จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ที่ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา รวมทุกระดับ
1 กระบี่
  เมืองกระบี่
  อบจ.กระบี่
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ - - 372 204 - 576
  ทม.กระบี่
  1.รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า 171 501 - - - 672
  2.รร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด - - 860 89 - 949
  3.รร.เทศบาล 3 ท่าแดง 150 476 - - - 626
  4.รร.เทศบาล 4 มหาราช 360 518 - - - 878
  ทต.กระบี่น้อย
  1.รร.เทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย 45 104 - - - 149
  อบต.ไสไทย
  1.รร.บ้านไสไทย 70 77 - - - 147
  อบต.อ่าวนาง
  1.รร.บ้านช่องพลี 153 548 100 - - 801
  2.รร.อนุบาลอ่าวนาง 386 - - - - 386
  เขาพนม
  ทต.เขาพนม
  1.รร.เทศบาลตำบลเขาพนม 258 218 - - - 476
  อบต.เขาดิน
  1.รร.บ้านช้างตาย 39 88 - - - 127
  คลองท่อม
  ทต.คลองท่อมใต้
  1.รร.เทศบาลคลองท่อมใต้ 354 800 - - - 1,154
  ปลายพระยา
  ทต.ปลายพระยา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 113 - - - - 113
  อบต.เขาต่อ
  1.รร.อนุบาลบางเท่าแม่ 166 177 - - - 343
  ลำทับ
  ทต.ลำทับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำทับ 92 - - - - 92
  เหนือคลอง
  อบต.คลองเขม้า
  1.รร.อนุบาลคลองเขม้า 33 - - - - 33
  อ่าวลึก
  ทต.อ่าวลึกใต้
  1.รร.เทศบาลอ่าวลึกใต้ 243 262 - - - 505
  อบต.คลองหิน
  1.รร.บ้านป่างาม 21 - - - - 21
รวม 2,654 3,769 1,332 293 - 8,048
2 กาญจนบุรี
  เมืองกาญจนบุรี
  อบจ.กาญจนบุรี
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) - - 426 320 - 746
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน) 42 167 110 - - 319
  ทม.กาญจนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 226 782 - - - 1,008
  2.รร.เทศบาล 2 ประชาภิบาล 137 143 - - - 280
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านบ่อ 178 851 - - - 1,029
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม 115 222 - - - 337
  5.รร.เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ 104 286 139 - - 529
  อบต.บ้านเก่า
  1.รร.วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า 1) 70 91 - - - 161
  ทองผาภูมิ
  ทต.ทองผาภูมิ
  1.รร.เทศบาลทองผาภูมิ 50 268 - - - 318
  ท่าม่วง
  ทต.หนองขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 50 - - - - 50
  ท่ามะกา
  ทม.ท่าเรือพระแท่น
  1.รร.เทศบาล 1 140 170 - - - 310
รวม 1,112 2,980 675 320 - 5,087
3 กาฬสินธุ์
  เมืองกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  1.รร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์ - - 118 142 - 260
  2.รร.คลองขามวิทยาคาร - - 135 116 - 251
  3.รร.จุมจังพลังราษฎร์ - - 198 295 - 493
  4.รร.ดงมูลวิทยาคม - - 286 269 - 555
  5.รร.ทรายมูลพิทยาคม - - 52 90 - 142
  6.รร.นาเชือกวิทยาคม - - 98 62 - 160
  7.รร.เนินยางประชาสามัคคี - - 414 324 - 738
  8.รร.บัวขาว - - 1,307 1,427 - 2,734
  9.รร.เมืองสมเด็จ - - 457 314 - 771
  10.รร.ลำปาววิทยาคม - - 305 134 - 439
  11.รร.หนองชุมแสงวิทยาคม - - 76 126 - 202
  12.รร.หนองห้างพิทยา - - 114 114 - 228
  ทม.กาฬสินธุ์
  1.รร.เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ - 947 - - - 947
  2.รร.เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา - - 120 40 - 160
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเหนือ 407 - - - - 407
  4.รร.เทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ - 368 - - - 368
  ทต.นาจารย์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาจารย์ 30 - - - - 30
  ทต.ห้วยโพธิ์
  1.รร.ดงสวางวิทยายน 63 112 58 - - 233
  กมลาไสย
  ทต.กมลาไสย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย 85 35 - - - 120
  ทต.ธัญญา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา 50 - - - - 50
  กุฉินารายณ์
  ทม.บัวขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว 145 18 - - - 163
  ทต.เหล่าใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ 11 - - - - 11
  คำม่วง
  อบต.ทุ่งคลอง
  1.รร.อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง 32 - - - - 32
  ฆ้องชัย
  อบต.โคกสะอาด
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 132 168 - - - 300
  ท่าคันโท
  ทต.ท่าคันโท
  1.รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.) 134 45 - - - 179
  ยางตลาด
  อบต.คลองขาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 113 269 - - - 382
  ร่องคำ
  ทต.ร่องคำ
  1.รร.เทศบาลตำบลร่องคำ - - - - - -
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ 147 371 - - - 518
  สหัสขันธ์
  ทต.โนนศิลา
  1.รร.อนุบาลโนนศิลา* 202 - - - - 202
  หนองกุงศรี
  ทต.ดงมูล
  1.รร.อนุบาลโคกกลาง 10 - - - - 10
รวม 1,561 2,333 3,738 3,453 - 11,085
4 กำแพงเพชร
  เมืองกำแพงเพชร
  อบจ.กำแพงเพชร
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร - - 305 238 - 543
  ทม.กำแพงเพชร
  1.รร.ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) - - 390 83 - 473
  2.รร.เทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ 117 464 - - - 581
  3.รร.เทศบาล 2 วัดทุ่งสวน 136 463 - - - 599
  4.รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) 23 77 - - - 100
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกำแพงเพชร - - - - 77 77
  ทม.หนองปลิง
  1.รร.เทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) 43 52 - - - 95
  ทต.นครชุม
  1.รร.เทศบาล 1 คลองสวนหมาก 43 - - - - 43
  ขาณุวรลักษบุรี
  ทต.ขาณุวรลักษบุรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 109 - - - - 109
  คลองขลุง
  ทต.ท่ามะเขือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 86 - - - - 86
  อบต.วังแขม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม 48 - - - - 48
  พรานกระต่าย
  ทต.บ้านพราน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน 97 34 - - - 131
  ทต.พรานกระต่าย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย 126 - - - - 126
  ลานกระบือ
  ทต.ช่องลม
  1.รร.เทศบาลช่องลม 111 120 - - - 231
  ทต.ลานกระบือ
  1.รร.เทศบาลลานกระบือ 95 215 - - - 310
รวม 1,034 1,425 695 321 77 3,552
5 ขอนแก่น
  เมืองขอนแก่น
  อบจ.ขอนแก่น
  1.รร.โคกสูงประชาสรรพ์ - - 73 37 - 110
  2.รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 92 63 - 155
  3.รร.ซำสูงพิทยาคม - - 207 125 - 332
  4.รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา - - 187 72 - 259
  5.รร.นางิ้ววิทยาสรรค์ - - 257 291 - 548
  6.รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม - - 84 80 - 164
  7.รร.โนนหันวิทยายน - - 590 385 - 975
  8.รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 80 160 107 - - 347
  9.รร.บ้านหนองเสี้ยว 101 362 - - - 463
  10.รร.เปรมติณสูลานนท์ - - 153 98 - 251
  11.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย - - 72 51 - 123
  12.รร.พระยืนวิทยาคาร - - 267 114 - 381
  13.รร.พิศาลปุณณวิทยา - - 237 130 - 367
  14.รร.พูวัดพิทยาคม - - 103 50 - 153
  15.รร.มัธยมหนองเขียด - - 140 71 - 211
  16.รร.เมืองพลพิทยาคม - - 1,643 1,457 - 3,100
  17.รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม - - 107 137 - 244
  18.รร.สีชมพูศึกษา - - 630 472 - 1,102
  19.รร.หนองโนประชาสรรค์ - - 194 106 - 300
  ทน.ขอนแก่น
  1.รร.เทศบาลคุ้มหนองคู 46 200 - - - 246
  2.รร.เทศบาลบ้านตูม 69 358 161 - - 588
  3.รร.เทศบาลบ้านโนนชัย 58 410 158 - - 626
  4.รร.เทศบาลบ้านโนนทัน 82 323 120 - - 525
  5.รร.เทศบาลบ้านโนนหนองวัด 58 123 - - - 181
  6.รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน 133 384 161 - - 678
  7.รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 86 439 235 107 - 867
  8.รร.เทศบาลบ้านหนองแวง 37 128 - - - 165
  9.รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่ 22 371 203 - - 596
  10.รร.เทศบาลวัดกลาง 47 672 1,335 638 - 2,692
  11.รร.เทศบาลสวนสนุก 300 2,463 - - - 2,763
  ทม.บ้านทุ่ม
  1.รร.เทศบาลบ้านทุ่ม* 287 - - - - 287
  ทต.ท่าพระ
  1.รร.เทศบาลท่าพระ 189 156 - - - 345
  ทต.บ้านเป็ด
  1.รร.เทศบาลบ้านเป็ด 146 99 - - - 245
  ทต.พระลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ 202 - - - - 202
  ทต.สำราญ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสำราญ 204 - - - - 204
  เขาสวนกวาง
  ทต.โนนสมบูรณ์
  1.รร.ป่าเปือยเทพอำนวย 24 45 - - - 69
  อบต.ดงเมืองแอม
  1.รร.อนุบาลตำบลดงเมืองแอม 160 - - - - 160
  โคกโพธิ์ไชย
  ทต.โพธิ์ไชย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย 100 136 - - - 236
  ชุมแพ
  ทม.ชุมแพ
  1.รร.เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 24 87 220 250 - 581
  ทต.โนนหัน
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนหัน - 45 - - - 45
  น้ำพอง
  ทต.กุดน้ำใส
  1.รร.เทศบาลกุดน้ำใส 85 205 - - - 290
  ทต.น้ำพอง
  1.รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 115 157 - - - 272
  ทต.ม่วงหวาน
  1.รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ 29 41 - - - 70
  ทต.ลำน้ำพอง
  1.รร.เทศบาลลำน้ำพอง 33 151 - - - 184
  บ้านไผ่
  ทม.บ้านไผ่
  1.รร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 165 330 - - - 495
  2.รร.เทศบาลบ้านไผ่ 119 274 205 14 - 612
  บ้านฝาง
  อบต.ป่าหวายนั่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวานนั่ง 70 - - - - 70
  บ้านแฮด
  ทต.บ้านแฮด
  1.รร.เทศบาลบ้านแฮด 211 117 - - - 328
  เปือยน้อย
  ทต.เปือยน้อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย (บ้านวังหิน) 24 - - - - 24
  พล
  ทม.เมืองพล
  1.รร.เทศบาลพลประชานุกูล 194 604 250 - - 1,048
  2.รร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ 92 448 211 - - 751
  3.รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 60 141 61 - - 262
  อบต.โนนข่า
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 144 - - - - 144
  มัญจาคีรี
  ทต.มัญจาคีรี
  1.รร.เทศบาลตำบลมัญจาคีรี 184 495 - - - 679
  แวงน้อย
  ทต.แวงน้อย
  1.รร.เทศบาลตำบลแวงน้อย 51 201 - - - 252
  แวงใหญ่
  ทต.แวงใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแวงใหญ่ 39 - - - - 39
