จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ที่ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา รวมทุกระดับ
1 กระบี่
  เมืองกระบี่
  อบจ.กระบี่
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ - - 331 265 - 596
  ทม.กระบี่
  1.รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า 221 509 - - - 730
  2.รร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด - - 860 224 - 1,084
  3.รร.เทศบาล 3 ท่าแดง 204 481 - - - 685
  4.รร.เทศบาล 4 มหาราช 327 653 - - - 980
  ทต.กระบี่น้อย
  1.รร.เทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย 113 123 - - - 236
  อบต.ไสไทย
  1.รร.บ้านไสไทย 82 103 - - - 185
  อบต.อ่าวนาง
  1.รร.บ้านช่องพลี 163 610 184 - - 957
  2.รร.อนุบาลอ่าวนาง 371 - - - - 371
  เขาพนม
  ทต.เขาพนม
  1.รร.เทศบาลตำบลเขาพนม 265 326 - - - 591
  อบต.เขาดิน
  1.รร.บ้านช้างตาย 108 103 - - - 211
  คลองท่อม
  ทต.คลองท่อมใต้
  1.รร.เทศบาลคลองท่อมใต้ 453 839 - - - 1,292
  ปลายพระยา
  ทต.ปลายพระยา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 151 - - - - 151
  อบต.เขาต่อ
  1.รร.อนุบาลบางเท่าแม่ 192 230 - - - 422
  ลำทับ
  ทต.ลำทับ
  1.รร.เทศบาลลำทับ 100 54 - - - 154
  เหนือคลอง
  อบต.คลองเขม้า
  1.รร.อนุบาลคลองเขม้า 38 - - - - 38
  อ่าวลึก
  ทต.อ่าวลึกใต้
  1.รร.เทศบาลอ่าวลึกใต้ 208 272 - - - 480
  อบต.คลองหิน
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหิน (บ้านป่างาม) 34 - - - - 34
รวม 3,030 4,303 1,375 489 - 9,197
2 กาญจนบุรี
  เมืองกาญจนบุรี
  อบจ.กาญจนบุรี
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) - - 573 287 - 860
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน) 49 178 138 - - 365
  ทม.กาญจนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 200 789 - - - 989
  2.รร.เทศบาล 2 ประชาภิบาล 97 128 - - - 225
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านบ่อ 298 916 - - - 1,214
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม 108 220 - - - 328
  5.รร.เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ 96 293 146 - - 535
  อบต.บ้านเก่า
  1.รร.วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1) 104 123 - - - 227
  ทองผาภูมิ
  ทต.ทองผาภูมิ
  1.รร.เทศบาลทองผาภูมิ 140 263 - - - 403
  ท่าม่วง
  ทต.หนองขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 83 - - - - 83
  ท่ามะกา
  ทม.ท่าเรือพระแท่น
  1.รร.เทศบาล 1 253 228 - - - 481
รวม 1,428 3,138 857 287 - 5,710
3 กาฬสินธุ์
  เมืองกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  1.รร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์ - - 147 68 - 215
  2.รร.คลองขามวิทยาคาร - - 122 76 - 198
  3.รร.จุมจังพลังราษฎร์ - - 207 212 - 419
  4.รร.ดงมูลวิทยาคม - - 277 242 - 519
  5.รร.ทรายมูลพิทยาคม - - 47 42 - 89
  6.รร.นาเชือกวิทยาคม - - 87 67 - 154
  7.รร.เนินยางประชาสามัคคี - - 248 190 - 438
  8.รร.บัวขาว - - 1,289 1,330 - 2,619
  9.รร.เมืองสมเด็จ - - 352 225 - 577
  10.รร.ลำปาววิทยาคม - - 292 135 - 427
  11.รร.หนองชุมแสงวิทยาคม - - 64 89 - 153
  12.รร.หนองห้างพิทยา - - 157 88 - 245
  ทม.กาฬสินธุ์
  1.รร.เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ - 1,194 - - - 1,194
  2.รร.เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา - - 107 34 - 141
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเหนือ 849 - - - - 849
  4.รร.เทศบาล ๔ เฉลิมพระเกียรติ - 479 - - - 479
  5.รร.เทศบาล ๖ ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ - - - - - -
  ทต.นาจารย์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาจารย์ 152 - - - - 152
  ทต.ห้วยโพธิ์
  1.รร.ดงสวางวิทยายน 50 114 61 - - 225
  กมลาไสย
  ทต.กมลาไสย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย 80 59 - - - 139
  ทต.ธัญญา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา 29 - - - - 29
  กุฉินารายณ์
  ทม.กุฉินารายณ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว 190 39 - - - 229
  ทต.เหล่าใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ 25 - - - - 25
  อบต.นาไคร้
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า 36 - - - - 36
  คำม่วง
  อบต.ทุ่งคลอง
  1.รร.อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง 22 - - - - 22
  ฆ้องชัย
  อบต.โคกสะอาด
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 67 132 - - - 199
  ท่าคันโท
  ทต.ท่าคันโท
  1.รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.) 165 108 - - - 273
  ยางตลาด
  อบต.คลองขาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 87 259 - - - 346
  ร่องคำ
  ทต.ร่องคำ
  1.รร.เทศบาลตำบลร่องคำ - 471 - - - 471
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ 240 - - - - 240
  สหัสขันธ์
  ทต.โนนศิลา
  1.รร.อนุบาลโนนศิลา* 167 - - - - 167
  หนองกุงศรี
  ทต.ดงมูล
  1.รร.อนุบาลโคกกลาง 8 - - - - 8
รวม 2,167 2,855 3,457 2,798 - 11,277
4 กำแพงเพชร
  เมืองกำแพงเพชร
  อบจ.กำแพงเพชร
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร - - 310 238 - 548
  ทม.กำแพงเพชร
  1.รร.ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) - - 443 137 - 580
  2.รร.เทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ 155 460 - - - 615
  3.รร.เทศบาล 2 วัดทุ่งสวน 186 413 - - - 599
  4.รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) 24 75 - - - 99
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกำแพงเพชร - - - - 77 77
  ทม.หนองปลิง
  1.รร.เทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) 34 76 - - - 110
  ทต.นครชุม
  1.รร.เทศบาล 1 คลองสวนหมาก 45 - - - - 45
  ขาณุวรลักษบุรี
  ทต.ขาณุวรลักษบุรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 110 - - - - 110
  คลองขลุง
  ทต.ท่ามะเขือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 79 - - - - 79
  อบต.วังแขม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม 79 - - - - 79
  พรานกระต่าย
  ทต.บ้านพราน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน 81 51 - - - 132
  ทต.พรานกระต่าย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย 137 - - - - 137
  ลานกระบือ
  ทต.ช่องลม
  1.รร.เทศบาลช่องลม 51 110 - - - 161
  ทต.ลานกระบือ
  1.รร.เทศบาลลานกระบือ 151 233 - - - 384
รวม 1,132 1,418 753 375 77 3,755
5 ขอนแก่น
  เมืองขอนแก่น
  อบจ.ขอนแก่น
  1.รร.โคกสูงประชาสรรพ์ - - 64 38 - 102
  2.รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 120 73 - 193
  3.รร.ซำสูงพิทยาคม - - 322 195 - 517
  4.รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา - - 164 63 - 227
  5.รร.นางิ้ววิทยาสรรค์ - - 299 212 - 511
  6.รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม - - 141 78 - 219
  7.รร.โนนหันวิทยายน - - 540 281 - 821
  8.รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 61 160 88 - - 309
  9.รร.บ้านบะแค 40 102 - - - 142
  10.รร.บ้านหนองเสี้ยว 135 275 - - - 410
  11.รร.เปรมติณสูลานนท์ - - 164 99 - 263
  12.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย - - 96 46 - 142
  13.รร.พระยืนวิทยาคาร - - 240 149 - 389
  14.รร.พิศาลปุณณวิทยา - - 205 120 - 325
  15.รร.พูวัดพิทยาคม - - 112 47 - 159
  16.รร.มัธยมหนองเขียด - - 147 76 - 223
  17.รร.เมืองพลพิทยาคม - - 1,650 1,461 - 3,111
  18.รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม - - 210 132 - 342
  19.รร.สีชมพูศึกษา - - 1,109 705 - 1,814
  20.รร.หนองโนประชาสรรค์ - - 204 106 - 310
  ทน.ขอนแก่น
  1.รร.เทศบาลคุ้มหนองคู 67 169 - - - 236
  2.รร.เทศบาลบ้านตูม 48 287 136 - - 471
  3.รร.เทศบาลบ้านโนนชัย 127 436 136 - - 699
  4.รร.เทศบาลบ้านโนนทัน 55 254 104 - - 413
  5.รร.เทศบาลบ้านโนนหนองวัด 8 63 - - - 71
  6.รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน 92 360 168 - - 620
  7.รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 107 409 282 169 - 967
  8.รร.เทศบาลบ้านหนองแวง 25 94 - - - 119
  9.รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่ 70 347 151 - - 568
  10.รร.เทศบาลวัดกลาง 49 470 1,442 619 - 2,580
  11.รร.เทศบาลสวนสนุก 223 2,352 - - - 2,575
  ทม.บ้านทุ่ม
  1.รร.เทศบาลบ้านทุ่ม* 242 - - - - 242
  ทต.ท่าพระ
  1.รร.เทศบาลท่าพระ 137 189 - - - 326
  ทต.บ้านเป็ด
  1.รร.เทศบาลบ้านเป็ด 127 141 - - - 268
  ทต.พระลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ 149 - - - - 149
  ทต.สำราญ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสำราญ 208 46 - - - 254
  เขาสวนกวาง
  ทต.โนนสมบูรณ์
  1.รร.ป่าเปือยเทพอำนวย 20 53 - - - 73
  อบต.ดงเมืองแอม
  1.รร.อนุบาลตำบลดงเมืองแอม 157 - - - - 157
  โคกโพธิ์ไชย
  ทต.โพธิ์ไชย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย 61 150 - - - 211
  ชุมแพ
  ทม.ชุมแพ
  1.รร.เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 39 105 381 139 - 664
  ทต.โนนหัน
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนหัน 112 51 - - - 163
  น้ำพอง
  ทต.กุดน้ำใส
  1.รร.เทศบาลกุดน้ำใส 72 193 - - - 265
  ทต.น้ำพอง
  1.รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 98 197 - - - 295
  ทต.ม่วงหวาน
  1.รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ 7 45 - - - 52
  ทต.ลำน้ำพอง
  1.รร.เทศบาลลำน้ำพอง 38 106 - - - 144
  บ้านไผ่
  ทม.บ้านไผ่
  1.รร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 152 296 - - - 448
  2.รร.เทศบาลบ้านไผ่ 96 245 190 17 - 548
  บ้านฝาง
  อบต.ป่าหวายนั่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวานนั่ง 114 - - - - 114
  บ้านแฮด
  ทต.บ้านแฮด
  1.รร.เทศบาลบ้านแฮด 171 203 - - - 374
  เปือยน้อย
  ทต.เปือยน้อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย (บ้านวังหิน) 52 - - - - 52
  พล
  ทม.เมืองพล
  1.รร.เทศบาลพลประชานุกูล 120 546 304 - - 970
  2.รร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ 171 467 214 - - 852
  3.รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 46 118 62 - - 226
  อบต.โนนข่า
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 130 - - - - 130
  มัญจาคีรี
  ทต.มัญจาคีรี
  1.รร.เทศบาลตำบลมัญจาคีรี 171 485 - - - 656
  แวงน้อย
  ทต.แวงน้อย
