จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ที่ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา รวมทุกระดับ
1 กระบี่
  เมืองกระบี่
  อบจ.กระบี่
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ - - 308 221 - 529
  ทม.กระบี่
  1.รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า 259 459 - - - 718
  2.รร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด - - 529 6 - 535
  3.รร.เทศบาล 3 ท่าแดง 235 504 - - - 739
  4.รร.เทศบาล 4 มหาราช 487 424 - - - 911
  ทต.กระบี่น้อย
  1.รร.เทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย 58 90 - - - 148
  อบต.ไสไทย
  1.รร.บ้านไสไทย 105 52 - - - 157
  อบต.อ่าวนาง
  1.รร.บ้านช่องพลี 176 518 - - - 694
  2.รร.อนุบาลอ่าวนาง 357 - - - - 357
  เขาพนม
  ทต.เขาพนม
  1.รร.เทศบาลตำบลเขาพนม 230 161 - - - 391
  อบต.เขาดิน
  1.รร.บ้านช้างตาย 60 69 - - - 129
  คลองท่อม
  ทต.คลองท่อมใต้
  1.รร.เทศบาลคลองท่อมใต้ 274 757 - - - 1,031
  ปลายพระยา
  ทต.ปลายพระยา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 121 - - - - 121
  อบต.เขาต่อ
  1.รร.อนุบาลบางเท่าแม่ 190 130 - - - 320
  ลำทับ
  ทต.ลำทับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำทับ 85 - - - - 85
  เหนือคลอง
  อบต.คลองเขม้า
  1.รร.อนุบาลคลองเขม้า 37 - - - - 37
  อ่าวลึก
  ทต.อ่าวลึกใต้
  1.รร.เทศบาลอ่าวลึกใต้ 244 276 - - - 520
  อบต.คลองหิน
  1.รร.บ้านป่างาม - - - - - -
รวม 2,918 3,440 837 227 - 7,422
2 กาญจนบุรี
  เมืองกาญจนบุรี
  อบจ.กาญจนบุรี
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) - - 493 246 - 739
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน) 50 168 143 - - 361
  ทม.กาญจนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 117 754 - - - 871
  2.รร.เทศบาล 2 ประชาภิบาล 150 151 - - - 301
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านบ่อ 281 950 - - - 1,231
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม 110 248 - - - 358
  5.รร.เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ 108 331 157 - - 596
  อบต.บ้านเก่า
  1.รร.วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี 75 91 - - - 166
  ทองผาภูมิ
  ทต.ทองผาภูมิ
  1.รร.เทศบาลทองผาภูมิ 120 258 - - - 378
  ท่าม่วง
  ทต.หนองขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 65 - - - - 65
  ท่ามะกา
  ทม.ท่าเรือพระแท่น
  1.รร.เทศบาล 1 213 107 - - - 320
รวม 1,289 3,058 793 246 - 5,386
3 กาฬสินธุ์
  เมืองกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  1.รร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์ - - 114 151 - 265
  2.รร.คลองขามวิทยาคาร - - 134 124 - 258
  3.รร.จุมจังพลังราษฎร์ - - 238 262 - 500
  4.รร.ดงมูลวิทยาคม - - 178 280 - 458
  5.รร.ทรายมูลพิทยาคม - - 47 91 - 138
  6.รร.นาเชือกวิทยาคม - - 93 49 - 142
  7.รร.เนินยางประชาสามัคคี - - 390 350 - 740
  8.รร.บัวขาว - - 1,272 1,479 - 2,751
  9.รร.เมืองสมเด็จ - - 459 351 - 810
  10.รร.ลำปาววิทยาคม - - 284 122 - 406
  11.รร.หนองชุมแสงวิทยาคม - - 80 89 - 169
  12.รร.หนองห้างพิทยา - - 110 138 - 248
  ทม.กาฬสินธุ์
  1.รร.เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ - 927 - - - 927
  2.รร.เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา - - 146 43 - 189
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเหนือ 363 33 - - - 396
  4.รร.เทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ - 270 - - - 270
  ทต.นาจารย์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาจารย์ - - - - - -
  ทต.ห้วยโพธิ์
  1.รร.ดงสวางวิทยายน 55 122 63 - - 240
  กมลาไสย
  ทต.กมลาไสย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย 103 39 - - - 142
  ทต.ธัญญา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา 72 - - - - 72
  กุฉินารายณ์
  ทม.บัวขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว 139 - - - - 139
  ทต.เหล่าใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ 12 - - - - 12
  คำม่วง
  อบต.ทุ่งคลอง
  1.รร.อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง 37 - - - - 37
  ฆ้องชัย
  อบต.โคกสะอาด
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 124 165 - - - 289
  ท่าคันโท
  ทต.ท่าคันโท
  1.รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.) 108 - - - - 108
  ยางตลาด
  อบต.คลองขาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 102 245 - - - 347
  ร่องคำ
  ทต.ร่องคำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ 146 348 - - - 494
  สหัสขันธ์
  ทต.โนนศิลา
  1.รร.อนุบาลโนนศิลา* 191 - - - - 191
  หนองกุงศรี
  ทต.ดงมูล
  1.รร.อนุบาลโคกกลาง 20 - - - - 20
รวม 1,472 2,149 3,608 3,529 - 10,758
4 กำแพงเพชร
  เมืองกำแพงเพชร
  อบจ.กำแพงเพชร
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร - - 287 200 - 487
  ทม.กำแพงเพชร
  1.รร.ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) - - 477 115 - 592
  2.รร.เทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ 219 481 - - - 700
  3.รร.เทศบาล 2 วัดทุ่งสวน 214 477 - - - 691
  4.รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) 32 78 - - - 110
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกำแพงเพชร - - - - 88 88
  ทม.หนองปลิง
  1.รร.เทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) 64 42 - - - 106
  ทต.นครชุม
  1.รร.เทศบาล 1 คลองสวนหมาก 38 - - - - 38
  ขาณุวรลักษบุรี
  ทต.ขาณุวรลักษบุรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 77 - - - - 77
  คลองขลุง
  ทต.ท่ามะเขือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 126 - - - - 126
  อบต.วังแขม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม 77 - - - - 77
  พรานกระต่าย
  ทต.บ้านพราน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน 109 - - - - 109
  ทต.พรานกระต่าย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย 98 - - - - 98
  ลานกระบือ
  ทต.ช่องลม
  1.รร.เทศบาลช่องลม 127 103 - - - 230
  ทต.ลานกระบือ
  1.รร.เทศบาลลานกระบือ 125 238 - - - 363
รวม 1,306 1,419 764 315 88 3,892
5 ขอนแก่น
  เมืองขอนแก่น
  อบจ.ขอนแก่น
  1.รร.โคกสูงประชาสรรพ์ - - 72 38 - 110
  2.รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 106 64 - 170
  3.รร.ซำสูงพิทยาคม - - 217 149 - 366
  4.รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา - - 156 59 - 215
  5.รร.นางิ้ววิทยาสรรค์ - - 264 247 - 511
  6.รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม - - 103 75 - 178
  7.รร.โนนหันวิทยายน - - 423 377 - 800
  8.รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 86 171 104 - - 361
  9.รร.บ้านหนองเสี้ยว 152 333 - - - 485
  10.รร.เปรมติณสูลานนท์ - - 149 113 - 262
  11.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย - - 61 29 - 90
  12.รร.พระยืนวิทยาคาร - - 283 109 - 392
  13.รร.พิศาลปุณณวิทยา - - 250 119 - 369
  14.รร.พูวัดพิทยาคม - - 74 40 - 114
  15.รร.มัธยมหนองเขียด - - 122 80 - 202
  16.รร.เมืองพลพิทยาคม - - 1,630 1,473 - 3,103
  17.รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม - - 116 131 - 247
  18.รร.สีชมพูศึกษา - - 989 809 - 1,798
  19.รร.หนองโนประชาสรรค์ - - 121 130 - 251
  ทน.ขอนแก่น
  1.รร.เทศบาลคุ้มหนองคู 51 224 - - - 275
  2.รร.เทศบาลบ้านตูม 47 373 115 - - 535
  3.รร.เทศบาลบ้านโนนชัย 124 416 106 - - 646
  4.รร.เทศบาลบ้านโนนทัน 69 357 80 - - 506
  5.รร.เทศบาลบ้านโนนหนองวัด 42 135 - - - 177
  6.รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน 127 391 135 - - 653
  7.รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 147 515 262 132 - 1,056
  8.รร.เทศบาลบ้านหนองแวง 52 157 - - - 209
  9.รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่ 73 467 193 - - 733
  10.รร.เทศบาลวัดกลาง 44 770 858 456 - 2,128
  11.รร.เทศบาลสวนสนุก 117 2,257 - - - 2,374
  ทม.บ้านทุ่ม
  1.รร.เทศบาลบ้านทุ่ม* 330 - - - - 330
  ทต.ท่าพระ
  1.รร.เทศบาลท่าพระ 182 142 - - - 324
  ทต.บ้านเป็ด
  1.รร.เทศบาลบ้านเป็ด 178 50 - - - 228
  ทต.พระลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ 174 - - - - 174
  ทต.สำราญ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสำราญ 209 - - - - 209
  เขาสวนกวาง
  ทต.โนนสมบูรณ์
  1.รร.ป่าเปือยเทพอำนวย - - - - - -
  โคกโพธิ์ไชย
  ทต.โพธิ์ไชย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย 104 128 - - - 232
  ชุมแพ
  ทม.ชุมแพ
  1.รร.เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 54 104 317 96 - 571
  ทต.โนนหัน
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนหัน - 26 - - - 26
  น้ำพอง
  ทต.กุดน้ำใส
  1.รร.เทศบาลกุดน้ำใส 86 188 - - - 274
  ทต.น้ำพอง
  1.รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 73 151 - - - 224
  ทต.ม่วงหวาน
  1.รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ 28 39 - - - 67
  ทต.ลำน้ำพอง
  1.รร.เทศบาลลำน้ำพอง 52 168 - - - 220
  บ้านไผ่
  ทม.บ้านไผ่
  1.รร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 116 333 - - - 449
  2.รร.เทศบาลบ้านไผ่ 129 281 202 20 - 632
  บ้านแฮด
  ทต.บ้านแฮด
  1.รร.เทศบาลบ้านแฮด 172 84 - - - 256
  เปือยน้อย
  ทต.เปือยน้อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย (บ้านวังหิน) 45 - - - - 45
  พล
  ทม.เมืองพล
  1.รร.เทศบาลพลประชานุกูล 139 590 221 - - 950
  2.รร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ 52 447 220 - - 719
  3.รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 68 150 73 - - 291
  อบต.โนนข่า
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 128 - - - - 128
  มัญจาคีรี
  ทต.มัญจาคีรี
  1.รร.เทศบาลตำบลมัญจาคีรี 222 525 - - - 747
  แวงน้อย
  ทต.แวงน้อย
  1.รร.เทศบาลตำบลแวงน้อย 67 104 - - - 171
  แวงใหญ่
  ทต.แวงใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแวงใหญ่ 32 - - - - 32
  สีชมพู
  อบต.ภูห่าน
  1.รร.บ้านทุ่งเชือก 48 69 41 - - 158
  อบต.สีชมพู
  1.รร.บ้านห้วยสายหนัง 21 38 - - - 59
  หนองเรือ
