จำนวนนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ที่ ชื่อสถานศึกษา อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา รวมทุกระดับ
1 กระบี่
  เมืองกระบี่
  อบจ.กระบี่
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ - - 308 221 - 529
  ทม.กระบี่
  1.รร.เทศบาล 1 ตลาดเก่า 259 550 - - - 809
  2.รร.เทศบาล 2 คลองจิหลาด - - 791 - - 791
  3.รร.เทศบาล 3 ท่าแดง 235 504 - - - 739
  4.รร.เทศบาล 4 มหาราช 487 424 - - - 911
  ทต.กระบี่น้อย
  1.รร.เทศบาล ๑ บ้านกระบี่น้อย 58 90 - - - 148
  อบต.ไสไทย
  1.รร.บ้านไสไทย 105 52 - - - 157
  อบต.อ่าวนาง
  1.รร.บ้านช่องพลี 162 552 - - - 714
  2.รร.อนุบาลอ่าวนาง 337 - - - - 337
  เขาพนม
  ทต.เขาพนม
  1.รร.เทศบาลตำบลเขาพนม 230 161 - - - 391
  อบต.เขาดิน
  1.รร.บ้านช้างตาย 66 46 - - - 112
  คลองท่อม
  ทต.คลองท่อมใต้
  1.รร.เทศบาลคลองท่อมใต้ 445 751 - - - 1,196
  ปลายพระยา
  ทต.ปลายพระยา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 121 - - - - 121
  อบต.เขาต่อ
  1.รร.อนุบาลบางเท่าแม่ 230 70 - - - 300
  ลำทับ
  ทต.ลำทับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำทับ 85 - - - - 85
  เหนือคลอง
  อบต.คลองเขม้า
  1.รร.อนุบาลคลองเขม้า 37 - - - - 37
  อ่าวลึก
  ทต.อ่าวลึกใต้
  1.รร.เทศบาลอ่าวลึกใต้ 243 200 - - - 443
  อบต.คลองหิน
  1.รร.บ้านป่างาม - - - - - -
รวม 3,100 3,400 1,099 221 - 7,820
2 กาญจนบุรี
  เมืองกาญจนบุรี
  อบจ.กาญจนบุรี
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) - - 554 273 - 827
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๒ (บ้านหนองอำเภอจีน) 45 167 157 - - 369
  ทม.กาญจนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 209 804 - - - 1,013
  2.รร.เทศบาล 2 ประชาภิบาล 150 151 - - - 301
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านบ่อ 281 950 - - - 1,231
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านชุกกุ่ม 110 248 - - - 358
  5.รร.เทศบาล 5 กระดาษไทยอนุเคราะห์ 108 331 205 - - 644
  อบต.บ้านเก่า
  1.รร.วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี 75 91 - - - 166
  ทองผาภูมิ
  ทต.ทองผาภูมิ
  1.รร.เทศบาลทองผาภูมิ 120 258 - - - 378
  ท่าม่วง
  ทต.หนองขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองขาว 65 - - - - 65
  ท่ามะกา
  ทม.ท่าเรือพระแท่น
  1.รร.เทศบาล 1 192 58 - - - 250
รวม 1,355 3,058 916 273 - 5,602
3 กาฬสินธุ์
  เมืองกาฬสินธุ์
  อบจ.กาฬสินธุ์
  1.รร.ขมิ้นพิทยาสรรพ์ - - 152 129 - 281
  2.รร.คลองขามวิทยาคาร - - 134 124 - 258
  3.รร.จุมจังพลังราษฎร์ - - 238 262 - 500
  4.รร.ดงมูลวิทยาคม - - 264 270 - 534
  5.รร.ทรายมูลพิทยาคม - - 47 91 - 138
  6.รร.นาเชือกวิทยาคม - - 93 49 - 142
  7.รร.เนินยางประชาสามัคคี - - 390 350 - 740
  8.รร.บัวขาว - - 1,365 1,431 - 2,796
  9.รร.เมืองสมเด็จ - - 459 351 - 810
  10.รร.ลำปาววิทยาคม - - 284 122 - 406
  11.รร.หนองชุมแสงวิทยาคม - - 80 89 - 169
  12.รร.หนองห้างพิทยา - - 139 146 - 285
  ทม.กาฬสินธุ์
  1.รร.เทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ - 1,128 - - - 1,128
  2.รร.เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา - - 146 43 - 189
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเหนือ 527 - - - - 527
  4.รร.เทศบาล 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ - 194 - - - 194
  ทต.ห้วยโพธิ์
  1.รร.ดงสวางวิทยายน 55 120 63 - - 238
  กมลาไสย
  ทต.กมลาไสย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลกมลาไสย 103 39 - - - 142
  ทต.ธัญญา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลธัญญา 72 - - - - 72
  กุฉินารายณ์
  ทม.บัวขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว - - - - - -
  ทต.เหล่าใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ 11 - - - - 11
  คำม่วง
  อบต.ทุ่งคลอง
  1.รร.อนุบาลสายใยรักองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง 37 - - - - 37
  ฆ้องชัย
  อบต.โคกสะอาด
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 124 165 - - - 289
  ท่าคันโท
  ทต.ท่าคันโท
  1.รร.เทศบาลท่าคันโท (ท.ท.ท.) 108 - - - - 108
  ยางตลาด
  อบต.คลองขาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม 102 245 - - - 347
  ร่องคำ
  ทต.ร่องคำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร่องคำ 125 282 - - - 407
  สหัสขันธ์
  ทต.โนนศิลา
  1.รร.อนุบาลโนนศิลา* 191 - - - - 191
  หนองกุงศรี
  ทต.ดงมูล
  1.รร.อนุบาลโคกกลาง 20 - - - - 20
รวม 1,475 2,173 3,854 3,457 - 10,959
4 กำแพงเพชร
  เมืองกำแพงเพชร
  อบจ.กำแพงเพชร
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร - - 287 200 - 487
  ทม.กำแพงเพชร
  1.รร.ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) - - 477 115 - 592
  2.รร.เทศบาล 1 เกริกกฤตยาอุปถัมภ์ 219 481 - - - 700
  3.รร.เทศบาล 2 วัดทุ่งสวน 214 477 - - - 691
  4.รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคองพิทยาคม) 32 78 - - - 110
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองกำแพงเพชร - - - - 88 88
  ทม.หนองปลิง
  1.รร.เทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) 64 42 - - - 106
  ทต.นครชุม
  1.รร.เทศบาล 1 คลองสวนหมาก 63 - - - - 63
  ขาณุวรลักษบุรี
  ทต.ขาณุวรลักษบุรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี 37 - - - - 37
  คลองขลุง
  ทต.ท่ามะเขือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท่ามะเขือ 92 - - - - 92
  อบต.วังแขม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม 70 - - - - 70
  พรานกระต่าย
  ทต.บ้านพราน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านพราน 47 - - - - 47
  ทต.พรานกระต่าย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพรานกระต่าย 63 - - - - 63
  ลานกระบือ
  ทต.ช่องลม
  1.รร.เทศบาลช่องลม 127 103 - - - 230
  ทต.ลานกระบือ
  1.รร.เทศบาลลานกระบือ 125 238 - - - 363
รวม 1,153 1,419 764 315 88 3,739
5 ขอนแก่น
  เมืองขอนแก่น
  อบจ.ขอนแก่น
  1.รร.โคกสูงประชาสรรพ์ - - 72 38 - 110
  2.รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 106 64 - 170
  3.รร.ซำสูงพิทยาคม - - 307 227 - 534
  4.รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา - - 156 59 - 215
  5.รร.นางิ้ววิทยาสรรค์ - - 358 256 - 614
  6.รร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม - - 103 75 - 178
  7.รร.โนนหันวิทยายน - - 562 415 - 977
  8.รร.บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) 86 171 104 - - 361
  9.รร.บ้านหนองเสี้ยว 152 333 - - - 485
  10.รร.เปรมติณสูลานนท์ - - 149 113 - 262
  11.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย - - 82 54 - 136
  12.รร.พระยืนวิทยาคาร - - 283 109 - 392
  13.รร.พิศาลปุณณวิทยา - - 250 146 - 396
  14.รร.พูวัดพิทยาคม - - 74 40 - 114
  15.รร.มัธยมหนองเขียด - - 122 80 - 202
  16.รร.เมืองพลพิทยาคม - - 1,630 1,473 - 3,103
  17.รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม - - 236 140 - 376
  18.รร.สีชมพูศึกษา - - 989 809 - 1,798
  19.รร.หนองโนประชาสรรค์ - - 170 104 - 274
  ทน.ขอนแก่น
  1.รร.เทศบาลคุ้มหนองคู 76 244 - - - 320
  2.รร.เทศบาลบ้านตูม 47 373 115 - - 535
  3.รร.เทศบาลบ้านโนนชัย 124 416 106 - - 646
  4.รร.เทศบาลบ้านโนนทัน 69 357 124 - - 550
  5.รร.เทศบาลบ้านโนนหนองวัด 42 135 - - - 177
  6.รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน 127 391 135 - - 653
  7.รร.เทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 132 479 262 132 - 1,005
  8.รร.เทศบาลบ้านหนองแวง 52 157 - - - 209
  9.รร.เทศบาลบ้านหนองใหญ่ 73 467 193 - - 733
  10.รร.เทศบาลวัดกลาง 44 770 1,218 679 - 2,711
  11.รร.เทศบาลสวนสนุก 298 2,530 83 - - 2,911
  ทม.บ้านทุ่ม
  1.รร.เทศบาลบ้านทุ่ม* 330 - - - - 330
  ทต.ท่าพระ
  1.รร.เทศบาลท่าพระ 182 142 - - - 324
  ทต.บ้านเป็ด
  1.รร.เทศบาลบ้านเป็ด 178 50 - - - 228
  ทต.พระลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพระลับ 204 - - - - 204
  ทต.สำราญ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสำราญ 129 - - - - 129
  เขาสวนกวาง
  ทต.โนนสมบูรณ์
  1.รร.ป่าเปือยเทพอำนวย - - - - - -
  โคกโพธิ์ไชย
  ทต.โพธิ์ไชย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโพธิ์ไชย 104 128 - - - 232
  ชุมแพ
  ทม.ชุมแพ
  1.รร.เทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 54 104 317 137 - 612
  ทต.โนนหัน
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนหัน - 26 - - - 26
  น้ำพอง
  ทต.กุดน้ำใส
  1.รร.เทศบาลกุดน้ำใส 86 188 - - - 274
  ทต.น้ำพอง
  1.รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์ 92 153 - - - 245
  ทต.ม่วงหวาน
  1.รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ 28 39 - - - 67
  ทต.ลำน้ำพอง
  1.รร.เทศบาลลำน้ำพอง 52 168 - - - 220
  บ้านไผ่
  ทม.บ้านไผ่
  1.รร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 116 333 - - - 449
  2.รร.เทศบาลบ้านไผ่ 129 281 202 20 - 632
  บ้านแฮด
  ทต.บ้านแฮด
  1.รร.เทศบาลบ้านแฮด 172 84 - - - 256
  เปือยน้อย
  ทต.เปือยน้อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเปือยน้อย (บ้านวังหิน) 45 - - - - 45
  พล
  ทม.เมืองพล
  1.รร.เทศบาลพลประชานุกูล 139 746 336 - - 1,221