  สีชมพู
  อบต.ภูห่าน
  1.รร.บ้านทุ่งเชือก 51 83 35 - - 169
  อบต.สีชมพู
  1.รร.บ้านห้วยสายหนัง 30 33 - - - 63
  หนองเรือ
  ทต.โนนทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนทอง 48 - - - - 48
  ทต.หนองแก
  1.รร.เทศบาลหนองแก 73 166 - - - 239
  ทต.หนองเรือ
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองเรือ 1 25 - - - - 25
รวม 4,297 10,407 8,498 4,748 - 27,950
6 จันทบุรี
  เมืองจันทบุรี
  ทม.จันทนิมิต
  1.รร.อนุบาลจันทนิมิต 101 - - - - 101
  ทม.จันทบุรี
  1.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 172 888 372 - - 1,432
  2.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 81 407 199 - - 687
  ขลุง
  ทม.ขลุง
  1.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 330 707 - - - 1,037
  2.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๒ - - 312 108 - 420
  ท่าใหม่
  ทม.ท่าใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านป่าแดง 24 49 - - - 73
  2.รร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 175 506 177 - - 858
  3.รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม 32 75 - - - 107
  4.รร.เทศบาลวัดหนองบัว 32 74 - - - 106
  สอยดาว
  ทต.ทับช้าง
  1.รร.เทศบาลทับช้าง 1 33 152 - - - 185
รวม 980 2,858 1,060 108 - 5,006
7 ฉะเชิงเทรา
  เมืองฉะเชิงเทรา
  อบจ.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.ชำป่างามวิทยาคม - - 569 398 - 967
  2.รร.วัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) 58 206 84 - - 348
  ทม.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) 185 413 199 - - 797
  2.รร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 227 683 232 - - 1,142
  บางคล้า
  ทต.บางคล้า
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแจ้ง 225 504 249 - - 978
  2.รร.เทศบาล 2 วัดโพธิ์ 196 369 163 - - 728
  อบต.เสม็ดใต้
  1.รร.บ้านหนองโสน 33 76 - - - 109
  บางน้ำเปรี้ยว
  อบต.ดอนฉิมพลี
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี - - - - - -
  อบต.หมอนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง 78 - - - - 78
  บางปะกง
  ทต.บางวัว
  1.รร.เทศบาล 1 บางวัว 286 645 85 - - 1,016
  ทต.บางวัวคณารักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 174 - - - - 174
  บ้านโพธิ์
  ทต.เทพราช
  1.รร.เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 113 252 - - - 365
  สนามชัยเขต
  ทต.สนามชัยเขต
  1.รร.วัดบางมะเฟือง 148 245 - - - 393
รวม 1,723 3,393 1,581 398 - 7,095
8 ชลบุรี
  เมืองชลบุรี
  อบจ.ชลบุรี
  1.รร.ชุมชนวัดหนองค้อ 223 912 583 188 - 1,906
  2.รร.ท่าข้ามพิทยาคม 103 393 407 244 - 1,147
  3.รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) 134 318 105 - - 557
  4.รร.บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) 241 331 98 - - 670
  5.รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 40 260 102 - - 402
  6.รร.พลูตาหลวงวิทยา - - 606 523 - 1,129
  7.รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 85 253 121 - - 459
  8.รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี 19 80 - - - 99
  9.รร.สวนป่าเขาชะอางค์ 149 388 245 218 - 1,000
  10.รร.หัวถนนวิทยา - - 338 323 - 661
  11.รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 916 1,724 - - - 2,640
  ทม.ชลบุรี
  1.รร.เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 64 151 89 - - 304
  2.รร.เทศบาลวัดกำแพง 93 375 265 - - 733
  3.รร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 100 255 183 - - 538
  4.รร.เทศบาลวัดโพธิ์ 108 188 112 - - 408
  5.รร.เทศบาลอินทปัญญา 230 917 265 - - 1,412
  ทต.คลองตำหรุ
  1.รร.เทศบาลคลองตำหรุ - 137 69 - - 206
  2.รร.อนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ 137 - - - - 137
  ทต.ดอนหัวฬ่อ
  1.รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) 123 244 - - - 367
  เกาะสีชัง
  ทต.เกาะสีชัง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง 139 - - - - 139
  บ่อทอง
  ทต.บ่อทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อทอง 68 - - - - 68
  บางละมุง
  ทม.หนองปรือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ 335 985 - - - 1,320
  ทต.ห้วยใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว 71 279 - - - 350
  บ้านบึง
  ทม.บ้านบึง
  1.รร.เทศบาล 1 (สถาวร) - 502 314 - - 816
  2.รร.เทศบาล 2 (ตะวันออก) - 150 - - - 150
  3.รร.อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 167 - - - - 167
  4.รร.อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 48 - - - - 48
  5.รร.อนุบาลเทศบาล ๕ (ทวีโชคอุปถัมภ์) - - - - - -
  อบต.คลองกิ่ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว 161 - - - - 161
  พนัสนิคม
  ทม.พนัสนิคม
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 87 378 - - - 465
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส 186 235 - - - 421
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว 77 160 - - - 237
  4.รร.เทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร - - 359 - - 359
  ศรีราชา
  ทน.เจ้าพระยาสุรศักดิ์
  1.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ซากค้อ) 214 - - - - 214
  2.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ตำบลบึง) 205 - - - - 205
  3.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (บ้านเขาชี) 144 - - - - 144
  4.รร.เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ (วัดพิบูลสัณหธรรม) 127 - - - - 127
  ทน.แหลมฉบัง
  1.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 1 587 1,545 - - - 2,132
  2.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 371 1,165 - - - 1,536
  3.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 3 - - 887 124 - 1,011
  ทม.ศรีราชา
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา 277 900 411 - - 1,588
  2.รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 49 796 165 75 - 1,085
  3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา - - - - 291 291
  อบต.บ่อวิน
  1.รร.บ้านพันเสด็จใน 92 293 - - - 385
  สัตหีบ
  ทต.นาจอมเทียน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาจอมเทียน - - - - - -
รวม 6,170 14,314 5,724 1,695 291 28,194
9 ชัยนาท
  เมืองชัยนาท
  อบจ.ชัยนาท
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท - - 222 192 - 414
  ทม.ชัยนาท
  1.รร.เทศบาลเขาท่าพระ 65 210 114 - - 389
  2.รร.เทศบาลบ้านกล้วย 193 805 333 - - 1,331
  3.รร.เทศบาลวัดหัวยาง 99 123 - - - 222
  มโนรมย์
  ทต.หางน้ำสาคร
  1.รร.เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 82 277 - - - 359
  วัดสิงห์
  ทต.วัดสิงห์
  1.รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 106 327 149 - - 582
  สรรพยา
  ทต.สรรพยา
  1.รร.เทศบาลตำบลสรรพยา 136 192 - - - 328
  หันคา
  ทต.หันคา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหันคา 58 - - - - 58
รวม 739 1,934 818 192 - 3,683
10 ชัยภูมิ
  เมืองชัยภูมิ
  อบจ.ชัยภูมิ
  1.รร.กวางโจนศึกษา - - 354 181 - 535
  2.รร.กุดน้ำใสพิทยาคม - - 49 36 - 85
  3.รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม - - 772 628 - 1,400
  4.รร.โคกสะอาดวิทยา - - 53 46 - 99
  5.รร.ตรีประชาพัฒนศึกษา - - 181 121 - 302
  6.รร.เนินสง่าวิทยา - - 314 248 - 562
  7.รร.โนนกอกวิทยา - - 432 273 - 705
  8.รร.โนนคร้อวิทยา - - 185 143 - 328
  9.รร.บ้านเดื่อวิทยาคม - - 142 75 - 217
  10.รร.บ้านเป้าวิทยา - - 419 275 - 694
  11.รร.บ้านหันวิทยา - - 297 85 5 387
  12.รร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม - - 559 368 - 927
  13.รร.โป่งนกประชาสามัคคี - - 77 66 - 143
  14.รร.เพชรวิทยาคาร - - 537 318 - 855
  15.รร.ภูแลนคาวิทยายน - - 173 106 - 279
  16.รร.มัธยมชัยมงคลรังงาม - - 128 122 - 250
  17.รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา - - 151 74 - 225
  18.รร.มัธยมหนองศาลา - - 96 134 - 230
  19.รร.ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา - - 68 39 - 107
  20.รร.สตรีชัยภูมิ 2 - - 144 129 - 273
  21.รร.สระพังวิทยาคม - - 191 193 - 384
  22.รร.หนองขามวิทยา - - 116 59 - 175
  23.รร.หนองไผ่วิทยานุสรณ์ - - 55 62 - 117
  24.รร.หนองสังข์วิทยายน - - 270 141 - 411
  25.รร.ห้วยต้อนพิทยาคม - - 279 230 - 509
  26.รร.ห้วยยางวิทยาคม - - 130 64 - 194
  ทม.ชัยภูมิ
  1.รร.เทศบาล 1 วิทยานารี 189 432 - - - 621
  2.รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา 45 78 81 - - 204
  3.รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร 58 74 - - - 132
  4.รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ 149 354 240 - - 743
  อบต.โพนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 71 - - - - 71
  แก้งคร้อ
  ทต.แก้งคร้อ
  1.รร.เทศบาลแก้งคร้อ 165 296 - - - 461
  ทต.นาหนองทุ่ม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม 194 68 - - - 262
  อบต.หนองขาม
  1.รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา 21 54 24 - - 99
  2.รร.อนุบาลหนองขาม - - - - - -
  คอนสวรรค์
  อบต.บ้านโสก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก 41 - - - - 41
  คอนสาร
  ทต.คอนสาร
  1.รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ 164 262 81 - - 507
  จัตุรัส
  ทต.หนองบัวใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๑ 39 - - - - 39
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ๒ 13 - - - - 13
  บำเหน็จณรงค์
  ทต.บ้านเพชร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร 53 - - - - 53
  ทต.บำเหน็จณรงค์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 89 - - - - 89
  อบต.โคกเริงรมย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 108 - - - - 108
  ภูเขียว
  ทต.ภูเขียว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลภูเขียว 158 - - - - 158
  หนองบัวแดง
  ทต.หนองบัวแดง
  1.รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)* 343 340 - - - 683
  หนองบัวระเหว
  ทต.โคกสะอาด
  1.รร.เทศบาลตำบลโคกสะอาด 63 48 - - - 111
รวม 1,963 2,006 6,598 4,216 5 14,788
11 ชุมพร
