายาง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง - - - - - -
  ทต.ทุ่งสัง
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งสัง 145 185 - - - 330
  อบต.กุแหระ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ 20 - - - - 20
  นาบอน
  ทต.นาบอน
  1.รร.เทศบาลนาบอน 89 - - - - 89
  ปากพนัง
  ทม.ปากพนัง
  1.รร.เทศบาลปากพนัง 1 98 722 - - - 820
  2.รร.เทศบาลปากพนัง 2 40 443 - - - 483
  3.รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 75 145 - - - 220
  4.รร.เทศบาลวัดนาควารี 103 205 - - - 308
  5.รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 41 203 - - - 244
  6.รร.เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ - - 132 - - 132
  พรหมคีรี
  ทต.ทอนหงส์
  1.รร.เทศบาลตำบลทอนหงส์ 201 188 - - - 389
  พระพรหม
  ทต.นาสาร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลนาสาร 79 - - - - 79
  ร่อนพิบูลย์
  ทต.หินตก
  1.รร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก 118 162 - - - 280
รวม 4,166 14,697 2,559 807 - 22,229
22 นครสวรรค์
  เมืองนครสวรรค์
  อบจ.นครสวรรค์
  1.รร.นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม - - - 3 - 3
  2.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ - - 455 346 - 801
  ทน.นครสวรรค์
  1.รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 190 386 306 163 - 1,045
  2.รร.เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 162 308 117 - - 587
  3.รร.เทศบาลวัดไทรใต้ 160 314 139 - - 613
  4.รร.เทศบาลวัดไทรเหนือ 81 194 64 - - 339
  5.รร.เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 56 121 84 - - 261
  6.รร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 245 570 281 - - 1,096
  7.รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 274 645 339 152 - 1,410
  8.รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม 156 333 154 - - 643
  ทต.หนองเบน
  1.รร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 156 495 - - - 651
  ชุมแสง
  ทม.ชุมแสง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชุมแสง 60 252 51 - - 363
  2.รร.เทศบาล 2 คลองระนง 34 72 - - - 106
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม 57 197 110 - - 364
  ตากฟ้า
  ทต.ตากฟ้า
  1.รร.เทศบาลตำบลตากฟ้า 84 - - - - 84
  ทต.อุดมธัญญา
  1.รร.อนุบาลบ้านดำรงค์รักษ์ 93 - - - - 93
  ตาคลี
  ทม.ตาคลี
  1.รร.เทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) 66 198 94 - - 358
  ลาดยาว
  ทต.ลาดยาว
  1.รร.เทศบาลตำบลลาดยาว 139 145 - - - 284
  หนองบัว
  อบต.ห้วยใหญ่
  1.รร.อนุบาลห้วยใหญ่ 36 - - - - 36
รวม 2,049 4,230 2,194 664 - 9,137
23 นนทบุรี
  เมืองนนทบุรี
  อบจ.นนทบุรี
  1.รร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์ 52 83 - - - 135
  2.รร.จันทร์ทองเอี่ยม 318 843 - - - 1,161
  3.รร.ซอและห์ศึกษา 120 243 139 - - 502
  4.รร.ตลาดบางคูลัด 343 810 - - - 1,153
  5.รร.เต็มรักศึกษา 287 783 355 - - 1,425
  6.รร.นนทบุรีวิทยาลัย - - 1,594 856 - 2,450
  7.รร.บางคูลัด 391 978 - - - 1,369
  8.รร.บ้านใหม่ 47 67 - - - 114
  9.รร.ระดิ่งหินประชาสรรค์ 109 242 96 - - 447
  10.รร.วัดแคนอก 120 244 - - - 364
  11.รร.วัดแคใน 121 182 - - - 303
  12.รร.วัดชลอ 96 212 - - - 308
  13.รร.วัดแดง 49 174 - - - 223
  14.รร.วัดตึก 59 104 - - - 163
  15.รร.วัดท่าบันเทิงธรรม 67 135 48 - - 250
  16.รร.วัดบางขนุน 55 74 - - - 129
  17.รร.วัดบางบัวทอง 127 244 - - - 371
  18.รร.วัดบางรักน้อย 105 264 - - - 369
  19.รร.วัดบางอ้อยช้าง 79 113 - - - 192
  20.รร.วัดประชารังสรรค์ 107 133 - - - 240
  21.รร.วัดปลายคลองขุนศรี 78 334 192 - - 604
  22.รร.วัดพิกุลเงิน 256 953 333 - - 1,542
  23.รร.วัดมะเดื่อ 132 271 180 - - 583
  24.รร.วัดรวก 85 123 - - - 208
  25.รร.วัดลุ่ม 49 101 - - - 150
  26.รร.วัดสนามนอก 61 130 - - - 191
  27.รร.วัดสโมสร 76 223 114 - - 413
  28.รร.วัดสลักเหนือ 116 258 95 - - 469
  29.รร.วัดสัก 25 73 - - - 98
  30.รร.วัดสิงห์ทอง 102 161 - - - 263
  31.รร.วัดเสาธงหิน 69 163 - - - 232
  32.รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์ 74 85 - - - 159
  33.รร.สามแยกบางคูลัด 77 149 - - - 226
  34.รร.สุเหร่าลากค้อน 56 154 43 - - 253
  ทน.นนทบุรี
  1.รร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 - - 213 191 - 404