  2.รร.เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ 124 468 205 - - 797
  3.รร.เทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ 68 150 73 - - 291
  อบต.โนนข่า
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า 191 - - - - 191
  มัญจาคีรี
  ทต.มัญจาคีรี
  1.รร.เทศบาลตำบลมัญจาคีรี 222 525 - - - 747
  แวงน้อย
  ทต.แวงน้อย
  1.รร.เทศบาลตำบลแวงน้อย 90 81 - - - 171
  แวงใหญ่
  ทต.แวงใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแวงใหญ่ - - - - - -
  สีชมพู
  อบต.ภูห่าน
  1.รร.บ้านทุ่งเชือก 48 69 41 - - 158
  อบต.สีชมพู
  1.รร.บ้านห้วยสายหนัง 27 38 - - - 65
  หนองเรือ
  ทต.โนนทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนทอง 39 - - - - 39
  ทต.หนองแก
  1.รร.เทศบาลหนองแก 132 196 - - - 328
  ทต.หนองเรือ
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองเรือ 1 25 - - - - 25
รวม 4,328 10,792 9,163 5,170 - 29,453
6 จันทบุรี
  เมืองจันทบุรี
  ทม.จันทนิมิต
  1.รร.อนุบาลจันทนิมิต 83 - - - - 83
  ทม.จันทบุรี
  1.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 1 278 1,001 549 - - 1,828
  2.รร.เทศบาลเมืองจันทบุรี 2 136 456 225 - - 817
  ขลุง
  ทม.ขลุง
  1.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร) 327 825 - - - 1,152
  2.รร.เทศบาลเมืองขลุง ๒ - - 313 37 - 350
  ท่าใหม่
  ทม.ท่าใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านป่าแดง 28 40 - - - 68
  2.รร.เทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร 175 446 195 - - 816
  3.รร.เทศบาลวัดไผ่ล้อม 36 73 - - - 109
  4.รร.เทศบาลวัดหนองบัว 44 83 - - - 127
  สอยดาว
  ทต.ทับช้าง
  1.รร.เทศบาลทับช้าง 1 65 139 - - - 204
รวม 1,172 3,063 1,282 37 - 5,554
7 ฉะเชิงเทรา
  เมืองฉะเชิงเทรา
  อบจ.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.ชำป่างามวิทยาคม - - 505 400 - 905
  2.รร.วัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) 51 197 138 - - 386
  ทม.ฉะเชิงเทรา
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร) 208 408 173 - - 789
  2.รร.เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 230 661 222 - - 1,113
  บางคล้า
  ทต.บางคล้า
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแจ้ง 265 503 232 - - 1,000
  2.รร.เทศบาล 2 วัดโพธิ์ 199 290 151 - - 640
  อบต.เสม็ดใต้
  1.รร.บ้านหนองโสน 33 71 - - - 104
  บางน้ำเปรี้ยว
  อบต.หมอนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง 38 - - - - 38
  บางปะกง
  ทต.บางวัว
  1.รร.เทศบาล 1 บางวัว 259 663 110 - - 1,032
  ทต.บางวัวคณารักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ 261 - - - - 261
  บ้านโพธิ์
  ทต.เทพราช
  1.รร.เทศบาลเทพราชบุรีรมย์ 102 199 - - - 301
  สนามชัยเขต
  ทต.สนามชัยเขต
  1.รร.วัดบางมะเฟือง 94 235 - - - 329
รวม 1,740 3,227 1,531 400 - 6,898
8 ชลบุรี
  เมืองชลบุรี
  อบจ.ชลบุรี
  1.รร.ชุมชนวัดหนองค้อ 224 1,138 580 143 - 2,085
  2.รร.ท่าข้ามพิทยาคม 107 388 413 203 - 1,111
  3.รร.บ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร) 139 305 113 - - 557
  4.รร.บ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) 186 321 120 - - 627
  5.รร.บ้านหนองใหญ่ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 70 253 83 - - 406
  6.รร.พลูตาหลวงวิทยา - - 720 540 - 1,260
  7.รร.วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 76 249 128 - - 453
  8.รร.วัดยุคคลราษฎร์สามัคคี 30 79 - - - 109
  9.รร.สวนป่าเขาชะอางค์ 171 410 236 191 - 1,008
  10.รร.หัวถนนวิทยา - - 465 264 - 729
  11.รร.อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 898 1,644 - - - 2,542
  ทม.ชลบุรี
  1.รร.เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์ 84 173 88 - - 345
  2.รร.เทศบาลวัดกำแพง 158 388 248 - - 794
  3.รร.เทศบาลวัดเนินสุทธาวาส 137 323 199 - - 659
  4.รร.เทศบาลวัดโพธิ์ 115 211 106 - - 432
  5.รร.เทศบาลอินทปัญญา 371 928 263 - - 1,562
  ทต.คลองตำหรุ
  1.รร.เทศบาลคลองตำหรุ - 171 62 - - 233
  2.รร.อนุบาลเทศบาลคลองตำหรุ 170 - - - - 170
  ทต.ดอนหัวฬ่อ
  1.รร.เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) 118 242 - - - 360
  เกาะสีชัง
  ทต.เกาะสีชัง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง 142 - - - - 142
  บ่อทอง
  ทต.บ่อทอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อทอง 80 - - - - 80
  บางละมุง
  ทม.หนองปรือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ 481 807 - - - 1,288
  ทต.ห้วยใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองชากแง้ว 104 300 - - - 404
  บ้านบึง
  ทม.บ้านบึง
  1.รร.เทศบาล 1 (สถาวร) - 558 284 - - 842
  2.รร.เทศบาล 2 (ตะวันออก) - 159 - - - 159
  3.รร.อนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) 128 - - - - 128
  4.รร.อนุบาลเทศบาล ๔ (ตะวันออก) 54 - - - - 54
  อบต.คลองกิ่ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว 158 - - - - 158
  พนัสนิคม
  ทม.พนัสนิคม
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์ 148 462 - - - 610
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส 176 386 - - - 562
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเกาะแก้ว 70 180 - - - 250
  4.รร.เทศบาล 4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร - - 442 - - 442
  ศรีราชา
  ทน.แหลมฉบัง
  1.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 1 613 1,662 - - - 2,275
  2.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 2 449 1,221 - - - 1,670
  3.รร.เทศบาลแหลมฉบัง 3 - - 1,027 137 - 1,164
  ทม.ศรีราชา
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา 220 982 458 - - 1,660
  2.รร.เทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 235 903 246 148 - 1,532
  3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา - - - - 248 248
  อบต.บ่อวิน
  1.รร.บ้านพันเสด็จใน 53 252 - - - 305
รวม 6,165 15,095 6,281 1,626 248 29,415
9 ชัยนาท
  เมืองชัยนาท
  อบจ.ชัยนาท
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท - - 202 174 - 376
  ทม.ชัยนาท
  1.รร.เทศบาลเขาท่าพระ 76 222 110 - - 408
  2.รร.เทศบาลบ้านกล้วย 282 931 323 - - 1,536
  3.รร.เทศบาลวัดหัวยาง 118 138 - - - 256
  มโนรมย์
  ทต.หางน้ำสาคร
  1.รร.เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร 161 288 - - - 449
  วัดสิงห์
  ทต.วัดสิงห์
  1.รร.เทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ 134 350 154 - - 638
  สรรพยา
  ทต.สรรพยา
  1.รร.เทศบาลตำบลสรรพยา 95 93 - - - 188
  หันคา
  ทต.หันคา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหันคา 55 - - - - 55
รวม 921 2,022 789 174 - 3,906
10 ชัยภูมิ
  เมืองชัยภูมิ
  อบจ.ชัยภูมิ
  1.รร.กวางโจนศึกษา - - 358 178 - 536
  2.รร.กุดน้ำใสพิทยาคม - - 44 43 - 87
  3.รร.เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม - - 809 646 - 1,455
  4.รร.โคกสะอาดวิทยา - - 61 57 - 118
  5.รร.ตรีประชาพัฒนศึกษา - - 219 86 - 305
  6.รร.เนินสง่าวิทยา - - 353 178 - 531
  7.รร.โนนกอกวิทยา - - 542 317 - 859
  8.รร.โนนคร้อวิทยา - - 175 142 - 317
  9.รร.บ้านเดื่อวิทยาคม - - 143 63 - 206
  10.รร.บ้านเป้าวิทยา - - 524 332 - 856
  11.รร.บ้านหันวิทยา - - 245 122 - 367
  12.รร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม - - 820 548 - 1,368
  13.รร.โป่งนกประชาสามัคคี - - 79 78 - 157
  14.รร.เพชรวิทยาคาร - - 602 294 - 896
  15.รร.ภูแลนคาวิทยายน - - 177 129 - 306
  16.รร.มัธยมชัยมงคลรังงาม - - 150 111 - 261
  17.รร.มัธยมบ้านแก้งวิทยา - - 146 78 - 224
  18.รร.มัธยมหนองศาลา - - 165 98 - 263
  19.รร.ลุ่มลำชีนิรมิตวิทยา - - 58 45 - 103
  20.รร.สตรีชัยภูมิ 2 - - 180 105 - 285
  21.รร.สระพังวิทยาคม - - 219 175 - 394
  22.รร.หนองขามวิทยา - - 110 82 - 192
  23.รร.หนองไผ่วิทยานุสรณ์ - - 82 87 - 169
  24.รร.หนองสังข์วิทยายน - - 274 138 - 412
  25.รร.ห้วยต้อนพิทยาคม - - 346 220 - 566
  26.รร.ห้วยยางวิทยาคม - - 168 116 - 284
  ทม.ชัยภูมิ
  1.รร.เทศบาล 1 วิทยานารี 225 454 - - - 679
  2.รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวิทยา 47 89 70 - - 206
  3.รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วิทยาคาร 50 84 - - - 134
  4.รร.เทศบาล 4 อมรสะเพียรชัยอุทิศ 153 351 236 - - 740
  อบต.โพนทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 54 - - - - 54
  แก้งคร้อ
  ทต.แก้งคร้อ
  1.รร.เทศบาลแก้งคร้อ 151 352 - - - 503
  ทต.นาหนองทุ่ม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม 185 35 - - - 220
  อบต.หนองขาม
  1.รร.บ้านหนองมะเขือหนองตานา 32 65 20 - - 117
  คอนสวรรค์
  อบต.บ้านโสก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก 33 - - - - 33
  คอนสาร
  ทต.คอนสาร
  1.รร.เทศบาลบ้านฝายดินสอ 117 199 68 - - 384
  บำเหน็จณรงค์
  ทต.บ้านเพชร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านเพชร 56 - - - - 56
  ทต.บำเหน็จณรงค์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ 103 - - - - 103
  อบต.โคกเริงรมย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ 101 - - - - 101
  ภูเขียว
  ทต.ภูเขียว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลภูเขียว 175 - - - - 175