  ทต.โนนทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนทอง 39 - - - - 39
  ทต.หนองแก
  1.รร.เทศบาลหนองแก 132 196 - - - 328
  ทต.หนองเรือ
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองเรือ 1 25 - - - - 25
รวม 4,036 10,379 8,063 4,746 - 27,224
6 จันทบุรี
  เมืองจันทบุรี
  ทม.จันทนิมิต
  1.รร.อนุบาลจันทนิมิต 73 - - - - 73
  ทม.จันทบุรี
  1.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 278 1,001 549 - - 1,828
  2.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 136 344 228 - - 708
  ขลุง
  ทม.ขลุง
  1.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 326 826 - - - 1,152
  2.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๒ - - 230 72 - 302
  ท่าใหม่
  ทม.ท่าใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านป่าแดง 31 42 - - - 73
  2.รร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 166 458 173 - - 797
  3.รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม 37 67 - - - 104
  4.รร.เทศบาลวัดหนองบัว 42 87 - - - 129
  สอยดาว
  ทต.ทับช้าง
  1.รร.เทศบาลทับช้าง 1 65 139 - - - 204
รวม 1,154 2,964 1,180 72 - 5,370
7 ฉะเชิงเทรา
  เมืองฉะเชิงเทรา
  อบจ.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.ชำป่างามวิทยาคม - - 505 400 - 905
  2.รร.วัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) 51 197 92 - - 340
  ทม.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) 195 395 191 - - 781
  2.รร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 236 676 221 - - 1,133
  บางคล้า
  ทต.บางคล้า
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแจ้ง 212 491 231 - - 934
  2.รร.เทศบาล 2 วัดโพธิ์ 202 332 159 - - 693
  อบต.เสม็ดใต้
  1.รร.บ้านหนองโสน 34 74 - - - 108
  บางน้ำเปรี้ยว
  อบต.หมอนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง 72 - - - - 72
  บางปะกง
  ทต.บางวัว
  1.รร.เทศบาล 1 บางวัว 259 663 110 - - 1,032
  ทต.บางวัวคณารักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 186 - - - - 186
  บ้านโพธิ์
  ทต.เทพราช
  1.รร.เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 111 247 - - - 358
  สนามชัยเขต
  ทต.สนามชัยเขต
  1.รร.วัดบางมะเฟือง 126 232 - - - 358
รวม 1,684 3,307 1,509 400 - 6,900
8 ชลบุรี
  เมืองชลบุรี
  อบจ.ชลบุรี
  1.รร.ชุมชนวัดหนองค้อ 122 1,047 390 96 - 1,655
  2.รร.ท่าข้ามพิทยาคม 100 385 450 219 - 1,154
  3.รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) 139 305 113 - - 557
  4.รร.บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) 118 332 146 - - 596
  5.รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 36 227 86 - - 349
  6.รร.พลูตาหลวงวิทยา - - 720 432 - 1,152
  7.รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 76 249 128 - - 453
  8.รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี 30 79 - - - 109
  9.รร.สวนป่าเขาชะอางค์ 171 410 236 191 - 1,008
  10.รร.หัวถนนวิทยา - - 409 243 - 652
  11.รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 630 1,645 - - - 2,275
  ทม.ชลบุรี
  1.รร.เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 80 166 111 - - 357
  2.รร.เทศบาลวัดกำแพง 103 370 260 - - 733
  3.รร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 94 305 191 - - 590
  4.รร.เทศบาลวัดโพธิ์ 115 211 106 - - 432
  5.รร.เทศบาลอินทปัญญา 371 878 243 1 - 1,493
  ทต.คลองตำหรุ
  1.รร.เทศบาลคลองตำหรุ - 130 72 - - 202
  2.รร.อนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ 126 - - - - 126
  ทต.ดอนหัวฬ่อ
  1.รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) 89 215 - - - 304
  เกาะสีชัง
  ทต.เกาะสีชัง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง 134 - - - - 134
  บ่อทอง
  ทต.บ่อทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อทอง 80 - - - - 80
  บางละมุง
  ทม.หนองปรือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ 449 916 - - - 1,365
  ทต.ห้วยใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว 97 247 - - - 344
  บ้านบึง
  ทม.บ้านบึง
  1.รร.เทศบาล 1 (สถาวร) - 497 288 - - 785
  2.รร.เทศบาล 2 (ตะวันออก) - 159 - - - 159
  3.รร.อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 142 - - - - 142
  4.รร.อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 41 - - - - 41
  อบต.คลองกิ่ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว 158 - - - - 158
  พนัสนิคม
  ทม.พนัสนิคม
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 148 462 - - - 610
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส 176 386 - - - 562
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว 70 180 - - - 250
  4.รร.เทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร - - 288 - - 288
  ศรีราชา
  ทน.แหลมฉบัง
  1.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 1 508 1,540 - - - 2,048
  2.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 384 1,233 - - - 1,617
  3.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 3 - - 716 120 - 836
  ทม.ศรีราชา
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา 100 950 506 - - 1,556
  2.รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 119 847 246 148 - 1,360
  3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา - - - - 248 248
  อบต.บ่อวิน
  1.รร.บ้านพันเสด็จใน 64 274 - - - 338
รวม 5,070 14,645 5,705 1,450 248 27,118
9 ชัยนาท
  เมืองชัยนาท
  อบจ.ชัยนาท
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท - - 202 174 - 376
  ทม.ชัยนาท
  1.รร.เทศบาลเขาท่าพระ 47 199 155 - - 401
  2.รร.เทศบาลบ้านกล้วย 282 788 384 - - 1,454
  3.รร.เทศบาลวัดหัวยาง 131 129 - - - 260
  มโนรมย์
  ทต.หางน้ำสาคร
  1.รร.เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 145 284 - - - 429
  วัดสิงห์
  ทต.วัดสิงห์
  1.รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 132 343 156 - - 631
  สรรพยา
  ทต.สรรพยา
  1.รร.เทศบาลตำบลสรรพยา 107 128 - - - 235
  หันคา
  ทต.หันคา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหันคา 55 - - - - 55
รวม 899 1,871 897 174 - 3,841
10 ชัยภูมิ
  เมืองชัยภูมิ
  อบจ.ชัยภูมิ
  1.รร.กวางโจนศึกษา - - 358 178 - 536
  2.รร.กุดน้ำใสพิทยาคม - - 34 35 - 69
  3.รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม - - 519 596 - 1,115
  4.รร.โคกสะอาดวิทยา - - 61 57 - 118
  5.รร.ตรีประชาพัฒนศึกษา - - 219 86 - 305
  6.รร.เนินสง่าวิทยา - - 353 178 - 531
  7.รร.โนนกอกวิทยา - - 542 317 - 859
  8.รร.โนนคร้อวิทยา - - 175 142 - 317
  9.รร.บ้านเดื่อวิทยาคม - - 143 63 - 206
  10.รร.บ้านเป้าวิทยา - - 524 332 - 856
  11.รร.บ้านหันวิทยา - - 245 75 - 320
  12.รร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม - - 820 548 - 1,368
  13.รร.โป่งนกประชาสามัคคี - - 79 78 - 157
  14.รร.เพชรวิทยาคาร - - 602 294 - 896
  15.รร.ภูแลนคาวิทยายน - - 177 129 - 306
  16.รร.มัธยมชัยมงคลรังงาม - - 150 111 - 261
  17.รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา - - 146 78 - 224
  18.รร.มัธยมหนองศาลา - - 165 98 - 263
  19.รร.ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา - - 58 45 - 103
  20.รร.สตรีชัยภูมิ 2 - - 133 114 - 247
  21.รร.สระพังวิทยาคม - - 145 213 - 358
  22.รร.หนองขามวิทยา - - 110 82 - 192
  23.รร.หนองไผ่วิทยานุสรณ์ - - 82 87 - 169
  24.รร.หนองสังข์วิทยายน - - 274 138 - 412
  25.รร.ห้วยต้อนพิทยาคม - - 346 220 - 566
  26.รร.ห้วยยางวิทยาคม - - 168 116 - 284
  ทม.ชัยภูมิ
  1.รร.เทศบาล 1 วิทยานารี 225 454 - - - 679
  2.รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา 47 89 70 - - 206
  3.รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร 33 83 - - - 116
  4.รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ 87 327 300 - - 714
  อบต.โพนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 54 - - - - 54
  แก้งคร้อ
  ทต.แก้งคร้อ
  1.รร.เทศบาลแก้งคร้อ 68 358 - - - 426
  ทต.นาหนองทุ่ม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม 185 35 - - - 220
  อบต.หนองขาม
  1.รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา 20 64 18 - - 102
  คอนสวรรค์
  อบต.บ้านโสก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก 33 - - - - 33
  คอนสาร
  ทต.คอนสาร
  1.รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ 150 229 66 - - 445
  จัตุรัส
  ทต.หนองบัวใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๑ - - - - - -
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๒ - - - - - -
  บำเหน็จณรงค์
  ทต.บ้านเพชร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร 56 - - - - 56
  ทต.บำเหน็จณรงค์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 114 - - - - 114
  อบต.โคกเริงรมย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 95 - - - - 95
  ภูเขียว
  ทต.ภูเขียว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลภูเขียว 175 - - - - 175
  หนองบัวแดง
  ทต.หนองบัวแดง
  1.รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)* 281 307 - - - 588
  หนองบัวระเหว
  ทต.โคกสะอาด
  1.รร.เทศบาลตำบลโคกสะอาด 120 23 - - - 143
รวม 1,743 1,969 7,082 4,410 - 15,204
11 ชุมพร
  เมืองชุมพร
  อบจ.ชุมพร
  1.รร.บ้านทับวัง 122 217 84 93 - 516
  2.รร.สหกรณ์ประชานุกูล 87 179 126 74 - 466
  ทม.ชุมพร
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา 156 460 504 165 - 1,285
  2.รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว 18 30 - - - 48
  หลังสวน
  ทม.หลังสวน
  1.รร.เทศบาลวัดด่านประชากร 93 219 - - - 312
  2.รร.อุดมวิทยากร - - 158 44 - 202
รวม 476 1,105 872 376 - 2,829
12 เชียงราย
  เมืองเชียงราย
  อบจ.เชียงราย
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 22 205 943 976 - 2,146
  ทน.เชียงราย
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีเกิด 99 684 - - - 783
  2.รร.เทศบาล 2 หนองบัว 149 625 - - - 774
  3.รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล 65 431 - - - 496