  1.รร.เทศบาลตำบลแวงน้อย 54 188 - - - 242
  แวงใหญ่
  ทต.แวงใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแวงใหญ่ 34 - - - - 34
  สีชมพู
  อบต.ภูห่าน
  1.รร.บ้านทุ่งเชือก 27 92 31 - - 150
  อบต.สีชมพู
  1.รร.บ้านห้วยสายหนัง 27 34 - - - 61
  หนองเรือ
  ทต.โนนทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนทอง 46 - - - - 46
  ทต.หนองแก
  1.รร.เทศบาลหนองแก 80 122 - - - 202
  ทต.หนองเรือ
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองเรือ 1 14 - - - - 14
รวม 4,079 9,850 9,476 4,825 - 28,230
6 จันทบุรี
  เมืองจันทบุรี
  ทม.จันทนิมิต
  1.รร.อนุบาลจันทนิมิต 80 - - - - 80
  ทม.จันทบุรี
  1.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 187 958 472 - - 1,617
  2.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 151 506 232 - - 889
  ขลุง
  ทม.ขลุง
  1.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 318 866 - - - 1,184
  2.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๒ - - 314 98 - 412
  ท่าใหม่
  ทม.ท่าใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านป่าแดง 27 48 - - - 75
  2.รร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 148 520 173 - - 841
  3.รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม 27 73 - - - 100
  4.รร.เทศบาลวัดหนองบัว 27 57 - - - 84
  สอยดาว
  ทต.ทับช้าง
  1.รร.เทศบาลทับช้าง 1 58 154 - - - 212
รวม 1,023 3,182 1,191 98 - 5,494
7 ฉะเชิงเทรา
  เมืองฉะเชิงเทรา
  อบจ.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.ชำป่างามวิทยาคม - - 545 438 - 983
  2.รร.วัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) 75 185 144 - - 404
  ทม.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) 189 435 185 - - 809
  2.รร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 223 657 201 - - 1,081
  บางคล้า
  ทต.บางคล้า
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแจ้ง 184 540 250 - - 974
  2.รร.เทศบาล 2 วัดโพธิ์ 184 401 177 - - 762
  อบต.เสม็ดใต้
  1.รร.บ้านหนองโสน 51 75 - - - 126
  บางน้ำเปรี้ยว
  อบต.ดอนฉิมพลี
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี 115 - - - - 115
  อบต.หมอนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง 76 - - - - 76
  บางปะกง
  ทต.บางวัว
  1.รร.เทศบาล 1 บางวัว 292 648 87 - - 1,027
  ทต.บางวัวคณารักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 246 - - - - 246
  บ้านโพธิ์
  ทต.เทพราช
  1.รร.เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 96 260 - - - 356
  สนามชัยเขต
  ทต.สนามชัยเขต
  1.รร.วัดบางมะเฟือง 151 237 - - - 388
รวม 1,882 3,438 1,589 438 - 7,347
8 ชลบุรี
  เมืองชลบุรี
  อบจ.ชลบุรี
  1.รร.ชุมชนวัดหนองค้อ 301 1,108 607 200 - 2,216
  2.รร.ท่าข้ามพิทยาคม 83 392 452 262 - 1,189
  3.รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) 74 283 107 - - 464
  4.รร.บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) 232 404 127 - - 763
  5.รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 101 238 88 - - 427
  6.รร.พลูตาหลวงวิทยา - - 880 536 - 1,416
  7.รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 77 236 173 - - 486
  8.รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี 17 92 - - - 109
  9.รร.สวนป่าเขาชะอางค์ 132 423 261 176 - 992
  10.รร.หัวถนนวิทยา - - 651 362 - 1,013
  11.รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 1,029 1,907 - - - 2,936
  ทม.ชลบุรี
  1.รร.เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 66 183 102 - - 351
  2.รร.เทศบาลวัดกำแพง 128 367 257 - - 752
  3.รร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 65 246 166 - - 477
  4.รร.เทศบาลวัดโพธิ์ 92 147 115 - - 354
  5.รร.เทศบาลอินทปัญญา 312 930 260 - - 1,502
  ทต.คลองตำหรุ
  1.รร.เทศบาลคลองตำหรุ 7 129 67 - - 203
  2.รร.อนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ 106 - - - - 106
  ทต.ดอนหัวฬ่อ
  1.รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) 119 267 - - - 386
  เกาะสีชัง
  ทต.เกาะสีชัง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง 118 - - - - 118
  บ่อทอง
  ทต.บ่อทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อทอง 46 - - - - 46
  บางละมุง
  ทม.หนองปรือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ 479 1,103 - - - 1,582
  ทต.หนองปลาไหล
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหล 166 - - - - 166
  ทต.ห้วยใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว 108 292 - - - 400
  บ้านบึง
  ทม.บ้านบึง
  1.รร.เทศบาล 1 (สถาวร) - 450 378 - - 828
  2.รร.เทศบาล 2 (ตะวันออก) - 152 - - - 152
  3.รร.อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 147 - - - - 147
  4.รร.อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 86 - - - - 86
  5.รร.อนุบาลเทศบาล ๕ (ทวีโชคอุปถัมภ์) 70 - - - - 70
  อบต.คลองกิ่ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว 133 - - - - 133
  พนัสนิคม
  ทม.พนัสนิคม
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 145 381 - - - 526
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส 147 316 - - - 463
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว 61 188 - - - 249
  4.รร.เทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร - - 484 - - 484
  ศรีราชา
  ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
  1.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ซากค้อ) 196 - - - - 196
  2.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ตำบลบึง) 276 - - - - 276
  3.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (บ้านเขาชี) 97 - - - - 97
  4.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (วัดพิบูลสัณหธรรม) 130 - - - - 130
  ทน.แหลมฉบัง
  1.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 1 615 1,678 - - - 2,293
  2.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 372 1,177 - - - 1,549
  3.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 3 - - 1,100 116 - 1,216
  ทม.ศรีราชา
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา 279 923 454 - - 1,656
  2.รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 145 708 180 76 - 1,109
  3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา - - - - 263 263
  อบต.บ่อวิน
  1.รร.บ้านพันเสด็จใน 129 311 - - - 440
  สัตหีบ
  ทต.เขตรอุดมศักดิ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ๑ - - - - - -
  ทต.นาจอมเทียน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาจอมเทียน 112 - - - - 112
รวม 6,998 15,031 6,909 1,728 263 30,929
9 ชัยนาท
  เมืองชัยนาท
  อบจ.ชัยนาท
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท - - 215 170 - 385
  ทม.ชัยนาท
  1.รร.เทศบาลเขาท่าพระ 106 200 114 - - 420
  2.รร.เทศบาลบ้านกล้วย 214 756 462 - - 1,432
  3.รร.เทศบาลวัดหัวยาง 81 139 - - - 220
  มโนรมย์
  ทต.หางน้ำสาคร
  1.รร.เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 100 227 - - - 327
  วัดสิงห์
  ทต.วัดสิงห์
  1.รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 86 308 119 - - 513
  สรรพยา
  ทต.สรรพยา
  1.รร.เทศบาลตำบลสรรพยา 153 251 - - - 404
  หันคา
  ทต.หันคา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหันคา 60 - - - - 60
รวม 800 1,881 910 170 - 3,761
10 ชัยภูมิ
  เมืองชัยภูมิ
  อบจ.ชัยภูมิ
  1.รร.กวางโจนศึกษา - - 313 176 - 489
  2.รร.กุดน้ำใสพิทยาคม - - 58 47 - 105
  3.รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม - - 769 561 - 1,330
  4.รร.โคกสะอาดวิทยา - - 71 32 - 103
  5.รร.ตรีประชาพัฒนศึกษา - - 148 145 - 293
  6.รร.เนินสง่าวิทยา - - 300 184 - 484
  7.รร.โนนกอกวิทยา - - 423 210 - 633
  8.รร.โนนคร้อวิทยา - - 162 124 - 286
  9.รร.บ้านเดื่อวิทยาคม - - 135 87 - 222
  10.รร.บ้านเป้าวิทยา - - 451 273 - 724
  11.รร.บ้านหันวิทยา - - 306 168 - 474
  12.รร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม - - 787 526 - 1,313
  13.รร.โป่งนกประชาสามัคคี - - 71 82 - 153
  14.รร.เพชรวิทยาคาร - - 494 401 - 895
  15.รร.ภูแลนคาวิทยายน - - 150 104 - 254
  16.รร.มัธยมชัยมงคลรังงาม - - 147 84 - 231
  17.รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา - - 151 71 - 222
  18.รร.มัธยมหนองศาลา - - 134 73 - 207
  19.รร.ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา - - 81 51 - 132
  20.รร.สตรีชัยภูมิ 2 - - 157 85 - 242
  21.รร.สระพังวิทยาคม - - 119 96 - 215
  22.รร.หนองขามวิทยา - - 120 60 - 180
  23.รร.หนองไผ่วิทยานุสรณ์ - - 72 62 - 134
  24.รร.หนองสังข์วิทยายน - - 227 142 - 369
  25.รร.ห้วยต้อนพิทยาคม - - 338 202 - 540
  26.รร.ห้วยยางวิทยาคม - - 175 64 - 239
  ทม.ชัยภูมิ
  1.รร.เทศบาล 1 วิทยานารี 239 481 - - - 720
  2.รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา 40 79 72 - - 191
  3.รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร 53 69 - - - 122
  4.รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ 136 326 224 - - 686
  อบต.โพนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 35 - - - - 35
  แก้งคร้อ
  ทต.แก้งคร้อ
  1.รร.เทศบาลแก้งคร้อ 160 369 - - - 529
  ทต.นาหนองทุ่ม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม 169 135 - - - 304
  อบต.หนองขาม
  1.รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา 34 57 25 - - 116
  2.รร.อนุบาลหนองขาม 64 - - - - 64
  คอนสวรรค์
  อบต.บ้านโสก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก 27 - - - - 27
  คอนสาร
  ทต.คอนสาร
  1.รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ 142 333 85 - - 560
  จัตุรัส
  ทต.หนองบัวใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๑ 52 - - - - 52
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๒ 9 - - - - 9
  บำเหน็จณรงค์
  ทต.บ้านเพชร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร 64 - - - - 64
  ทต.บำเหน็จณรงค์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 106 - - - - 106
  อบต.โคกเริงรมย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 86 - - - - 86
  ภูเขียว