  หนองบัวแดง
  ทต.หนองบัวแดง
  1.รร.เทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก)* 281 307 - - - 588
  หนองบัวระเหว
  ทต.โคกสะอาด
  1.รร.เทศบาลตำบลโคกสะอาด 120 23 - - - 143
รวม 1,883 1,959 7,443 4,468 - 15,753
11 ชุมพร
  เมืองชุมพร
  อบจ.ชุมพร
  1.รร.บ้านทับวัง 169 212 93 57 - 531
  2.รร.สหกรณ์ประชานุกูล 87 179 126 74 - 466
  ทม.ชุมพร
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านท่าตะเภา 156 460 504 165 - 1,285
  2.รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแก้ว 18 41 - - - 59
  หลังสวน
  ทม.หลังสวน
  1.รร.เทศบาลวัดด่านประชากร 93 219 - - - 312
  2.รร.อุดมวิทยากร - - 158 44 - 202
รวม 523 1,111 881 340 - 2,855
12 เชียงราย
  เมืองเชียงราย
  อบจ.เชียงราย
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 37 257 1,192 898 - 2,384
  ทน.เชียงราย
  1.รร.เทศบาล 1 ศรีเกิด 155 752 - - - 907
  2.รร.เทศบาล 2 หนองบัว 201 666 - - - 867
  3.รร.เทศบาล 3 ศรีทรายมูล 121 476 - - - 597
  4.รร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ 117 431 - - - 548
  5.รร.เทศบาล 5 เด่นห้า - - 403 299 - 702
  6.รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย - - 1,158 1,323 - 2,481
  7.รร.เทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 205 474 - - - 679
  8.รร.เทศบาล 8 บ้านใหม่ 94 205 - - - 299
  ทต.บ้านดู่
  1.รร.เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านป่าซาง) 178 - - - - 178
  อบต.ท่าสุด
  1.รร.อนุบาลตำบลท่าสุด 167 - - - - 167
  อบต.แม่กรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ 92 - - - - 92
  อบต.แม่ข้าวต้ม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม 81 - - - - 81
  ขุนตาล
  ทต.ป่าตาล
  1.รร.เทศบาลตำบลป่าตาล 109 174 - - - 283
  เชียงของ
  ทต.เวียงเชียงของ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 105 - - - - 105
  เชียงแสน
  ทต.เวียงเชียงแสน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 46 108 - - - 154
  อบต.บ้านแซว
  1.รร.เทศบาลตำบลบ้านแซว 54 103 - - - 157
  อบต.ศรีดอนมูล
  1.รร.อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 29 97 - - - 126
  เทิง
  ทต.บ้านปล้อง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านปล้อง 69 - - - - 69
  ทต.เวียงเทิง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงเทิง 258 - - - - 258
  ป่าแดด
  ทต.ป่าแงะ
  1.รร.เทศบาล 1 (สันติสุข) 99 - - - - 99
  2.รร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) - 186 69 - - 255
  ทต.ป่าแดด
  1.รร.เทศบาล 1 (ป่าแดด) 58 162 - - - 220
  พาน
  ทต.เมืองพาน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านเก่า 118 352 160 - - 630
  อบต.ดอยงาม
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) 41 104 - - - 145
  อบต.ทรายขาว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 43 132 37 - - 212
  อบต.ป่าหุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง 78 - - - - 78
  อบต.เมืองพาน
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 22 92 - - - 114
  อบต.สันติสุข
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข 60 - - - - 60
  แม่จัน
  ทต.จันจว้า
  1.รร.เทศบาล 1 ต้นยาง 243 - - - - 243
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล - 224 - - - 224
  ทต.แม่คำ
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 100 205 - - - 305
  อบต.ป่าตึง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 197 70 - - - 267
  อบต.ศรีค้ำ
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 58 140 - - - 198
  แม่ลาว
  ทต.ป่าก่อดำ
  1.รร.เทศบาล 1 ป่าก่อดำ 182 203 - - - 385
  แม่สรวย
  ทต.เจดีย์หลวง
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 105 - - - - 105
  แม่สาย
  ทต.แม่สาย
  1.รร.เทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 310 618 - - - 928
  2.รร.เทศบาล 2 วัดป่ายาง 249 - - - - 249
  ทต.เวียงพางคำ
  1.รร.อนุบาลเวียงผางคำ 78 - - - - 78
  ทต.ห้วยไคร้
  1.รร.เทศบาลตำบลห้วยไคร้ 50 - - - - 50
  เวียงชัย
  ทต.เวียงชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย 50 - - - - 50
  ทต.เวียงเหนือ
  1.รร.บ้านค่ายเจริญ - - - - - -
  เวียงเชียงรุ้ง
  ทต.บ้านเหล่า
  1.รร.เทศบาล ๑ (แม่เผื่อ) 35 - - - - 35
  อบต.ป่าซาง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง 174 - - - - 174
  เวียงป่าเป้า
  ทต.เวียงป่าเป้า
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 122 146 - - - 268
รวม 4,590 6,377 3,019 2,520 - 16,506
13 เชียงใหม่
  เมืองเชียงใหม่
  อบจ.เชียงใหม่
  1.รร.ต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 147 593 199 - - 939
  2.รร.บ้านแม่งอนขี้เหล็ก 81 213 153 - - 447
  3.รร.บ้านศาลา 42 218 111 - - 371
  4.รร.แม่อายวิทยาคม - - 368 424 - 792
  ทน.เชียงใหม่
  1.รร.เทศบาลดอกเงิน 58 129 - - - 187
  2.รร.เทศบาลวัดกู่คำ 77 113 - - - 190
  3.รร.เทศบาลวัดเกตการาม 59 106 - - - 165
  4.รร.เทศบาลวัดเชียงยืน 112 231 - - - 343
  5.รร.เทศบาลวัดท่าสะต๋อย 106 323 157 - - 586
  6.รร.เทศบาลวัดป่าแพ่ง 104 259 - - - 363
  7.รร.เทศบาลวัดพวกช้าง 70 123 - - - 193
  8.รร.เทศบาลวัดศรีดอนไชย 104 310 166 - - 580
  9.รร.เทศบาลวัดศรีปิงเมือง 85 236 127 - - 448
  10.รร.เทศบาลวัดศรีสุพรรณ 99 218 - - - 317
  11.รร.เทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 59 105 - - - 164
  ทม.แม่เหียะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ 103 - - - - 103
  ทต.หนองป่าครั่ง
  1.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง - 151 60 - - 211
  2.รร.อนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ 91 - - - - 91
  จอมทอง
  ทต.จอมทอง
  1.รร.เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 79 130 - - - 209
  ทต.ดอยแก้ว
  1.รร.บ้านแม่เตี๊ยะ - - - - - -
  เชียงดาว
  ทต.ทุ่งข้าวพวง
  1.รร.บ้านห้วยเป้า 38 133 - - - 171
  2.รร.พัฒนาต้นน้ำขุนคอง 55 - - - - 55
  ทต.เมืองนะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ 1 240 - - - - 240
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองนะ ๒ - - - - - -
  ไชยปราการ
  ทต.ไชยปราการ
  1.รร.เทศบาล 1 ไชยปราการ 146 269 - - - 415
  ดอยสะเก็ด
  ทต.ตลาดใหญ่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตลาดใหญ่ 25 - - - - 25
  ทต.แม่คือ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ 106 - - - - 106
  ทต.แม่ฮ้อยเงิน
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน - - - - - -
  ทต.สันปูเลย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันปูเลย 157 - - - - 157
  ฝาง
  ทต.บ้านแม่ข่า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า 67 - - - - 67
  ทต.แม่ข่า
  1.รร.บ้านหล่ายฝาง 51 155 - - - 206
  ทต.เวียงฝาง
  1.รร.เทศบาลเวียงฝาง 168 122 - - - 290
  ทต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลสันทราย 93 - - - - 93
  อบต.แม่สูน
  1.รร.บ้านล้องอ้อ 60 106 18 - - 184
  พร้าว
  ทต.ป่าไหน่
  1.รร.อนุบาลตำบลป่าไหน่ 56 - - - - 56
  อบต.แม่แวน
  1.รร.อนุบาลแม่แวน 66 - - - - 66
  อบต.สันทราย
  1.รร.อนุบาลสันทรายพัฒนา 69 - - - - 69
  อบต.โหล่งขอด
  1.รร.อนุบาลโหล่งขอด 34 - - - - 34
  แม่แตง
  ทม.เมืองแกนพัฒนา
  1.รร.อนุบาลสานสายใยรัก ทม.เมืองแกนพัฒนา 122 236 - - - 358
  ทต.แม่แตง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง - - - - - -
  ทต.สันมหาพน
  1.รร.เทศบาลตำบลสันมหาพน 108 132 - - - 240
  อบต.กื้ดช้าง
  1.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 1 64 - - - - 64
  2.รร.อนุบาล อบต.กื้ดช้าง 2 93 - - - - 93
  แม่ริม
  ทต.แม่ริม
  1.รร.เทศบาลตำบลแม่ริม 89 - - - - 89
  ทต.สันโป่ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันโป่ง 84 - - - - 84
  อบต.ดอนแก้ว
  1.รร.ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 143 77 - - - 220
  2.รร.บ้านดอนแก้ว 73 102 - - - 175
  แม่วาง
  ทต.แม่วาง
  1.รร.เทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) 49 83 - - - 132
  แม่ออน
  อบต.ห้วยแก้ว
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 67 - - - - 67
  แม่อาย
  ทต.แม่อาย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 151 - - - - 151
  อบต.สันต้นหมื้อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 45 - - - - 45
  สะเมิง
  ทต.สะเมิงใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสะเมิงใต้ 25 - - - - 25
  อบต.แม่สาบ
  1.รร.แม่สาบดรุณศึกษา - - - - - -
  สันกำแพง
  ทต.บวกค้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง 80 - - - - 80
  ทต.สันกำแพง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 70 - - - - 70
  สันทราย
  ทต.เจดีย์แม่ครัว
  1.รร.เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 54 - - - - 54
  ทต.แม่แฝก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก 86 - - - - 86
  สันป่าตอง
  ทต.ทุ่งต้อม
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 32 - - - - 32
  ทต.บ้านกลาง
  1.รร.เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง 156 359 207 - - 722
  ทต.ยุหว่า
  1.รร.สันป่าตอง - 97 - - - 97
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า 90 - - - - 90
  อบต.ทุ่งสะโตก