  เมืองชุมพร
  อบจ.ชุมพร
  1.รร.บ้านทับวัง 156 199 84 72 - 511
  2.รร.สหกรณ์ประชานุกูล 69 184 107 53 - 413
  ทม.ชุมพร
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา 114 451 399 188 - 1,152
  2.รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว 34 27 - - - 61
  หลังสวน
  ทม.หลังสวน
  1.รร.เทศบาลวัดด่านประชากร 77 170 - - - 247
  2.รร.อุดมวิทยากร - - 127 33 - 160
รวม 450 1,031 717 346 - 2,544
12 เชียงราย
  เมืองเชียงราย
  อบจ.เชียงราย
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 14 215 1,119 1,071 - 2,419
  ทน.เชียงราย
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีเกิด 102 715 - - - 817
  2.รร.เทศบาล 2 หนองบัว 120 616 - - - 736
  3.รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล 100 415 - - - 515
  4.รร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ 125 407 - - - 532
  5.รร.เทศบาล 5 เด่นห้า - - 451 259 - 710
  6.รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย - - 981 1,275 - 2,256
  7.รร.เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 198 524 - - - 722
  8.รร.เทศบาล 8 บ้านใหม่ 59 189 - - - 248
  ทต.บ้านดู่
  1.รร.เทศบาลบ้านดู่ 189 - - - - 189
  อบต.ท่าสุด
  1.รร.อนุบาลตำบลท่าสุด 150 - - - - 150
  อบต.แม่กรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 81 - - - - 81
  อบต.แม่ข้าวต้ม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม 88 - - - - 88
  ขุนตาล
  ทต.บ้านต้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านต้า 47 - - - - 47
  ทต.ป่าตาล
  1.รร.เทศบาลตำบลป่าตาล 75 203 - - - 278
  เชียงของ
  ทต.เวียงเชียงของ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 91 - - - - 91
  เชียงแสน
  ทต.บ้านแซว
  1.รร.เทศบาลตำบลบ้านแซว 60 83 - - - 143
  ทต.เวียงเชียงแสน
  1.รร.เทศบาล ๑ (เวียงเชียงแสน) 60 136 - - - 196
  อบต.ศรีดอนมูล
  1.รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 48 105 - - - 153
  เทิง
  ทต.บ้านปล้อง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 83 - - - - 83
  ทต.เวียงเทิง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงเทิง 232 - - - - 232
  ทต.หงาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหงาว 79 - - - - 79
  ป่าแดด
  ทต.ป่าแงะ
  1.รร.เทศบาล 1 (สันติสุข) 79 - - - - 79
  2.รร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) - 176 68 - - 244
  ทต.ป่าแดด
  1.รร.เทศบาล 1 (ป่าแดด) 65 164 - - - 229
  พญาเม็งราย
  อบต.แม่ต๋ำ
  1.รร.บ้านแม่ต๋ำน้อย - - - - - -
  พาน
  ทต.เมืองพาน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านเก่า 138 385 163 - - 686
  อบต.ดอยงาม
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) 47 98 - - - 145
  อบต.ทรายขาว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 49 126 34 - - 209
  อบต.ป่าหุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 88 - - - - 88
  อบต.เมืองพาน
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 38 88 - - - 126
  อบต.สันติสุข
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 34 - - - - 34
  แม่จัน
  ทต.จันจว้า
  1.รร.เทศบาล 1 ต้นยาง 181 - - - - 181
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล - 178 - - - 178
  ทต.แม่คำ
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 84 229 - - - 313
  อบต.ป่าตึง
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 132 132 - - - 264
  อบต.ศรีค้ำ
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 42 134 - - - 176
  แม่ลาว
  ทต.ป่าก่อดำ
  1.รร.เทศบาล 1 ป่าก่อดำ 141 259 - - - 400
  แม่สรวย
  ทต.เจดีย์หลวง
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 75 43 - - - 118
  แม่สาย
  ทต.แม่สาย
  1.รร.เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 273 586 - - - 859
  2.รร.เทศบาล 2 วัดป่ายาง 246 - - - - 246
  ทต.เวียงพางคำ
  1.รร.เทศบาลเวียงพางคำ 133 - - - - 133
  ทต.ห้วยไคร้
  1.รร.เทศบาลตำบลห้วยไคร้ 30 - - - - 30
  เวียงชัย
  ทต.เวียงชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย 30 - - - - 30
  ทต.เวียงเหนือ
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) 35 45 - - - 80
  เวียงเชียงรุ้ง
  ทต.บ้านเหล่า
  1.รร.เทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) 167 - - - - 167
  อบต.ป่าซาง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง 169 - - - - 169
  เวียงป่าเป้า
  ทต.เวียงป่าเป้า
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 71 170 - - - 241
รวม 4,348 6,421 2,816 2,605 - 16,190
13 เชียงใหม่
  เมืองเชียงใหม่
  อบจ.เชียงใหม่
  1.รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 203 657 227 - - 1,087
  2.รร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 82 207 139 - - 428
  3.รร.บ้านศาลา 39 213 207 - - 459
  4.รร.แม่อายวิทยาคม - - 336 476 - 812
  ทน.เชียงใหม่
  1.รร.เทศบาลดอกเงิน 39 140 - - - 179
  2.รร.เทศบาลวัดกู่คำ 70 111 - - - 181
  3.รร.เทศบาลวัดเกตการาม 49 107 - - - 156
  4.รร.เทศบาลวัดเชียงยืน 106 236 - - - 342
  5.รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 65 297 161 - - 523
  6.รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 127 247 - - - 374
  7.รร.เทศบาลวัดพวกช้าง 71 110 - - - 181
  8.รร.เทศบาลวัดศรีดอนไชย 55 227 121 - - 403
  9.รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง 43 201 108 - - 352
  10.รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 88 198 - - - 286
  11.รร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 29 113 - - - 142
  ทม.แม่เหียะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ 110 - - - - 110
  ทต.หนองป่าครั่ง
  1.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง - 147 59 - - 206
  2.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 91 - - - - 91
  จอมทอง
  ทต.จอมทอง
  1.รร.เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 82 150 - - - 232
  ทต.ดอยแก้ว
  1.รร.บ้านแม่เตี๊ยะ - - - - - -
  เชียงดาว
  ทต.ทุ่งข้าวพวง
  1.รร.บ้านห้วยเป้า 49 138 - - - 187
  2.รร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 53 - - - - 53
  ทต.เมืองนะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ 1 240 - - - - 240
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ ๒ - - - - - -
  ไชยปราการ
  ทต.ไชยปราการ
  1.รร.เทศบาล 1 ไชยปราการ 152 283 32 - - 467
  ดอยสะเก็ด
  ทต.ตลาดใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 24 - - - - 24
  ทต.แม่คือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ 81 - - - - 81
  ทต.แม่ฮ้อยเงิน
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน 39 - - - - 39
  ทต.สันปูเลย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 210 - - - - 210
  ดอยหล่อ
  ทต.สองแคว
  1.รร.วัดสองแคว - - - - - -
  ฝาง
  ทต.บ้านแม่ข่า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 85 - - - - 85
  ทต.แม่ข่า
  1.รร.บ้านหล่ายฝาง 64 159 - - - 223
  ทต.เวียงฝาง
  1.รร.เทศบาลเวียงฝาง 191 219 - - - 410
  ทต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย 122 - - - - 122
  อบต.แม่สูน
  1.รร.บ้านล้องอ้อ 79 111 15 - - 205
  พร้าว
  ทต.ป่าไหน่
  1.รร.อนุบาลตำบลป่าไหน่ 65 - - - - 65
  อบต.แม่แวน
  1.รร.อนุบาลแม่แวน 51 - - - - 51
  อบต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลสันทรายพัฒนา 92 - - - - 92
  อบต.โหล่งขอด
  1.รร.อนุบาลโหล่งขอด 50 - - - - 50
  แม่แตง
  ทม.เมืองแกนพัฒนา
  1.รร.อนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 87 203 37 - - 327
  ทต.จอมแจ้ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 111 - - - - 111
  ทต.แม่แตง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง 118 - - - - 118
  ทต.สันมหาพน
  1.รร.เทศบาลตำบลสันมหาพน 113 161 - - - 274
  อบต.กื้ดช้าง
  1.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 1 40 - - - - 40
  2.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 103 - - - - 103
  แม่ริม
  ทต.แม่ริม
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ริม 64 - - - - 64
  ทต.สันโป่ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง 114 - - - - 114
  อบต.ดอนแก้ว
  1.รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 190 129 - - - 319
  2.รร.บ้านดอนแก้ว 119 111 - - - 230
  แม่วาง
  ทต.แม่วาง
  1.รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) 49 73 - - - 122
  แม่ออน
  อบต.ห้วยแก้ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 69 - - - - 69
  แม่อาย
  ทต.แม่อาย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 168 - - - - 168
  อบต.แม่สาว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว 25 - - - - 25
  อบต.สันต้นหมื้อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 27 - - - - 27
  สะเมิง
  ทต.สะเมิงใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 25 - - - - 25
  อบต.แม่สาบ
  1.รร.แม่สาบดรุณศึกษา 36 - - - - 36
  สันกำแพง
  ทต.บวกค้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง 70 - - - - 70
  ทต.สันกำแพง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 101 - - - - 101
  ทต.ออนใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลออนใต้ 111 - - - - 111
  อบต.ร้องวัวแดง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง 64 - - - - 64
  สันทราย
  ทต.เจดีย์แม่ครัว
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 153 - - - - 153
  ทต.แม่แฝก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก 64 - - - - 64
  ทต.หนองแหย่ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองแหย่ง 68 - - - - 68
  สันป่าตอง
  ทต.ทุ่งต้อม
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 33 - - - - 33
  ทต.ทุ่งสะโตก
  1.รร.อนุบาลตำบลทุ่งสะโตก 65 - - - - 65
  ทต.บ้านกลาง
  1.รร.เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง 102 386 185 - - 673
  ทต.ยุหว่า
  1.รร.สันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า ๑ - 54 - - - 54
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 61 - - - - 61