  ทต.ภูเขียว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลภูเขียว 161 - - - - 161
  หนองบัวแดง
  ทต.หนองบัวแดง
  1.รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) 293 382 - - - 675
  หนองบัวระเหว
  ทต.โคกสะอาด
  1.รร.เทศบาลตำบลโคกสะอาด 104 72 - - - 176
รวม 1,974 2,303 6,765 4,110 - 15,152
11 ชุมพร
  เมืองชุมพร
  อบจ.ชุมพร
  1.รร.บ้านทับวัง 160 237 99 70 - 566
  2.รร.สหกรณ์ประชานุกูล 46 168 96 35 - 345
  ทม.ชุมพร
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา 165 435 454 173 - 1,227
  2.รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว 28 35 - - - 63
  หลังสวน
  ทม.หลังสวน
  1.รร.เทศบาลวัดด่านประชากร 76 153 - - - 229
  2.รร.อุดมวิทยากร - - 64 16 - 80
รวม 475 1,028 713 294 - 2,510
12 เชียงราย
  เมืองเชียงราย
  อบจ.เชียงราย
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย - 260 1,387 1,146 - 2,793
  ทน.เชียงราย
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีเกิด 145 772 - - - 917
  2.รร.เทศบาล 2 หนองบัว 187 696 - - - 883
  3.รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล 95 410 - - - 505
  4.รร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ 87 375 - - - 462
  5.รร.เทศบาล 5 เด่นห้า - - 486 266 - 752
  6.รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย - - 1,694 1,558 - 3,252
  7.รร.เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 208 583 - - - 791
  8.รร.เทศบาล 8 บ้านใหม่ 99 251 - - - 350
  ทต.บ้านดู่
  1.รร.เทศบาลบ้านดู่ 182 - - - - 182
  อบต.ท่าสุด
  1.รร.อนุบาลตำบลท่าสุด 132 - - - - 132
  อบต.แม่กรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 65 - - - - 65
  อบต.แม่ข้าวต้ม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม 135 - - - - 135
  ขุนตาล
  ทต.บ้านต้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านต้า 91 - - - - 91
  ทต.ป่าตาล
  1.รร.เทศบาลตำบลป่าตาล (ป่าตาลราษฎร์นุกูล) 133 216 48 - - 397
  เชียงของ
  ทต.เวียงเชียงของ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 87 - - - - 87
  เชียงแสน
  ทต.บ้านแซว
  1.รร.เทศบาลตำบลบ้านแซว 61 96 - - - 157
  ทต.เวียงเชียงแสน
  1.รร.เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 130 144 - - - 274
  อบต.ศรีดอนมูล
  1.รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 48 116 - - - 164
  เทิง
  ทต.งิ้ว
  1.รร.ศรีสว่าง - - - - - -
  ทต.บ้านปล้อง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 83 27 - - - 110
  ทต.เวียงเทิง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงเทิง 246 - - - - 246
  ทต.หงาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหงาว 138 - - - - 138
  อบต.หนองแรด
  1.รร.อนุบาลตำบลหนองแรด 28 - - - - 28
  ป่าแดด
  ทต.ป่าแงะ
  1.รร.เทศบาล 1 (สันติสุข) 89 - - - - 89
  2.รร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) - 199 89 - - 288
  ทต.ป่าแดด
  1.รร.เทศบาล 1 (ป่าแดด) 75 154 - - - 229
  พญาเม็งราย
  อบต.แม่ต๋ำ
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ 40 27 - - - 67
  พาน
  ทต.เมืองพาน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านเก่า 135 384 173 - - 692
  ทต.สันมะเค็ด
  1.รร.เทศบาล ๑ (ชุมชนสันมะเค็ด) 21 38 - - - 59
  อบต.เจริญเมือง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญเมือง 64 - - - - 64
  อบต.ดอยงาม
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) 33 108 - - - 141
  อบต.ทรายขาว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 41 127 47 - - 215
  อบต.ป่าหุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 91 - - - - 91
  อบต.เมืองพาน
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 44 83 - - - 127
  อบต.สันติสุข
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 36 - - - - 36
  แม่จัน
  ทต.จันจว้า
  1.รร.เทศบาล 1 ต้นยาง 185 - - - - 185
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล - 223 - - - 223
  ทต.แม่คำ
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 128 243 - - - 371
  ทต.แม่จัน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน - - - - - -
  อบต.ป่าตึง
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 190 168 - - - 358
  อบต.ศรีค้ำ
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 33 141 - - - 174
  แม่ลาว
  ทต.ป่าก่อดำ
  1.รร.เทศบาล 1 ป่าก่อดำ 155 307 17 - - 479
  แม่สรวย
  ทต.เจดีย์หลวง
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 57 64 - - - 121
  แม่สาย
  ทต.แม่สาย
  1.รร.เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 274 626 - - - 900
  2.รร.เทศบาล 2 วัดป่ายาง 219 - - - - 219
  ทต.เวียงพางคำ
  1.รร.เทศบาลเวียงพางคำ 128 28 - - - 156
  ทต.ห้วยไคร้
  1.รร.เทศบาลตำบลห้วยไคร้ 47 - - - - 47
  เวียงชัย
  ทต.เวียงชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย 44 - - - - 44
  ทต.เวียงเหนือ
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 44 67 - - - 111
  เวียงเชียงรุ้ง
  ทต.บ้านเหล่า
  1.รร.เทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) 139 - - - - 139
  อบต.ป่าซาง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง 154 - - - - 154
  เวียงป่าเป้า
  ทต.เวียงป่าเป้า
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 72 177 - - - 249
รวม 4,918 7,110 3,941 2,970 - 18,939
13 เชียงใหม่
  เมืองเชียงใหม่
  อบจ.เชียงใหม่
  1.รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 199 683 272 - - 1,154
  2.รร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 84 214 136 - - 434
  3.รร.บ้านศาลา 95 229 238 - - 562
  4.รร.แม่อายวิทยาคม - - 404 491 - 895
  ทน.เชียงใหม่
  1.รร.ชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 85 262 165 - - 512
  2.รร.เทศบาลดอกเงิน 65 126 - - - 191
  3.รร.เทศบาลวัดกู่คำ 60 107 - - - 167
  4.รร.เทศบาลวัดเกตการาม 44 101 - - - 145
  5.รร.เทศบาลวัดเชียงยืน 83 255 - - - 338
  6.รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 125 306 180 - - 611
  7.รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 118 249 - - - 367
  8.รร.เทศบาลวัดพวกช้าง 63 105 - - - 168
  9.รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง 78 238 92 - - 408
  10.รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 83 191 - - - 274
  11.รร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 51 108 - - - 159
  ทม.แม่เหียะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ 146 - - - - 146
  ทต.หนองป่าครั่ง
  1.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง - 144 48 - - 192
  2.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 80 - - - - 80
  จอมทอง
  ทต.จอมทอง
  1.รร.เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 81 196 - - - 277
  ทต.ดอยแก้ว
  1.รร.บ้านแม่เตี๊ยะ - - - - - -
  เชียงดาว
  ทต.ทุ่งข้าวพวง
  1.รร.เทศบาลบ้านขุนคอง 64 - - - - 64
  2.รร.บ้านห้วยเป้า 41 124 - - - 165
  ทต.เมืองนะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ 1 168 - - - - 168
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ ๒ - - - - - -
  ไชยปราการ
  ทต.ไชยปราการ
  1.รร.เทศบาล 1 ไชยปราการ 155 308 79 - - 542
  ดอยสะเก็ด
  ทต.ตลาดใหญ่
  1.รร.บ้านแม่จ้อง - - - - - -
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 40 - - - - 40
  ทต.แม่คือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ 119 - - - - 119
  ทต.แม่ฮ้อยเงิน
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 33 - - - - 33
  ทต.สันปูเลย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 201 - - - - 201
  ดอยหล่อ
  ทต.สองแคว
  1.รร.วัดสองแคว 15 22 - - - 37
  ฝาง
  ทต.บ้านแม่ข่า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 80 - - - - 80
  ทต.แม่ข่า
  1.รร.บ้านหล่ายฝาง 78 153 - - - 231
  ทต.เวียงฝาง
  1.รร.เทศบาลเวียงฝาง 172 239 - - - 411
  ทต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย 110 - - - - 110
  อบต.แม่สูน
  1.รร.บ้านล้องอ้อ 70 140 28 - - 238
  พร้าว
  ทต.ป่าไหน่
  1.รร.อนุบาลตำบลป่าไหน่ 62 - - - - 62
  อบต.แม่แวน
  1.รร.อนุบาลแม่แวน 71 - - - - 71
  อบต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลสันทรายพัฒนา 77 - - - - 77
  อบต.โหล่งขอด
  1.รร.อนุบาลโหล่งขอด 69 - - - - 69
  แม่แตง
  ทม.เมืองแกนพัฒนา
  1.รร.อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 173 209 59 - - 441
  ทต.จอมแจ้ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 92 - - - - 92
  ทต.แม่แตง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง 122 - - - - 122
  ทต.แม่หอพระ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่หอพระ 76 - - - - 76
  ทต.สันมหาพน
  1.รร.เทศบาลตำบลสันมหาพน 87 180 - - - 267
  อบต.กื้ดช้าง
  1.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 1 67 - - - - 67
  2.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 114 - - - - 114
  แม่ริม
  ทต.แม่ริม
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ริม 94 - - - - 94
  ทต.สันโป่ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง 125 - - - - 125
  อบต.ดอนแก้ว
  1.รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 259 302 - - - 561
  2.รร.บ้านดอนแก้ว 151 139 - - - 290
  แม่วาง
  ทต.แม่วาง
  1.รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) 40 64 - - - 104
  แม่ออน
  อบต.ห้วยแก้ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 52 - - - - 52
  แม่อาย
  ทต.แม่อาย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 169 - - - - 169
  อบต.แม่สาว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว 51 - - - - 51
  อบต.สันต้นหมื้อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 65 - - - - 65
  สะเมิง
  ทต.สะเมิงใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 62 - - - - 62
  อบต.แม่สาบ
  1.รร.แม่สาบดรุณศึกษา 42 - - - - 42
  สันกำแพง
  ทต.บวกค้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง 80 - - - - 80
  ทต.สันกำแพง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 112 - - - - 112
  ทต.ออนใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ 90 - - - - 90