  1.รร.อนุบาลตำบลทุ่งสะโตก 41 - - - - 41
  อบต.น้ำบ่อหลวง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง 65 - - - - 65
  อบต.มะขามหลวง
  1.รร.อนุบาลมะขามหลวง 50 - - - - 50
  สารภี
  ทต.ยางเนิ้ง
  1.รร.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 42 46 - - - 88
  หางดง
  ทต.หางดง
  1.รร.เทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 230 498 - - - 728
  อมก๋อย
  ทต.อมก๋อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลอมก๋อย - - - - - -
รวม 5,016 5,873 1,566 424 - 12,879
14 ตรัง
  เมืองตรัง
  ทน.ตรัง
  1.รร.เทศบาล 1 สังขวิทย์ 206 656 203 - - 1,065
  2.รร.เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ 181 333 321 189 - 1,024
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านนาตาล่วง 126 276 - - - 402
  4.รร.เทศบาล 4 วัดมัชฌิมภูมิ 80 124 - - - 204
  5.รร.เทศบาล 5 วัดควนขัน 68 169 - - - 237
  6.รร.เทศบาล 6 วัดตันตยาภิรม 217 540 384 76 - 1,217
  7.รร.เทศบาล 7 วัดประสิทธิชัย 51 114 - - - 165
  8.รร.เทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) 194 - - - - 194
  อบต.นาท่ามเหนือ
  1.รร.บ้านเกาะปราง 21 64 - - - 85
  กันตัง
  ทม.กันตัง
  1.รร.เทศบาลบ้านคลองภาษี 129 230 200 - - 559
  2.รร.เทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส 59 82 - - - 141
  ย่านตาขาว
  ทต.ย่านตาขาว
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลย่านตาขาว 219 34 - - - 253
  สิเกา
  ทต.ควนกุน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลควนกุน 198 - - - - 198
  ห้วยยอด
  ทต.ห้วยยอด
  1.รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา 143 526 110 - - 779
รวม 1,892 3,148 1,218 265 - 6,523
15 ตราด
  เมืองตราด
  อบจ.ตราด
  1.รร.กีฬาจังหวัดตราด - - 38 51 - 89
  ทม.ตราด
  1.รร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา 242 589 233 - - 1,064
รวม 242 589 271 51 - 1,153
16 ตาก
  เมืองตาก
  ทม.ตาก
  1.รร.เทศบาล ๑ กิตติขจร - - 289 297 - 586
  2.รร.เทศบาล ๒ วัดดอนมูลชัย 49 119 - - - 168
  3.รร.เทศบาล ๓ วัดชัยชนะสงคราม 116 498 272 - - 886
  4.รร.เทศบาล ๔ รัตนวิทยานุสรณ์ 80 161 - - - 241
  บ้านตาก
  อบต.สมอโคน
  1.รร.อนุบาลสมอโคน 20 - - - - 20
  พบพระ
  ทต.พบพระ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ 200 129 - - - 329
  อบต.พบพระ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ 63 170 - - - 233
  อบต.วาเล่ย์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 118 - - - - 118
  แม่ระมาด
  ทต.แม่จะเรา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา 155 - - - - 155
  อบต.ขะเนจื้อ
  1.รร.ตือลือราษฎร์พัฒนา 10 36 - - - 46
  2.รร.ห้วยปลากองวิทยาการ 36 96 - - - 132
  อบต.พระธาตุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา 38 50 - - - 88
  2.รร.บ้านสี่หลัง 8 15 - - - 23
  3.รร.บ้านห้วยกระทิง 13 51 - - - 64
  อบต.สามหมื่น
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแสมใหญ่ 59 130 - - - 189
  แม่สอด
  ทน.แม่สอด
  1.รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - - - 405 - 405
  2.รร.เทศบาลวัดชุมพลคีรี 223 779 321 - - 1,323
  3.รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว 269 592 209 - - 1,070
  4.รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส 183 440 208 - - 831
  5.รร.เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ 363 1,051 450 - - 1,864
  ทต.แม่กุ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่กุ 205 364 - - - 569
  อบต.ด่านแม่ละเมา
  1.รร.บ้านแคเครอะคี (ตชด.สาขาบ้านห้วยไม้ห้าง) 14 26 - - - 40
  2.รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย) 42 99 - - - 141
  อบต.พระธาตุผาแดง
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ 40 90 - - - 130
  อบต.มหาวัน
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น 45 135 - - - 180
  อบต.แม่กาษา
  1.รร.อนุบาลตำบลแม่กาษา 170 - - - - 170
  อบต.แม่กุ
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห์ 2 43 58 - - - 101
  2.รร.บ้านหนองน้ำเขียว 32 74 - - - 106
  อุ้มผาง
  ทต.แม่กลอง
  1.รร.อนุบาลบ้านหนองหลวง 51 - - - - 51
  อบต.โมโกร
  1.รร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองใหญ่ 84 169 - - - 253
  2.รร.อนุบาลบ้านแม่กลองคี 97 - - - - 97
รวม 2,826 5,332 1,749 702 - 10,609
17 นครนายก
  เมืองนครนายก
  ทม.นครนายก
  1.รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 434 676 94 - - 1,204
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 64 165 - - - 229
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 102 210 84 - - 396
รวม 600 1,051 178 - - 1,829
18 นครปฐม
  เมืองนครปฐม
  ทน.นครปฐม
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม - - 260 220 - 480
  2.รร.ทวารวดี - - - 236 - 236
  3.รร.เทศบาล 1 วัดพระงาม 129 387 273 - - 789
  4.รร.เทศบาล 2 วัดเสนหา 183 486 255 - - 924
  5.รร.เทศบาล 3 สระกระเทียม 164 443 224 - - 831
  6.รร.เทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ 275 963 542 - - 1,780
  7.รร.เทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ 257 436 340 - - 1,033
  8.รร.อนุบาลเทศบาลนครนครปฐม 125 91 - - - 216
  9.รร.อนุบาลประปานคร 104 77 - - - 181
  10.รร.อนุบาลสระแก้ว 118 95 - - - 213
  11.รร.อนุบาลสุขสวัสดิ์ 81 64 - - - 145
  12.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครนครปฐม - - - - 828 828
  ทต.บ่อพลับ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ่อพลับ 30 - - - - 30
  อบต.โพรงมะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ 17 - - - - 17
  กำแพงแสน
  อบต.กำแพงแสน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 16 - - - - 16
  ดอนตูม
  ทต.สามง่าม
  1.รร.เทศบาล 1 วัดลำลูกบัว 125 310 - - - 435
  นครชัยศรี
  ทต.ห้วยพลู
  1.รร.เทศบาลเทศบาลวัดห้วยพลู (โชติประชานุเคราะห์) 105 344 142 - - 591
  บางเลน
  ทต.บางเลน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน 280 - - - - 280
  สามพราน
  ทม.สามพราน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านสามพราน 286 828 96 - - 1,210
  ทต.อ้อมใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) 105 455 245 - - 805
  2.รร.เทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฏร์วิทยาคาร) 183 479 - - - 662
รวม 2,583 5,458 2,377 456 828 11,702
19 นครพนม
  เมืองนครพนม
  อบจ.นครพนม
  1.รร.กีฬาจังหวัดนครพนม (รร.ชุมชนอาจสามารถ) - - 147 75 - 222
  ทม.นครพนม
  1.รร.ชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ 292 629 325 146 - 1,392
  2.รร.เทศบาล 1 หนองแสง 133 372 - - - 505
  3.รร.เทศบาล 2 ถนนบำรุงเมือง 161 316 - - - 477
  4.รร.เทศบาล 4 รัตนโกสินทร์ 200 ปี 257 656 - - - 913
  5.รร.เทศบาล 5 สมพรอภัยโส 73 129 - - - 202
  6.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) 181 - - - - 181
  ธาตุพนม
  ทต.ธาตุพนม
  1.รร.อนุบาลศรีโคตบูร 243 - - - - 243
  ทต.น้ำก่ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลน้ำก่ำ 98 15 - - - 113
  นาหว้า
  ทต.นาหว้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาหว้า 64 - - - - 64
  ปลาปาก
  ทต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลาปาก 78 - - - - 78
  อบต.ปลาปาก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก 29 - - - - 29
รวม 1,609 2,117 472 221 - 4,419
20 นครราชสีมา
  เมืองนครราชสีมา
  อบจ.นครราชสีมา
  1.รร.กฤษณาวิทยา - - 123 86 - 209
  2.รร.กลางดงปุณณวิทยา - - 135 66 - 201
  3.รร.กุดจิกวิทยา - - 236 190 - 426
  4.รร.เขาใหญ่พิทยาคม - - 135 103 - 238
  5.รร.ครบุรี - - 984 656 - 1,640
  6.รร.คลองไผ่วิทยา - - 112 116 - 228
  7.รร.คลองเมืองพิทยาคม - - 257 197 - 454
  8.รร.เฉลียงพิทยาคม - - 185 123 - 308
  9.รร.ช่องแมววิทยาคม - - 269 209 - 478
  10.รร.ดอนไพลพิทยาคม - - 80 128 - 208
  11.รร.ด่านเกวียนวิทยา - - 459 245 - 704
  12.รร.ตลาดไทรพิทยาคม - - 268 208 - 476
  13.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา - - - 386 - 386
  14.รร.โตนดพิทยาคม - - 120 124 - 244
  15.รร.ทัพรั้งพิทยาคม - - 120 101 - 221
  16.รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม - - 243 146 - 389
  17.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ - - 905 883 - 1,788
  18.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 - - 154 89 - 243
  19.รร.บัวลาย - - 195 169 - 364
  20.รร.บัวใหญ่ - - 1,074 1,070 - 2,144
  21.รร.บ้านใหญ่พิทยาคม - - 218 155 - 373
  22.รร.บ้านใหม่พิทยาคม - - 175 100 - 275
  23.รร.ประทาย - - 1,327 1,574 - 2,901
  24.รร.ปรางค์ทองวิทยา - - 266 240 - 506
  25.รร.ปราสาทวิทยาคม - - 264 224 - 488
  26.รร.ปากช่อง 2 - - 340 304 - 644
  27.รร.ปากช่องพิทยาคม - - 320 197 - 517
  28.รร.พระทองคำวิทยา - - 315 242 - 557
  29.รร.มะค่าวิทยา - - 158 102 - 260
  30.รร.มัธยมบึงปรือ - - 66 38 - 104
  31.รร.มัธยมประดู่วัฒนา - - 173 150 - 323
  32.รร.มัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ - - 241 211 - 452
  33.รร.มาบตะโกพิทยาคม - - 179 132 - 311
  34.รร.เมืองยางศึกษา - - 276 329 - 605
  35.รร.ลำพระเพลิงพิทยาคม - - 269 162 - 431