  2.รร.นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 100 242 - - - 342
  3.รร.นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 124 292 226 - - 642
  4.รร.นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 92 216 111 - - 419
  5.รร.นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 106 277 223 75 - 681
  6.รร.นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 171 586 259 - - 1,016
  ทต.ไทรม้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลไทรม้า 70 - - - - 70
  บางกรวย
  ทต.ปลายบาง
  1.รร.เทศบาลปลายบางวัดโคนอน 129 169 - - - 298
  2.รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 31 54 - - - 85
  3.รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง 76 178 - - - 254
  4.รร.เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) 64 162 89 - - 315
  5.รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 190 425 272 92 - 979
  6.รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม 63 85 - - - 148
  บางบัวทอง
  ทม.บางบัวทอง
  1.รร.เทศบาลวัดละหาร 261 929 - - - 1,190
  2.รร.นนท์ประสิทธิ์วิทยา - - 241 82 - 323
  อบต.บางบัวทอง
  1.รร.สหศึกษาบางบัวทอง - 495 - - - 495
  2.รร.อนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง 291 - - - - 291
  บางใหญ่
  ทต.บางม่วง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง 174 - - - - 174
  ทต.เสาธงหิน
  1.รร.เทศบาลเสาธงหิน 83 - - - - 83
  ปากเกร็ด
  ทน.ปากเกร็ด
  1.รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ 164 549 - - - 713
  2.รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ 72 233 - - - 305
  3.รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 269 937 - - - 1,206
  ทต.บางพลับ
  1.รร.วัดสาลีโขภิตาราม (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 103 157 - - - 260
รวม 6,541 15,092 4,823 1,296 - 27,752
24 นราธิวาส
  เมืองนราธิวาส
  ทม.นราธิวาส
  1.รร.เทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี 176 485 207 - - 868
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล 165 430 98 - - 693
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง 180 409 88 47 - 724
  4.รร.เทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ 117 193 - - - 310
  5.รร.เทศบาล 6 ถนนโคกเคียน 244 352 - - - 596
  6.รร.เทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 95 213 - - - 308
  บาเจาะ
  ทต.ต้นไทร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลต้นไทร 64 - - - - 64
  อบต.ลุโบะสาวอ
  1.รร.อนุบาลประจำตำบลลุโบะสาวอ 199 - - - - 199
  สุไหงโก-ลก
  ทม.สุไหงโก-ลก
  1.รร.เทศบาล 1 ราษฎรบำรุง 143 457 - - - 600
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ 36 82 - - - 118
  3.รร.เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา 541 1,195 249 - - 1,985
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านทรายทอง 226 500 122 - - 848
รวม 2,186 4,316 764 47 - 7,313
25 น่าน
  เมืองน่าน
  อบจ.น่าน
  1.รร.ตาลชุมพิทยาคม - - 172 134 - 306
  ทม.น่าน
  1.รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 135 319 - - - 454
  2.รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล ) 71 142 - - - 213
  3.รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 119 223 69 - - 411
  เวียงสา
  ทต.กลางเวียง
  1.รร.เทศบาล (บ้านหนองนก) 41 98 - - - 139
  ทต.เวียงสา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเวียงสา 86 - - - - 86
  อบต.แม่สา
  1.รร.แม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) - 54 - - - 54
รวม 452 836 241 134 - 1,663
26 บึงกาฬ
  เซกา
  ทต.ท่าสะอาด
  1.รร.เทศบาลท่าสะอาด 156 35 - - - 191
  ทต.ศรีพนา
  1.รร.เทศบาลตำบลศรีพนา 284 - - - - 284
  อบต.ป่งไฮ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ 77 - - - - 77
  บึงโขงหลง
  ทต.บึงโขงหลง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 107 - - - - 107
  ปากคาด
  ทต.ปากคาด
  1.รร.เทศบาลปากคาด 183 24 - - - 207
  พรเจริญ
  ทต.พรเจริญ
  1.รร.เทศบาลพรเจริญ 229 368 - - - 597
  ศรีวิไล
  ทต.ศรีวิไล
  1.รร.เทศบาลศรีวิไล ๑ (บ้านหนองจันทร์) 125 - - - - 125
รวม 1,161 427 - - - 1,588
27 บุรีรัมย์
  เมืองบุรีรัมย์
  อบจ.บุรีรัมย์
  1.รร.หนองขมารวิทยาคม - - 142 54 - 196