  อบต.ร้องวัวแดง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง 82 - - - - 82
  สันทราย
  ทต.เจดีย์แม่ครัว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 191 - - - - 191
  ทต.แม่แฝก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก 108 - - - - 108
  ทต.หนองแหย่ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองแหย่ง 87 - - - - 87
  สันป่าตอง
  ทต.ทุ่งต้อม
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 27 - - - - 27
  ทต.ทุ่งสะโตก
  1.รร.อนุบาลตำบลทุ่งสะโตก 64 - - - - 64
  ทต.บ้านกลาง
  1.รร.เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง 191 459 215 - - 865
  ทต.ยุหว่า
  1.รร.สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า ๑ - 78 - - - 78
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 97 - - - - 97
  อบต.น้ำบ่อหลวง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 58 - - - - 58
  อบต.มะขามหลวง
  1.รร.อนุบาลมะขามหลวง 52 - - - - 52
  อบต.สันกลาง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง 61 - - - - 61
  สารภี
  ทต.ชมภู
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลชมภู 93 - - - - 93
  ทต.ยางเนิ้ง
  1.รร.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 115 118 - - - 233
  หางดง
  ทต.หนองควาย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 68 - - - - 68
  ทต.หนองตองพัฒนา
  1.รร.บ้านหนองตอง - - - - - -
  ทต.หางดง
  1.รร.เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 252 681 - - - 933
  อมก๋อย
  ทต.อมก๋อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลอมก๋อย 54 - - - - 54
  ฮอด
  ทต.ท่าข้าม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม 123 - - - - 123
รวม 7,011 6,730 1,916 491 - 16,148
14 ตรัง
  เมืองตรัง
  ทน.ตรัง
  1.รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์ 203 542 233 - - 978
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ 260 463 437 217 - 1,377
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง 122 277 - - - 399
  4.รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ 93 137 - - - 230
  5.รร.เทศบาล 5 วัดควนขัน 73 179 - - - 252
  6.รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม 236 529 458 112 - 1,335
  7.รร.เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย 35 113 - - - 148
  8.รร.เทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 302 254 - - - 556
  อบต.นาท่ามเหนือ
  1.รร.บ้านเกาะปราง 21 66 - - - 87
  กันตัง
  ทม.กันตัง
  1.รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี 93 203 130 - - 426
  2.รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 46 86 - - - 132
  ย่านตาขาว
  ทต.ย่านตาขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว 248 167 - - - 415
  สิเกา
  ทต.ควนกุน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลควนกุน 200 198 - - - 398
  ห้วยยอด
  ทต.ห้วยยอด
  1.รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา 198 535 159 - - 892
รวม 2,130 3,749 1,417 329 - 7,625
15 ตราด
  เมืองตราด
  อบจ.ตราด
  1.รร.กีฬาจังหวัดตราด - - 62 56 - 118
  ทม.ตราด
  1.รร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 249 592 252 - - 1,093
  บ่อไร่
  ทต.บ่อพลอย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย 111 - - - - 111
รวม 360 592 314 56 - 1,322
16 ตาก
  เมืองตาก
  ทม.ตาก
  1.รร.เทศบาล ๑ กิตติขจร - - 305 234 - 539
  2.รร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย 45 113 - - - 158
  3.รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม 84 445 218 - - 747
  4.รร.เทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ 55 160 - - - 215
  บ้านตาก
  อบต.สมอโคน
  1.รร.อนุบาลสมอโคน 35 - - - - 35
  พบพระ
  ทต.พบพระ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 222 253 - - - 475
  อบต.พบพระ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ 67 164 - - - 231
  อบต.วาเล่ย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 174 - - - - 174
  แม่ระมาด
  ทต.ทุ่งหลวง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง 55 - - - - 55
  ทต.แม่จะเรา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา 85 - - - - 85
  อบต.ขะเนจื้อ
  1.รร.ตือลือราษฎร์พัฒนา 15 34 - - - 49
  2.รร.ห้วยปลากองวิทยาการ 35 112 - - - 147
  อบต.พระธาตุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 26 63 - - - 89
  2.รร.บ้านสี่หลัง 14 17 - - - 31
  3.รร.บ้านห้วยกระทิง 19 47 - - - 66
  อบต.สามหมื่น
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 37 113 - - - 150
  แม่สอด
  ทน.แม่สอด
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครแม่สอด - - 60 39 - 99
  2.รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - - - 416 - 416
  3.รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี 193 736 301 - - 1,230
  4.รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว 227 571 203 - - 1,001
  5.รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส 161 422 234 - - 817
  6.รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 312 875 275 - - 1,462
  ทต.แม่กุ
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่กุ 243 426 - - - 669
  อบต.ด่านแม่ละเมา
  1.รร.บ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง) 12 35 - - - 47
  2.รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย) 52 86 - - - 138
  อบต.พระธาตุผาแดง
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ 31 90 - - - 121
  อบต.มหาวัน
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น 26 104 - - - 130
  อบต.แม่กาษา
  1.รร.อนุบาลตำบลแม่กาษา 159 - - - - 159
  อบต.แม่กุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 48 60 - - - 108
  2.รร.บ้านหนองน้ำเขียว 42 64 - - - 106
  อบต.แม่ปะ
  1.รร.เมืองแม่ปะศึกษา 88 - - - - 88
  อุ้มผาง
  ทต.แม่กลอง
  1.รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง 64 - - - - 64
  อบต.โมโกร
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 66 153 - - - 219
  2.รร.อนุบาลบ้านปรอผาโด้ 102 - - - - 102
  3.รร.อนุบาลบ้านแม่กลองคี 113 - - - - 113
  4.รร.อนุบาลบ้านไม้กะพง 119 - - - - 119
รวม 3,026 5,143 1,596 689 - 10,454
17 นครนายก
  เมืองนครนายก
  ทม.นครนายก
  1.รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 382 567 122 - - 1,071
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 75 179 - - - 254
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 90 209 78 - - 377
รวม 547 955 200 - - 1,702
18 นครปฐม
  เมืองนครปฐม
  ทน.นครปฐม
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม - - 210 211 - 421
  2.รร.ทวารวดี - - - 277 - 277
  3.รร.เทศบาล 1 วัดพระงาม 125 321 253 - - 699
  4.รร.เทศบาล 2 วัดเสนหา 147 429 194 - - 770
  5.รร.เทศบาล 3 สระกระเทียม 146 286 198 - - 630
  6.รร.เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ 259 855 471 - - 1,585
  7.รร.เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 205 458 368 - - 1,031
  8.รร.อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม 114 221 - - - 335
  9.รร.อนุบาลประปานคร 109 182 - - - 291
  10.รร.อนุบาลสระแก้ว 83 179 - - - 262
  11.รร.อนุบาลสุขสวัสดิ์ 113 111 - - - 224
  12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม - - - - 696 696
  ทต.บ่อพลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ 67 - - - - 67
  อบต.โพรงมะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ 50 - - - - 50
  กำแพงแสน
  อบต.กำแพงแสน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 64 - - - - 64
  ดอนตูม
  ทต.สามง่าม
  1.รร.เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว 130 295 - - - 425
  นครชัยศรี
  ทต.ห้วยพลู
  1.รร.เทศบาลเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) 92 355 182 - - 629
  บางเลน
  ทต.บางเลน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน 301 - - - - 301
  สามพราน
  ทม.สามพราน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านสามพราน 274 794 162 - - 1,230
  ทต.อ้อมใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 116 374 193 - - 683
  2.รร.เทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) 190 481 - - - 671
รวม 2,585 5,341 2,231 488 696 11,341
19 นครพนม
  เมืองนครพนม
  อบจ.นครพนม
  1.รร.กีฬาจังหวัดนครพนม - - 135 79 - 214
  ทม.นครพนม
  1.รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ 274 679 496 145 - 1,594
  2.รร.เทศบาล 1 หนองแสง 116 372 - - - 488
  3.รร.เทศบาล 2 ถนนบำรุงเมือง 142 332 - - - 474
  4.รร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี 310 662 - - - 972
  5.รร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส 63 145 - - - 208
  6.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) 144 - - - - 144
  ธาตุพนม
  ทต.ธาตุพนม
  1.รร.อนุบาลศรีโคตบูร 187 - - - - 187
  ทต.น้ำก่ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ 51 69 - - - 120
  นาหว้า
  ทต.นาหว้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า 174 - - - - 174
  อบต.บ้านเสียว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว 101 - - - - 101
  ปลาปาก
  ทต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก 92 - - - - 92
  อบต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก 39 - - - - 39
รวม 1,693 2,259 631 224 - 4,807
20 นครราชสีมา
  เมืองนครราชสีมา
  อบจ.นครราชสีมา
  1.รร.กฤษณาวิทยา - - 65 60 - 125
  2.รร.กลางดงปุณณวิทยา - - 76 48 - 124
  3.รร.กุดจิกวิทยา - - 248 202 - 450
  4.รร.เขาใหญ่พิทยาคม - - 100 79 - 179
  5.รร.ครบุรี - - 887 628 - 1,515
  6.รร.คลองไผ่วิทยา - - 103 128 - 231
  7.รร.คลองเมืองพิทยาคม - - 259 133 - 392
  8.รร.เฉลียงพิทยาคม - - 117 191 - 308
  9.รร.ช่องแมววิทยาคม - - 181 166 - 347
  10.รร.ดอนไพลพิทยาคม - - 101 64 - 165
  11.รร.ด่านเกวียนวิทยา - - 427 294 - 721
  12.รร.ตลาดไทรพิทยาคม - - 172 116 - 288
  13.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา - - - 378 - 378
  14.รร.โตนดพิทยาคม - - 119 99 - 218
  15.รร.ทัพรั้งพิทยาคม - - 97 102 - 199