  36.รร.วังน้ำเขียวพิทยาคม - - 286 261 - 547
  37.รร.วังโป่งพิทยาคม - - 61 51 - 112
  38.รร.วังไม้แดงพิทยาคม - - 139 147 - 286
  39.รร.วังรางพิทยาคม - - 230 138 - 368
  40.รร.วังหมีพิทยาคม - - 97 78 - 175
  41.รร.วัดประชานิมิตร - - 375 344 - 719
  42.รร.สองครพิทยาคม - - 113 108 - 221
  43.รร.สะแกราชธวัชศึกษา - - 384 323 - 707
  44.รร.สาหร่ายวิทยาคม - - 317 326 - 643
  45.รร.สีคิ้ว - - 1,405 1,066 - 2,471
  46.รร.สีคิ้ววิทยาคาร - - 107 100 - 207
  47.รร.สีคิ้วหนองหญ้าขาว - - 163 107 - 270
  48.รร.สุขไพบูลย์วิริยะวิทยา - - 143 149 - 292
  49.รร.สูงเนิน - - 1,016 603 - 1,619
  50.รร.หนองขามพิทยาคม - - 84 72 - 156
  51.รร.หนองงูเหลือมพิทยาคม - - 333 206 - 539
  52.รร.หนองบัวพิทยาคม - - 186 123 - 309
  53.รร.หนองบุญมากพิทยาคม - - 315 175 - 490
  54.รร.หนองยางพิทยาคม - - 290 205 - 495
  55.รร.หนองหว้าพิทยาสรรค์ - - 153 156 - 309
  56.รร.ห้วยลึกผดุงวิทยา - - 212 111 - 323
  57.รร.หินดาดวิทยา - - 205 206 - 411
  58.รร.อรพิมพ์วิทยา - - 235 160 - 395
  ทน.นครราชสีมา
  1.รร.กีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) - - 143 171 - 314
  2.รร.เทศบาล 1 บูรพาวิทยากร 280 908 436 158 - 1,782
  3.รร.เทศบาล 2 วัดสมอราย 173 437 243 - - 853
  4.รร.เทศบาล 3 ยมราชสามัคคี 183 629 311 - - 1,123
  5.รร.เทศบาล 4 เพาะชำ 225 512 331 151 - 1,219
  6.รร.เทศบาล 5 วัดป่าจิตตสามัคคี 93 179 133 - - 405
  ทต.หนองไผ่ล้อม
  1.รร.โยธินนุกูล 352 521 190 55 - 1,118
  ทต.หัวทะเล
  1.รร.เทศบาลตำบลหัวทะเล - 32 - - - 32
  ขามสะแกแสง
  ทต.หนองหัวฟาน
  1.รร.เทศบาลหนองหัวฟาน 107 160 - - - 267
  คง
  ทต.เมืองคง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง 241 71 - - - 312
  จักราช
  ทต.จักราช
  1.รร.เทศบาลตำบลจักราช 273 - - - - 273
  โชคชัย
  ทต.ด่านเกวียน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลด่านเกวียน 309 - - - - 309
  โนนแดง
  ทต.โนนแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนแดง - 255 - - - 255
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง 148 - - - - 148
  อบต.โนนแดง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง - - - - - -
  โนนสูง
  ทต.ตลาดแค
  1.รร.เทศบาลตลาดแค 125 238 - - - 363
  ทต.โนนสูง
  1.รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 42 85 - - - 127
  2.รร.เทศบาล 2 รัฐราษฎร์บำรุง 86 176 66 - - 328
  3.รร.เทศบาล 3 รัฐราษฎร์พัฒนา 53 122 - - - 175
  บัวลาย
  ทต.หนองบัวลาย
  1.รร.เทศบาลหนองบัวลาย - 168 - - - 168
  2.รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย 120 - - - - 120
  บัวใหญ่
  ทม.บัวใหญ่
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านบัวใหญ่ 98 195 103 - - 396
  2.รร.เทศบาล 2 สหกรณ์สมทบ 155 372 201 - - 728
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านหนองม่วง 126 267 107 - - 500
  ปักธงชัย
  ทต.ตะขบ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลตะขบ 32 55 - - - 87
  ปากช่อง
  ทม.ปากช่อง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านหนองสาหร่าย 279 487 259 - - 1,025
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ์) 65 119 - - - 184
รวม 3,565 5,988 20,013 15,205 - 44,771
21 นครศรีธรรมราช
  เมืองนครศรีธรรมราช
  อบจ.นครศรีธรรมราช
  1.รร.บ้านน้ำโฉ 19 52 - - - 71
  2.รร.ไม้เรียงประชาสรรค์ - - 199 172 - 371
  3.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐) 45 430 - - - 475
  4.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒ (วัดสำนักขัน) 34 96 - - - 130
  5.รร.สาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๓ (บ้านสำนักไม้เรียบ) 51 179 - - - 230
  ทน.นครศรีธรรมราช
  1.รร.เทศบาลวัดท่าโพธิ์ 216 556 165 - - 937
  2.รร.เทศบาลวัดท้าวโคตร 77 483 - - - 560
  3.รร.เทศบาลวัดมเหยงคณ์ 210 1,380 - - - 1,590
  4.รร.เทศบาลวัดศรีทวี 63 341 - - - 404
  5.รร.เทศบาลวัดศาลามีชัย 321 1,674 - - - 1,995
  6.รร.เทศบาลวัดเสมาเมือง 259 1,839 - - - 2,098
  7.รร.เทศบาลวัดเสาธงทอง 63 553 - - - 616
  8.รร.เทศบาลวัดใหญ่ 164 822 - - - 986
  9.รร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช - 424 - - - 424
  10.รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก - - 568 390 - 958
  ทม.ปากพูน
  1.รร.อนุบาลปากพูน 88 22 - - - 110
  ทต.ท่าแพ
  1.รร.เทศบาลตำบลท่าแพ 62 247 - - - 309
  ทต.บางจาก
  1.รร.เทศบาลตำบลบางจาก 38 - - - - 38
  เฉลิมพระเกียรติ
  ทต.ทางพูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทางพูน 176 91 - - - 267
  ชะอวด
  ทต.ท่าประจะ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลประจะ 31 - - - - 31
  อบต.ขอนหาด
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ๑ 88 - - - - 88
  อบต.บ้านตูล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูล 67 - - - - 67
  ท่าศาลา
  อบต.กลาย
  1.รร.วัดเขาพนมไตรรัตน์ 64 52 - - - 116
  ทุ่งสง
  ทม.ทุ่งสง
  1.รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง - 56 208 - - 264
  2.รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ - 402 - - - 402
  3.รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน - 535 - - - 535
  4.รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล - 1,643 - - - 1,643
  5.รร.มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ - - 692 162 - 854
  6.รร.รีสอร์ทอนุบาล 670 - - - - 670
  ทุ่งใหญ่
  ทต.ทุ่งสัง
  1.รร.เทศบาลตำบลทุ่งสัง 182 112 - - - 294
  นาบอน
  ทต.นาบอน
  1.รร.เทศบาลนาบอน 119 - - - - 119
  ปากพนัง
  ทม.ปากพนัง
  1.รร.เทศบาลปากพนัง 1 54 763 - - - 817
  2.รร.เทศบาลปากพนัง 2 46 511 - - - 557
  3.รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ 73 170 - - - 243
  4.รร.เทศบาลวัดนาควารี 79 211 - - - 290
  5.รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 49 186 - - - 235
  6.รร.เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ - - 148 - - 148
  พรหมคีรี
  ทต.ทอนหงส์
  1.รร.เทศบาลตำบลทอนหงส์ 85 90 - - - 175
  พระพรหม
  ทต.นาสาร
  1.รร.อนุบาลเทศบาลนาสาร 26 - - - - 26
  ร่อนพิบูลย์
  ทต.หินตก
  1.รร.สาธิตเทศบาลตำบลหินตก 99 90 - - - 189
รวม 3,618 14,010 1,980 724 - 20,332
22 นครสวรรค์
  เมืองนครสวรรค์
  อบจ.นครสวรรค์
  1.รร.นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม - - 2 14 - 16
  2.รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ - - 358 301 - 659
  ทน.นครสวรรค์
  1.รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 189 398 296 127 - 1,010
  2.รร.เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 163 415 213 - - 791
  3.รร.เทศบาลวัดไทรใต้ 168 346 175 - - 689
  4.รร.เทศบาลวัดไทรเหนือ 139 247 92 - - 478
  5.รร.เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 109 252 109 - - 470
  6.รร.เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 273 592 340 - - 1,205
  7.รร.เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 289 667 346 142 - 1,444
  8.รร.เทศบาลวัดสุคตวราราม 178 366 185 - - 729
  ทต.หนองเบน
  1.รร.เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 182 442 - - - 624
  ชุมแสง
  ทม.ชุมแสง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชุมแสง 58 300 63 - - 421
  2.รร.เทศบาล 2 คลองระนง 41 74 - - - 115
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม 110 233 92 - - 435
  ตากฟ้า
  ทต.ตากฟ้า
  1.รร.เทศบาลตำบลตากฟ้า 78 - - - - 78
  ตาคลี
  ทม.ตาคลี
  1.รร.เทศบาลเมืองตาคลี (ขุนตาคลีคณะกิจ) 101 253 95 - - 449
  ลาดยาว
  ทต.ลาดยาว
  1.รร.เทศบาลตำบลลาดยาว 132 70 - - - 202
  หนองบัว
  อบต.ห้วยใหญ่
  1.รร.อนุบาลห้วยใหญ่ 45 - - - - 45
รวม 2,255 4,655 2,366 584 - 9,860
23 นนทบุรี
  เมืองนนทบุรี
  อบจ.นนทบุรี
  1.รร.คลองโยงเวทีอุปถัมภ์ 43 81 - - - 124
  2.รร.จันทร์ทองเอี่ยม 182 867 - - - 1,049
  3.รร.ซอและห์ศึกษา 73 250 108 - - 431
  4.รร.ตลาดบางคูลัด 296 818 - - - 1,114
  5.รร.เต็มรักศึกษา 230 847 381 - - 1,458
  6.รร.นนทบุรีวิทยาลัย - - 1,410 379 - 1,789
  7.รร.บางคูลัด 325 932 - - - 1,257
  8.รร.บ้านใหม่ 31 77 - - - 108
  9.รร.ระดิ่งหินประชาสรรค์ 91 232 119 - - 442
  10.รร.วัดแคนอก 84 258 - - - 342
  11.รร.วัดแคใน 58 181 - - - 239
  12.รร.วัดชลอ 60 182 - - - 242
  13.รร.วัดแดง 34 164 - - - 198
  14.รร.วัดตึก 47 82 - - - 129
  15.รร.วัดท่าบันเทิงธรรม 53 121 48 - - 222
  16.รร.วัดบางขนุน 33 53 - - - 86
  17.รร.วัดบางบัวทอง 103 204 - - - 307
  18.รร.วัดบางรักน้อย 99 251 - - - 350
  19.รร.วัดบางอ้อยช้าง 59 112 - - - 171
  20.รร.วัดประชารังสรรค์ 65 128 - - - 193
  21.รร.วัดปลายคลองขุนศรี 63 368 182 - - 613
  22.รร.วัดพิกุลเงิน 213 971 356 - - 1,540
  23.รร.วัดมะเดื่อ 87 316 206 - - 609
  24.รร.วัดรวก 45 110 - - - 155
  25.รร.วัดลุ่ม 31 106 - - - 137
  26.รร.วัดสนามนอก 53 145 - - - 198
  27.รร.วัดสโมสร 41 227 118 - - 386
  28.รร.วัดสลักเหนือ 103 278 93 - - 474
  29.รร.วัดสัก 33 75 - - - 108
  30.รร.วัดสิงห์ทอง 63 143 - - - 206
  31.รร.วัดเสาธงหิน 50 117 - - - 167
  32.รร.วัดใหญ่สว่างอารมณ์ 36 74 - - - 110
  33.รร.สามแยกบางคูลัด 57 156 - - - 213
  34.รร.สุเหร่าลากค้อน 42 118 36 - - 196
  ทน.นนทบุรี