  ทม.ชุมเห็ด
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด 30 - - - - 30
  ทม.บุรีรัมย์
  1.รร.เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 255 1,206 770 380 - 2,611
  2.รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร 235 937 500 180 - 1,852
  3.รร.เทศบาล 3 168 440 - - - 608
  ทต.อิสาณ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๑ 152 - - - - 152
  2.รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๒ 143 - - - - 143
  กระสัง
  ทต.กระสัง
  1.รร.เทศบาลกระสัง 219 - - - - 219
  นางรอง
  ทม.นางรอง
  1.รร.เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 172 483 619 338 - 1,612
  นาโพธิ์
  ทต.นาโพธิ์
  1.รร.เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 51 140 - - - 191
  โนนดินแดง
  ทต.โนนดินแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนดินแดง 230 308 - - - 538
  ประโคนชัย
  ทต.ประโคนชัย
  1.รร.เทศบาลตำบลประโคนชัย 156 66 - - - 222
  ห้วยราช
  ทต.สามแวง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสามแวง 107 - - - - 107
  อบต.บ้านตะโก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก 76 - - - - 76
รวม 1,994 3,580 2,031 952 - 8,557
28 ปทุมธานี
  เมืองปทุมธานี
  อบจ.ปทุมธานี
  1.รร.วัดป่างิ้ว 138 852 - - - 990
  2.รร.สามโคก - - 2,887 1,494 - 4,381
  ทม.ปทุมธานี
  1.รร.เทศบาลเมืองปทุมธานี 440 1,013 - - - 1,453
  2.รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี - - 422 244 - 666
  ทต.บางกะดี
  1.รร.เทศบาลตำบลบางกะดี - 569 - - - 569
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี 292 - - - - 292
  ทต.บางพูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางพูน - - - - - -
  คลองหลวง
  ทม.ท่าโขลง
  1.รร.เทศบาลท่าโขลง 1 1,112 1,564 617 - - 3,293
  อบต.คลองสาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสาม 687 - - - - 687
  อบต.คลองสี่
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสี่ 144 - - - - 144
  ธัญบุรี
  ทน.รังสิต
  1.รร.ดวงกมล 25 514 - - - 539
  2.รร.นครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 240 - - - - 240
  3.รร.นครรังสิต รัตนโกสินทร์ 180 - - - - 180
  4.รร.นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 184 - - - - 184
  5.รร.นครรังสิต เปรมปรีดิ์ 87 - - - - 87
  6.รร.เพียรปัญญา 112 - - - - 112
  7.รร.มัธยมนครรังสิต - - 158 - - 158
  ทม.บึงยี่โถ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๑ 103 - - - - 103
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๒ 41 - - - - 41
  3.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๓ 55 - - - - 55
  ทม.สนั่นรักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 311 - - - - 311
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 142 - - - - 142
  ลาดหลุมแก้ว
  ทต.คลองพระอุดม
  1.รร.เทศบาลคลองพระอุดม 145 - - - - 145
  ลำลูกกา
  ทม.คูคต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต 155 - - - - 155
  ทม.ลาดสวาย
  1.รร.อนุบาลลาดสวาย 301 - - - - 301
  2.รร.อนุบาลลาดสวาย ๒ 212 - - - - 212
  ทม.ลำสามแก้ว
  1.รร.เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ 222 665 202 - - 1,089
  2.รร.อนุบาล ๑ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 96 - - - - 96
  3.รร.อนุบาล ๒ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 49 - - - - 49
  4.รร.อนุบาล ๓ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 111 - - - - 111
  ทต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา 144 - - - - 144
  อบต.บึงคำพร้อย
  1.รร.วัดราษฎร์ศรัทธาราม 138 491 269 71 - 969
  อบต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา 308 - - - - 308
รวม 6,174 5,668 4,555 1,809 - 18,206
29 ประจวบคีรีขันธ์
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
  อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.รัชตวิทยาคม - - 197 123 - 320
  ทม.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.เทศบาลบ้านค่าย 86 179 129 - - 394
  2.รร.เทศบาลบ้านหนองบัว 109 221 91 - - 421
  3.รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม 132 254 143 - - 529
  ทต.คลองวาฬ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ 52 - - - - 52
  กุยบุรี