  16.รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม - - 182 152 - 334
  17.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ - - 768 766 - 1,534
  18.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 - - 156 119 - 275
  19.รร.บัวลาย - - 171 162 - 333
  20.รร.บัวใหญ่ - - 1,011 928 - 1,939
  21.รร.บ้านใหญ่พิทยาคม - - 152 125 - 277
  22.รร.บ้านใหม่พิทยาคม - - 157 121 - 278
  23.รร.ประทาย - - 1,261 1,133 - 2,394
  24.รร.ปรางค์ทองวิทยา - - 245 216 - 461
  25.รร.ปราสาทวิทยาคม - - 229 139 - 368
  26.รร.ปากช่อง 2 - - 396 345 - 741
  27.รร.ปากช่องพิทยาคม - - 293 174 - 467
  28.รร.พระทองคำวิทยา - - 282 231 - 513
  29.รร.มะค่าวิทยา - - 204 103 - 307
  30.รร.มัธยมบึงปรือ - - 66 38 - 104
  31.รร.มัธยมประดู่วัฒนา - - 121 83 - 204
  32.รร.มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ - - 197 146 - 343
  33.รร.มาบตะโกพิทยาคม - - 181 112 - 293
  34.รร.เมืองยางศึกษา - - 269 268 - 537
  35.รร.ลำพระเพลิงพิทยาคม - - 298 178 - 476
  36.รร.วังน้ำเขียวพิทยาคม - - 300 314 - 614
  37.รร.วังโป่งพิทยาคม - - 68 63 - 131
  38.รร.วังไม้แดงพิทยาคม - - 126 110 - 236
  39.รร.วังรางพิทยาคม - - 238 125 - 363
  40.รร.วังหมีพิทยาคม - - 102 85 - 187
  41.รร.วัดประชานิมิตร - - 273 307 - 580
  42.รร.สองครพิทยาคม - - 106 84 - 190
  43.รร.สะแกราชธวัชศึกษา - - 286 215 - 501
  44.รร.สาหร่ายวิทยาคม - - 267 320 - 587
  45.รร.สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" - - 1,274 946 - 2,220
  46.รร.สีคิ้ววิทยาคาร - - 132 92 - 224
  47.รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว - - 130 62 - 192
  48.รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา - - 150 93 - 243
  49.รร.สูงเนิน - - 989 712 - 1,701
  50.รร.หนองขามพิทยาคม - - 100 78 - 178
  51.รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม - - 324 194 - 518
  52.รร.หนองบัวพิทยาคม - - 169 92 - 261
  53.รร.หนองบุญมากพิทยาคม - - 212 112 - 324
  54.รร.หนองยางพิทยาคม - - 259 199 - 458
  55.รร.หนองหว้าพิทยาสรรค์ - - 118 148 - 266
  56.รร.ห้วยลึกผดุงวิทยา - - 181 91 - 272
  57.รร.หินดาดวิทยา - - 213 191 - 404
  58.รร.อรพิมพ์วิทยา - - 173 125 - 298
  ทน.นครราชสีมา
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) - - 178 150 - 328
  2.รร.เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร 184 758 310 139 - 1,391
  3.รร.เทศบาล 2 วัดสมอราย 122 372 225 - - 719
  4.รร.เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี 171 601 242 - - 1,014
  5.รร.เทศบาล 4 เพาะชำ 166 527 320 190 - 1,203
  6.รร.เทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี 80 148 99 - - 327
  ทต.หนองไผ่ล้อม
  1.รร.โยธินนุกูล 335 513 184 44 - 1,076
  ทต.หัวทะเล
  1.รร.เทศบาลตำบลหัวทะเล 138 157 - - - 295
  ขามสะแกแสง
  ทต.หนองหัวฟาน
  1.รร.เทศบาลหนองหัวฟาน 86 196 - - - 282
  คง
  ทต.เมืองคง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 215 158 - - - 373
  จักราช
  ทต.จักราช
  1.รร.เทศบาลตำบลจักราช 283 - - - - 283
  โชคชัย
  ทต.ด่านเกวียน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน 276 - - - - 276
  โนนแดง
  ทต.โนนแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนแดง - 229 - - - 229
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง 140 - - - - 140
  อบต.โนนแดง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 29 - - - - 29
  โนนสูง
  ทต.ตลาดแค
  1.รร.เทศบาลตลาดแค 94 212 - - - 306
  ทต.โนนสูง
  1.รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 42 65 - - - 107
  2.รร.เทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง 137 207 84 - - 428
  3.รร.เทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา 65 99 - - - 164
  บัวลาย
  ทต.หนองบัวลาย
  1.รร.เทศบาลหนองบัวลาย - 190 - - - 190
  2.รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 99 - - - - 99
  บัวใหญ่
  ทม.บัวใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ 92 191 82 - - 365
  2.รร.เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ 141 359 168 - - 668
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านหนองม่วง 114 252 117 - - 483
  ปักธงชัย
  ทต.ตะขบ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ 55 65 - - - 120
  ปากช่อง
  ทม.ปากช่อง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย 291 551 270 - - 1,112
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) 45 111 - - - 156
รวม 3,400 5,961 18,060 13,508 - 40,929
21 นครศรีธรรมราช
  เมืองนครศรีธรรมราช
  อบจ.นครศรีธรรมราช
  1.รร.บ้านน้ำโฉ 21 36 - - - 57
  2.รร.ไม้เรียงประชาสรรค์ - - 184 140 - 324
  3.รร.วัดสำนักขัน 37 104 - - - 141
  4.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐) 88 523 - - - 611
  5.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ) 46 162 - - - 208
  ทน.นครศรีธรรมราช
  1.รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 226 669 412 - - 1,307
  2.รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร 110 472 - - - 582
  3.รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 285 1,454 - - - 1,739
  4.รร.เทศบาลวัดศรีทวี 87 312 - - - 399
  5.รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 313 1,696 - - - 2,009
  6.รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 357 2,036 - - - 2,393
  7.รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 60 508 - - - 568
  8.รร.เทศบาลวัดใหญ่ 176 893 - - - 1,069
  9.รร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช - 628 - - - 628
  10.รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก - - 679 389 - 1,068
  ทม.ปากพูน
  1.รร.เทศบาลเมืองปากพูน 38 69 - - - 107
  ทต.ท่าแพ
  1.รร.เทศบาลตำบลท่าแพ - 315 - - - 315
  ทต.บางจาก
  1.รร.เทศบาลตำบลบางจาก 24 - - - - 24
  เฉลิมพระเกียรติ
  ทต.ทางพูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 175 213 - - - 388
  ชะอวด
  ทต.ท่าประจะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลประจะ 68 - - - - 68
  อบต.ขอนหาด
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ๑ 58 - - - - 58
  อบต.เขาพระทอง
  1.รร.อนุบาลเขาพระทอง 63 - - - - 63
  อบต.บ้านตูล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล 46 - - - - 46
  ท่าศาลา
  อบต.กลาย
  1.รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ 88 69 - - - 157
  ทุ่งสง
  ทม.ทุ่งสง
  1.รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง - 38 248 - - 286
  2.รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ - 266 - - - 266
  3.รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน - 616 - - - 616
  4.รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล - 1,628 - - - 1,628
  5.รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ - - 910 294 - 1,204
  6.รร.รีสอร์ทอนุบาล 561 - - - - 561
  ทุ่งใหญ่
  ทต.ท่ายาง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง 82 - - - - 82
  ทต.ทุ่งสัง
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งสัง 142 209 - - - 351
  อบต.กุแหระ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ 31 - - - - 31
  นาบอน
  ทต.นาบอน
  1.รร.เทศบาลนาบอน 83 - - - - 83
  ปากพนัง
  ทม.ปากพนัง
  1.รร.เทศบาลปากพนัง 1 104 749 - - - 853
  2.รร.เทศบาลปากพนัง 2 23 432 - - - 455
  3.รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 73 131 - - - 204
  4.รร.เทศบาลวัดนาควารี 93 188 - - - 281
  5.รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 39 245 - - - 284
  6.รร.เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ - - 132 - - 132
  พรหมคีรี
  ทต.ทอนหงส์
  1.รร.เทศบาลตำบลทอนหงส์ 172 252 - - - 424
  พระพรหม
  ทต.นาสาร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลนาสาร 76 - - - - 76
  ร่อนพิบูลย์
  ทต.หินตก
  1.รร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก 131 204 - - - 335
รวม 3,976 15,117 2,565 823 - 22,481
22 นครสวรรค์
  เมืองนครสวรรค์
  อบจ.นครสวรรค์
  1.รร.นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม - - - - - -
  2.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ - - 380 325 - 705
  ทน.นครสวรรค์
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ - - 173 141 - 314
  2.รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 185 442 183 69 - 879
  3.รร.เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 149 356 128 - - 633
  4.รร.เทศบาลวัดไทรใต้ 158 299 130 - - 587
  5.รร.เทศบาลวัดไทรเหนือ 85 210 64 - - 359
  6.รร.เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 56 93 72 - - 221
  7.รร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 217 586 293 - - 1,096
  8.รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 266 661 279 133 - 1,339
  9.รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม 151 349 150 - - 650
  ทต.หนองเบน
  1.รร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 154 521 - - - 675
  ชุมแสง
  ทม.ชุมแสง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชุมแสง 66 243 46 - - 355
  2.รร.เทศบาล 2 คลองระนง 34 72 - - - 106
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม 67 191 108 - - 366
  ตากฟ้า
  ทต.ตากฟ้า
  1.รร.เทศบาลตำบลตากฟ้า 84 - - - - 84
  ทต.อุดมธัญญา
  1.รร.อนุบาลบ้านดำรงค์รักษ์ 93 - - - - 93
  ตาคลี
  ทม.ตาคลี
  1.รร.เทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) 61 171 91 - - 323
  ลาดยาว
  ทต.ลาดยาว
  1.รร.เทศบาลตำบลลาดยาว 194 151 - - - 345
  หนองบัว
  อบต.ห้วยใหญ่
  1.รร.อนุบาลห้วยใหญ่ 32 - - - - 32
รวม 2,052 4,345 2,097 668 - 9,162
23 นนทบุรี
  เมืองนนทบุรี
  อบจ.นนทบุรี
  1.รร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์ 50 95 - - - 145
  2.รร.จันทร์ทองเอี่ยม 349 854 - - - 1,203
  3.รร.ซอและห์ศึกษา 120 241 131 - - 492
  4.รร.ตลาดบางคูลัด 317 800 - - - 1,117
  5.รร.เต็มรักศึกษา 308 756 303 - - 1,367
  6.รร.นนทบุรีวิทยาลัย - - 1,647 1,141 - 2,788
  7.รร.บางคูลัด 353 1,017 - - - 1,370
  8.รร.บ้านใหม่ 37 66 - - - 103
  9.รร.ระดิ่งหินประชาสรรค์ 134 244 103 - - 481