  4.รร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ 117 431 - - - 548
  5.รร.เทศบาล 5 เด่นห้า - - 403 299 - 702
  6.รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย - - 1,158 1,323 - 2,481
  7.รร.เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 205 474 - - - 679
  8.รร.เทศบาล 8 บ้านใหม่ 45 231 - - - 276
  ทต.บ้านดู่
  1.รร.เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) 178 - - - - 178
  อบต.ท่าสุด
  1.รร.อนุบาลตำบลท่าสุด 124 - - - - 124
  อบต.แม่กรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 92 - - - - 92
  อบต.แม่ข้าวต้ม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม 81 - - - - 81
  ขุนตาล
  ทต.ป่าตาล
  1.รร.เทศบาลตำบลป่าตาล 109 174 - - - 283
  เชียงของ
  ทต.เวียงเชียงของ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 113 - - - - 113
  เชียงแสน
  ทต.เวียงเชียงแสน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 46 93 - - - 139
  อบต.บ้านแซว
  1.รร.เทศบาลตำบลบ้านแซว 54 103 - - - 157
  อบต.ศรีดอนมูล
  1.รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 33 116 - - - 149
  เทิง
  ทต.บ้านปล้อง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 75 - - - - 75
  ทต.เวียงเทิง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงเทิง 239 - - - - 239
  ป่าแดด
  ทต.ป่าแงะ
  1.รร.เทศบาล 1 (สันติสุข) 99 - - - - 99
  2.รร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) - 186 50 - - 236
  ทต.ป่าแดด
  1.รร.เทศบาล 1 (ป่าแดด) 35 153 - - - 188
  พาน
  ทต.เมืองพาน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านเก่า 118 352 110 - - 580
  อบต.ดอยงาม
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) 16 106 - - - 122
  อบต.ทรายขาว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 47 124 45 - - 216
  อบต.ป่าหุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 90 - - - - 90
  อบต.เมืองพาน
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 22 92 - - - 114
  อบต.สันติสุข
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 43 - - - - 43
  แม่จัน
  ทต.จันจว้า
  1.รร.เทศบาล 1 ต้นยาง 202 - - - - 202
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล - 217 - - - 217
  ทต.แม่คำ
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 100 205 - - - 305
  อบต.ป่าตึง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 146 103 - - - 249
  อบต.ศรีค้ำ
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 58 140 - - - 198
  แม่ลาว
  ทต.ป่าก่อดำ
  1.รร.เทศบาล 1 ป่าก่อดำ 182 203 - - - 385
  แม่สรวย
  ทต.เจดีย์หลวง
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 84 25 - - - 109
  แม่สาย
  ทต.แม่สาย
  1.รร.เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 311 618 - - - 929
  2.รร.เทศบาล 2 วัดป่ายาง 249 - - - - 249
  ทต.เวียงพางคำ
  1.รร.อนุบาลเวียงผางคำ 79 - - - - 79
  ทต.ห้วยไคร้
  1.รร.เทศบาลตำบลห้วยไคร้ 38 - - - - 38
  เวียงชัย
  ทต.เวียงชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย 50 - - - - 50
  ทต.เวียงเหนือ
  1.รร.บ้านค่ายเจริญ - - - - - -
  เวียงเชียงรุ้ง
  ทต.บ้านเหล่า
  1.รร.เทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) 35 - - - - 35
  อบต.ป่าซาง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง 174 - - - - 174
  เวียงป่าเป้า
  ทต.เวียงป่าเป้า
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 103 142 - - - 245
รวม 4,127 6,233 2,709 2,598 - 15,667
13 เชียงใหม่
  เมืองเชียงใหม่
  อบจ.เชียงใหม่
  1.รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 177 655 215 - - 1,047
  2.รร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 81 213 153 - - 447
  3.รร.บ้านศาลา 39 192 156 - - 387
  4.รร.แม่อายวิทยาคม - - 242 379 - 621
  ทน.เชียงใหม่
  1.รร.เทศบาลดอกเงิน 58 107 - - - 165
  2.รร.เทศบาลวัดกู่คำ 77 113 - - - 190
  3.รร.เทศบาลวัดเกตการาม 59 106 - - - 165
  4.รร.เทศบาลวัดเชียงยืน 112 231 - - - 343
  5.รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 50 299 151 - - 500
  6.รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 104 259 - - - 363
  7.รร.เทศบาลวัดพวกช้าง 70 123 - - - 193
  8.รร.เทศบาลวัดศรีดอนไชย 104 310 166 - - 580
  9.รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง 85 236 127 - - 448
  10.รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 75 205 - - - 280
  11.รร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 59 105 - - - 164
  ทม.แม่เหียะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ 103 - - - - 103
  ทต.หนองป่าครั่ง
  1.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง - 151 60 - - 211
  2.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 64 - - - - 64
  จอมทอง
  ทต.จอมทอง
  1.รร.เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 66 134 - - - 200
  ทต.ดอยแก้ว
  1.รร.บ้านแม่เตี๊ยะ - - - - - -
  เชียงดาว
  ทต.ทุ่งข้าวพวง
  1.รร.บ้านห้วยเป้า 38 133 - - - 171
  2.รร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 55 - - - - 55
  ทต.เมืองนะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ 1 240 - - - - 240
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ ๒ - - - - - -
  ไชยปราการ
  ทต.ไชยปราการ
  1.รร.เทศบาล 1 ไชยปราการ 146 269 - - - 415
  ดอยสะเก็ด
  ทต.ตลาดใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 37 - - - - 37
  ทต.แม่คือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ 112 - - - - 112
  ทต.แม่ฮ้อยเงิน
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน - - - - - -
  ทต.สันปูเลย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 204 - - - - 204
  ฝาง
  ทต.บ้านแม่ข่า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 67 - - - - 67
  ทต.แม่ข่า
  1.รร.บ้านหล่ายฝาง 62 156 - - - 218
  ทต.เวียงฝาง
  1.รร.เทศบาลเวียงฝาง 183 158 - - - 341
  ทต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย 94 - - - - 94
  อบต.แม่สูน
  1.รร.บ้านล้องอ้อ 60 106 18 - - 184
  พร้าว
  ทต.ป่าไหน่
  1.รร.อนุบาลตำบลป่าไหน่ 56 - - - - 56
  อบต.แม่แวน
  1.รร.อนุบาลแม่แวน 64 - - - - 64
  อบต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลสันทรายพัฒนา 69 - - - - 69
  อบต.โหล่งขอด
  1.รร.อนุบาลโหล่งขอด 34 - - - - 34
  แม่แตง
  ทม.เมืองแกนพัฒนา
  1.รร.อนุบาลสานสายใยรัก ทม.เมืองแกนพัฒนา 122 236 - - - 358
  ทต.แม่แตง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง - - - - - -
  ทต.สันมหาพน
  1.รร.เทศบาลตำบลสันมหาพน 108 132 - - - 240
  อบต.กื้ดช้าง
  1.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 1 64 - - - - 64
  2.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 93 - - - - 93
  แม่ริม
  ทต.แม่ริม
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ริม 94 - - - - 94
  ทต.สันโป่ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง 84 - - - - 84
  อบต.ดอนแก้ว
  1.รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 143 77 - - - 220
  2.รร.บ้านดอนแก้ว 90 107 - - - 197
  แม่วาง
  ทต.แม่วาง
  1.รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) 50 84 - - - 134
  แม่ออน
  อบต.ห้วยแก้ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 67 - - - - 67
  แม่อาย
  ทต.แม่อาย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 138 - - - - 138
  อบต.สันต้นหมื้อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 19 - - - - 19
  สะเมิง
  ทต.สะเมิงใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 25 - - - - 25
  อบต.แม่สาบ
  1.รร.แม่สาบดรุณศึกษา - - - - - -
  สันกำแพง
  ทต.บวกค้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง 80 - - - - 80
  ทต.สันกำแพง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 71 - - - - 71
  สันทราย
  ทต.เจดีย์แม่ครัว
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว - - - - - -
  ทต.แม่แฝก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก 79 - - - - 79
  สันป่าตอง
  ทต.ทุ่งต้อม
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 32 - - - - 32
  ทต.บ้านกลาง
  1.รร.เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง 156 359 207 - - 722
  ทต.ยุหว่า
  1.รร.สันป่าตอง - 97 - - - 97
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 90 - - - - 90
  อบต.ทุ่งสะโตก
  1.รร.อนุบาลตำบลทุ่งสะโตก 41 - - - - 41
  อบต.น้ำบ่อหลวง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 65 - - - - 65
  อบต.มะขามหลวง
  1.รร.อนุบาลมะขามหลวง 46 - - - - 46
  สารภี
  ทต.ยางเนิ้ง
  1.รร.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 21 58 - - - 79
  หางดง
  ทต.หางดง
  1.รร.เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 230 446 - - - 676
  อมก๋อย
  ทต.อมก๋อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลอมก๋อย - - - - - -
รวม 4,912 5,857 1,495 379 - 12,643
14 ตรัง
  เมืองตรัง
  ทน.ตรัง
  1.รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์ 158 621 204 - - 983
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ 141 305 275 203 - 924
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง 119 282 - - - 401
  4.รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ 57 128 - - - 185
  5.รร.เทศบาล 5 วัดควนขัน 54 139 - - - 193
  6.รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม 220 556 426 101 - 1,303
  7.รร.เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย 51 114 - - - 165
  8.รร.เทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 134 - - - - 134
  อบต.นาท่ามเหนือ
  1.รร.บ้านเกาะปราง 21 64 - - - 85
  กันตัง
  ทม.กันตัง
  1.รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี 129 230 200 - - 559
  2.รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 43 83 - - - 126
  ย่านตาขาว
  ทต.ย่านตาขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว 219 34 - - - 253
  สิเกา