  ทต.ไร่ใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านไร่ใหม่ 74 123 - - - 197
  ปราณบุรี
  ทต.เขาน้อย
  1.รร.ค่ายธนะรัชต์ (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) - 182 - - - 182
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 25 50 - - - 75
  ทต.ปราณบุรี
  1.รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 160 295 - - - 455
  2.รร.อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช) 213 - - - - 213
  อบต.ปากน้ำปราณ
  1.รร.บ้านหนองบัว 33 69 - - - 102
  อบต.หนองตาแต้ม
  1.รร.บ้านหนองตาแต้ม 104 230 88 - - 422
  2.รร.บ้านหนองตาเมือง 22 56 - - - 78
  สามร้อยยอด
  ทต.ไร่เก่า
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 83 212 - - - 295
  หัวหิน
  ทม.หัวหิน
  1.รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 272 409 - - - 681
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาเต่า 84 159 - - - 243
  3.รร.เทศบาลบ้านตะเกียบ 113 197 - - - 310
  4.รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) 152 285 110 - - 547
  5.รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง 184 334 - - - 518
  6.รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 405 918 426 - - 1,749
  7.รร.เทศบาลวัดหนองแก 129 225 - - - 354
รวม 2,432 4,398 1,184 123 - 8,137
30 ปราจีนบุรี
  เมืองปราจีนบุรี
  อบจ.ปราจีนบุรี
  1.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี - - 592 607 - 1,199
  2.รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคาร - - 201 106 - 307
  3.รร.นนทรีวิทยาคม - - 48 60 - 108
  4.รร.ประชารัฐพัฒนา - - 94 71 - 165
  5.รร.มัธยมวัดป่ามะไฟ - - 97 46 - 143
  6.รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง - - 86 55 - 141
  ทม.ปราจีนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ 41 54 30 - - 125
  2.รร.เทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล 160 330 147 - - 637
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร 94 183 47 - - 324
  4.รร.เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ 351 696 188 - - 1,235
  5.รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์ 45 71 - - - 116
  6.รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล 47 57 - - - 104
  กบินทร์บุรี
  ทต.กบินทร์
  1.รร.เทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง 101 149 125 - - 375
  2.รร.เทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ 275 513 240 - - 1,028
  นาดี
  ทต.นาดี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 90 - - - - 90
รวม 1,204 2,053 1,895 945 - 6,097
31 ปัตตานี
  เมืองปัตตานี
  อบจ.ปัตตานี
  1.รร.บ้านเขาตูม 102 319 - - - 421
  2.รร.บ้านตะบิงตีงิ 39 122 52 - - 213
  ทม.ปัตตานี
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 106 343 76 26 - 551
  2.รร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร 214 411 - - - 625
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปากน้ำ 122 352 - - - 474
  4.รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 169 742 - - - 911
  5.รร.เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 131 338 - - - 469
  โคกโพธิ์
  ทต.นาประดู่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาประดู่ 29 - - - - 29
  ปะนาเระ
  ทต.พ่อมิ่ง
  1.รร.เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง 79 - - - - 79
  สายบุรี
  ทม.ตะลุบัน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน 149 255 - - - 404
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) 31 105 - - - 136
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ 57 131 - - - 188
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านอุเมะ 44 107 - - - 151
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านกาหยี 211 596 31 - - 838
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด 76 135 112 - - 323
  อบต.มะนังดาลำ
  1.รร.ตัรบียะห์ 123 198 - - - 321
รวม 1,682 4,154 271 26 - 6,133
32 พระนครศรีอยุธยา
  พระนครศรีอยุธยา
  อบจ.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 150 292 - - - 442
  2.รร.วัดป่าคา (เจริญวิทยา) 210 853 465 224 - 1,752
  ทน.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร 215 426 348 225 - 1,214
  2.รร.เทศบาลวัดเขียน 188 417 221 - - 826