  1.รร.กีฬานครนนท์วิทยา 6 - - 166 201 - 367
  2.รร.นครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 69 232 - - - 301
  3.รร.นครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต 152 357 182 - - 691
  4.รร.นครนนท์วิทยา 3 วัดนครอินทร์ 88 195 122 - - 405
  5.รร.นครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ 126 297 251 50 - 724
  6.รร.นครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ 243 638 230 - - 1,111
  ทต.ไทรม้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลไทรม้า 72 - - - - 72
  บางกรวย
  ทต.ปลายบาง
  1.รร.เทศบาลปลายบางวัดโคนอน 89 135 - - - 224
  2.รร.เทศบาลปลายบางวัดโบสถ์ 24 52 - - - 76
  3.รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง 47 142 - - - 189
  4.รร.เทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) 47 153 36 - - 236
  5.รร.เทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 126 486 246 22 - 880
  6.รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม 31 78 - - - 109
  บางบัวทอง
  ทม.บางบัวทอง
  1.รร.เทศบาลวัดละหาร 247 1,000 - - - 1,247
  2.รร.นนท์ประสิทธิ์วิทยา - - 320 131 - 451
  อบต.บางบัวทอง
  1.รร.สหศึกษาบางบัวทอง 168 360 - - - 528
  บางใหญ่
  ทต.บางม่วง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง 68 - - - - 68
  ทต.เสาธงหิน
  1.รร.เทศบาลเสาธงหิน 8 - - - - 8
  ปากเกร็ด
  ทน.ปากเกร็ด
  1.รร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ ๑๑๖ นครปากเกร็ด ๒ 184 481 - - - 665
  2.รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด ๓ 78 210 - - - 288
  3.รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด ๑ 295 910 - - - 1,205
  ทต.บางพลับ
  1.รร.วัดสาลีโขภิตาราม 57 137 - - - 194
รวม 5,102 14,907 4,610 783 - 25,402
24 นราธิวาส
  เมืองนราธิวาส
  ทม.นราธิวาส
  1.รร.เทศบาล 1 ถนนภูผาภักดี 188 507 208 - - 903
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านบาเละฮิเล 149 467 135 - - 751
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านยะกัง 164 459 108 49 - 780
  4.รร.เทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ 117 220 - - - 337
  5.รร.เทศบาล 6 ถนนโคกเคียน 241 368 - - - 609
  6.รร.เทศบาล ๔ (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 122 222 - - - 344
  บาเจาะ
  อบต.ลุโบะสาวอ
  1.รร.อนุบาลประจำตำบลลุโบะสาวอ 196 - - - - 196
  สุไหงโก-ลก
  ทม.สุไหงโก-ลก
  1.รร.เทศบาล 1 ราษฎรบำรุง 131 470 - - - 601
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านตันหยงมะลิ 28 77 - - - 105
  3.รร.เทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา 355 1,238 242 - - 1,835
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านทรายทอง 120 565 162 - - 847
รวม 1,811 4,593 855 49 - 7,308
25 น่าน
  เมืองน่าน
  อบจ.น่าน
  1.รร.ตาลชุมพิทยาคม - - 165 143 - 308
  ทม.น่าน
  1.รร.จุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 141 341 - - - 482
  2.รร.ดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล ) 77 159 - - - 236
  3.รร.สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 81 212 73 - - 366
  เวียงสา
  ทต.กลางเวียง
  1.รร.เทศบาล (บ้านหนองนก) 46 76 - - - 122
  อบต.แม่สา
  1.รร.แม่สาวิทยาคาร (บ้านเอิน) - 45 - - - 45
รวม 345 833 238 143 - 1,559
26 บึงกาฬ
  เซกา
  ทต.ท่าสะอาด
  1.รร.เทศบาลท่าสะอาด 83 - - - - 83
  ทต.ศรีพนา
  1.รร.เทศบาลตำบลศรีพนา 225 - - - - 225
  อบต.ป่งไฮ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ 129 - - - - 129
  บึงโขงหลง
  ทต.บึงโขงหลง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงโขงหลง 58 - - - - 58
  ปากคาด
  ทต.ปากคาด
  1.รร.เทศบาลปากคาด 159 - - - - 159
  พรเจริญ
  ทต.พรเจริญ
  1.รร.เทศบาลพรเจริญ 267 301 - - - 568
รวม 921 301 - - - 1,222
27 บุรีรัมย์
  เมืองบุรีรัมย์
  อบจ.บุรีรัมย์
  1.รร.หนองขมารวิทยาคม - - 152 94 - 246
  ทม.บุรีรัมย์
  1.รร.เทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 261 1,270 587 304 - 2,422
  2.รร.เทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร 274 978 546 179 - 1,977
  3.รร.เทศบาล 3 180 407 - - - 587
  นางรอง
  ทม.นางรอง
  1.รร.เทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา 110 567 568 355 - 1,600
  นาโพธิ์
  ทต.นาโพธิ์
  1.รร.เทศบาลตำบลนาโพธิ์ 58 190 - - - 248
  โนนดินแดง
  ทต.โนนดินแดง
  1.รร.เทศบาลตำบลโนนดินแดง 165 228 - - - 393
  ประโคนชัย
  ทต.ประโคนชัย
  1.รร.เทศบาลตำบลประโคนชัย 144 11 - - - 155
  ห้วยราช
  ทต.สามแวง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสามแวง 95 - - - - 95
รวม 1,287 3,651 1,853 932 - 7,723
28 ปทุมธานี
  เมืองปทุมธานี
  อบจ.ปทุมธานี
  1.รร.วัดป่างิ้ว 150 965 - - - 1,115
  2.รร.สามโคก - - 2,904 1,150 - 4,054
  ทม.ปทุมธานี
  1.รร.เทศบาลเมืองปทุมธานี 281 1,047 - - - 1,328
  2.รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี - - 368 207 - 575
  ทต.บางกะดี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดี 227 543 - - - 770
  คลองหลวง
  ทม.ท่าโขลง
  1.รร.เทศบาลท่าโขลง 1 933 1,353 518 - - 2,804
  อบต.คลองสาม
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสาม 477 - - - - 477
  อบต.คลองสี่
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารตำบลคลองสี่ 90 - - - - 90
  ธัญบุรี
  ทน.รังสิต
  1.รร.ดวงกมล 120 411 - - - 531
  2.รร.นครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์ 225 - - - - 225
  3.รร.นครรังสิต รัตนโกสินทร์ 188 - - - - 188
  4.รร.นครรังสิต สิริเวชชะพันธ์ 187 - - - - 187
  5.รร.นครรังสิต เปรมปรีดิ์ 55 - - - - 55
  6.รร.เพียรปัญญา 78 - - - - 78
  7.รร.มัธยมนครรังสิต - - 42 - - 42
  ทม.บึงยี่โถ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๑ 109 - - - - 109
  2.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๒ 51 - - - - 51
  3.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบึงยี่โถ ๓ 49 - - - - 49
  ทม.สนั่นรักษ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 1 210 - - - - 210
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ 2 96 - - - - 96
  ลาดหลุมแก้ว
  ทต.คลองพระอุดม
  1.รร.เทศบาลคลองพระอุดม 149 - - - - 149
  ลำลูกกา
  ทม.คูคต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองคูคต 85 - - - - 85
  ทม.ลาดสวาย
  1.รร.อนุบาลลาดสวาย 345 - - - - 345
  2.รร.อนุบาลลาดสวาย ๒ - - - - - -
  ทม.ลำสามแก้ว
  1.รร.เทศบาล 1 ขจรเนติยุทธ 146 637 132 - - 915
  2.รร.อนุบาล ๑ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 88 - - - - 88
  3.รร.อนุบาล ๒ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 52 - - - - 52
  4.รร.อนุบาล ๓ เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 110 - - - - 110
  ทต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกา 98 - - - - 98
  อบต.บึงคำพร้อย
  1.รร.วัดราษฎร์ศรัทธาราม 137 495 242 20 - 894
  อบต.ลำลูกกา
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา 379 - - - - 379
รวม 5,115 5,451 4,206 1,377 - 16,149
29 ประจวบคีรีขันธ์
  เมืองประจวบคีรีขันธ์
  อบจ.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.รัชตวิทยาคม - - 216 169 - 385
  ทม.ประจวบคีรีขันธ์
  1.รร.เทศบาลบ้านค่าย 85 198 124 - - 407
  2.รร.เทศบาลบ้านหนองบัว 113 243 103 - - 459
  3.รร.เทศบาลวัดธรรมิการาม 144 250 143 - - 537
  กุยบุรี
  ทต.ไร่ใหม่
  1.รร.เทศบาลบ้านไร่ใหม่ 78 135 - - - 213
  ปราณบุรี
  ทต.เขาน้อย
  1.รร.ค่ายธนะรัชต์ - 173 - - - 173
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาน้อย 36 41 - - - 77
  ทต.ปราณบุรี
  1.รร.เทศบาลปราณบุรี (บ้านปลายน้ำ) 159 306 - - - 465
  2.รร.อนุบาลเทศบาลปราณบุรี (สอน ฤทธิเดช) 166 - - - - 166
  อบต.ปากน้ำปราณ
  1.รร.บ้านหนองบัว 24 64 - - - 88
  อบต.หนองตาแต้ม
  1.รร.บ้านหนองตาแต้ม 94 240 103 - - 437
  2.รร.บ้านหนองตาเมือง 32 57 - - - 89
  สามร้อยยอด
  ทต.ไร่เก่า
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 99 239 - - - 338
  หัวหิน
  ทม.หัวหิน
  1.รร.เทศบาลเขาพิทักษ์ 265 382 - - - 647
  2.รร.เทศบาลบ้านเขาเต่า 93 161 - - - 254
  3.รร.เทศบาลบ้านตะเกียบ 95 201 - - - 296
  4.รร.เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) 139 304 47 - - 490
  5.รร.เทศบาลบ้านสมอโพรง 224 313 - - - 537
  6.รร.เทศบาลบ้านหัวหิน 332 887 409 - - 1,628
  7.รร.เทศบาลวัดหนองแก 129 241 - - - 370
รวม 2,307 4,435 1,145 169 - 8,056
30 ปราจีนบุรี
  เมืองปราจีนบุรี
  อบจ.ปราจีนบุรี
  1.รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี - - 543 666 - 1,209
  2.รร.ทุ่งใหญ่วิทยาคาร - - 203 111 - 314
  3.รร.นนทรีวิทยาคม - - 60 63 - 123
  4.รร.ประชารัฐพัฒนา - - 81 64 - 145
  5.รร.มัธยมวัดป่ามะไฟ - - 102 55 - 157
  6.รร.ศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง - - 78 59 - 137
  ทม.ปราจีนบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ 45 57 52 - - 154
  2.รร.เทศบาล 2 วัดหลวงปรีชากูล 186 285 130 - - 601
  3.รร.เทศบาล 3 วัดแก้วพิจิตร 102 164 78 - - 344
  4.รร.เทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ 459 675 169 - - 1,303
  5.รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์ 51 59 - - - 110