  ทต.ควนกุน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลควนกุน 198 - - - - 198
  ห้วยยอด
  ทต.ห้วยยอด
  1.รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา 143 526 110 - - 779
รวม 1,687 3,082 1,215 304 - 6,288
15 ตราด
  เมืองตราด
  อบจ.ตราด
  1.รร.กีฬาจังหวัดตราด - - 56 54 - 110
  ทม.ตราด
  1.รร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 163 583 238 - - 984
รวม 163 583 294 54 - 1,094
16 ตาก
  เมืองตาก
  ทม.ตาก
  1.รร.เทศบาล ๑ กิตติขจร - - 173 261 - 434
  2.รร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย 49 119 - - - 168
  3.รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม 53 453 272 - - 778
  4.รร.เทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ 80 161 - - - 241
  บ้านตาก
  อบต.สมอโคน
  1.รร.อนุบาลสมอโคน 19 - - - - 19
  พบพระ
  ทต.พบพระ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 144 188 - - - 332
  อบต.พบพระ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ 63 170 - - - 233
  อบต.วาเล่ย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 65 - - - - 65
  แม่ระมาด
  ทต.แม่จะเรา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา 155 - - - - 155
  อบต.ขะเนจื้อ
  1.รร.ตือลือราษฎร์พัฒนา 5 31 - - - 36
  2.รร.ห้วยปลากองวิทยาการ 36 96 - - - 132
  อบต.พระธาตุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 38 50 - - - 88
  2.รร.บ้านสี่หลัง 8 14 - - - 22
  3.รร.บ้านห้วยกระทิง 17 47 - - - 64
  อบต.สามหมื่น
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 59 112 - - - 171
  แม่สอด
  ทน.แม่สอด
  1.รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - - - 405 - 405
  2.รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี 223 779 321 - - 1,323
  3.รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว 269 592 209 - - 1,070
  4.รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส 183 440 156 - - 779
  5.รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 363 1,051 450 - - 1,864
  ทต.แม่กุ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ 205 364 - - - 569
  อบต.ด่านแม่ละเมา
  1.รร.บ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง) 14 26 - - - 40
  2.รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย) 51 89 - - - 140
  อบต.พระธาตุผาแดง
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ 40 81 - - - 121
  อบต.มหาวัน
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น 45 135 - - - 180
  อบต.แม่กาษา
  1.รร.อนุบาลตำบลแม่กาษา 170 - - - - 170
  อบต.แม่กุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 43 58 - - - 101
  2.รร.บ้านหนองน้ำเขียว 32 74 - - - 106
  อุ้มผาง
  ทต.แม่กลอง
  1.รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง 51 - - - - 51
  อบต.โมโกร
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 45 190 - - - 235
  2.รร.อนุบาลบ้านแม่กลองคี 107 - - - - 107
รวม 2,632 5,320 1,581 666 - 10,199
17 นครนายก
  เมืองนครนายก
  ทม.นครนายก
  1.รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 383 600 119 - - 1,102
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 64 165 - - - 229
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 102 210 84 - - 396
รวม 549 975 203 - - 1,727
18 นครปฐม
  เมืองนครปฐม
  ทน.นครปฐม
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม - - 260 220 - 480
  2.รร.ทวารวดี - - - 270 - 270
  3.รร.เทศบาล 1 วัดพระงาม 129 387 273 - - 789
  4.รร.เทศบาล 2 วัดเสนหา 189 476 290 - - 955
  5.รร.เทศบาล 3 สระกระเทียม 151 454 232 - - 837
  6.รร.เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ 275 963 397 - - 1,635
  7.รร.เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 257 436 340 - - 1,033
  8.รร.อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม 225 151 - - - 376
  9.รร.อนุบาลประปานคร 175 128 - - - 303
  10.รร.อนุบาลสระแก้ว 159 95 - - - 254
  11.รร.อนุบาลสุขสวัสดิ์ 81 64 - - - 145
  12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม - - - - 828 828
  ทต.บ่อพลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ 30 - - - - 30
  อบต.โพรงมะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ 17 - - - - 17
  กำแพงแสน
  อบต.กำแพงแสน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 38 - - - - 38
  ดอนตูม
  ทต.สามง่าม
  1.รร.เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว 133 321 - - - 454
  นครชัยศรี
  ทต.ห้วยพลู
  1.รร.เทศบาลเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) 105 344 142 - - 591
  บางเลน
  ทต.บางเลน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน 176 - - - - 176
  สามพราน
  ทม.สามพราน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านสามพราน 174 804 120 - - 1,098
  ทต.อ้อมใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 84 425 237 - - 746
  2.รร.เทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) 183 479 - - - 662
รวม 2,581 5,527 2,291 490 828 11,717
19 นครพนม
  เมืองนครพนม
  อบจ.นครพนม
  1.รร.กีฬาจังหวัดนครพนม (รร.ชุมชนอาจสามารถ) - - 147 49 - 196
  ทม.นครพนม
  1.รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ 292 513 324 134 - 1,263
  2.รร.เทศบาล 1 หนองแสง 133 372 - - - 505
  3.รร.เทศบาล 2 ถนนบำรุงเมือง 161 316 - - - 477
  4.รร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี 257 656 - - - 913
  5.รร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส 73 115 - - - 188
  6.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) 126 - - - - 126
  ธาตุพนม
  ทต.ธาตุพนม
  1.รร.อนุบาลศรีโคตบูร 243 - - - - 243
  ทต.น้ำก่ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ 98 15 - - - 113
  นาหว้า
  ทต.นาหว้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า 129 - - - - 129
  อบต.บ้านเสียว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว - - - - - -
  ปลาปาก
  ทต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก 78 - - - - 78
  อบต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก 29 - - - - 29
รวม 1,619 1,987 471 183 - 4,260
20 นครราชสีมา
  เมืองนครราชสีมา
  อบจ.นครราชสีมา
  1.รร.กฤษณาวิทยา - - 123 86 - 209
  2.รร.กลางดงปุณณวิทยา - - 135 66 - 201
  3.รร.กุดจิกวิทยา - - 236 128 - 364
  4.รร.เขาใหญ่พิทยาคม - - 106 105 - 211
  5.รร.ครบุรี - - 984 656 - 1,640
  6.รร.คลองไผ่วิทยา - - 112 116 - 228
  7.รร.คลองเมืองพิทยาคม - - 186 199 - 385
  8.รร.เฉลียงพิทยาคม - - 185 84 - 269
  9.รร.ช่องแมววิทยาคม - - 269 209 - 478
  10.รร.ดอนไพลพิทยาคม - - 80 128 - 208
  11.รร.ด่านเกวียนวิทยา - - 353 235 - 588
  12.รร.ตลาดไทรพิทยาคม - - 268 146 - 414
  13.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา - - - 386 - 386
  14.รร.โตนดพิทยาคม - - 120 124 - 244
  15.รร.ทัพรั้งพิทยาคม - - 74 98 - 172
  16.รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม - - 243 146 - 389
  17.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ - - 599 902 - 1,501
  18.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 - - 156 54 - 210
  19.รร.บัวลาย - - 195 169 - 364
  20.รร.บัวใหญ่ - - 888 856 - 1,744
  21.รร.บ้านใหญ่พิทยาคม - - 218 155 - 373
  22.รร.บ้านใหม่พิทยาคม - - 175 100 - 275
  23.รร.ประทาย - - 1,327 1,574 - 2,901
  24.รร.ปรางค์ทองวิทยา - - 266 240 - 506
  25.รร.ปราสาทวิทยาคม - - 264 224 - 488
  26.รร.ปากช่อง 2 - - 262 259 - 521
  27.รร.ปากช่องพิทยาคม - - 320 197 - 517
  28.รร.พระทองคำวิทยา - - 315 242 - 557
  29.รร.มะค่าวิทยา - - 158 102 - 260
  30.รร.มัธยมบึงปรือ - - 74 40 - 114
  31.รร.มัธยมประดู่วัฒนา - - 173 150 - 323
  32.รร.มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ - - 155 248 - 403
  33.รร.มาบตะโกพิทยาคม - - 179 132 - 311
  34.รร.เมืองยางศึกษา - - 239 398 - 637
  35.รร.ลำพระเพลิงพิทยาคม - - 269 162 - 431
  36.รร.วังน้ำเขียวพิทยาคม - - 286 261 - 547
  37.รร.วังโป่งพิทยาคม - - 61 51 - 112
  38.รร.วังไม้แดงพิทยาคม - - 139 107 - 246
  39.รร.วังรางพิทยาคม - - 230 138 - 368
  40.รร.วังหมีพิทยาคม - - 97 78 - 175
  41.รร.วัดประชานิมิตร - - 433 369 - 802
  42.รร.สองครพิทยาคม - - 113 108 - 221
  43.รร.สะแกราชธวัชศึกษา - - 384 323 - 707
  44.รร.สาหร่ายวิทยาคม - - 317 326 - 643
  45.รร.สีคิ้ว - - 933 882 - 1,815
  46.รร.สีคิ้ววิทยาคาร - - 66 85 - 151
  47.รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว - - 163 107 - 270
  48.รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา - - 108 104 - 212
  49.รร.สูงเนิน - - 1,016 603 - 1,619
  50.รร.หนองขามพิทยาคม - - 69 60 - 129
  51.รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม - - 333 206 - 539
  52.รร.หนองบัวพิทยาคม - - 186 123 - 309
  53.รร.หนองบุญมากพิทยาคม - - 315 175 - 490
  54.รร.หนองยางพิทยาคม - - 211 191 - 402
  55.รร.หนองหว้าพิทยาสรรค์ - - 153 156 - 309
  56.รร.ห้วยลึกผดุงวิทยา - - 160 101 - 261
  57.รร.หินดาดวิทยา - - 205 206 - 411
  58.รร.อรพิมพ์วิทยา - - 235 160 - 395
  ทน.นครราชสีมา
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) - - 143 171 - 314
  2.รร.เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร 280 908 436 158 - 1,782
  3.รร.เทศบาล 2 วัดสมอราย 173 438 243 - - 854
  4.รร.เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี 172 615 289 - - 1,076
  5.รร.เทศบาล 4 เพาะชำ 147 428 248 120 - 943
  6.รร.เทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี 93 179 131 - - 403
  ทต.หนองไผ่ล้อม
  1.รร.โยธินนุกูล 352 521 190 55 - 1,118
  ทต.หัวทะเล
  1.รร.เทศบาลตำบลหัวทะเล - 32 - - - 32
  ขามสะแกแสง
  ทต.หนองหัวฟาน
  1.รร.เทศบาลหนองหัวฟาน 80 189 - - - 269
  คง
  ทต.เมืองคง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 165 139 - - - 304
  จักราช
  ทต.จักราช
  1.รร.เทศบาลตำบลจักราช 273 - - - - 273
  โชคชัย
  ทต.ด่านเกวียน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน 201 - - - - 201