  อบต.น้ำบ่อหลวง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 55 - - - - 55
  อบต.มะขามหลวง
  1.รร.อนุบาลมะขามหลวง 45 - - - - 45
  สารภี
  ทต.ชมภู
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลชมภู 34 - - - - 34
  ทต.ยางเนิ้ง
  1.รร.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 78 63 - - - 141
  หางดง
  ทต.หนองควาย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองควาย 51 - - - - 51
  ทต.หางดง
  1.รร.เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 155 553 - - - 708
  อมก๋อย
  ทต.อมก๋อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลอมก๋อย - - - - - -
  ฮอด
  ทต.ท่าข้าม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่าข้าม 20 - - - - 20
รวม 5,784 6,004 1,627 476 - 13,891
14 ตรัง
  เมืองตรัง
  ทน.ตรัง
  1.รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์ 206 575 235 - - 1,016
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ 252 395 432 209 - 1,288
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง 126 293 - - - 419
  4.รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ 85 136 - - - 221
  5.รร.เทศบาล 5 วัดควนขัน 56 136 19 - - 211
  6.รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม 278 522 428 81 - 1,309
  7.รร.เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย 50 106 - - - 156
  8.รร.เทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 273 180 - - - 453
  อบต.นาท่ามเหนือ
  1.รร.บ้านเกาะปราง 19 64 - - - 83
  กันตัง
  ทม.กันตัง
  1.รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี 87 204 178 - - 469
  2.รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 50 87 - - - 137
  ย่านตาขาว
  ทต.ย่านตาขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว 240 116 - - - 356
  สิเกา
  ทต.ควนกุน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลควนกุน 201 126 - - - 327
  ห้วยยอด
  ทต.ห้วยยอด
  1.รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา 179 524 109 - - 812
รวม 2,102 3,464 1,401 290 - 7,257
15 ตราด
  เมืองตราด
  อบจ.ตราด
  1.รร.กีฬาจังหวัดตราด - - 60 48 - 108
  ทม.ตราด
  1.รร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 256 581 274 - - 1,111
  บ่อไร่
  ทต.บ่อพลอย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลอย - - - - - -
รวม 256 581 334 48 - 1,219
16 ตาก
  เมืองตาก
  ทม.ตาก
  1.รร.เทศบาล ๑ กิตติขจร - - 184 260 - 444
  2.รร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย 53 126 - - - 179
  3.รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม 97 429 222 - - 748
  4.รร.เทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ 65 188 - - - 253
  บ้านตาก
  อบต.สมอโคน
  1.รร.อนุบาลสมอโคน 15 - - - - 15
  พบพระ
  ทต.พบพระ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 244 242 - - - 486
  อบต.พบพระ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ 31 166 - - - 197
  อบต.วาเล่ย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 103 - - - - 103
  แม่ระมาด
  ทต.ทุ่งหลวง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งหลวง 1 - - - - 1
  ทต.แม่จะเรา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา 78 - - - - 78
  อบต.ขะเนจื้อ
  1.รร.ตือลือราษฎร์พัฒนา 17 30 - - - 47
  2.รร.ห้วยปลากองวิทยาการ 29 97 - - - 126
  อบต.พระธาตุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 38 48 - - - 86
  2.รร.บ้านสี่หลัง 9 13 - - - 22
  3.รร.บ้านห้วยกระทิง 17 47 - - - 64
  อบต.สามหมื่น
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 15 116 - - - 131
  แม่สอด
  ทน.แม่สอด
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครแม่สอด - - - - - -
  2.รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - - - 302 - 302
  3.รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี 225 738 343 - - 1,306
  4.รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว 282 555 229 - - 1,066
  5.รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส 164 457 242 - - 863
  6.รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 228 854 303 - - 1,385
  ทต.แม่กุ
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่กุ 201 378 - - - 579
  อบต.ด่านแม่ละเมา
  1.รร.บ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง) 18 26 - - - 44
  2.รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย) 40 80 - - - 120
  อบต.พระธาตุผาแดง
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ 33 72 - - - 105
  อบต.มหาวัน
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น 15 111 - - - 126
  อบต.แม่กาษา
  1.รร.อนุบาลตำบลแม่กาษา 123 - - - - 123
  อบต.แม่กุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 40 58 - - - 98
  2.รร.บ้านหนองน้ำเขียว 46 66 - - - 112
  อบต.แม่ปะ
  1.รร.เมืองแม่ปะศึกษา 62 - - - - 62
  อุ้มผาง
  ทต.แม่กลอง
  1.รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง 47 - - - - 47
  อบต.โมโกร
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 102 167 - - - 269
  2.รร.อนุบาลบ้านแม่กลองคี 89 - - - - 89
รวม 2,527 5,064 1,523 562 - 9,676
17 นครนายก
  เมืองนครนายก
  ทม.นครนายก
  1.รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 287 603 118 - - 1,008
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 80 166 - - - 246
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 93 217 75 - - 385
รวม 460 986 193 - - 1,639
18 นครปฐม
  เมืองนครปฐม
  ทน.นครปฐม
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม - - 172 170 - 342
  2.รร.ทวารวดี - - - 288 - 288
  3.รร.เทศบาล 1 วัดพระงาม 137 358 232 - - 727
  4.รร.เทศบาล 2 วัดเสนหา 127 418 262 - - 807
  5.รร.เทศบาล 3 สระกระเทียม 128 379 283 - - 790
  6.รร.เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ 240 887 444 - - 1,571
  7.รร.เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 283 421 343 - - 1,047
  8.รร.อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม 253 133 - - - 386
  9.รร.อนุบาลประปานคร 186 150 - - - 336
  10.รร.อนุบาลสระแก้ว 209 138 - - - 347
  11.รร.อนุบาลสุขสวัสดิ์ 98 62 - - - 160
  12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม - - - - 855 855
  ทต.บ่อพลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ 79 - - - - 79
  อบต.โพรงมะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ 46 - - - - 46
  กำแพงแสน
  อบต.กำแพงแสน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 35 - - - - 35
  ดอนตูม
  ทต.สามง่าม
  1.รร.เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว 147 301 - - - 448
  นครชัยศรี
  ทต.ห้วยพลู
  1.รร.เทศบาลเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) 43 341 149 - - 533
  บางเลน
  ทต.บางเลน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน 186 - - - - 186
  สามพราน
  ทม.สามพราน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านสามพราน 284 685 134 - - 1,103
  ทต.อ้อมใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 142 371 201 - - 714
  2.รร.เทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) 87 456 - - - 543
รวม 2,710 5,100 2,220 458 855 11,343
19 นครพนม
  เมืองนครพนม
  อบจ.นครพนม
  1.รร.กีฬาจังหวัดนครพนม - - 125 73 - 198
  ทม.นครพนม
  1.รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ 195 627 378 147 - 1,347
  2.รร.เทศบาล 1 หนองแสง 89 354 - - - 443
  3.รร.เทศบาล 2 ถนนบำรุงเมือง 153 318 - - - 471
  4.รร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี 299 641 - - - 940
  5.รร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส 66 139 - - - 205
  6.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) 183 - - - - 183
  ธาตุพนม
  ทต.ธาตุพนม
  1.รร.อนุบาลศรีโคตบูร 112 - - - - 112
  ทต.น้ำก่ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ 82 38 - - - 120
  นาหว้า
  ทต.นาหว้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า 138 - - - - 138
  อบต.บ้านเสียว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสียว 89 - - - - 89
  ปลาปาก
  ทต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก 43 - - - - 43
  อบต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก 20 - - - - 20
รวม 1,469 2,117 503 220 - 4,309
20 นครราชสีมา
  เมืองนครราชสีมา
  อบจ.นครราชสีมา
  1.รร.กฤษณาวิทยา - - 102 49 - 151
  2.รร.กลางดงปุณณวิทยา - - 131 72 - 203
  3.รร.กุดจิกวิทยา - - 271 194 - 465
  4.รร.เขาใหญ่พิทยาคม - - 123 103 - 226
  5.รร.ครบุรี - - 988 698 - 1,686
  6.รร.คลองไผ่วิทยา - - 142 112 - 254
  7.รร.คลองเมืองพิทยาคม - - 268 201 - 469
  8.รร.เฉลียงพิทยาคม - - 169 171 - 340
  9.รร.ช่องแมววิทยาคม - - 242 181 - 423
  10.รร.ดอนไพลพิทยาคม - - 86 95 - 181
  11.รร.ด่านเกวียนวิทยา - - 343 252 - 595
  12.รร.ตลาดไทรพิทยาคม - - 285 128 - 413
  13.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา - - - 382 - 382
  14.รร.โตนดพิทยาคม - - 109 108 - 217
  15.รร.ทัพรั้งพิทยาคม - - 98 91 - 189
  16.รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม - - 231 154 - 385
  17.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ - - 569 937 - 1,506
  18.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 - - 179 88 - 267
  19.รร.บัวลาย - - 183 146 - 329
  20.รร.บัวใหญ่ - - 738 849 - 1,587
  21.รร.บ้านใหญ่พิทยาคม - - 187 136 - 323
  22.รร.บ้านใหม่พิทยาคม - - 178 127 - 305
  23.รร.ประทาย - - 942 1,270 - 2,212
  24.รร.ปรางค์ทองวิทยา - - 276 223 - 499
  25.รร.ปราสาทวิทยาคม - - 281 224 - 505
  26.รร.ปากช่อง 2 - - 218 278 - 496
  27.รร.ปากช่องพิทยาคม - - 343 190 - 533
  28.รร.พระทองคำวิทยา - - 303 245 - 548
  29.รร.มะค่าวิทยา - - 139 106 - 245
  30.รร.มัธยมบึงปรือ - - 81 44 - 125
  31.รร.มัธยมประดู่วัฒนา - - 106 124 - 230
  32.รร.มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ - - 269 218 - 487
  33.รร.มาบตะโกพิทยาคม - - 190 133 - 323
  34.รร.เมืองยางศึกษา - - 193 263 - 456