  3.รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 45 55 - - - 100
  4.รร.เทศบาลวัดป่าโค 54 93 - - - 147
  5.รร.เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 115 230 121 - - 466
  6.รร.เทศบาลวัดรัตนชัย 53 105 - - - 158
  7.รร.เทศบาลวัดศาลาปูนพระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์โสตฺถิทตฺโต) 50 109 - - - 159
  8.รร.เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 137 316 151 - - 604
  ท่าเรือ
  ทต.ท่าเรือ
  1.รร.เทศบาลท่าเรือประชานุกูล 309 655 79 - - 1,043
  2.รร.เทศบาลวัดกลาง 100 128 - - - 228
  3.รร.เทศบาลวัดแค 28 69 - - - 97
  ทต.ท่าหลวง
  1.รร.เทศบาลวัดถลุงเหล็ก 99 138 - - - 237
  นครหลวง
  ทต.นครหลวง
  1.รร.เทศบาลวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) 15 38 - - - 53
  บางปะอิน
  ทต.คลองจิก
  1.รร.คลองจิก(สุขสินนุเคราะห์) 11 - - - - 11
  2.รร.วัดวิเวกวายุพัด 83 225 - - - 308
  ทต.บ้านสร้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 385 88 - - - 473
  ทต.ปราสาททอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง 302 - - - - 302
  บ้านแพรก
  ทต.บ้านแพรก
  1.รร.เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว 28 94 - - - 122
  ผักไห่
  ทม.ผักไห่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองผักไห่ 20 - - - - 20
  เสนา
  ทม.เสนา
  1.รร.เสนาบดี 206 521 - - - 727
  ทต.เจ้าเจ็ด
  1.รร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 45 117 - - - 162
  ทต.บางนมโค
  1.รร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 110 186 29 - - 325
  2.รร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 135 299 126 - - 560
  3.รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 54 103 59 - - 216
  ทต.สามกอ
  1.รร.วัดสามกอ 79 152 - - - 231
  อบต.รางจรเข้
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 95 96 - - - 191
รวม 3,321 5,805 1,599 449 - 11,174
33 พะเยา
  เมืองพะเยา
  ทม.พะเยา
  1.รร.เทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล 170 422 - - - 592
  2.รร.เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ - 164 293 233 - 690
  3.รร.เทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง 63 178 102 - - 343
  4.รร.เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล 179 269 - - - 448
  5.รร.เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ 183 238 - - - 421
  6.รร.เทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ 105 172 90 - - 367
  ทต.แม่ปืม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม 96 - - - - 96
  จุน
  ทต.จุน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลจุน 69 - - - - 69
  ทต.เวียงลอ
  1.รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) 61 78 24 - - 163
  เชียงคำ
  ทต.เวียง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียง 61 - - - - 61
  ดอกคำใต้
  ทม.ดอกคำใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 32 - - - - 32
  ทต.บ้านถ้ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 72 - - - - 72
  ปง
  ทต.งิม
  1.รร.เทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) 123 159 - - - 282
  ทต.ปง
  1.รร.เทศบาลตำบลปง 94 - - - - 94
  ทต.แม่ยม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม 69 - - - - 69
  ภูซาง
  ทต.สบบง
  1.รร.เทศบาลสบบง 63 - - - - 63
  แม่ใจ
  ทต.บ้านเหล่า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเหล่า - - - - - -
รวม 1,440 1,680 509 233 - 3,862
34 พังงา
  เมืองพังงา
  อบจ.พังงา
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา - - 102 - - 102
  ทม.พังงา
  1.รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง - 712 136 - - 848
  2.รร.อนุบาลช้าง 392 - - - - 392
  ทต.บางเตย
  1.รร.เทศบาลตำบลบางเตย 77 146 50 - - 273
  ตะกั่วทุ่ง
  ทต.โคกกลอย
  1.รร.เทศบาลตำบลโคกกลอย 285 85 - - - 370
  อบต.กะไหล
  1.รร.อนุบาลกะไหล 152 - - - - 152
  ตะกั่วป่า
  ทม.ตะกั่วป่า
  1.รร.เทศบาลบ้านย่านยาว 456 1,001 575 355 - 2,387
  2.รร.เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 195 480 166 - - 841
  3.รร.เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 73 191 94 - - 358
  ท้ายเหมือง
  ทต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ) 142 122 - - - 264