  โนนแดง
  ทต.โนนแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนแดง - 255 - - - 255
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง 148 - - - - 148
  อบต.โนนแดง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 14 - - - - 14
  โนนสูง
  ทต.ตลาดแค
  1.รร.เทศบาลตลาดแค 142 238 - - - 380
  ทต.โนนสูง
  1.รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 42 85 - - - 127
  2.รร.เทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง 56 177 61 - - 294
  3.รร.เทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา 39 109 - - - 148
  บัวลาย
  ทต.หนองบัวลาย
  1.รร.เทศบาลหนองบัวลาย - 222 - - - 222
  2.รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 119 1 - - - 120
  บัวใหญ่
  ทม.บัวใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ 98 195 103 - - 396
  2.รร.เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ 155 372 201 - - 728
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านหนองม่วง 126 267 107 - - 500
  ปักธงชัย
  ทต.ตะขบ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ 32 55 - - - 87
  ปากช่อง
  ทม.ปากช่อง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย 193 509 226 - - 928
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) 39 124 - - - 163
รวม 3,139 6,058 18,297 14,540 - 42,034
21 นครศรีธรรมราช
  เมืองนครศรีธรรมราช
  อบจ.นครศรีธรรมราช
  1.รร.บ้านน้ำโฉ 19 47 - - - 66
  2.รร.ไม้เรียงประชาสรรค์ - - 199 172 - 371
  3.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐) 67 428 - - - 495
  4.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (วัดสำนักขัน) 13 101 - - - 114
  5.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ (บ้านสำนักไม้เรียบ) 26 169 - - - 195
  ทน.นครศรีธรรมราช
  1.รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 216 556 165 - - 937
  2.รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร 77 483 - - - 560
  3.รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 107 1,234 - - - 1,341
  4.รร.เทศบาลวัดศรีทวี 63 341 - - - 404
  5.รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 321 1,674 - - - 1,995
  6.รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 125 1,544 - - - 1,669
  7.รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 63 553 - - - 616
  8.รร.เทศบาลวัดใหญ่ 164 822 - - - 986
  9.รร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช - 369 - - - 369
  10.รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก - - 385 343 - 728
  ทม.ปากพูน
  1.รร.อนุบาลปากพูน 47 34 - - - 81
  ทต.ท่าแพ
  1.รร.เทศบาลตำบลท่าแพ 62 247 - - - 309
  ทต.บางจาก
  1.รร.เทศบาลตำบลบางจาก 38 - - - - 38
  เฉลิมพระเกียรติ
  ทต.ทางพูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 180 136 - - - 316
  ชะอวด
  ทต.ท่าประจะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลประจะ 44 - - - - 44
  อบต.ขอนหาด
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ๑ 88 - - - - 88
  อบต.บ้านตูล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล 77 - - - - 77
  ท่าศาลา
  อบต.กลาย
  1.รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ 64 52 - - - 116
  ทุ่งสง
  ทม.ทุ่งสง
  1.รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง - 56 208 - - 264
  2.รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ - 402 - - - 402
  3.รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน - 535 - - - 535
  4.รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล - 1,412 - - - 1,412
  5.รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ - - 581 176 - 757
  6.รร.รีสอร์ทอนุบาล 670 - - - - 670
  ทุ่งใหญ่
  ทต.ทุ่งสัง
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งสัง 182 112 - - - 294
  นาบอน
  ทต.นาบอน
  1.รร.เทศบาลนาบอน 96 - - - - 96
  ปากพนัง
  ทม.ปากพนัง
  1.รร.เทศบาลปากพนัง 1 54 625 - - - 679
  2.รร.เทศบาลปากพนัง 2 23 462 - - - 485
  3.รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 47 164 - - - 211
  4.รร.เทศบาลวัดนาควารี 79 211 - - - 290
  5.รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 49 156 - - - 205
  6.รร.เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ - - 148 - - 148
  พรหมคีรี
  ทต.ทอนหงส์
  1.รร.เทศบาลตำบลทอนหงส์ - 171 - - - 171
  พระพรหม
  ทต.นาสาร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลนาสาร 26 - - - - 26
  ร่อนพิบูลย์
  ทต.หินตก
  1.รร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก 53 123 - - - 176
รวม 3,140 13,219 1,686 691 - 18,736
22 นครสวรรค์
  เมืองนครสวรรค์
  อบจ.นครสวรรค์
  1.รร.นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม - - 2 14 - 16
  2.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ - - 379 341 - 720
  ทน.นครสวรรค์
  1.รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 140 355 291 181 - 967
  2.รร.เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 163 415 213 - - 791
  3.รร.เทศบาลวัดไทรใต้ 140 373 175 - - 688
  4.รร.เทศบาลวัดไทรเหนือ 90 259 106 - - 455
  5.รร.เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 109 250 112 - - 471
  6.รร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 193 569 384 - - 1,146
  7.รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 161 680 382 182 - 1,405
  8.รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม 156 337 164 - - 657
  ทต.หนองเบน
  1.รร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 182 442 - - - 624
  ชุมแสง
  ทม.ชุมแสง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชุมแสง 38 271 67 - - 376
  2.รร.เทศบาล 2 คลองระนง 41 74 - - - 115
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม 110 233 92 - - 435
  ตากฟ้า
  ทต.ตากฟ้า
  1.รร.เทศบาลตำบลตากฟ้า 78 - - - - 78
  ตาคลี
  ทม.ตาคลี
  1.รร.เทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) 82 235 101 - - 418
  ลาดยาว
  ทต.ลาดยาว
  1.รร.เทศบาลตำบลลาดยาว 132 70 - - - 202
  หนองบัว
  อบต.ห้วยใหญ่
  1.รร.อนุบาลห้วยใหญ่ 45 - - - - 45
รวม 1,860 4,563 2,468 718 - 9,609
23 นนทบุรี
  เมืองนนทบุรี
  อบจ.นนทบุรี
  1.รร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์ 17 87 - - - 104
  2.รร.จันทร์ทองเอี่ยม 93 800 - - - 893
  3.รร.ซอและห์ศึกษา 46 239 110 - - 395
  4.รร.ตลาดบางคูลัด 163 750 - - - 913
  5.รร.เต็มรักศึกษา 190 723 410 - - 1,323
  6.รร.นนทบุรีวิทยาลัย - - 1,174 308 - 1,482
  7.รร.บางคูลัด 249 910 - - - 1,159
  8.รร.บ้านใหม่ 31 77 - - - 108
  9.รร.ระดิ่งหินประชาสรรค์ 91 232 119 - - 442
  10.รร.วัดแคนอก 84 258 - - - 342
  11.รร.วัดแคใน 61 170 - - - 231
  12.รร.วัดชลอ 29 205 - - - 234
  13.รร.วัดแดง 34 164 - - - 198
  14.รร.วัดตึก 60 85 - - - 145
  15.รร.วัดท่าบันเทิงธรรม 53 121 48 - - 222
  16.รร.วัดบางขนุน 33 53 - - - 86
  17.รร.วัดบางบัวทอง 103 204 - - - 307
  18.รร.วัดบางรักน้อย 109 249 - - - 358
  19.รร.วัดบางอ้อยช้าง 79 124 - - - 203
  20.รร.วัดประชารังสรรค์ 40 126 - - - 166
  21.รร.วัดปลายคลองขุนศรี 63 368 182 - - 613
  22.รร.วัดพิกุลเงิน 122 935 452 - - 1,509
  23.รร.วัดมะเดื่อ 104 308 229 - - 641
  24.รร.วัดรวก 46 103 - - - 149
  25.รร.วัดลุ่ม 31 106 - - - 137
  26.รร.วัดสนามนอก 53 145 - - - 198
  27.รร.วัดสโมสร 41 227 118 - - 386
  28.รร.วัดสลักเหนือ 103 278 93 - - 474
  29.รร.วัดสัก 19 78 - - - 97
  30.รร.วัดสิงห์ทอง 63 143 - - - 206
  31.รร.วัดเสาธงหิน 67 146 - - - 213
  32.รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์ 36 74 - - - 110
  33.รร.สามแยกบางคูลัด 64 161 - - - 225
  34.รร.สุเหร่าลากค้อน 42 118 36 - - 196
  ทน.นนทบุรี
  1.รร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 - - 166 201 - 367
  2.รร.นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 75 235 - - - 310
  3.รร.นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 152 357 182 - - 691
  4.รร.นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 88 195 122 - - 405
  5.รร.นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 126 297 251 50 - 724
  6.รร.นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 243 638 230 - - 1,111
  ทต.ไทรม้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลไทรม้า 72 - - - - 72
  บางกรวย
  ทต.ปลายบาง
  1.รร.เทศบาลปลายบางวัดโคนอน 89 135 - - - 224
  2.รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 24 52 - - - 76
  3.รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง 39 128 - - - 167
  4.รร.เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) 15 155 35 - - 205
  5.รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 126 486 246 22 - 880
  6.รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม 31 78 - - - 109
  บางบัวทอง
  ทม.บางบัวทอง
  1.รร.เทศบาลวัดละหาร 247 1,000 - - - 1,247
  2.รร.นนท์ประสิทธิ์วิทยา - - 320 131 - 451
  อบต.บางบัวทอง
  1.รร.สหศึกษาบางบัวทอง 168 360 - - - 528
  บางใหญ่
  ทต.บางม่วง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง 125 - - - - 125
  ทต.เสาธงหิน
  1.รร.เทศบาลเสาธงหิน 32 - - - - 32
  ปากเกร็ด
  ทน.ปากเกร็ด
  1.รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ 92 479 - - - 571
  2.รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ 70 214 - - - 284
  3.รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 250 946 - - - 1,196
  ทต.บางพลับ
  1.รร.วัดสาลีโขภิตาราม 57 137 - - - 194
รวม 4,540 14,659 4,523 712 - 24,434
24 นราธิวาส
  เมืองนราธิวาส
  ทม.นราธิวาส
  1.รร.เทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี 188 507 153 - - 848
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล 82 465 116 - - 663
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง 164 459 108 49 - 780
  4.รร.เทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ 117 216 - - - 333