  10.รร.วัดแคนอก 127 244 - - - 371
  11.รร.วัดแคใน 136 204 - - - 340
  12.รร.วัดชลอ 77 212 - - - 289
  13.รร.วัดแดง 63 163 - - - 226
  14.รร.วัดตึก 67 117 - - - 184
  15.รร.วัดท่าบันเทิงธรรม 61 138 41 - - 240
  16.รร.วัดบางขนุน 68 96 - - - 164
  17.รร.วัดบางบัวทอง 139 253 - - - 392
  18.รร.วัดบางรักน้อย 103 279 - - - 382
  19.รร.วัดบางอ้อยช้าง 76 104 - - - 180
  20.รร.วัดประชารังสรรค์ 121 153 - - - 274
  21.รร.วัดปลายคลองขุนศรี 77 320 180 - - 577
  22.รร.วัดพิกุลเงิน 242 963 305 - - 1,510
  23.รร.วัดมะเดื่อ 120 268 154 - - 542
  24.รร.วัดรวก 81 127 - - - 208
  25.รร.วัดลุ่ม 49 108 - - - 157
  26.รร.วัดสนามนอก 63 140 - - - 203
  27.รร.วัดสโมสร 81 226 101 - - 408
  28.รร.วัดสลักเหนือ 127 255 94 - - 476
  29.รร.วัดสัก 28 72 - - - 100
  30.รร.วัดสิงห์ทอง 108 162 - - - 270
  31.รร.วัดเสาธงหิน 63 200 - - - 263
  32.รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์ 66 76 - - - 142
  33.รร.สามแยกบางคูลัด 83 150 - - - 233
  34.รร.สุเหร่าลากค้อน 60 138 37 - - 235
  ทน.นนทบุรี
  1.รร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 - - 224 199 - 423
  2.รร.นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 116 274 - - - 390
  3.รร.นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 134 286 223 - - 643
  4.รร.นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 82 203 84 - - 369
  5.รร.นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 98 264 174 68 - 604
  6.รร.นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 136 547 241 - - 924
  ทต.ไทรม้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลไทรม้า 58 - - - - 58
  บางกรวย
  ทต.ปลายบาง
  1.รร.เทศบาลปลายบางวัดโคนอน 145 162 - - - 307
  2.รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 18 56 - - - 74
  3.รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง 96 168 - - - 264
  4.รร.เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) 54 155 86 - - 295
  5.รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 168 400 317 88 - 973
  6.รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม 53 93 - - - 146
  บางบัวทอง
  ทม.บางบัวทอง
  1.รร.เทศบาลวัดละหาร 235 893 - - - 1,128
  2.รร.นนท์ประสิทธิ์วิทยา - - 211 111 - 322
  อบต.บางบัวทอง
  1.รร.สหศึกษาบางบัวทอง - 563 118 - - 681
  2.รร.อนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง 310 - - - - 310
  บางใหญ่
  ทต.บางม่วง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง 192 - - - - 192
  ทต.เสาธงหิน
  1.รร.เทศบาลเสาธงหิน 98 - - - - 98
  ปากเกร็ด
  ทน.ปากเกร็ด
  1.รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ 177 546 - - - 723
  2.รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ 54 228 - - - 282
  3.รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 264 900 - - - 1,164
  ทต.บางพลับ
  1.รร.วัดสาลีโขภิตาราม (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 74 169 - - - 243
รวม 6,516 15,148 4,774 1,607 - 28,045
24 นราธิวาส
  เมืองนราธิวาส
  ทม.นราธิวาส
  1.รร.เทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี 175 480 180 - - 835
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล 145 419 96 - - 660
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง 155 376 81 56 - 668
  4.รร.เทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ 124 190 - - - 314
  5.รร.เทศบาล 6 ถนนโคกเคียน 221 363 - - - 584
  6.รร.เทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 99 190 - - - 289
  ตากใบ
  ทม.ตากใบ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองตากใบ - - - - - -
  บาเจาะ
  ทต.ต้นไทร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลต้นไทร 114 - - - - 114
  อบต.ลุโบะสาวอ
  1.รร.อนุบาลประจำตำบลลุโบะสาวอ 209 50 - - - 259
  สุไหงโก-ลก
  ทม.สุไหงโก-ลก
  1.รร.เทศบาล 1 ราษฎรบำรุง 129 425 - - - 554
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ 39 80 - - - 119
  3.รร.เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา 503 1,216 227 - - 1,946
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านทรายทอง 230 481 120 - - 831
รวม 2,143 4,270 704 56 - 7,173
25 น่าน
  เมืองน่าน
  อบจ.น่าน
  1.รร.ตาลชุมพิทยาคม - - 241 111 - 352
  ทม.น่าน
  1.รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 116 324 - - - 440
  2.รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล ) 59 140 - - - 199
  3.รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 100 226 73 - - 399
  เวียงสา
  ทต.กลางเวียง
  1.รร.เทศบาล (บ้านหนองนก) 55 108 - - - 163
  ทต.เวียงสา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเวียงสา 82 - - - - 82
  อบต.แม่สา
  1.รร.แม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) - 54 - - - 54
รวม 412 852 314 111 - 1,689
26 บึงกาฬ
  เซกา
  ทต.ท่าสะอาด
  1.รร.เทศบาลท่าสะอาด 111 85 - - - 196
  ทต.ศรีพนา
  1.รร.เทศบาลตำบลศรีพนา 266 - - - - 266
  อบต.ป่งไฮ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ 78 - - - - 78
  บึงโขงหลง
  ทต.บึงโขงหลง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 119 - - - - 119
  ปากคาด
  ทต.ปากคาด
  1.รร.เทศบาลปากคาด 167 55 - - - 222
  พรเจริญ
  ทต.พรเจริญ
  1.รร.เทศบาลพรเจริญ 180 378 - - - 558
  ศรีวิไล
  ทต.ศรีวิไล
  1.รร.เทศบาลศรีวิไล ๑ (บ้านหนองจันทร์) 211 - - - - 211
รวม 1,132 518 - - - 1,650
27 บุรีรัมย์
  เมืองบุรีรัมย์
  อบจ.บุรีรัมย์
  1.รร.หนองขมารวิทยาคม - - 109 32 - 141
  ทม.ชุมเห็ด
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด 57 - - - - 57
  ทม.บุรีรัมย์
  1.รร.เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 241 1,214 859 411 - 2,725
  2.รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร 193 974 492 161 - 1,820
  3.รร.เทศบาล 3 165 434 - - - 599
  ทต.อิสาณ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๑ 154 - - - - 154
  2.รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๒ 169 - - - - 169
  กระสัง
  ทต.กระสัง
  1.รร.เทศบาลกระสัง 206 - - - - 206
  นางรอง
  ทม.นางรอง
  1.รร.เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 167 477 654 347 - 1,645
  นาโพธิ์
  ทต.นาโพธิ์
  1.รร.เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 37 140 - - - 177
  โนนดินแดง
  ทต.โนนดินแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนดินแดง 197 348 - - - 545
  ประโคนชัย
  ทต.ประโคนชัย
  1.รร.เทศบาลตำบลประโคนชัย 143 93 - - - 236
  ห้วยราช
  ทต.สามแวง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสามแวง 109 - - - - 109
  อบต.บ้านตะโก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก 74 - - - - 74
รวม 1,912 3,680 2,114 951 - 8,657
28 ปทุมธานี
  เมืองปทุมธานี
  อบจ.ปทุมธานี
  1.รร.วัดป่างิ้ว 110 769 - - - 879
  2.รร.สามโคก - - 2,442 1,726 - 4,168
  ทม.ปทุมธานี
  1.รร.เทศบาลเมืองปทุมธานี 438 1,012 - - - 1,450
  2.รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี - - 403 197 - 600
  ทต.บางกะดี
  1.รร.เทศบาลตำบลบางกะดี - 538 - - - 538
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี 334 - - - - 334
  ทต.บางพูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางพูน - - - - - -
  คลองหลวง
  ทม.ท่าโขลง
  1.รร.เทศบาลท่าโขลง 1 1,117 1,765 588 - - 3,470
  อบต.คลองสาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสาม 663 - - - - 663
  อบต.คลองสี่
  1.รร.วัดเพิ่มทาน - - - - - -
  2.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสี่ 142 - - - - 142
  ธัญบุรี
  ทน.รังสิต
  1.รร.ดวงกมล - 583 - - - 583
  2.รร.นครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 211 - - - - 211
  3.รร.นครรังสิต รัตนโกสินทร์ 178 - - - - 178
  4.รร.นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 175 - - - - 175
  5.รร.นครรังสิต เปรมปรีดิ์ 118 - - - - 118
  6.รร.เพียรปัญญา 102 - - - - 102
  7.รร.มัธยมนครรังสิต - - 176 - - 176
  ทม.บึงยี่โถ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๑ 99 - - - - 99
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๒ 48 - - - - 48
  3.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๓ 47 - - - - 47
  ทม.สนั่นรักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 280 - - - - 280
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 161 - - - - 161
  ลาดหลุมแก้ว
  ทต.คลองพระอุดม
  1.รร.เทศบาลคลองพระอุดม 142 - - - - 142
  ลำลูกกา
  ทม.คูคต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต 152 - - - - 152
  ทม.ลาดสวาย
  1.รร.อนุบาลลาดสวาย 297 - - - - 297
  2.รร.อนุบาลลาดสวาย ๒ 203 - - - - 203
  ทม.ลำสามแก้ว
  1.รร.เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ 229 700 215 - - 1,144
  2.รร.อนุบาล ๑ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 83 - - - - 83
  3.รร.อนุบาล ๒ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 45 - - - - 45
  4.รร.อนุบาล ๓ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 92 - - - - 92
  ทต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา 129 - - - - 129
  อบต.บึงคำพร้อย
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย ๑ (โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม) 136 483 291 89 - 999
  อบต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา 278 - - - - 278
รวม 6,009 5,850 4,115 2,012 - 17,986
29 ประจวบคีรีขันธ์
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
  อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.รัชตวิทยาคม - - 182 120 - 302
  ทม.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.เทศบาลบ้านค่าย 64 184 131 - - 379
  2.รร.เทศบาลบ้านหนองบัว 110 219 94 - - 423
  3.รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม 137 232 140 - - 509
  ทต.คลองวาฬ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ 52 - - - - 52
  กุยบุรี
  ทต.ไร่ใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านไร่ใหม่ 49 126 - - - 175
  ปราณบุรี
  ทต.เขาน้อย