  6.รร.เทศบาล 6 วัดศรีมงคล 41 62 - - - 103
  กบินทร์บุรี
  ทต.กบินทร์
  1.รร.เทศบาล 1 กบินทร์ราษฎรอำรุง 111 144 121 - - 376
  2.รร.เทศบาล 2 วัดใหม่ท่าพาณิชย์ 322 480 263 - - 1,065
  นาดี
  ทต.นาดี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาดี 88 - - - - 88
รวม 1,405 1,926 1,880 1,018 - 6,229
31 ปัตตานี
  เมืองปัตตานี
  อบจ.ปัตตานี
  1.รร.บ้านเขาตูม 80 344 - - - 424
  2.รร.บ้านตะบิงตีงิ 29 147 68 - - 244
  ทม.ปัตตานี
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านจะบังติกอ 112 339 104 29 - 584
  2.รร.เทศบาล 2 วัดตานีนรสโมสร 141 408 - - - 549
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปากน้ำ 121 370 - - - 491
  4.รร.เทศบาล 4 วัดนพวงศาราม 188 903 - - - 1,091
  5.รร.เทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล 100 347 - - - 447
  ปะนาเระ
  ทต.พ่อมิ่ง
  1.รร.เทสบาลตำบลพ่อมิ่ง 10 - - - - 10
  สายบุรี
  ทม.ตะลุบัน
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านตะลุบัน 158 274 - - - 432
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) 58 117 - - - 175
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านปาตาตีมอ 73 139 - - - 212
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านอุเมะ 51 118 - - - 169
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านกาหยี 321 672 68 - - 1,061
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านบางตาหยาด 84 145 176 - - 405
  อบต.มะนังดาลำ
  1.รร.ตัรบียะห์ 137 114 - - - 251
รวม 1,663 4,437 416 29 - 6,545
32 พระนครศรีอยุธยา
  พระนครศรีอยุธยา
  อบจ.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.วัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 124 260 - - - 384
  2.รร.วัดป่าคา (เจริญวิทยา) 225 802 436 190 - 1,653
  ทน.พระนครศรีอยุธยา
  1.รร.เทศบาลชุมชนป้อมเพชร 119 463 351 221 - 1,154
  2.รร.เทศบาลวัดเขียน 218 493 271 - - 982
  3.รร.เทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 35 56 - - - 91
  4.รร.เทศบาลวัดป่าโค 54 113 - - - 167
  5.รร.เทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 135 234 122 - - 491
  6.รร.เทศบาลวัดรัตนชัย 65 96 - - - 161
  7.รร.เทศบาลวัดศาลาปูน 65 111 - - - 176
  8.รร.เทศบาลสรรพสามิตบำรุง 141 342 166 - - 649
  ท่าเรือ
  ทต.ท่าเรือ
  1.รร.เทศบาลท่าเรือประชานุกูล 335 658 88 - - 1,081
  2.รร.เทศบาลวัดกลาง 101 158 - - - 259
  3.รร.เทศบาลวัดแค 35 66 - - - 101
  ทต.ท่าหลวง
  1.รร.เทศบาลวัดถลุงเหล็ก 58 155 - - - 213
  บางปะอิน
  ทต.คลองจิก
  1.รร.คลองจิก(สุขสินนุเคราะห์) 8 - - - - 8
  2.รร.วัดวิเวกวายุพัด 77 223 - - - 300
  ทต.บ้านสร้าง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านสร้าง 85 - - - - 85
  ทต.ปราสาททอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลปราสาททอง 341 - - - - 341
  บ้านแพรก
  ทต.บ้านแพรก
  1.รร.เทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว 37 104 - - - 141
  เสนา
  ทม.เสนา
  1.รร.เสนาบดี 228 550 - - - 778
  ทต.เจ้าเจ็ด
  1.รร.เทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอก 48 123 - - - 171
  ทต.บางนมโค
  1.รร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) 108 145 20 - - 273
  2.รร.เทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 100 303 104 - - 507
  3.รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 27 95 73 - - 195
  ทต.สามกอ
  1.รร.วัดสามกอ 54 143 - - - 197
  อบต.รางจรเข้
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ (เจ้าคุณเชิด อุปถัมภ์) 83 54 - - - 137
รวม 2,906 5,747 1,631 411 - 10,695
33 พะเยา
  เมืองพะเยา
  ทม.พะเยา
  1.รร.เทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล 212 413 - - - 625
  2.รร.เทศบาล 2 แม่ต๋ำดรุณเวทย์ - 177 285 238 - 700
  3.รร.เทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง 84 206 74 - - 364
  4.รร.เทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล 188 267 - - - 455
  5.รร.เทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ 170 143 - - - 313
  6.รร.เทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ 105 155 85 - - 345
  ทต.แม่ปืม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม 46 - - - - 46
  จุน
  ทต.เวียงลอ
  1.รร.เทศบาลเวียงลอ (บ้านปางป้อม) 59 87 28 - - 174
  เชียงคำ
  ทต.เวียง
  1.รร.เทศบาลตำบลเวียง 49 - - - - 49
  ดอกคำใต้
  ทม.ดอกคำใต้
  1.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 45 - - - - 45
  ทต.บ้านถ้ำ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 85 - - - - 85
  ปง
  ทต.งิม
  1.รร.เทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) 140 157 25 - - 322
  ทต.ปง
  1.รร.เทศบาลตำบลปง 125 - - - - 125
  ทต.แม่ยม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยม 81 - - - - 81
  ภูซาง
  ทต.สบบง
  1.รร.เทศบาลสบบง 51 - - - - 51
รวม 1,440 1,605 497 238 - 3,780
34 พังงา
  เมืองพังงา
  อบจ.พังงา
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา - - 39 - - 39
  ทม.พังงา
  1.รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง - 795 171 - - 966
  2.รร.อนุบาลช้าง 385 - - - - 385
  ทต.บางเตย
  1.รร.เทศบาลตำบลบางเตย 93 173 24 - - 290
  ตะกั่วทุ่ง
  ทต.โคกกลอย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลโคกกลอย 211 - - - - 211
  ตะกั่วป่า
  ทม.ตะกั่วป่า
  1.รร.เทศบาลบ้านย่านยาว 380 944 436 269 - 2,029
  2.รร.เทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 202 474 143 - - 819
  3.รร.เทศบาลบ้านเสนารังสรรค์ 109 200 100 - - 409
  ท้ายเหมือง
  ทต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาร่วมใจ) 154 97 - - - 251
  ทต.ลำแก่น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำแก่น 50 - - - - 50
  อบต.ท้ายเหมือง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง 103 - - - - 103
  อบต.ทุ่งมะพร้าว
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว 193 144 - - - 337
  อบต.ลำภี
  1.รร.อนุบาลลำภี 50 - - - - 50
รวม 1,930 2,827 913 269 - 5,939
35 พัทลุง
  เมืองพัทลุง
  อบจ.พัทลุง
  1.รร.บ้านท่าแค (วันครู 2500) 204 269 - - - 473
  2.รร.บ้านท่ามิหรำ (ในฝันรอบ 2) - - 1,395 528 - 1,923
  3.รร.มัธยมเกาะหมาก - - 146 77 - 223
  ทม.พัทลุง
  1.รร.เทศบาลจุ่งฮั่ว - - 254 - - 254
  2.รร.เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ 396 1,744 - - - 2,140
  3.รร.เทศบาลวัดนางลาด 62 510 - - - 572
  4.รร.เทศบาลวัดนิโครธาราม 78 377 - - - 455
  5.รร.เทศบาลวัดภูผาภิมุข 79 1,033 - - - 1,112
  ทต.โคกชะงาย
  1.รร.เทศบาลวัดธาราสถิตย์ 148 283 - - - 431
  อบต.ตำนาน
  1.รร.บ้านทุ่งลาน 25 106 - - - 131
  เขาชัยสน
  ทต.เขาชัยสน
  1.รร.เทศบาลเขาชัยสน 148 494 - - - 642
  ทต.จองถนน
  1.รร.เทศบาลจองถนน (วัดบางแก้ว) 44 114 - - - 158
  ควนขนุน
  อบต.พนมวังก์
  1.รร.บ้านเขาพนม 33 71 - - - 104
  ตะโหมด
  ทต.ตะโหมด
  1.รร.เทศบาลตะโหมด 123 150 - - - 273
  ทต.แม่ขรี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี 96 380 - - - 476
  บางแก้ว
  ทต.ท่ามะเดื่อ
  1.รร.อนุบาลราชพฤกษ์ 152 - - - - 152
  ทต.บางแก้ว
  1.รร.บ้านหูแร่ 27 94 - - - 121
  ปากพะยูน
  ทต.อ่าวพะยูน
  1.รร.อนุบาลอ่าวพะยูน 132 20 - - - 152
  ป่าบอน
  อบต.ทุ่งนารี
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี - - - - - -
  ป่าพะยอม
  ทต.ลานข่อย
  1.รร.บ้านห้วยศรีเกษร - - - - - -
รวม 1,747 5,645 1,795 605 - 9,792
36 พิจิตร
  เมืองพิจิตร
  อบจ.พิจิตร
  1.รร.บางลายพิทยาคม - - 209 189 - 398
  ทม.พิจิตร
  1.รร.เทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 78 108 - - - 186
  2.รร.เทศบาลบ้านท่าหลวง 39 124 58 - - 221
  3.รร.เทศบาลบ้านปากทาง 370 957 571 250 - 2,148
  ทต.หัวดง
  1.รร.เทศบาลราษฎร์เจริญ 87 184 - - - 271
  อบต.เมืองเก่า
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 56 47 - - - 103
  อบต.ย่านยาว
  1.รร.อนุบาล อบต.ย่านยาว 58 - - - - 58
  อบต.หัวดง
  1.รร.องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง 45 - - - - 45
  ตะพานหิน
  ทม.ตะพานหิน
  1.รร.เทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร 194 403 101 - - 698
  2.รร.เทศบาล 2 50 187 185 167 - 589
  3.รร.เทศบาล 3 วัดสันติพลาราม - 30 - - - 30
  4.รร.เทศบาล 4 107 138 34 - - 279
  ทับคล้อ
  ทต.ทับคล้อ
  1.รร.เทศบาลทับคล้อ 54 120 - - - 174
  บางมูลนาก
  ทม.บางมูลนาก
  1.รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก 24 90 - - - 114
  2.รร.เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 134 676 221 - - 1,031
  ทต.บางไผ่
  1.รร.เทศบาล 1 (บางไผ่) 63 - - - - 63
  โพธิ์ประทับช้าง
  ทต.โพธิ์ประทับช้าง
  1.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 396 775 - - - 1,171
  2.รร.เทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย - - - - - -
  วังทรายพูน
  ทต.หนองปล้อง
  1.รร.เทศบาลตำบลหนองปล้อง 77 - - - - 77
  สากเหล็ก
  ทต.สากเหล็ก
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสากเหล็ก 29 - - - - 29
รวม 1,861 3,839 1,379 606 - 7,685
37 พิษณุโลก
  เมืองพิษณุโลก
  อบจ.พิษณุโลก
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก - - 225 167 - 392