  5.รร.เทศบาล 6 ถนนโคกเคียน 237 366 - - - 603
  6.รร.เทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 122 222 - - - 344
  บาเจาะ
  อบต.ลุโบะสาวอ
  1.รร.อนุบาลประจำตำบลลุโบะสาวอ 145 - - - - 145
  สุไหงโก-ลก
  ทม.สุไหงโก-ลก
  1.รร.เทศบาล 1 ราษฎรบำรุง 71 488 - - - 559
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ 12 80 - - - 92
  3.รร.เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา 172 1,178 290 - - 1,640
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านทรายทอง 123 486 146 - - 755
รวม 1,433 4,467 813 49 - 6,762
25 น่าน
  เมืองน่าน
  อบจ.น่าน
  1.รร.ตาลชุมพิทยาคม - - 165 143 - 308
  ทม.น่าน
  1.รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 141 341 - - - 482
  2.รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล ) 77 159 - - - 236
  3.รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 43 213 73 - - 329
  เวียงสา
  ทต.กลางเวียง
  1.รร.เทศบาล (บ้านหนองนก) 46 76 - - - 122
  อบต.แม่สา
  1.รร.แม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) - 38 - - - 38
รวม 307 827 238 143 - 1,515
26 บึงกาฬ
  เซกา
  ทต.ท่าสะอาด
  1.รร.เทศบาลท่าสะอาด 105 7 - - - 112
  ทต.ศรีพนา
  1.รร.เทศบาลตำบลศรีพนา 225 - - - - 225
  อบต.ป่งไฮ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ 129 - - - - 129
  บึงโขงหลง
  ทต.บึงโขงหลง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 58 - - - - 58
  ปากคาด
  ทต.ปากคาด
  1.รร.เทศบาลปากคาด 120 - - - - 120
  พรเจริญ
  ทต.พรเจริญ
  1.รร.เทศบาลพรเจริญ 307 266 - - - 573
รวม 944 273 - - - 1,217
27 บุรีรัมย์
  เมืองบุรีรัมย์
  อบจ.บุรีรัมย์
  1.รร.หนองขมารวิทยาคม - - 152 94 - 246
  ทม.ชุมเห็ด
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด - - - - - -
  ทม.บุรีรัมย์
  1.รร.เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 261 1,270 400 304 - 2,235
  2.รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร 136 817 404 128 - 1,485
  3.รร.เทศบาล 3 180 407 - - - 587
  ทต.อิสาณ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลอิสาณ ๑ - - - - - -
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลอิสาณ ๒ - - - - - -
  กระสัง
  ทต.กระสัง
  1.รร.เทศบาลกระสัง - - - - - -
  นางรอง
  ทม.นางรอง
  1.รร.เทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา 110 567 568 355 - 1,600
  นาโพธิ์
  ทต.นาโพธิ์
  1.รร.เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 58 190 - - - 248
  โนนดินแดง
  ทต.โนนดินแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนดินแดง 179 239 - - - 418
  ประโคนชัย
  ทต.ประโคนชัย
  1.รร.เทศบาลตำบลประโคนชัย 144 11 - - - 155
  ห้วยราช
  ทต.สามแวง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสามแวง 95 - - - - 95
รวม 1,163 3,501 1,524 881 - 7,069
28 ปทุมธานี
  เมืองปทุมธานี
  อบจ.ปทุมธานี
  1.รร.วัดป่างิ้ว 82 745 - - - 827
  2.รร.สามโคก - - 2,864 809 - 3,673
  ทม.ปทุมธานี
  1.รร.เทศบาลเมืองปทุมธานี 139 980 - - - 1,119
  2.รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี - - 268 204 - 472
  ทต.บางกะดี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี 227 543 - - - 770
  คลองหลวง
  ทม.ท่าโขลง
  1.รร.เทศบาลท่าโขลง 1 725 1,413 600 - - 2,738
  อบต.คลองสาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสาม 513 - - - - 513
  อบต.คลองสี่
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสี่ 152 - - - - 152
  ธัญบุรี
  ทน.รังสิต
  1.รร.ดวงกมล 62 366 - - - 428
  2.รร.นครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 243 - - - - 243
  3.รร.นครรังสิต รัตนโกสินทร์ 187 - - - - 187
  4.รร.นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 187 - - - - 187
  5.รร.นครรังสิต เปรมปรีดิ์ 84 - - - - 84
  6.รร.เพียรปัญญา 111 - - - - 111
  7.รร.มัธยมนครรังสิต - - 42 - - 42
  ทม.บึงยี่โถ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๑ 62 - - - - 62
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๒ 38 - - - - 38
  3.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๓ 49 - - - - 49
  ทม.สนั่นรักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 120 - - - - 120
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 96 - - - - 96
  ลาดหลุมแก้ว
  ทต.คลองพระอุดม
  1.รร.เทศบาลคลองพระอุดม 149 - - - - 149
  ลำลูกกา
  ทม.คูคต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต 86 - - - - 86
  ทม.ลาดสวาย
  1.รร.อนุบาลลาดสวาย 352 - - - - 352
  2.รร.อนุบาลลาดสวาย ๒ - - - - - -
  ทม.ลำสามแก้ว
  1.รร.เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ 146 519 169 - - 834
  2.รร.อนุบาล ๑ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 100 - - - - 100
  3.รร.อนุบาล ๒ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 50 - - - - 50
  4.รร.อนุบาล ๓ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 64 - - - - 64
  ทต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา 97 - - - - 97
  อบต.บึงคำพร้อย
  1.รร.วัดราษฎร์ศรัทธาราม 70 399 250 57 - 776
  อบต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา 258 - - - - 258
รวม 4,449 4,965 4,193 1,070 - 14,677
29 ประจวบคีรีขันธ์
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
  อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.รัชตวิทยาคม - - 162 185 - 347
  ทม.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.เทศบาลบ้านค่าย 85 198 71 - - 354
  2.รร.เทศบาลบ้านหนองบัว 119 233 100 - - 452
  3.รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม 130 233 141 13 - 517
  กุยบุรี
  ทต.ไร่ใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านไร่ใหม่ 78 135 - - - 213
  ปราณบุรี
  ทต.เขาน้อย
  1.รร.ค่ายธนะรัชต์ - 132 - - - 132
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย 24 46 - - - 70
  ทต.ปราณบุรี
  1.รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 159 306 - - - 465
  2.รร.อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช) 166 - - - - 166
  อบต.ปากน้ำปราณ
  1.รร.บ้านหนองบัว 24 53 - - - 77
  อบต.หนองตาแต้ม
  1.รร.บ้านหนองตาแต้ม 64 237 101 - - 402
  2.รร.บ้านหนองตาเมือง 35 51 - - - 86
  สามร้อยยอด
  ทต.ไร่เก่า
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 99 239 - - - 338
  หัวหิน
  ทม.หัวหิน
  1.รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 289 393 - - - 682
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาเต่า 93 161 - - - 254
  3.รร.เทศบาลบ้านตะเกียบ 107 196 - - - 303
  4.รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) 99 297 75 - - 471
  5.รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง 221 320 - - - 541
  6.รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 377 936 455 - - 1,768
  7.รร.เทศบาลวัดหนองแก 95 201 - - - 296
รวม 2,264 4,367 1,105 198 - 7,934
30 ปราจีนบุรี
  เมืองปราจีนบุรี
  อบจ.ปราจีนบุรี
  1.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี - - 365 564 - 929
  2.รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคาร - - 212 118 - 330
  3.รร.นนทรีวิทยาคม - - 60 63 - 123
  4.รร.ประชารัฐพัฒนา - - 81 64 - 145
  5.รร.มัธยมวัดป่ามะไฟ - - 102 55 - 157
  6.รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง - - 78 59 - 137
  ทม.ปราจีนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ 45 57 52 - - 154
  2.รร.เทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล 186 285 130 - - 601
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร 79 174 71 - - 324
  4.รร.เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ 459 675 169 - - 1,303
  5.รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์ 51 59 - - - 110
  6.รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล 41 62 - - - 103
  กบินทร์บุรี
  ทต.กบินทร์
  1.รร.เทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง 111 144 121 - - 376
  2.รร.เทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ 250 495 173 63 - 981
  นาดี
  ทต.นาดี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 88 - - - - 88
รวม 1,310 1,951 1,614 986 - 5,861
31 ปัตตานี
  เมืองปัตตานี
  อบจ.ปัตตานี
  1.รร.บ้านเขาตูม 80 281 - - - 361
  2.รร.บ้านตะบิงตีงิ 25 133 55 - - 213
  ทม.ปัตตานี
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 112 339 104 21 - 576
  2.รร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร 67 376 - - - 443
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปากน้ำ 89 362 - - - 451
  4.รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 188 903 - - - 1,091
  5.รร.เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 59 322 - - - 381
  ปะนาเระ
  ทต.พ่อมิ่ง
  1.รร.เทสบาลตำบลพ่อมิ่ง 10 - - - - 10
  สายบุรี
  ทม.ตะลุบัน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน 158 274 - - - 432
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) 58 97 - - - 155
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ 52 138 - - - 190
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านอุเมะ 51 118 - - - 169
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านกาหยี 321 672 68 - - 1,061
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด 84 145 176 - - 405
  อบต.มะนังดาลำ
  1.รร.ตัรบียะห์ 89 145 - - - 234
รวม 1,443 4,305 403 21 - 6,172
32 พระนครศรีอยุธยา
  พระนครศรีอยุธยา
  อบจ.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 124 260 - - - 384
  2.รร.วัดป่าคา (เจริญวิทยา) 296 802 436 129 - 1,663
  ทน.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร 220 439 260 187 - 1,106
  2.รร.เทศบาลวัดเขียน 218 493 188 - - 899
  3.รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 35 56 - - - 91
  4.รร.เทศบาลวัดป่าโค 54 102 - - - 156
  5.รร.เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 135 234 122 - - 491