  35.รร.ลำพระเพลิงพิทยาคม - - 299 154 - 453
  36.รร.วังน้ำเขียวพิทยาคม - - 271 306 - 577
  37.รร.วังโป่งพิทยาคม - - 65 50 - 115
  38.รร.วังไม้แดงพิทยาคม - - 88 116 - 204
  39.รร.วังรางพิทยาคม - - 252 122 - 374
  40.รร.วังหมีพิทยาคม - - 105 96 - 201
  41.รร.วัดประชานิมิตร - - 384 331 - 715
  42.รร.สองครพิทยาคม - - 116 97 - 213
  43.รร.สะแกราชธวัชศึกษา - - 376 284 - 660
  44.รร.สาหร่ายวิทยาคม - - 188 342 - 530
  45.รร.สีคิ้ว - - 958 822 - 1,780
  46.รร.สีคิ้ววิทยาคาร - - 113 94 - 207
  47.รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว - - 181 75 - 256
  48.รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา - - 140 89 - 229
  49.รร.สูงเนิน - - 604 394 - 998
  50.รร.หนองขามพิทยาคม - - 83 62 - 145
  51.รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม - - 364 209 - 573
  52.รร.หนองบัวพิทยาคม - - 190 107 - 297
  53.รร.หนองบุญมากพิทยาคม - - 315 154 - 469
  54.รร.หนองยางพิทยาคม - - 289 194 - 483
  55.รร.หนองหว้าพิทยาสรรค์ - - 137 132 - 269
  56.รร.ห้วยลึกผดุงวิทยา - - 227 104 - 331
  57.รร.หินดาดวิทยา - - 215 195 - 410
  58.รร.อรพิมพ์วิทยา - - 229 162 - 391
  ทน.นครราชสีมา
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) - - 137 163 - 300
  2.รร.เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร 277 866 419 169 - 1,731
  3.รร.เทศบาล 2 วัดสมอราย 179 408 249 - - 836
  4.รร.เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี 137 538 230 - - 905
  5.รร.เทศบาล 4 เพาะชำ 138 439 234 109 - 920
  6.รร.เทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี 43 150 131 - - 324
  ทต.หนองไผ่ล้อม
  1.รร.โยธินนุกูล 236 536 215 42 - 1,029
  ทต.หัวทะเล
  1.รร.เทศบาลตำบลหัวทะเล 132 73 - - - 205
  ขามสะแกแสง
  ทต.หนองหัวฟาน
  1.รร.เทศบาลหนองหัวฟาน 103 190 - - - 293
  คง
  ทต.เมืองคง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 218 175 - - - 393
  จักราช
  ทต.จักราช
  1.รร.เทศบาลตำบลจักราช 290 - - - - 290
  โชคชัย
  ทต.ด่านเกวียน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน 239 - - - - 239
  โนนแดง
  ทต.โนนแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนแดง - 214 - - - 214
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง 154 - - - - 154
  อบต.โนนแดง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง 41 - - - - 41
  โนนสูง
  ทต.ตลาดแค
  1.รร.เทศบาลตลาดแค 132 234 - - - 366
  ทต.โนนสูง
  1.รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 45 78 - - - 123
  2.รร.เทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง 91 173 69 - - 333
  3.รร.เทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา 61 104 - - - 165
  บัวลาย
  ทต.หนองบัวลาย
  1.รร.เทศบาลหนองบัวลาย - 218 - - - 218
  2.รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 128 - - - - 128
  บัวใหญ่
  ทม.บัวใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ 110 176 108 - - 394
  2.รร.เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ 149 377 186 - - 712
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านหนองม่วง 126 265 106 - - 497
  ปักธงชัย
  ทต.ตะขบ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ 18 54 - - - 72
  ปากช่อง
  ทม.ปากช่อง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย 269 550 252 - - 1,071
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) 46 109 - - - 155
รวม 3,362 5,927 17,488 13,766 - 40,543
21 นครศรีธรรมราช
  เมืองนครศรีธรรมราช
  อบจ.นครศรีธรรมราช
  1.รร.บ้านน้ำโฉ 16 48 - - - 64
  2.รร.ไม้เรียงประชาสรรค์ - - 183 153 - 336
  3.รร.วัดสำนักขัน 17 87 - - - 104
  4.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐) 85 479 - - - 564
  5.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (บ้านสำนักไม้เรียบ) 46 165 - - - 211
  ทน.นครศรีธรรมราช
  1.รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 132 477 286 - - 895
  2.รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร 89 389 - - - 478
  3.รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 173 1,273 - - - 1,446
  4.รร.เทศบาลวัดศรีทวี 110 260 - - - 370
  5.รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 382 1,402 - - - 1,784
  6.รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 323 1,940 - - - 2,263
  7.รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 109 429 - - - 538
  8.รร.เทศบาลวัดใหญ่ 101 758 - - - 859
  9.รร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช - 578 - - - 578
  10.รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก - - 503 344 - 847
  ทม.ปากพูน
  1.รร.อนุบาลปากพูน 48 50 - - - 98
  ทต.ท่าแพ
  1.รร.เทศบาลตำบลท่าแพ 34 330 - - - 364
  ทต.บางจาก
  1.รร.เทศบาลตำบลบางจาก 58 - - - - 58
  เฉลิมพระเกียรติ
  ทต.ทางพูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 166 172 - - - 338
  ชะอวด
  ทต.ท่าประจะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลประจะ 70 - - - - 70
  อบต.ขอนหาด
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ๑ 60 - - - - 60
  อบต.บ้านตูล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล 77 - - - - 77
  ท่าศาลา
  อบต.กลาย
  1.รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ 59 59 - - - 118
  ทุ่งสง
  ทม.ทุ่งสง
  1.รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง - 52 255 - - 307
  2.รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ - 329 - - - 329
  3.รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน - 449 - - - 449
  4.รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล - 1,390 - - - 1,390
  5.รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ - - 570 238 - 808
  6.รร.รีสอร์ทอนุบาล 468 29 - - - 497
  ทุ่งใหญ่
  ทต.ทุ่งสัง
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งสัง 108 160 - - - 268
  อบต.กุแหระ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุแหระ 21 - - - - 21
  นาบอน
  ทต.นาบอน
  1.รร.เทศบาลนาบอน 83 - - - - 83
  ปากพนัง
  ทม.ปากพนัง
  1.รร.เทศบาลปากพนัง 1 29 636 - - - 665
  2.รร.เทศบาลปากพนัง 2 27 388 - - - 415
  3.รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 73 146 - - - 219
  4.รร.เทศบาลวัดนาควารี 93 206 - - - 299
  5.รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 46 203 - - - 249
  6.รร.เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ - - 79 - - 79
  พรหมคีรี
  ทต.ทอนหงส์
  1.รร.เทศบาลตำบลทอนหงส์ 224 134 - - - 358
  พระพรหม
  ทต.นาสาร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลนาสาร 52 - - - - 52
  ร่อนพิบูลย์
  ทต.หินตก
  1.รร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก 121 164 - - - 285
รวม 3,500 13,182 1,876 735 - 19,293
22 นครสวรรค์
  เมืองนครสวรรค์
  อบจ.นครสวรรค์
  1.รร.นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม - - 1 9 - 10
  2.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ - - 448 335 - 783
  ทน.นครสวรรค์
  1.รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 125 307 272 128 - 832
  2.รร.เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 155 378 184 - - 717
  3.รร.เทศบาลวัดไทรใต้ 104 337 150 - - 591
  4.รร.เทศบาลวัดไทรเหนือ 48 182 61 - - 291
  5.รร.เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 54 130 85 - - 269
  6.รร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 216 568 345 - - 1,129
  7.รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 183 707 415 188 - 1,493
  8.รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม 159 345 179 - - 683
  ทต.หนองเบน
  1.รร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 170 499 - - - 669
  ชุมแสง
  ทม.ชุมแสง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชุมแสง 57 229 52 - - 338
  2.รร.เทศบาล 2 คลองระนง 43 71 - - - 114
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม 93 215 108 - - 416
  ตากฟ้า
  ทต.ตากฟ้า
  1.รร.เทศบาลตำบลตากฟ้า 84 - - - - 84
  ทต.อุดมธัญญา
  1.รร.อนุบาลบ้านดำรงค์รักษ์ 94 - - - - 94
  ตาคลี
  ทม.ตาคลี
  1.รร.เทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) 63 217 95 - - 375
  ลาดยาว
  ทต.ลาดยาว
  1.รร.เทศบาลตำบลลาดยาว 151 110 - - - 261
  หนองบัว
  อบต.ห้วยใหญ่
  1.รร.อนุบาลห้วยใหญ่ 20 - - - - 20
รวม 1,819 4,295 2,395 660 - 9,169
23 นนทบุรี
  เมืองนนทบุรี
  อบจ.นนทบุรี
  1.รร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์ 28 83 - - - 111
  2.รร.จันทร์ทองเอี่ยม 161 814 - - - 975
  3.รร.ซอและห์ศึกษา 122 209 120 - - 451
  4.รร.ตลาดบางคูลัด 369 828 - - - 1,197
  5.รร.เต็มรักศึกษา 225 807 288 - - 1,320
  6.รร.นนทบุรีวิทยาลัย - - 1,458 679 - 2,137
  7.รร.บางคูลัด 281 899 - - - 1,180
  8.รร.บ้านใหม่ 43 78 - - - 121
  9.รร.ระดิ่งหินประชาสรรค์ 70 248 96 - - 414
  10.รร.วัดแคนอก 119 248 - - - 367
  11.รร.วัดแคใน 96 182 - - - 278
  12.รร.วัดชลอ 71 223 - - - 294
  13.รร.วัดแดง 44 157 - - - 201
  14.รร.วัดตึก 61 104 - - - 165
  15.รร.วัดท่าบันเทิงธรรม 54 140 45 - - 239
  16.รร.วัดบางขนุน 30 76 - - - 106
  17.รร.วัดบางบัวทอง 110 224 - - - 334
  18.รร.วัดบางรักน้อย 108 265 - - - 373
  19.รร.วัดบางอ้อยช้าง 53 115 - - - 168
  20.รร.วัดประชารังสรรค์ 106 138 - - - 244
  21.รร.วัดปลายคลองขุนศรี 97 329 206 - - 632
  22.รร.วัดพิกุลเงิน 135 899 433 - - 1,467
  23.รร.วัดมะเดื่อ 128 272 184 - - 584
  24.รร.วัดรวก 86 124 - - - 210
  25.รร.วัดลุ่ม 30 94 - - - 124
  26.รร.วัดสนามนอก 64 153 - - - 217
  27.รร.วัดสโมสร 59 243 114 - - 416
  28.รร.วัดสลักเหนือ 117 249 109 - - 475
  29.รร.วัดสัก 42 68 - - - 110
  30.รร.วัดสิงห์ทอง 98 161 - - - 259
  31.รร.วัดเสาธงหิน 72 144 - - - 216
  32.รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์ 41 68 - - - 109
  33.รร.สามแยกบางคูลัด 45 157 - - - 202
  34.รร.สุเหร่าลากค้อน 44 135 45 - - 224
  ทน.นนทบุรี
  1.รร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 - - 203 193 - 396