  1.รร.ค่ายธนะรัชต์ (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) - 171 - - - 171
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 33 39 - - - 72
  ทต.ปราณบุรี
  1.รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 168 313 - - - 481
  2.รร.อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช) 220 38 - - - 258
  อบต.ปากน้ำปราณ
  1.รร.บ้านหนองบัว 31 64 - - - 95
  อบต.หนองตาแต้ม
  1.รร.บ้านหนองตาแต้ม 97 235 81 - - 413
  2.รร.บ้านหนองตาเมือง 15 55 - - - 70
  สามร้อยยอด
  ทต.ไร่เก่า
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 69 188 - - - 257
  หัวหิน
  ทม.หัวหิน
  1.รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 233 423 - - - 656
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาเต่า 86 172 - - - 258
  3.รร.เทศบาลบ้านตะเกียบ 112 191 - - - 303
  4.รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) 129 298 106 - - 533
  5.รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง 174 349 - - - 523
  6.รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 362 844 408 - - 1,614
  7.รร.เทศบาลวัดหนองแก 116 218 - - - 334
รวม 2,257 4,359 1,142 120 - 7,878
30 ปราจีนบุรี
  เมืองปราจีนบุรี
  อบจ.ปราจีนบุรี
  1.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี - - 634 562 - 1,196
  2.รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคาร - - 218 122 - 340
  3.รร.นนทรีวิทยาคม - - 58 45 - 103
  4.รร.ประชารัฐพัฒนา - - 64 24 - 88
  5.รร.มัธยมวัดป่ามะไฟ - - 65 52 - 117
  6.รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง - - 97 47 - 144
  ทม.ปราจีนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ 25 63 31 - - 119
  2.รร.เทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล 129 349 140 - - 618
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร 91 189 59 - - 339
  4.รร.เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ 313 675 190 - - 1,178
  5.รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์ 45 73 - - - 118
  6.รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล 56 73 - - - 129
  กบินทร์บุรี
  ทต.กบินทร์
  1.รร.เทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง 96 146 136 - - 378
  2.รร.เทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ 268 528 199 - - 995
  นาดี
  ทต.นาดี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 101 97 - - - 198
รวม 1,124 2,193 1,891 852 - 6,060
31 ปัตตานี
  เมืองปัตตานี
  อบจ.ปัตตานี
  1.รร.บ้านเขาตูม 99 317 - - - 416
  2.รร.บ้านตะบิงตีงิ 34 117 47 - - 198
  ทม.ปัตตานี
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 105 300 75 17 - 497
  2.รร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร 199 433 - - - 632
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปากน้ำ 117 328 - - - 445
  4.รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 203 717 - - - 920
  5.รร.เทศบาล 5 เทศบาลเมืองปัตตานี 135 323 - - - 458
  โคกโพธิ์
  ทต.นาประดู่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาประดู่ 54 - - - - 54
  ปะนาเระ
  ทต.พ่อมิ่ง
  1.รร.เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง 79 20 - - - 99
  สายบุรี
  ทม.ตะลุบัน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน 125 248 - - - 373
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) 23 98 - - - 121
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ 53 130 - - - 183
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านอุเมะ 42 101 - - - 143
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านกาหยี 174 538 45 - - 757
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด 77 138 106 - - 321
  อบต.มะนังดาลำ
  1.รร.ตัรบียะห์ 128 212 - - - 340
รวม 1,647 4,020 273 17 - 5,957
32 พระนครศรีอยุธยา
  พระนครศรีอยุธยา
  อบจ.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 139 318 - - - 457
  2.รร.วัดป่าคา (เจริญวิทยา) 186 849 452 225 - 1,712
  ทน.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร 177 410 335 232 - 1,154
  2.รร.เทศบาลวัดเขียน 162 392 218 - - 772
  3.รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 41 62 - - - 103
  4.รร.เทศบาลวัดป่าโค 58 87 - - - 145
  5.รร.เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 98 239 106 - - 443
  6.รร.เทศบาลวัดรัตนชัย 39 103 - - - 142
  7.รร.เทศบาลวัดศาลาปูนพระราชสิทธิมงคล (สวัสดิ์โสตฺถิทตฺโต) 55 112 - - - 167
  8.รร.เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 117 323 114 - - 554
  ท่าเรือ
  ทต.ท่าเรือ
  1.รร.เทศบาลท่าเรือประชานุกูล 273 648 69 - - 990
  2.รร.เทศบาลวัดกลาง 69 117 - - - 186
  3.รร.เทศบาลวัดแค 28 71 - - - 99
  ทต.ท่าหลวง
  1.รร.เทศบาลวัดถลุงเหล็ก 92 132 - - - 224
  นครหลวง
  ทต.นครหลวง
  1.รร.เทศบาลวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) 30 45 - - - 75
  บางปะอิน
  ทต.คลองจิก
  1.รร.คลองจิก(สุขสินนุเคราะห์) 5 - - - - 5
  2.รร.วัดวิเวกวายุพัด 60 237 - - - 297
  ทต.บ้านสร้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 413 186 - - - 599
  ทต.ปราสาททอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง 254 - - - - 254
  บ้านแพรก
  ทต.บ้านแพรก
  1.รร.เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว 27 93 - - - 120
  ผักไห่
  ทม.ผักไห่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองผักไห่ 35 - - - - 35
  เสนา
  ทม.เสนา
  1.รร.เสนาบดี 191 526 - - - 717
  ทต.เจ้าเจ็ด
  1.รร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 41 108 - - - 149
  ทต.บางนมโค
  1.รร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 102 166 48 - - 316
  2.รร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 118 329 124 - - 571
  3.รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 50 99 61 - - 210
  ทต.สามกอ
  1.รร.วัดสามกอ 68 144 - - - 212
  อบต.รางจรเข้
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 82 131 - - - 213
รวม 3,010 5,927 1,527 457 - 10,921
33 พะเยา
  เมืองพะเยา
  ทม.พะเยา
  1.รร.เทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล 155 400 - - - 555
  2.รร.เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ - 154 294 217 - 665
  3.รร.เทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง 62 165 102 - - 329
  4.รร.เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล 171 272 - - - 443
  5.รร.เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ 194 257 - - - 451
  6.รร.เทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ 81 173 103 - - 357
  ทต.แม่ปืม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม 93 - - - - 93
  จุน
  ทต.จุน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลจุน 83 - - - - 83
  ทต.เวียงลอ
  1.รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) 52 84 27 - - 163
  เชียงคำ
  ทต.เวียง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียง 43 - - - - 43
  ดอกคำใต้
  ทม.ดอกคำใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 25 - - - - 25
  ทต.บ้านถ้ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 70 - - - - 70
  ปง
  ทต.งิม
  1.รร.เทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) 126 179 - - - 305
  ทต.ปง
  1.รร.เทศบาลตำบลปง 69 - - - - 69
  ทต.แม่ยม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม 60 - - - - 60
  ภูซาง
  ทต.สบบง
  1.รร.เทศบาลสบบง 65 - - - - 65
  แม่ใจ
  ทต.บ้านเหล่า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเหล่า 42 - - - - 42
รวม 1,391 1,684 526 217 - 3,818
34 พังงา
  เมืองพังงา
  อบจ.พังงา
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา - - 89 28 - 117
  ทม.พังงา
  1.รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง - 734 147 - - 881
  2.รร.อนุบาลช้าง 351 - - - - 351
  ทต.บางเตย
  1.รร.เทศบาลตำบลบางเตย 74 148 45 - - 267
  ตะกั่วทุ่ง
  ทต.โคกกลอย
  1.รร.เทศบาลตำบลโคกกลอย 296 185 - - - 481
  อบต.กะไหล
  1.รร.บ้านสามช่อง 19 55 - - - 74
  2.รร.อนุบาลกะไหล 137 - - - - 137
  ตะกั่วป่า
  ทม.ตะกั่วป่า
  1.รร.เทศบาลบ้านย่านยาว 464 1,025 625 343 - 2,457
  2.รร.เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 181 509 163 - - 853
  3.รร.เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 59 188 85 - - 332
  ท้ายเหมือง
  ทต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ) 132 139 - - - 271
  ทต.ลำแก่น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น 54 - - - - 54
  อบต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 73 - - - - 73
  อบต.ทุ่งมะพร้าว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว 165 133 - - - 298
  อบต.ลำภี
  1.รร.อนุบาลลำภี 40 - - - - 40
รวม 2,045 3,116 1,154 371 - 6,686
35 พัทลุง
  เมืองพัทลุง
  อบจ.พัทลุง
  1.รร.บ้านท่าแค (วันครู 2500) 185 435 - - - 620
  2.รร.มัธยมเกาะหมาก - - 181 104 - 285
  3.รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง - - 1,553 657 - 2,210
  ทม.พัทลุง
  1.รร.เทศบาลจุ่งฮั่ว - - 242 - - 242
  2.รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 449 1,976 - - - 2,425
  3.รร.เทศบาลวัดนางลาด 43 416 - - - 459
  4.รร.เทศบาลวัดนิโครธาราม 62 319 - - - 381
  5.รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 132 997 - - - 1,129
  ทต.โคกชะงาย
  1.รร.เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 117 280 - - - 397
  ทต.ตำนาน
  1.รร.บ้านทุ่งลาน 34 108 - - - 142
  เขาชัยสน
  ทต.เขาชัยสน
  1.รร.เทศบาลเขาชัยสน 157 420 - - - 577
  ทต.จองถนน
  1.รร.เทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) 48 143 - - - 191
  ควนขนุน
  อบต.พนมวังก์
  1.รร.บ้านเขาพนม 19 73 - - - 92
  ตะโหมด
  ทต.ตะโหมด
  1.รร.เทศบาลตะโหมด 116 362 - - - 478
  ทต.แม่ขรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 132 393 - - - 525
  บางแก้ว
  ทต.ท่ามะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลราชพฤกษ์ 195 - - - - 195
  ทต.บางแก้ว
  1.รร.บ้านหูแร่ 18 99 - - - 117
  ปากพะยูน
  ทต.อ่าวพะยูน
  1.รร.อนุบาลอ่าวพะยูน 127 112 - - - 239
  ป่าบอน