  6.รร.เทศบาลวัดรัตนชัย 48 101 - - - 149
  7.รร.เทศบาลวัดศาลาปูน 57 110 - - - 167
  8.รร.เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 141 342 166 - - 649
  ท่าเรือ
  ทต.ท่าเรือ
  1.รร.เทศบาลท่าเรือประชานุกูล 335 658 88 - - 1,081
  2.รร.เทศบาลวัดกลาง 50 148 - - - 198
  3.รร.เทศบาลวัดแค 35 66 - - - 101
  ทต.ท่าหลวง
  1.รร.เทศบาลวัดถลุงเหล็ก 58 155 - - - 213
  บางปะอิน
  ทต.คลองจิก
  1.รร.คลองจิก(สุขสินนุเคราะห์) 8 - - - - 8
  2.รร.วัดวิเวกวายุพัด 77 223 - - - 300
  ทต.บ้านสร้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 85 - - - - 85
  ทต.ปราสาททอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง 341 - - - - 341
  บ้านแพรก
  ทต.บ้านแพรก
  1.รร.เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว 37 104 - - - 141
  เสนา
  ทม.เสนา
  1.รร.เสนาบดี 164 537 - - - 701
  ทต.เจ้าเจ็ด
  1.รร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 48 123 - - - 171
  ทต.บางนมโค
  1.รร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 108 145 20 - - 273
  2.รร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 100 303 104 - - 507
  3.รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 27 95 73 - - 195
  ทต.สามกอ
  1.รร.วัดสามกอ 54 143 - - - 197
  อบต.รางจรเข้
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 91 71 - - - 162
รวม 2,946 5,710 1,457 316 - 10,429
33 พะเยา
  เมืองพะเยา
  ทม.พะเยา
  1.รร.เทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล 201 423 - - - 624
  2.รร.เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ - 166 285 157 - 608
  3.รร.เทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง 68 192 86 - - 346
  4.รร.เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล 184 266 - - - 450
  5.รร.เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ 170 143 - - - 313
  6.รร.เทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ 105 155 85 - - 345
  ทต.แม่ปืม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม 46 - - - - 46
  จุน
  ทต.เวียงลอ
  1.รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) 42 77 33 - - 152
  เชียงคำ
  ทต.เวียง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียง 49 - - - - 49
  ดอกคำใต้
  ทม.ดอกคำใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 45 - - - - 45
  ทต.บ้านถ้ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 88 - - - - 88
  ปง
  ทต.งิม
  1.รร.เทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) 85 185 - - - 270
  ทต.ปง
  1.รร.เทศบาลตำบลปง 125 - - - - 125
  ทต.แม่ยม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม 81 - - - - 81
  ภูซาง
  ทต.สบบง
  1.รร.เทศบาลสบบง 46 - - - - 46
รวม 1,335 1,607 489 157 - 3,588
34 พังงา
  เมืองพังงา
  อบจ.พังงา
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา - - 76 - - 76
  ทม.พังงา
  1.รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง - 769 136 - - 905
  2.รร.อนุบาลช้าง 252 - - - - 252
  ทต.บางเตย
  1.รร.เทศบาลตำบลบางเตย 58 186 39 - - 283
  ตะกั่วทุ่ง
  ทต.โคกกลอย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโคกกลอย 211 - - - - 211
  อบต.กะไหล
  1.รร.อนุบาลกะไหล - - - - - -
  ตะกั่วป่า
  ทม.ตะกั่วป่า
  1.รร.เทศบาลบ้านย่านยาว 296 921 472 328 - 2,017
  2.รร.เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 202 474 143 - - 819
  3.รร.เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 89 194 95 - - 378
  ท้ายเหมือง
  ทต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ) 107 116 - - - 223
  ทต.ลำแก่น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น 50 - - - - 50
  อบต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 103 - - - - 103
  อบต.ทุ่งมะพร้าว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว 184 147 - - - 331
  อบต.ลำภี
  1.รร.อนุบาลลำภี 37 - - - - 37
รวม 1,589 2,807 961 328 - 5,685
35 พัทลุง
  เมืองพัทลุง
  อบจ.พัทลุง
  1.รร.บ้านท่าแค (วันครู 2500) 204 269 - - - 473
  2.รร.บ้านท่ามิหรำ (ในฝันรอบ 2) - - 1,395 528 - 1,923
  3.รร.มัธยมเกาะหมาก - - 146 77 - 223
  ทม.พัทลุง
  1.รร.เทศบาลจุ่งฮั่ว - - 173 - - 173
  2.รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 124 1,800 - - - 1,924
  3.รร.เทศบาลวัดนางลาด 62 510 - - - 572
  4.รร.เทศบาลวัดนิโครธาราม 78 377 - - - 455
  5.รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 79 1,033 - - - 1,112
  ทต.โคกชะงาย
  1.รร.เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 92 299 - - - 391
  อบต.ตำนาน
  1.รร.บ้านทุ่งลาน 25 106 - - - 131
  เขาชัยสน
  ทต.เขาชัยสน
  1.รร.เทศบาลเขาชัยสน 148 494 - - - 642
  ทต.จองถนน
  1.รร.เทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) 44 114 - - - 158
  ควนขนุน
  อบต.พนมวังก์
  1.รร.บ้านเขาพนม 33 71 - - - 104
  ตะโหมด
  ทต.ตะโหมด
  1.รร.เทศบาลตะโหมด 123 150 - - - 273
  ทต.แม่ขรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 96 356 - - - 452
  บางแก้ว
  ทต.ท่ามะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลราชพฤกษ์ 152 - - - - 152
  ทต.บางแก้ว
  1.รร.บ้านหูแร่ 1 109 - - - 110
  ปากพะยูน
  ทต.อ่าวพะยูน
  1.รร.อนุบาลอ่าวพะยูน 132 20 - - - 152
  ป่าบอน
  อบต.ทุ่งนารี
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี - - - - - -
  ป่าพะยอม
  ทต.ลานข่อย
  1.รร.บ้านห้วยศรีเกษร - - - - - -
รวม 1,393 5,708 1,714 605 - 9,420
36 พิจิตร
  เมืองพิจิตร
  อบจ.พิจิตร
  1.รร.บางลายพิทยาคม - - 209 189 - 398
  ทม.พิจิตร
  1.รร.เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 78 108 - - - 186
  2.รร.เทศบาลบ้านท่าหลวง 39 124 58 - - 221
  3.รร.เทศบาลบ้านปากทาง 230 926 545 364 - 2,065
  ทต.หัวดง
  1.รร.เทศบาลราษฎร์เจริญ 61 179 - - - 240
  อบต.เมืองเก่า
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 27 65 - - - 92
  อบต.ย่านยาว
  1.รร.อนุบาล อบต.ย่านยาว 75 19 - - - 94
  อบต.หัวดง
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 45 - - - - 45
  ตะพานหิน
  ทม.ตะพานหิน
  1.รร.เทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร 194 403 101 - - 698
  2.รร.เทศบาล 2 29 149 229 163 - 570
  3.รร.เทศบาล 3 วัดสันติพลาราม - 30 - - - 30
  4.รร.เทศบาล 4 107 138 34 - - 279
  ทับคล้อ
  ทต.ทับคล้อ
  1.รร.เทศบาลทับคล้อ 51 110 - - - 161
  บางมูลนาก
  ทม.บางมูลนาก
  1.รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก 24 90 - - - 114
  2.รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 73 634 254 - - 961
  ทต.บางไผ่
  1.รร.เทศบาล 1 (บางไผ่) 63 - - - - 63
  โพธิ์ประทับช้าง
  ทต.โพธิ์ประทับช้าง
  1.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 409 780 - - - 1,189
  2.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย - - 96 - - 96
  วังทรายพูน
  ทต.หนองปล้อง
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองปล้อง 75 - - - - 75
  สากเหล็ก
  ทต.สากเหล็ก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก 29 - - - - 29
รวม 1,609 3,755 1,526 716 - 7,606
37 พิษณุโลก
  เมืองพิษณุโลก
  อบจ.พิษณุโลก
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก - - 134 158 - 292
  2.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม - - 108 78 - 186
  3.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม - - 211 284 - 495
  ทน.พิษณุโลก
  1.รร.เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 151 434 - - - 585
  2.รร.เทศบาล 3 วัดท่ามะปราง 143 496 - - - 639
  3.รร.เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร - 395 323 - - 718
  4.รร.เทศบาล 5 วัดพันปี 89 291 111 - - 491
  5.รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 376 287 - - - 663
  ทม.อรัญญิก
  1.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) 73 - - - - 73
  2.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) 20 - - - - 20
  ทต.บ้านคลอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง 119 28 - - - 147
  อบต.มะขามสูง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง 29 - - - - 29
  อบต.วังน้ำคู้
  1.รร.อนุบาลวังน้ำคู้ 22 - - - - 22
  อบต.วัดจันทร์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ 114 - - - - 114
  ชาติตระการ
  ทต.ป่าแดง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง 40 - - - - 40
  พรหมพิราม
  ทต.พรหมพิราม
  1.รร.เทศบาลพิรามอุทิศ 152 478 - - - 630
  ทต.วงฆ้อง
  1.รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 76 279 - - - 355
  วัดโบสถ์
  ทต.วัดโบสถ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ - - - - - -
  อบต.ท้อแท้
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ 59 - - - - 59
รวม 1,463 2,688 887 520 - 5,558
38 เพชรบุรี
  เมืองเพชรบุรี
  ทม.เพชรบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 112 416 226 - - 754
  2.รร.เทศบาล 2 วัดพระทรง 54 123 72 - - 249
  3.รร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 150 1,062 - - - 1,212
  4.รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 196 236 - - - 432
  ชะอำ
  ทม.ชะอำ
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ 357 810 240 - - 1,407
  2.รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย 55 183 51 - - 289
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 75 210 103 - - 388
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 143 257 72 - - 472
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 96 254 109 - - 459
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 118 179 74 - - 371
  7.รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 37 79 - - - 116
  8.รร.เทศบาล 8 สวนสนชะอำ 131 282 - - - 413
  9.รร.เทศบาล 9 บ้านสามพระยา 110 170 37 - - 317
  บ้านแหลม
  ทต.บ้านแหลม
  1.รร.เทศบาลวัดลักษณาราม 32 82 - - - 114
รวม 1,666 4,343 984 - - 6,993
39 เพชรบูรณ์
  เมืองเพชรบูรณ์