  ทต.ลำแก่น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น 57 - - - - 57
  อบต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 87 - - - - 87
  อบต.ทุ่งมะพร้าว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว 167 142 - - - 309
  อบต.ลำภี
  1.รร.อนุบาลลำภี 41 - - - - 41
รวม 2,124 2,879 1,123 355 - 6,481
35 พัทลุง
  เมืองพัทลุง
  อบจ.พัทลุง
  1.รร.บ้านท่าแค (วันครู 2500) 258 378 - - - 636
  2.รร.มัธยมเกาะหมาก - - 168 87 - 255
  3.รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง - - 1,523 632 - 2,155
  ทม.พัทลุง
  1.รร.เทศบาลจุ่งฮั่ว - - 266 - - 266
  2.รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 419 1,931 - - - 2,350
  3.รร.เทศบาลวัดนางลาด 67 422 - - - 489
  4.รร.เทศบาลวัดนิโครธาราม 65 324 - - - 389
  5.รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 146 966 - - - 1,112
  ทต.โคกชะงาย
  1.รร.เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 110 299 - - - 409
  อบต.ตำนาน
  1.รร.บ้านทุ่งลาน 29 99 - - - 128
  เขาชัยสน
  ทต.เขาชัยสน
  1.รร.เทศบาลเขาชัยสน 154 434 - - - 588
  ทต.จองถนน
  1.รร.เทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) 62 136 - - - 198
  ควนขนุน
  อบต.พนมวังก์
  1.รร.บ้านเขาพนม 16 76 - - - 92
  ตะโหมด
  ทต.ตะโหมด
  1.รร.เทศบาลตะโหมด 140 299 - - - 439
  ทต.แม่ขรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 130 405 - - - 535
  บางแก้ว
  ทต.ท่ามะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลราชพฤกษ์ 214 - - - - 214
  ทต.บางแก้ว
  1.รร.บ้านหูแร่ 16 104 - - - 120
  ปากพะยูน
  ทต.อ่าวพะยูน
  1.รร.อนุบาลอ่าวพะยูน 141 83 - - - 224
  ป่าบอน
  อบต.ทุ่งนารี
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี 32 - - - - 32
  ป่าพะยอม
  ทต.ลานข่อย
  1.รร.บ้านห้วยศรีเกษร 16 30 - - - 46
รวม 2,015 5,986 1,957 719 - 10,677
36 พิจิตร
  เมืองพิจิตร
  อบจ.พิจิตร
  1.รร.บางลายพิทยาคม - - 250 149 - 399
  ทม.พิจิตร
  1.รร.เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 56 97 - - - 153
  2.รร.เทศบาลบ้านท่าหลวง 33 111 51 - - 195
  3.รร.เทศบาลบ้านปากทาง 367 865 553 177 - 1,962
  ทต.หัวดง
  1.รร.เทศบาลราษฎร์เจริญ 94 163 - - - 257
  อบต.เมืองเก่า
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 98 90 - - - 188
  อบต.ย่านยาว
  1.รร.อนุบาล อบต.ย่านยาว 92 41 - - - 133
  อบต.หัวดง
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 42 - - - - 42
  ตะพานหิน
  ทม.ตะพานหิน
  1.รร.เทศบาล 2 - 88 279 147 - 514
  2.รร.เทศบาล 3 วัดสันติพลาราม - 14 - - - 14
  3.รร.เทศบาล 4 74 128 - - - 202
  4.รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 165 355 - - - 520
  ทับคล้อ
  ทต.ทับคล้อ
  1.รร.เทศบาลทับคล้อ 46 102 - - - 148
  บางมูลนาก
  ทม.บางมูลนาก
  1.รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก 45 84 - - - 129
  2.รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 226 633 264 - - 1,123
  ทต.บางไผ่
  1.รร.เทศบาล 1 (บางไผ่) 61 - - - - 61
  โพทะเล
  ทต.ท่าเสา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา - - - - - -
  โพธิ์ประทับช้าง
  ทต.ไผ่รอบ
  1.รร.เทศบาลตำบลไผ่รอบ 37 - - - - 37
  ทต.โพธิ์ประทับช้าง
  1.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 357 793 - - - 1,150
  2.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย - - 235 - - 235
  วังทรายพูน
  ทต.หนองปล้อง
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองปล้อง 50 - - - - 50
  สากเหล็ก
  ทต.สากเหล็ก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก 99 28 - - - 127
รวม 1,942 3,592 1,632 473 - 7,639
37 พิษณุโลก
  เมืองพิษณุโลก
  อบจ.พิษณุโลก
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก - - 180 212 - 392
  2.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม - - 72 82 - 154
  3.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม - - 132 238 - 370
  ทน.พิษณุโลก
  1.รร.เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 135 465 - - - 600
  2.รร.เทศบาล 3 วัดท่ามะปราง 160 514 - - - 674
  3.รร.เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร - 377 310 - - 687
  4.รร.เทศบาล 5 วัดพันปี 119 290 151 - - 560
  5.รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 380 336 - - - 716
  ทม.อรัญญิก