  2.รร.นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 89 232 - - - 321
  3.รร.นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 101 292 213 - - 606
  4.รร.นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 92 219 103 - - 414
  5.รร.นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 120 280 268 59 - 727
  6.รร.นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 220 615 281 - - 1,116
  ทต.ไทรม้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลไทรม้า 56 - - - - 56
  บางกรวย
  ทต.ปลายบาง
  1.รร.เทศบาลปลายบางวัดโคนอน 140 144 - - - 284
  2.รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 36 49 - - - 85
  3.รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง 68 180 - - - 248
  4.รร.เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) 49 164 87 - - 300
  5.รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 198 435 259 67 - 959
  6.รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม 35 78 - - - 113
  บางบัวทอง
  ทม.บางบัวทอง
  1.รร.เทศบาลวัดละหาร 158 939 - - - 1,097
  2.รร.นนท์ประสิทธิ์วิทยา - - 301 69 - 370
  อบต.บางบัวทอง
  1.รร.สหศึกษาบางบัวทอง 182 450 - - - 632
  บางใหญ่
  ทต.บางม่วง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง 174 - - - - 174
  ทต.เสาธงหิน
  1.รร.เทศบาลเสาธงหิน 50 - - - - 50
  ปากเกร็ด
  ทน.ปากเกร็ด
  1.รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ 94 542 - - - 636
  2.รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ 40 220 - - - 260
  3.รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 167 926 - - - 1,093
  ทต.บางพลับ
  1.รร.วัดสาลีโขภิตาราม (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 94 144 - - - 238
รวม 5,372 14,843 4,813 1,067 - 26,095
24 นราธิวาส
  เมืองนราธิวาส
  ทม.นราธิวาส
  1.รร.เทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี 194 462 185 - - 841
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล 103 426 98 - - 627
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง 163 457 107 47 - 774
  4.รร.เทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ 72 194 - - - 266
  5.รร.เทศบาล 6 ถนนโคกเคียน 244 348 - - - 592
  6.รร.เทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 79 221 - - - 300
  บาเจาะ
  ทต.ต้นไทร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลต้นไทร - - - - - -
  อบต.ลุโบะสาวอ
  1.รร.อนุบาลประจำตำบลลุโบะสาวอ 130 - - - - 130
  สุไหงโก-ลก
  ทม.สุไหงโก-ลก
  1.รร.เทศบาล 1 ราษฎรบำรุง 152 465 - - - 617
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ 33 87 - - - 120
  3.รร.เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา 345 1,192 250 - - 1,787
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านทรายทอง 259 460 232 - - 951
รวม 1,774 4,312 872 47 - 7,005
25 น่าน
  เมืองน่าน
  อบจ.น่าน
  1.รร.ตาลชุมพิทยาคม - - 193 100 - 293
  ทม.น่าน
  1.รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 138 335 - - - 473
  2.รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล ) 78 147 - - - 225
  3.รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 80 224 68 - - 372
  เวียงสา
  ทต.กลางเวียง
  1.รร.เทศบาล (บ้านหนองนก) 46 91 - - - 137
  ทต.เวียงสา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเวียงสา 85 - - - - 85
  อบต.แม่สา
  1.รร.แม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) - 54 - - - 54
รวม 427 851 261 100 - 1,639
26 บึงกาฬ
  เซกา
  ทต.ท่าสะอาด
  1.รร.เทศบาลท่าสะอาด 146 34 - - - 180
  ทต.ศรีพนา
  1.รร.เทศบาลตำบลศรีพนา 200 - - - - 200
  อบต.ป่งไฮ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ 101 - - - - 101
  บึงโขงหลง
  ทต.บึงโขงหลง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 90 - - - - 90
  ปากคาด
  ทต.ปากคาด
  1.รร.เทศบาลปากคาด 122 - - - - 122
  พรเจริญ
  ทต.พรเจริญ
  1.รร.เทศบาลพรเจริญ 234 389 - - - 623
  ศรีวิไล
  ทต.ศรีวิไล
  1.รร.เทศบาลศรีวิไล ๑ (บ้านหนองจันทร์) 91 - - - - 91
รวม 984 423 - - - 1,407
27 บุรีรัมย์
  เมืองบุรีรัมย์
  อบจ.บุรีรัมย์
  1.รร.หนองขมารวิทยาคม - - 164 88 - 252
  ทม.ชุมเห็ด
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด 27 - - - - 27
  ทม.บุรีรัมย์
  1.รร.เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 268 1,002 619 306 - 2,195
  2.รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร 131 943 568 334 - 1,976
  3.รร.เทศบาล 3 84 426 - - - 510
  ทต.อิสาณ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๑ 51 - - - - 51
  2.รร.อนุบาลเทศบาลอิสาณ ๒ 168 - - - - 168
  กระสัง
  ทต.กระสัง
  1.รร.เทศบาลกระสัง 206 - - - - 206
  นางรอง
  ทม.นางรอง
  1.รร.เทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา) 94 457 531 378 - 1,460
  นาโพธิ์
  ทต.นาโพธิ์
  1.รร.เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 77 124 - - - 201
  โนนดินแดง
  ทต.โนนดินแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนดินแดง 106 309 - - - 415
  ประโคนชัย
  ทต.ประโคนชัย
  1.รร.เทศบาลตำบลประโคนชัย 149 41 - - - 190
  ห้วยราช
  ทต.สามแวง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสามแวง 102 - - - - 102
  อบต.บ้านตะโก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก 26 - - - - 26
รวม 1,489 3,302 1,882 1,106 - 7,779
28 ปทุมธานี
  เมืองปทุมธานี
  อบจ.ปทุมธานี
  1.รร.วัดป่างิ้ว 135 849 - - - 984
  2.รร.สามโคก - - 2,252 1,020 - 3,272
  ทม.ปทุมธานี
  1.รร.เทศบาลเมืองปทุมธานี 381 998 - - - 1,379
  2.รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี - - 371 232 - 603
  ทต.บางกะดี
  1.รร.เทศบาลตำบลบางกะดี - 206 - - - 206
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี 212 381 - - - 593
  ทต.บางพูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางพูน - - - - - -
  คลองหลวง
  ทม.ท่าโขลง
  1.รร.เทศบาลท่าโขลง 1 1,166 1,546 526 - - 3,238
  อบต.คลองสาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสาม 701 - - - - 701
  อบต.คลองสี่
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสี่ 144 - - - - 144
  ธัญบุรี
  ทน.รังสิต
  1.รร.ดวงกมล 30 520 - - - 550
  2.รร.นครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 240 - - - - 240
  3.รร.นครรังสิต รัตนโกสินทร์ 179 - - - - 179
  4.รร.นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 154 - - - - 154
  5.รร.นครรังสิต เปรมปรีดิ์ 88 - - - - 88
  6.รร.เพียรปัญญา 111 - - - - 111
  7.รร.มัธยมนครรังสิต - - 100 - - 100
  ทม.บึงยี่โถ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๑ 100 - - - - 100
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๒ 42 - - - - 42
  3.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๓ 34 - - - - 34
  ทม.สนั่นรักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 210 - - - - 210
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 94 - - - - 94
  ลาดหลุมแก้ว
  ทต.คลองพระอุดม
  1.รร.เทศบาลคลองพระอุดม 65 - - - - 65
  ลำลูกกา
  ทม.คูคต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต 83 - - - - 83
  ทม.ลาดสวาย
  1.รร.อนุบาลลาดสวาย 185 - - - - 185
  2.รร.อนุบาลลาดสวาย ๒ 115 - - - - 115
  ทม.ลำสามแก้ว
  1.รร.เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ 154 537 135 - - 826
  2.รร.อนุบาล ๑ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 54 - - - - 54
  3.รร.อนุบาล ๒ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 48 - - - - 48
  4.รร.อนุบาล ๓ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 115 - - - - 115
  ทต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา 146 - - - - 146
  อบต.บึงคำพร้อย
  1.รร.วัดราษฎร์ศรัทธาราม 182 423 161 37 - 803
  อบต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา 257 - - - - 257
รวม 5,425 5,460 3,545 1,289 - 15,719
29 ประจวบคีรีขันธ์
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
  อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.รัชตวิทยาคม - - 198 126 - 324
  ทม.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.เทศบาลบ้านค่าย 91 183 151 - - 425
  2.รร.เทศบาลบ้านหนองบัว 89 228 96 - - 413
  3.รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม 112 261 175 - - 548
  ทต.คลองวาฬ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลคลองวาฬ 52 - - - - 52
  กุยบุรี
  ทต.ไร่ใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านไร่ใหม่ 71 125 - - - 196
  ปราณบุรี
  ทต.เขาน้อย
  1.รร.ค่ายธนะรัชต์ (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) - 144 - - - 144
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย (ยังไม่ได้แจ้งยกฐานะ) 24 47 - - - 71
  ทต.ปราณบุรี
  1.รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 165 299 - - - 464
  2.รร.อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช) 181 - - - - 181
  อบต.ปากน้ำปราณ
  1.รร.บ้านหนองบัว 41 58 - - - 99
  อบต.หนองตาแต้ม
  1.รร.บ้านหนองตาแต้ม 83 219 80 - - 382
  2.รร.บ้านหนองตาเมือง 22 56 - - - 78
  สามร้อยยอด
  ทต.ไร่เก่า
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 97 233 - - - 330
  หัวหิน
  ทม.หัวหิน
  1.รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 270 405 - - - 675
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาเต่า 84 156 - - - 240
  3.รร.เทศบาลบ้านตะเกียบ 112 202 - - - 314
  4.รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) 147 285 101 - - 533
  5.รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง 180 329 - - - 509
  6.รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 288 923 437 - - 1,648
  7.รร.เทศบาลวัดหนองแก 130 227 - - - 357
รวม 2,239 4,380 1,238 126 - 7,983
30 ปราจีนบุรี
  เมืองปราจีนบุรี
  อบจ.ปราจีนบุรี
  1.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี - - 538 656 - 1,194
  2.รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคาร - - 181 123 - 304
  3.รร.นนทรีวิทยาคม - - 50 65 - 115