  อบจ.เพชรบูรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) - - 306 348 - 654
  ทม.เพชรบูรณ์
  1.รร.เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) - 918 - - - 918
  2.รร.เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 560 - - - - 560
  3.รร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) - - 282 195 - 477
  4.รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 58 60 - - - 118
  ทต.นางั่ว
  1.รร.เทศบาลตำบลนางั่ว 65 - - - - 65
  ชนแดน
  ทต.ชนแดน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน 34 - - - - 34
  หล่มสัก
  ทม.หล่มสัก
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล - 330 267 - - 597
  2.รร.เทศบาลบ้านสักงอย 38 123 - - - 161
  3.รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 27 95 - - - 122
  4.รร.อนุบาลบ้านศรีมงคล 196 - - - - 196
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก - - - - 375 375
รวม 978 1,526 855 543 375 4,277
40 แพร่
  เมืองแพร่
  อบจ.แพร่
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) - - 194 212 - 406
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา - 187 166 - - 353
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 20 111 79 - - 210
  ทม.แพร่
  1.รร.เทศบาลวัดชัยมงคล 60 170 - - - 230
  2.รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 31 93 - - - 124
  3.รร.เทศบาลวัดหัวข่วง 72 197 - - - 269
  4.รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง 381 977 - - - 1,358
  5.รร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน - - 411 248 - 659
  ทต.ช่อแฮ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ 73 - - - - 73
  ทต.ทุ่งโฮ้ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) 74 - - - - 74
  ทต.ป่าแมต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต 22 - - - - 22
  ทต.สวนเขื่อน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน - - - - - -
  เด่นชัย
  ทต.เด่นชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 241 - - - - 241
  อบต.ไทรย้อย
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 61 - - - - 61
  ร้องกวาง
  ทต.ร้องกวาง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 124 138 - - - 262
  ลอง
  ทต.เวียงต้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า 32 - - - - 32
  ทต.ห้วยอ้อ
  1.รร.เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 48 78 - - - 126
  อบต.หัวทุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 39 - - - - 39
  วังชิ้น
  ทต.วังชิ้น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 112 17 - - - 129
  อบต.แม่ป้าก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 32 - - - - 32
  สอง
  อบต.เตาปูน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 66 - - - - 66
  สูงเม่น
  อบต.ร่องกาศ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 33 - - - - 33
  อบต.เวียงทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 54 - - - - 54
  หนองม่วงไข่
  ทต.หนองม่วงไข่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 94 - - - - 94
รวม 1,669 1,968 850 460 - 4,947
41 ภูเก็ต
  เมืองภูเก็ต
  อบจ.ภูเก็ต
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน 349 718 - - - 1,067
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ 119 498 - - - 617
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต 151 1,019 651 208 - 2,029
  4.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 256 - - - - 256
  5.รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 121 758 264 85 - 1,228
  ทน.ภูเก็ต
  1.รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว - 1,556 389 - - 1,945
  2.รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 135 629 343 - - 1,107
  3.รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 208 1,768 496 196 - 2,668
  4.รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี 130 598 - - - 728
  5.รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต 156 1,030 446 - - 1,632
  6.รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 76 209 192 - - 477
  7.รร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 453 - - - - 453
  ทต.กะรน
  1.รร.เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 297 - - - - 297
  ทต.รัษฎา
  1.รร.เทศบาลตำบลรัษฎา 252 - - - - 252
  กะทู้
  ทม.กะทู้
  1.รร.เทศบาล 1 เมืองกะทู้ 460 - - - - 460
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้ - 532 - - - 532
  ทม.ป่าตอง
  1.รร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น - 559 69 - - 628
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 428 - - - - 428
  3.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตองแห่งที่ 2 141 - - - - 141
  อบต.กมลา
  1.รร.อนุบาลกมลา 202 - - - - 202
  ถลาง
  ทต.เชิงทะเล
  1.รร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 233 1,136 - - - 1,369
  ทต.เทพกระษัตรี
  1.รร.เทศบาลเทพกระษัตรี 122 - - - - 122
  ทต.ศรีสุนทร
  1.รร.อนุบาลศรีสุนทร 273 - - - - 273
  อบต.เชิงทะเล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 200 - - - - 200
รวม 4,762 11,010 2,850 489 - 19,111
42 มหาสารคาม
  เมืองมหาสารคาม
  อบจ.มหาสารคาม
  1.รร.เกิ้งวิทยานุกูล - - 70 19 25 114
  2.รร.ขามป้อมพิทยาคม - - 103 110 - 213
  3.รร.โคกก่อพิทยาคม - - 228 71 42 341
  4.รร.งัวบาวิทยาคม - - 164 144 - 308
  5.รร.ดอนเงินพิทยาคาร - - 56 65 - 121
  6.รร.ท่าขอนยางพิทยาคม - - 298 183 1 482
  7.รร.นาข่าวิทยาคม - - 350 318 24 692
  8.รร.นาสีนวนพิทยาสรรค์ - - 35 39 - 74
  9.รร.มะค่าพิทยาคม - - 129 35 33 197
  10.รร.มัธยมดงยาง - - 130 95 - 225
  11.รร.เมืองเตาวิทยาคม - - 298 212 107 617
  12.รร.เลิงแฝกประชาบำรุง - - 132 48 35 215
  13.รร.เวียงสะอาดพิทยาคม - - 154 147 - 301
  14.รร.ศรีสุขพิทยาคม - - 113 71 17 201
  15.รร.เสือโก้กวิทยาสรรค์ - - 162 203 - 365
  16.รร.หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม - - 63 18 42 123
  17.รร.หนองบัวปิยนิมิตร - - 43 55 - 98
  18.รร.หนองโพธิ์วิทยาคม - - 112 40 115 267
  19.รร.หนองเหล็กศึกษา - - 194 133 139 466
  20.รร.หัวเรือพิทยาคม - - 131 156 - 287
  ทม.มหาสารคาม
  1.รร.เทศบาลบ้านค้อ 108 93 31 - - 232
  2.รร.เทศบาลบ้านแมด 19 21 - - - 40
  3.รร.เทศบาลบ้านส่องนางใย 192 362 176 - - 730
  4.รร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 161 359 209 101 - 830
  5.รร.เทศบาลโพธิ์ศรี 53 86 - - - 139
  6.รร.เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 219 251 67 - - 537
  7.รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา 133 164 27 - - 324
  แกดำ
  อบต.วังแสง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง 68 - - - - 68
  ชื่นชม
  ทต.หนองกุง
  1.รร.บ้านหลุบแซง 18 42 - - - 60
  นาเชือก
  ทต.นาเชือก
  1.รร.เทศบาลนาเชือก 59 303 4 - - 366
  นาดูน
  ทต.นาดูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน 80 - - - - 80
  บรบือ
  ทต.บรบือ
  1.รร.เทศบาลตำบลบรบือ 138 36 - - - 174
  อบต.บรบือ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 112 - - - - 112
  พยัคฆภูมิพิสัย
  ทต.พยัคฆภูมิพิสัย
  1.รร.เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 156 79 - - - 235
  วาปีปทุม
  อบต.หนองแสง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 137 72 - - - 209
รวม 1,653 1,868 3,479 2,263 580 9,843
43 มุกดาหาร
  เมืองมุกดาหาร
  ทม.มุกดาหาร
  1.รร.เทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา 228 537 214 - - 979
  2.รร.เทศบาล 2 วัดนิรมิตร 120 235 63 - - 418
  ทต.ดงเย็น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น 61 238 - - - 299
  คำชะอี
  ทต.คำชะอี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี 195 48 - - - 243
  นิคมคำสร้อย
  ทต.นิคมคำสร้อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 83 - - - - 83
รวม 687 1,058 277 - - 2,022
44 แม่ฮ่องสอน
  เมืองแม่ฮ่องสอน
  อบจ.แม่ฮ่องสอน
  1.รร.บ้านจองคำ 226 334 124 - - 684
  ทม.แม่ฮ่องสอน
  1.รร.เทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ 191 - - - - 191
  2.รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน - - 184 236 - 420
  3.รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) - 288 - - - 288
  ขุนยวม
  ทต.ขุนยวม
  1.รร.เทศบาลตำบลขุนยวม 112 22 - - - 134
  แม่ลาน้อย
  ทต.แม่ลาน้อย
  1.รร.ไท่จง (เทศบาล ๓) - - 90 - - 90
  2.รร.ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) - 221 - - - 221
  3.รร.อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 131 - - - - 131
  แม่สะเรียง
  ทต.แม่ยวม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 73 63 - - - 136
  อบต.บ้านกาศ
  1.รร.อนุบาลตำบลบ้านกาศ 82 - - - - 82
รวม 815 928 398 236 - 2,377
45 ยโสธร
  เมืองยโสธร
  อบจ.ยโสธร
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร - - 93 52 - 145
  2.รร.ชุมชนบ้านนากอกหนองบก 52 151 - - - 203
  3.รร.หนองแหนพัฒนวิทยาคม - - 153 94 - 247
  ทม.ยโสธร
  1.รร.เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 - 1,126 674 226 - 2,026
  2.รร.เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา - 1,040 160 - - 1,200
  3.รร.เทศบาล 3 ห้าธันวาคม 467 - - - - 467
  กุดชุม
  ทต.กุดชุมพัฒนา
  1.รร.เทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง 164 79 - - - 243
  ทรายมูล
  ทต.ทรายมูล
  1.รร.เทศบาลตำบลทรายมูล 221 160 - - - 381
  เลิงนกทา
  ทต.เลิงนกทา
  1.รร.เทศบาลเลิงนกทา 120 391 - - - 511
  อบต.สร้างมิ่ง
  1.รร.บ้านกุดเสถียร 16 77 - - - 93
รวม 1,040 3,024 1,080 372 - 5,516
46 ยะลา
  เมืองยะลา
  อบจ.ยะลา
  1.รร.ลำพะยาประชานุเคราะห์ - - 48 25 - 73
  ทน.ยะลา
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านสะเตง 62 198 - - - 260
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก 83 312 83 29 - 507
  3.รร.เทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ 114 346 - - - 460
  4.รร.เทศบาล 4 ธนวิถี 399 1,056 - - -