  1.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) 159 - - - - 159
  2.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) 82 - - - - 82
  ทต.บ้านคลอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง 132 51 - - - 183
  อบต.มะขามสูง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง 37 - - - - 37
  อบต.วังน้ำคู้
  1.รร.อนุบาลวังน้ำคู้ 41 - - - - 41
  อบต.วัดจันทร์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ 120 13 - - - 133
  อบต.สมอแข
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข 37 - - - - 37
  ชาติตระการ
  ทต.ป่าแดง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง 46 - - - - 46
  พรหมพิราม
  ทต.พรหมพิราม
  1.รร.เทศบาลพิรามอุทิศ 174 597 - - - 771
  ทต.วงฆ้อง
  1.รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 124 320 - - - 444
  วังทอง
  อบต.วังนกแอ่น
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ๑ - - - - - -
  วัดโบสถ์
  ทต.วัดโบสถ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 202 - - - - 202
  อบต.ท้อแท้
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ 77 - - - - 77
รวม 2,025 2,963 845 532 - 6,365
38 เพชรบุรี
  เมืองเพชรบุรี
  ทม.เพชรบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 177 435 223 - - 835
  2.รร.เทศบาล 2 วัดพระทรง 51 106 57 - - 214
  3.รร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 251 884 - - - 1,135
  4.รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 172 209 - - - 381
  ชะอำ
  ทม.ชะอำ
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ 339 755 275 - - 1,369
  2.รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย 68 209 66 - - 343
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 108 161 74 - - 343
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 111 208 70 - - 389
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 154 289 98 - - 541
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 105 193 69 - - 367
  7.รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 34 77 - - - 111
  8.รร.เทศบาล 8 สวนสนชะอำ 166 270 - - - 436
  9.รร.เทศบาล 9 บ้านสามพระยา 109 186 32 - - 327
  บ้านแหลม
  ทต.บ้านแหลม
  1.รร.เทศบาลวัดลักษณาราม 21 69 - - - 90
รวม 1,866 4,051 964 - - 6,881
39 เพชรบูรณ์
  เมืองเพชรบูรณ์
  อบจ.เพชรบูรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) - - 429 318 - 747
  ทม.เพชรบูรณ์
  1.รร.เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) - 1,087 - - - 1,087
  2.รร.เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 544 - - - - 544
  3.รร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) - - 288 162 - 450
  4.รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 52 90 - - - 142
  ทต.นางั่ว
  1.รร.เทศบาลตำบลนางั่ว 195 - - - - 195
  ชนแดน
  ทต.ชนแดน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน 44 - - - - 44
  ทต.ดงขุย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงขุย 54 - - - - 54
  วิเชียรบุรี
  ทม.วิเชียรบุรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 109 - - - - 109
  หล่มสัก
  ทม.หล่มสัก
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล - 407 290 - - 697
  2.รร.เทศบาลบ้านสักงอย 68 139 - - - 207
  3.รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 28 63 - - - 91
  4.รร.อนุบาลบ้านศรีมงคล 181 - - - - 181
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก - - - - 339 339
  อบต.บ้านไร่
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 21 - - - - 21
  อบต.สักหลง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง 81 - - - - 81
รวม 1,377 1,786 1,007 480 339 4,989
40 แพร่
  เมืองแพร่
  อบจ.แพร่
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) - - 105 115 - 220
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา - 165 152 - - 317
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 33 92 73 - - 198
  ทม.แพร่
  1.รร.เทศบาลวัดชัยมงคล 52 167 - - - 219
  2.รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 39 84 - - - 123
  3.รร.เทศบาลวัดหัวข่วง 86 192 - - - 278
  4.รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง 441 1,142 - - - 1,583