  4.รร.ประชารัฐพัฒนา - - 84 62 - 146
  5.รร.มัธยมวัดป่ามะไฟ - - 107 51 - 158
  6.รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง - - 82 50 - 132
  ทม.ปราจีนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ 45 53 49 - - 147
  2.รร.เทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล 114 333 152 - - 599
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร 76 183 54 - - 313
  4.รร.เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ 267 727 161 - - 1,155
  5.รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์ 53 76 - - - 129
  6.รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล 31 57 - - - 88
  กบินทร์บุรี
  ทต.กบินทร์
  1.รร.เทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง 94 116 99 - - 309
  2.รร.เทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ 295 422 221 - - 938
  นาดี
  ทต.นาดี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 93 - - - - 93
รวม 1,068 1,967 1,778 1,007 - 5,820
31 ปัตตานี
  เมืองปัตตานี
  อบจ.ปัตตานี
  1.รร.บ้านเขาตูม 102 333 - - - 435
  2.รร.บ้านตะบิงตีงิ 38 122 50 - - 210
  ทม.ปัตตานี
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 102 334 81 27 - 544
  2.รร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร 103 370 - - - 473
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปากน้ำ 107 301 - - - 408
  4.รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 184 845 - - - 1,029
  5.รร.เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 70 328 - - - 398
  โคกโพธิ์
  ทต.นาประดู่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาประดู่ - - - - - -
  ปะนาเระ
  ทต.พ่อมิ่ง
  1.รร.เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง 27 - - - - 27
  สายบุรี
  ทม.ตะลุบัน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน 108 256 - - - 364
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) 33 107 - - - 140
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ 55 141 - - - 196
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านอุเมะ 43 119 - - - 162
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านกาหยี 243 636 67 - - 946
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด 85 136 140 - - 361
  อบต.มะนังดาลำ
  1.รร.ตัรบียะห์ 120 206 - - - 326
รวม 1,420 4,234 338 27 - 6,019
32 พระนครศรีอยุธยา
  พระนครศรีอยุธยา
  อบจ.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 102 283 - - - 385
  2.รร.วัดป่าคา (เจริญวิทยา) 152 804 499 287 - 1,742
  ทน.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร 216 426 350 225 - 1,217
  2.รร.เทศบาลวัดเขียน 187 422 223 - - 832
  3.รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 45 56 - - - 101
  4.รร.เทศบาลวัดป่าโค 35 88 - - - 123
  5.รร.เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 115 230 132 - - 477
  6.รร.เทศบาลวัดรัตนชัย 41 99 - - - 140
  7.รร.เทศบาลวัดศาลาปูน 35 105 - - - 140
  8.รร.เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 130 326 161 - - 617
  ท่าเรือ
  ทต.ท่าเรือ
  1.รร.เทศบาลท่าเรือประชานุกูล 202 687 177 - - 1,066
  2.รร.เทศบาลวัดกลาง 75 139 - - - 214
  3.รร.เทศบาลวัดแค 34 68 - - - 102
  ทต.ท่าหลวง
  1.รร.เทศบาลวัดถลุงเหล็ก 67 142 - - - 209
  นครหลวง
  ทต.นครหลวง
  1.รร.วัดตะโหนด "ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา" 17 35 - - - 52
  บางปะอิน
  ทต.คลองจิก
  1.รร.คลองจิก(สุขสินนุเคราะห์) 11 - - - - 11
  2.รร.วัดวิเวกวายุพัด 87 222 - - - 309
  ทต.บ้านสร้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 185 - - - - 185
  ทต.ปราสาททอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง 200 - - - - 200
  บ้านแพรก
  ทต.บ้านแพรก
  1.รร.เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว 14 99 - - - 113
  ผักไห่
  ทม.ผักไห่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองผักไห่ - - - - - -
  เสนา
  ทม.เสนา
  1.รร.เสนาบดี 138 505 - - - 643
  ทต.เจ้าเจ็ด
  1.รร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 53 120 - - - 173
  ทต.บางนมโค
  1.รร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 70 179 27 - - 276
  2.รร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 77 305 138 - - 520
  3.รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 52 104 69 - - 225
  ทต.สามกอ
  1.รร.วัดสามกอ 71 147 - - - 218
  อบต.รางจรเข้
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 95 95 - - - 190
รวม 2,506 5,686 1,776 512 - 10,480
33 พะเยา
  เมืองพะเยา
  ทม.พะเยา
  1.รร.เทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล 128 426 - - - 554
  2.รร.เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ - 165 243 205 - 613
  3.รร.เทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง 62 173 106 - - 341
  4.รร.เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล 174 269 - - - 443
  5.รร.เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ 180 203 - - - 383
  6.รร.เทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ 101 163 90 - - 354
  ทต.แม่ปืม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม 54 - - - - 54
  จุน
  ทต.จุน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลจุน 60 - - - - 60
  ทต.เวียงลอ
  1.รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) 82 82 25 - - 189
  เชียงคำ
  ทต.เวียง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียง 60 - - - - 60
  ดอกคำใต้
  ทม.ดอกคำใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 29 - - - - 29
  ทต.บ้านถ้ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 78 - - - - 78
  ปง
  ทต.งิม
  1.รร.เทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) 91 180 - - - 271
  ทต.ปง
  1.รร.เทศบาลตำบลปง 108 - - - - 108
  ทต.แม่ยม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม 77 - - - - 77
  ภูซาง
  ทต.สบบง
  1.รร.เทศบาลสบบง 63 - - - - 63
รวม 1,347 1,661 464 205 - 3,677
34 พังงา
  เมืองพังงา
  อบจ.พังงา
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา - - 101 - - 101
  ทม.พังงา
  1.รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง - 572 130 - - 702
  2.รร.อนุบาลช้าง 290 - - - - 290
  ทต.บางเตย
  1.รร.เทศบาลตำบลบางเตย 52 146 49 - - 247
  ตะกั่วทุ่ง
  ทต.โคกกลอย
  1.รร.เทศบาลตำบลโคกกลอย 246 30 - - - 276
  อบต.กะไหล
  1.รร.อนุบาลกะไหล 186 - - - - 186
  ตะกั่วป่า
  ทม.ตะกั่วป่า
  1.รร.เทศบาลบ้านย่านยาว 323 949 561 311 - 2,144
  2.รร.เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 217 466 154 - - 837
  3.รร.เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 60 195 90 - - 345
  ท้ายเหมือง
  ทต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ) 146 95 - - - 241
  ทต.ลำแก่น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น 62 - - - - 62
  อบต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 112 - - - - 112
  อบต.ทุ่งมะพร้าว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว 173 141 - - - 314
  อบต.ลำภี
  1.รร.อนุบาลลำภี 23 - - - - 23
รวม 1,890 2,594 1,085 311 - 5,880
35 พัทลุง
  เมืองพัทลุง
  อบจ.พัทลุง
  1.รร.บ้านท่าแค (วันครู 2500) 161 318 - - - 479
  2.รร.มัธยมเกาะหมาก - - 116 78 - 194
  3.รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง - - 1,272 565 - 1,837
  ทม.พัทลุง
  1.รร.เทศบาลจุ่งฮั่ว - - 199 - - 199
  2.รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 119 1,914 - - - 2,033
  3.รร.เทศบาลวัดนางลาด 3 435 - - - 438
  4.รร.เทศบาลวัดนิโครธาราม 73 346 - - - 419
  5.รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 57 832 - - - 889
  ทต.โคกชะงาย
  1.รร.เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 79 301 - - - 380
  อบต.ตำนาน
  1.รร.บ้านทุ่งลาน 15 101 - - - 116
  เขาชัยสน
  ทต.เขาชัยสน
  1.รร.เทศบาลเขาชัยสน 78 451 - - - 529
  ทต.จองถนน
  1.รร.เทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) 64 135 - - - 199
  ควนขนุน
  อบต.พนมวังก์
  1.รร.บ้านเขาพนม 25 79 - - - 104
  ตะโหมด
  ทต.ตะโหมด
  1.รร.เทศบาลตะโหมด 77 289 - - - 366
  ทต.แม่ขรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 64 393 - - - 457
  บางแก้ว
  ทต.ท่ามะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลราชพฤกษ์ 195 - - - - 195
  ทต.บางแก้ว
  1.รร.บ้านหูแร่ 25 109 - - - 134
  ปากพะยูน
  ทต.อ่าวพะยูน
  1.รร.อนุบาลอ่าวพะยูน 140 83 - - - 223
  ป่าบอน
  อบต.ทุ่งนารี
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี 16 - - - - 16
  ป่าพะยอม
  ทต.ลานข่อย
  1.รร.บ้านห้วยศรีเกษร 20 68 - - - 88
รวม 1,211 5,854 1,587 643 - 9,295
36 พิจิตร
  เมืองพิจิตร
  อบจ.พิจิตร
  1.รร.บางลายพิทยาคม - - 225 179 - 404
  ทม.พิจิตร
  1.รร.เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 54 110 - - - 164
  2.รร.เทศบาลบ้านท่าหลวง 41 130 50 - - 221
  3.รร.เทศบาลบ้านปากทาง 258 889 622 345 - 2,114
  ทต.หัวดง
  1.รร.เทศบาลราษฎร์เจริญ 69 172 - - - 241
  อบต.เมืองเก่า
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 67 88 - - - 155
  อบต.ย่านยาว
  1.รร.อนุบาล อบต.ย่านยาว 91 45 - - - 136
  อบต.หัวดง
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 42 - - - - 42
  ตะพานหิน
  ทม.ตะพานหิน
  1.รร.เทศบาล 2 - 96 311 131 - 538
  2.รร.เทศบาล 3 วัดสันติพลาราม - 14 - - - 14
  3.รร.เทศบาล 4 51 127 - - - 178
  4.รร.เทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 127 361 5 - - 493
  ทับคล้อ
  ทต.ทับคล้อ
  1.รร.เทศบาลทับคล้อ 43 103 - - - 146
  บางมูลนาก
  ทม.บางมูลนาก
  1.รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก 33 87 - - - 120
  2.รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 202 626 265 - - 1,093
  ทต.บางไผ่
  1.รร.เทศบาล 1 (บางไผ่) 73 - - - - 73
  โพธิ์ประทับช้าง
  ทต.ไผ่รอบ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลไผ่รอบ 33 - - - - 33
  ทต.โพธิ์ประทับช้าง