  อบต.ทุ่งนารี
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี 48 - - - - 48
  ป่าพะยอม
  ทต.ลานข่อย
  1.รร.บ้านห้วยศรีเกษร 15 38 - - - 53
รวม 1,897 6,171 1,976 761 - 10,805
36 พิจิตร
  เมืองพิจิตร
  อบจ.พิจิตร
  1.รร.บางลายพิทยาคม - - 213 140 - 353
  ทม.พิจิตร
  1.รร.เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 36 100 - - - 136
  2.รร.เทศบาลบ้านท่าหลวง 31 105 58 - - 194
  3.รร.เทศบาลบ้านปากทาง 314 873 549 153 - 1,889
  ทต.หัวดง
  1.รร.เทศบาลราษฎร์เจริญ 79 177 17 - - 273
  อบต.เมืองเก่า
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 100 103 - - - 203
  อบต.ย่านยาว
  1.รร.อนุบาล อบต.ย่านยาว 50 46 - - - 96
  อบต.หัวดง
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 36 - - - - 36
  ตะพานหิน
  ทม.ตะพานหิน
  1.รร.เทศบาล 2 - 48 264 143 - 455
  2.รร.เทศบาล 3 วัดสันติพลาราม - 5 - - - 5
  3.รร.เทศบาล 4 79 123 - - - 202
  4.รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 142 334 - - - 476
  ทับคล้อ
  ทต.ทับคล้อ
  1.รร.เทศบาลทับคล้อ 33 83 - - - 116
  บางมูลนาก
  ทม.บางมูลนาก
  1.รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก 39 75 - - - 114
  2.รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 220 602 281 - - 1,103
  ทต.บางไผ่
  1.รร.เทศบาล 1 (บางไผ่) 54 - - - - 54
  โพทะเล
  ทต.ท่าเสา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสา 113 - - - - 113
  โพธิ์ประทับช้าง
  ทต.ไผ่รอบ
  1.รร.เทศบาลไผ่รอบ 39 - - - - 39
  ทต.โพธิ์ประทับช้าง
  1.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 269 713 - - - 982
  2.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย - - 298 - - 298
  วังทรายพูน
  ทต.หนองปล้อง
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองปล้อง 53 - - - - 53
  สากเหล็ก
  ทต.สากเหล็ก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก 113 63 - - - 176
รวม 1,800 3,450 1,680 436 - 7,366
37 พิษณุโลก
  เมืองพิษณุโลก
  อบจ.พิษณุโลก
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก - - 185 226 - 411
  2.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม - - 70 90 - 160
  3.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม - - 127 193 - 320
  ทน.พิษณุโลก
  1.รร.เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 143 500 - - - 643
  2.รร.เทศบาล 3 วัดท่ามะปราง 131 543 - - - 674
  3.รร.เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร - 374 280 - - 654
  4.รร.เทศบาล 5 วัดพันปี 100 294 159 - - 553
  5.รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 349 340 - - - 689
  ทม.อรัญญิก
  1.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) 172 - - - - 172
  2.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) 74 - - - - 74
  ทต.บ้านคลอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง 131 54 - - - 185
  อบต.มะขามสูง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง 31 - - - - 31
  อบต.วังน้ำคู้
  1.รร.อนุบาลวังน้ำคู้ 51 - - - - 51
  อบต.วัดจันทร์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ 120 30 - - - 150
  อบต.สมอแข
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข 56 - - - - 56
  ชาติตระการ
  ทต.ป่าแดง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง 90 - - - - 90
  บางระกำ
  อบต.หนองกุลา
  1.รร.อนุบาลตำบลหนองกุลา 93 - - - - 93
  พรหมพิราม
  ทต.พรหมพิราม
  1.รร.เทศบาลพิรามอุทิศ 132 568 - - - 700
  ทต.วงฆ้อง
  1.รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 119 318 - - - 437
  วังทอง
  อบต.วังนกแอ่น
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ๑ - - - - - -
  วัดโบสถ์
  ทต.วัดโบสถ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 163 - - - - 163
  อบต.ท้อแท้
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ 78 - - - - 78
รวม 2,033 3,021 821 509 - 6,384
38 เพชรบุรี
  เมืองเพชรบุรี
  ทม.เพชรบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 158 445 202 - - 805
  2.รร.เทศบาล 2 วัดพระทรง 48 90 43 - - 181
  3.รร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 233 861 - - - 1,094
  4.รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 149 214 - - - 363
  ชะอำ
  ทม.ชะอำ
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ 347 754 280 - - 1,381
  2.รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย 69 188 46 - - 303
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 96 155 60 - - 311
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 89 223 67 - - 379
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 167 301 105 - - 573
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 119 225 75 - - 419
  7.รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 40 87 - - - 127
  8.รร.เทศบาล 8 สวนสนชะอำ 158 297 - - - 455
  9.รร.เทศบาล 9 บ้านสามพระยา 104 194 49 - - 347
  บ้านแหลม
  ทต.บ้านแหลม
  1.รร.เทศบาลวัดลักษณาราม 20 61 - - - 81
รวม 1,797 4,095 927 - - 6,819
39 เพชรบูรณ์
  เมืองเพชรบูรณ์
  อบจ.เพชรบูรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) - - 435 314 - 749
  ทม.เพชรบูรณ์
  1.รร.เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) - 1,087 - - - 1,087
  2.รร.เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 452 - - - - 452
  3.รร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) - - 291 142 - 433
  4.รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 51 88 - - - 139
  ทต.นางั่ว
  1.รร.เทศบาลตำบลนางั่ว 182 - - - - 182
  อบต.ห้วยใหญ่
  1.รร.อนุบาลห้วยใหญ่ - - - - - -
  ชนแดน
  ทต.ชนแดน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน 69 - - - - 69
  ทต.ดงขุย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงขุย 61 - - - - 61
  บึงสามพัน
  ทต.ซับสมอทอด
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลซับสมอทอด 26 - - - - 26
  วิเชียรบุรี
  ทม.วิเชียรบุรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 140 - - - - 140
  ทต.พุเตย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพุเตย 32 - - - - 32
  หล่มสัก
  ทม.หล่มสัก
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล - 388 291 - - 679
  2.รร.เทศบาลบ้านสักงอย 60 138 - - - 198
  3.รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 27 72 - - - 99
  4.รร.อนุบาลบ้านศรีมงคล 188 - - - - 188
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก - - - - 339 339
  อบต.บ้านไร่
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 17 - - - - 17
  อบต.สักหลง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง 76 - - - - 76
รวม 1,381 1,773 1,017 456 339 4,966
40 แพร่
  เมืองแพร่
  อบจ.แพร่
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) - - 68 90 - 158
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา - 169 126 - - 295
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 22 93 73 - - 188
  ทม.แพร่
  1.รร.เทศบาลวัดชัยมงคล 48 162 - - - 210
  2.รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 39 78 - - - 117
  3.รร.เทศบาลวัดหัวข่วง 80 195 - - - 275
  4.รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง 387 1,128 - - - 1,515
  5.รร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน - - 354 177 - 531
  ทต.ช่อแฮ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ 133 - - - - 133
  ทต.ทุ่งโฮ้ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) 84 - - - - 84
  ทต.ป่าแมต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต 43 - - - - 43
  ทต.สวนเขื่อน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน 46 - - - - 46
  เด่นชัย
  ทต.เด่นชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 226 - - - - 226
  อบต.ไทรย้อย
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 96 - - - - 96
  ร้องกวาง
  ทต.ร้องกวาง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 62 196 - - - 258
  ลอง
  ทต.เวียงต้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า 65 - - - - 65
  ทต.ห้วยอ้อ
  1.รร.เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 95 204 - - - 299
  อบต.หัวทุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 43 - - - - 43
  วังชิ้น
  ทต.วังชิ้น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 85 71 - - - 156
  อบต.แม่ป้าก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 56 - - - - 56
  อบต.แม่พุง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง 69 - - - - 69
  สอง
  อบต.เตาปูน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 91 - - - - 91
  สูงเม่น
  อบต.ร่องกาศ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 30 - - - - 30
  อบต.เวียงทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 46 - - - - 46
  หนองม่วงไข่
  ทต.หนองม่วงไข่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 152 - - - - 152
รวม 1,998 2,296 621 267 - 5,182
41 ภูเก็ต
  เมืองภูเก็ต
  อบจ.ภูเก็ต
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน 281 794 - - - 1,075
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ 116 554 - - - 670
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต 354 1,127 722 196 - 2,399
  4.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 310 - - - - 310
  5.รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 126 701 383 71 - 1,281
  ทน.ภูเก็ต
  1.รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว - 1,757 - - - 1,757
  2.รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 188 716 314 - - 1,218
  3.รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 422 2,100 698 307 - 3,527
  4.รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี 140 632 - - - 772
  5.รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต - 711 756 47 - 1,514
  6.รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 75 219 201 - - 495
  7.รร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 481 - - - - 481
  ทต.กะรน
  1.รร.เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 299 - - -