  5.รร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน - - 409 196 - 605
  ทต.ช่อแฮ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ 127 - - - - 127
  ทต.ทุ่งโฮ้ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) 80 - - - - 80
  ทต.ป่าแมต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต 65 - - - - 65
  ทต.สวนเขื่อน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน 38 - - - - 38
  เด่นชัย
  ทต.เด่นชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 262 - - - - 262
  อบต.ไทรย้อย
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 77 - - - - 77
  ร้องกวาง
  ทต.ร้องกวาง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 95 184 - - - 279
  ลอง
  ทต.เวียงต้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า 69 - - - - 69
  ทต.ห้วยอ้อ
  1.รร.เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 108 160 - - - 268
  อบต.หัวทุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 42 - - - - 42
  วังชิ้น
  ทต.วังชิ้น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 94 52 - - - 146
  อบต.แม่ป้าก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 51 - - - - 51
  อบต.แม่พุง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 38 - - - - 38
  สอง
  อบต.เตาปูน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 63 - - - - 63
  สูงเม่น
  อบต.ร่องกาศ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 38 - - - - 38
  อบต.เวียงทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 40 - - - - 40
  หนองม่วงไข่
  ทต.หนองม่วงไข่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 159 - - - - 159
รวม 2,097 2,238 739 311 - 5,385
41 ภูเก็ต
  เมืองภูเก็ต
  อบจ.ภูเก็ต
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน 282 773 - - - 1,055
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ 115 531 - - - 646
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต 335 1,103 740 207 - 2,385
  4.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 321 - - - - 321
  5.รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 133 722 379 76 - 1,310
  ทน.ภูเก็ต
  1.รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว - 1,699 110 - - 1,809
  2.รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 207 708 311 - - 1,226
  3.รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 459 1,996 647 290 - 3,392
  4.รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี 141 624 - - - 765
  5.รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต - 877 690 - - 1,567
  6.รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 76 174 191 - - 441
  7.รร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 527 - - - - 527
  ทต.กะรน
  1.รร.เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 310 - - - - 310
  ทต.รัษฎา
  1.รร.เทศบาลตำบลรัษฎา 154 - - - - 154
  กะทู้
  ทม.กะทู้
  1.รร.เทศบาล 1 เมืองกะทู้ 457 - - - - 457
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้ - 731 56 - - 787
  ทม.ป่าตอง
  1.รร.เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) - 615 195 - - 810
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๑ 409 - - - - 409
  3.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๒ 159 - - - - 159
  อบต.กมลา
  1.รร.อนุบาลกมลา 210 - - - - 210
  ถลาง
  ทต.เชิงทะเล
  1.รร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 316 1,089 - - - 1,405
  ทต.เทพกระษัตรี
  1.รร.เทศบาลเทพกระษัตรี 242 - - - - 242
  ทต.ป่าคลอก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก 72 - - - - 72
  ทต.ศรีสุนทร
  1.รร.อนุบาลศรีสุนทร 275 - - - - 275
  อบต.เชิงทะเล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 163 - - - - 163
รวม 5,363 11,642 3,319 573 - 20,897
42 มหาสารคาม
  เมืองมหาสารคาม
  อบจ.มหาสารคาม
  1.รร.เกิ้งวิทยานุกูล - - 59 28 13 100
  2.รร.ขามป้อมพิทยาคม - - 110 85 - 195
  3.รร.โคกก่อพิทยาคม - - 217 86 52 355
  4.รร.งัวบาวิทยาคม - - 119 103 - 222
  5.รร.ดอนเงินพิทยาคาร - - 57 53 - 110
  6.รร.ท่าขอนยางพิทยาคม - - 327 217 7 551
  7.รร.นาข่าวิทยาคม - - 343 264 - 607
  8.รร.นาสีนวนพิทยาสรรค์ - - 55 13 35 103
  9.รร.มะค่าพิทยาคม - - 105 67 - 172
  10.รร.มัธยมดงยาง - - 122 78