  1.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 340 798 - - - 1,138
  2.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย - - 181 - - 181
  วังทรายพูน
  ทต.หนองปล้อง
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองปล้อง 56 - - - - 56
  สากเหล็ก
  ทต.สากเหล็ก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก 110 - - - - 110
รวม 1,690 3,646 1,659 655 - 7,650
37 พิษณุโลก
  เมืองพิษณุโลก
  อบจ.พิษณุโลก
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก - - 118 162 - 280
  2.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม - - 80 77 - 157
  3.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม - - 130 204 - 334
  ทน.พิษณุโลก
  1.รร.เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 66 426 - - - 492
  2.รร.เทศบาล 3 วัดท่ามะปราง 139 493 - - - 632
  3.รร.เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร - 322 302 - - 624
  4.รร.เทศบาล 5 วัดพันปี 111 275 157 - - 543
  5.รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 321 339 - - - 660
  ทม.อรัญญิก
  1.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) 162 - - - - 162
  2.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) 84 - - - - 84
  ทต.บ้านคลอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง 134 42 - - - 176
  อบต.มะขามสูง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง 34 - - - - 34
  อบต.วังน้ำคู้
  1.รร.อนุบาลวังน้ำคู้ 40 - - - - 40
  อบต.วัดจันทร์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ 119 14 - - - 133
  อบต.สมอแข
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข - - - - - -
  ชาติตระการ
  ทต.ป่าแดง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง 48 - - - - 48
  พรหมพิราม
  ทต.พรหมพิราม
  1.รร.เทศบาลพิรามอุทิศ 97 560 - - - 657
  ทต.วงฆ้อง
  1.รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 113 318 - - - 431
  วังทอง
  อบต.วังนกแอ่น
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ๑ 19 - - - - 19
  วัดโบสถ์
  ทต.วัดโบสถ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 124 - - - - 124
  อบต.ท้อแท้
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ 46 - - - - 46
รวม 1,657 2,789 787 443 - 5,676
38 เพชรบุรี
  เมืองเพชรบุรี
  ทม.เพชรบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 123 440 248 - - 811
  2.รร.เทศบาล 2 วัดพระทรง 43 104 59 - - 206
  3.รร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 249 825 - - - 1,074
  4.รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 142 205 - - - 347
  ชะอำ
  ทม.ชะอำ
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ 240 689 251 - - 1,180
  2.รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย 42 190 64 - - 296
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 117 161 75 - - 353
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 114 260 87 - - 461
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 151 286 98 - - 535
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 78 177 68 - - 323
  7.รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 33 77 - - - 110
  8.รร.เทศบาล 8 สวนสนชะอำ 168 281 - - - 449
  9.รร.เทศบาล 9 บ้านสามพระยา 106 184 36 - - 326
  บ้านแหลม
  ทต.บ้านแหลม
  1.รร.เทศบาลวัดลักษณาราม 24 79 - - - 103
รวม 1,630 3,958 986 - - 6,574
39 เพชรบูรณ์
  เมืองเพชรบูรณ์
  อบจ.เพชรบูรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) - - 460 309 - 769
  ทม.เพชรบูรณ์
  1.รร.เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) - 1,087 - - - 1,087
  2.รร.เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 556 - - - - 556
  3.รร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) - - 288 166 - 454
  4.รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 53 90 - - - 143
  ทต.นางั่ว
  1.รร.เทศบาลตำบลนางั่ว 122 - - - - 122
  ชนแดน
  ทต.ชนแดน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน 33 - - - - 33
  ทต.ดงขุย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงขุย 50 - - - - 50
  วิเชียรบุรี
  ทม.วิเชียรบุรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 53 - - - - 53
  หล่มสัก
  ทม.หล่มสัก
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล - 316 289 - - 605
  2.รร.เทศบาลบ้านสักงอย 65 136 - - - 201
  3.รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 20 65 - - - 85
  4.รร.อนุบาลบ้านศรีมงคล 107 - - - - 107
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก - - - - 358 358
  อบต.บ้านไร่
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 38 - - - - 38
  อบต.สักหลง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง 83 - - - - 83
รวม 1,180 1,694 1,037 475 358 4,744
40 แพร่
  เมืองแพร่
  อบจ.แพร่
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) - - 211 183 - 394
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา - 119 138 - - 257
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 27 112 80 - - 219
  ทม.แพร่
  1.รร.เทศบาลวัดชัยมงคล 51 166 - - - 217
  2.รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 40 92 - - - 132
  3.รร.เทศบาลวัดหัวข่วง 64 198 - - - 262
  4.รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง 305 947 - - - 1,252
  5.รร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน - - 312 252 - 564
  ทต.ช่อแฮ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ 110 - - - - 110
  ทต.ทุ่งโฮ้ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) 85 - - - - 85
  ทต.ป่าแมต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต 55 - - - - 55
  ทต.สวนเขื่อน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสวนเขื่อน 38 - - - - 38
  เด่นชัย
  ทต.เด่นชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 263 - - - - 263
  อบต.ไทรย้อย
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 77 - - - - 77
  ร้องกวาง
  ทต.ร้องกวาง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 121 157 - - - 278
  ลอง
  ทต.เวียงต้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า 68 - - - - 68
  ทต.ห้วยอ้อ
  1.รร.เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 74 158 - - - 232
  อบต.หัวทุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง 37 - - - - 37
  วังชิ้น
  ทต.วังชิ้น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 91 35 - - - 126
  อบต.แม่ป้าก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 48 - - - - 48
  สอง
  อบต.เตาปูน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 53 - - - - 53
  สูงเม่น
  อบต.ร่องกาศ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 35 - - - - 35
  อบต.เวียงทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 45 - - - - 45
  หนองม่วงไข่
  ทต.หนองม่วงไข่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 159 - - - - 159
รวม 1,846 1,984 741 435 - 5,006
41 ภูเก็ต
  เมืองภูเก็ต
  อบจ.ภูเก็ต
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน 295 749 - - - 1,044
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ 115 531 - - - 646
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต 300 903 620 199 - 2,022
  4.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 313 - - - - 313
  5.รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 137 713 385 97 - 1,332
  ทน.ภูเก็ต
  1.รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว - 1,553 165 - - 1,718
  2.รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 240 700 224 - - 1,164
  3.รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 243 1,750 529 170 - 2,692
  4.รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี 120 599 - - - 719
  5.รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต 60 909 424 - - 1,393
  6.รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 73 195 179 - - 447
  7.รร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 521 - - - - 521
  ทต.กะรน
  1.รร.เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 206 - - - - 206
  ทต.รัษฎา
  1.รร.เทศบาลตำบลรัษฎา 207 - - - - 207
  กะทู้
  ทม.กะทู้
  1.รร.เทศบาล 1 เมืองกะทู้ 442 - - - - 442
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้ - 622 58 - - 680
  ทม.ป่าตอง
  1.รร.เทศบาลเมืองป่าตอง (บ้านไสน้ำเย็น) - 499 141 - - 640
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๑ 260 - - - - 260
  3.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง ๒ 143 - - - - 143
  อบต.กมลา
  1.รร.อนุบาลกมลา 209 - - - - 209
  ถลาง
  ทต.เชิงทะเล
  1.รร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 159 1,068 - - - 1,227
  ทต.เทพกระษัตรี
  1.รร.เทศบาลเทพกระษัตรี 151 - - - - 151
  ทต.ป่าคลอก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าคลอก - - - - - -
  ทต.ศรีสุนทร
  1.รร.อนุบาลศรีสุนทร 280 - - - - 280
  อบต.เชิงทะเล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 152 - - - - 152
รวม 4,626 10,791 2,725 466 - 18,608
42 มหาสารคาม
  เมืองมหาสารคาม
  อบจ.มหาสารคาม
  1.รร.เกิ้งวิทยานุกูล - - 67 25 15 107
  2.รร.ขามป้อมพิทยาคม - - 90 97 - 187
  3.รร.โคกก่อพิทยาคม - - 189 90 48 327
  4.รร.งัวบาวิทยาคม - - 117 98 - 215
  5.รร.ดอนเงินพิทยาคาร - - 59 63 - 122
  6.รร.ท่าขอนยางพิทยาคม - - 275 209 6 490
  7.รร.นาข่าวิทยาคม - - 363 312 - 675
  8.รร.นาสีนวนพิทยาสรรค์ - - 40 14 34 88
  9.รร.มะค่าพิทยาคม - - 112 20 45 177
  10.รร.มัธยมดงยาง - - 129 91 - 220
  11.รร.เมืองเตาวิทยาคม - - 298 199 112 609
  12.รร.เลิงแฝกประชาบำรุง - - 129 29 44 202
  13.รร.เวียงสะอาดพิทยาคม - - 124 139 - 263
  14.รร.ศรีสุขพิทยาคม - - 98 52 23 173
  15.รร.เสือโก้กวิทยาสรรค์ - - 150 151 - 301
  16.รร.หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม - - 72 9 40 121
  17.รร.หนองบัวปิยนิมิตร - - 35 41 - 76
  18.รร.หนองโพธิ์วิทยาคม - - 135 - 124 259
  19.รร.หนองเหล็กศึกษา - - 212 127 129 468