  2.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม - - 108 78 - 186
  3.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม - - 211 284 - 495
  ทน.พิษณุโลก
  1.รร.เทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ 151 434 - - - 585
  2.รร.เทศบาล 3 วัดท่ามะปราง 143 496 - - - 639
  3.รร.เทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร - 395 323 - - 718
  4.รร.เทศบาล 5 วัดพันปี 89 291 153 - - 533
  5.รร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 376 287 - - - 663
  ทม.อรัญญิก
  1.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (โคกช้าง) 73 - - - - 73
  2.รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาค้าว) 20 - - - - 20
  ทต.บ้านคลอง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง 119 28 - - - 147
  อบต.มะขามสูง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง 44 - - - - 44
  อบต.วังน้ำคู้
  1.รร.อนุบาลวังน้ำคู้ 22 - - - - 22
  อบต.วัดจันทร์
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ 114 - - - - 114
  ชาติตระการ
  ทต.ป่าแดง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแดง 63 - - - - 63
  พรหมพิราม
  ทต.พรหมพิราม
  1.รร.เทศบาลพิรามอุทิศ 158 597 - - - 755
  ทต.วงฆ้อง
  1.รร.เทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) 88 356 - - - 444
  วัดโบสถ์
  ทต.วัดโบสถ์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ 101 - - - - 101
  อบต.ท้อแท้
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ 59 - - - - 59
รวม 1,620 2,884 1,020 529 - 6,053
38 เพชรบุรี
  เมืองเพชรบุรี
  ทม.เพชรบุรี
  1.รร.เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก 159 474 139 - - 772
  2.รร.เทศบาล 2 วัดพระทรง 54 123 72 - - 249
  3.รร.เทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 253 962 - - - 1,215
  4.รร.เทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ 196 236 - - - 432
  ชะอำ
  ทม.ชะอำ
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านชะอำ 357 810 240 - - 1,407
  2.รร.เทศบาล 2 วัดไทรย้อย 78 201 72 - - 351
  3.รร.เทศบาล 3 วัดเนรัญชรา 111 207 95 - - 413
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม 143 257 72 - - 472
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้ 152 267 122 - - 541
  6.รร.เทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ 118 179 74 - - 371
  7.รร.เทศบาล 7 บ้านหนองตาพด 40 83 - - - 123
  8.รร.เทศบาล 8 สวนสนชะอำ 179 297 - - - 476
  9.รร.เทศบาล 9 บ้านสามพระยา 110 170 37 - - 317
  บ้านแหลม
  ทต.บ้านแหลม
  1.รร.เทศบาลวัดลักษณาราม 32 105 - - - 137
รวม 1,982 4,371 923 - - 7,276
39 เพชรบูรณ์
  เมืองเพชรบูรณ์
  อบจ.เพชรบูรณ์
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) - - 445 319 - 764
  ทม.เพชรบูรณ์
  1.รร.เทศบาล 1 (บ้านในเมือง) - 1,113 - - - 1,113
  2.รร.เทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 610 - - - - 610
  3.รร.เทศบาล 3 (ชาญวิทยา) - - 295 203 - 498
  4.รร.เทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 58 60 - - - 118
  ทต.นางั่ว
  1.รร.เทศบาลตำบลนางั่ว 112 - - - - 112
  ชนแดน
  ทต.ชนแดน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลชนแดน 16 - - - - 16
  หล่มสัก
  ทม.หล่มสัก
  1.รร.เทศบาลบ้านศรีมงคล - 427 265 - - 692
  2.รร.เทศบาลบ้านสักงอย 59 136 - - - 195
  3.รร.เทศบาลวัดประชุมคงคาราม 38 103 - - - 141
  4.รร.อนุบาลบ้านศรีมงคล 196 - - - - 196
  5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก - - - - 375 375
รวม 1,089 1,839 1,005 522 375 4,830
40 แพร่
  เมืองแพร่
  อบจ.แพร่
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) - - 194 212 - 406
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา - 187 166 - - 353
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 20 111 79 - - 210
  ทม.แพร่
  1.รร.เทศบาลวัดชัยมงคล 69 171 - - - 240
  2.รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 31 93 - - - 124
  3.รร.เทศบาลวัดหัวข่วง 107 196 - - - 303
  4.รร.เทศบาลวัดเหมืองแดง 564 1,169 - - - 1,733
  5.รร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน - - 411 248 - 659
  ทต.ช่อแฮ
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลช่อแฮ 103 - - - - 103
  ทต.ทุ่งโฮ้ง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) 74 - - - - 74
  ทต.ป่าแมต
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต 22 - - - - 22
  เด่นชัย
  ทต.เด่นชัย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 257 - - - - 257
  อบต.ไทรย้อย
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย 61 - - - - 61
  ร้องกวาง
  ทต.ร้องกวาง
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 124 138 - - - 262
  ลอง
  ทต.เวียงต้า
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า 32 - - - - 32
  ทต.ห้วยอ้อ
  1.รร.เทศบาลบ้านห้วยอ้อ 48 78 - - - 126
  อบต.หัวทุ่ง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง - - - - - -
  วังชิ้น
  ทต.วังชิ้น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 114 - - - - 114
  อบต.แม่ป้าก
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก 32 - - - - 32
  สอง
  อบต.เตาปูน
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน 49 - - - - 49
  สูงเม่น
  อบต.ร่องกาศ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ 18 - - - - 18
  อบต.เวียงทอง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 54 - - - - 54
  หนองม่วงไข่
  ทต.หนองม่วงไข่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 148 - - - - 148
รวม 1,927 2,143 850 460 - 5,380
41 ภูเก็ต
  เมืองภูเก็ต
  อบจ.ภูเก็ต
  1.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านนาบอน 349 718 - - - 1,067
  2.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบ 119 495 - - - 614
  3.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเมืองภูเก็ต 262 1,075 754 206 - 2,297
  4.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาธิตร่วมพัฒนา 314 - - - - 314
  5.รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) 121 758 401 106 - 1,386
  ทน.ภูเก็ต
  1.รร.เทศบาลบ้านบางเหนียว - 1,528 389 - - 1,917
  2.รร.เทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกูลกิจอุทิศ) 237 773 344 - - 1,354
  3.รร.เทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 340 1,802 622 213 - 2,977
  4.รร.เทศบาลพิบูลสวัสดี 130 598 - - - 728
  5.รร.เทศบาลเมืองภูเก็ต 156 1,030 446 - - 1,632
  6.รร.เทศบาลวัดขจรรังสรรค์ 76 209 192 - - 477
  7.รร.อนุบาลเทศบาลนครภูเก็ต 437 - - - - 437
  ทต.กะรน
  1.รร.เทศบาลวัดกิตติสังฆาราม 300 - - - - 300
  ทต.รัษฎา
  1.รร.เทศบาลตำบลรัษฎา 252 - - - - 252
  กะทู้
  ทม.กะทู้
  1.รร.เทศบาล 1 เมืองกะทู้ 460 - - - - 460
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านกะทู้ - 604 - - - 604
  ทม.ป่าตอง
  1.รร.เทศบาลบ้านไสน้ำเย็น - 559 69 - - 628
  2.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตอง 528 - - - - 528
  3.รร.อนุบาลเทศบาลเมืองป่าตองแห่งที่ 2 - - - - - -
  อบต.กมลา
  1.รร.อนุบาลกมลา - - - - - -
  ถลาง
  ทต.เชิงทะเล
  1.รร.เทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) 292 1,147 - - - 1,439
  ทต.เทพกระษัตรี
  1.รร.เทศบาลเทพกระษัตรี 116 - - - - 116
  ทต.ศรีสุนทร
  1.รร.อนุบาลศรีสุนทร 271 - - - - 271
  อบต.เชิงทะเล
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 200 - - - - 200
รวม 4,960 11,296 3,217 525 - 19,998
42 มหาสารคาม
  เมืองมหาสารคาม
  อบจ.มหาสารคาม
  1.รร.เกิ้งวิทยานุกูล - - 70 19 25 114
  2.รร.ขามป้อมพิทยาคม - - 103 110 - 213
  3.รร.โคกก่อพิทยาคม - - 228 71 42 341
  4.รร.งัวบาวิทยาคม - - 164 144 - 308
  5.รร.ดอนเงินพิทยาคาร - - 65 55 - 120
  6.รร.ท่าขอนยางพิทยาคม - - 329 231 1 561
  7.รร.นาข่าวิทยาคม - - 350 318 24 692
  8.รร.นาสีนวนพิทยาสรรค์ - - 35 39 - 74
  9.รร.มะค่าพิทยาคม - - 129 35 33 197
  10.รร.มัธยมดงยาง - - 130 95 - 225
  11.รร.เมืองเตาวิทยาคม - - 298 212 107 617
  12.รร.เลิงแฝกประชาบำรุง - - 129 48 35 212
  13.รร.เวียงสะอาดพิทยาคม - - 154 147 - 301
  14.รร.ศรีสุขพิทยาคม - - 113 71 17 201
  15.รร.เสือโก้กวิทยาสรรค์ - - 162 203 - 365
  16.รร.หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม - - 63 18 42 123
  17.รร.หนองบัวปิยนิมิตร - - 43 55 - 98
  18.รร.หนองโพธิ์วิทยาคม - - 145 21 150 316
  19.รร.หนองเหล็กศึกษา - - 194 133 139 466
  20.รร.หัวเรือพิทยาคม - - 195 208 - 403
  ทม.มหาสารคาม
  1.รร.เทศบาลบ้านค้อ 108 112 32 - - 252
  2.รร.เทศบาลบ้านแมด 14 25 - - - 39
  3.รร.เทศบาลบ้านส่องนางใย 192 362 176 - - 730
  4.รร.เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 161 359 236 123 - 879
  5.รร.เทศบาลโพธิ์ศรี 53 86 - - - 139
  6.รร.เทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา 219 251 67 - - 537
  7.รร.เทศบาลสามัคคีวิทยา 133 164 46 - - 343
  แกดำ
  อบต.วังแสง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง 44 - - - - 44
  ชื่นชม
  ทต.หนองกุง
  1.รร.บ้านหลุบแซง 18 42 - - - 60
  นาเชือก
  ทต.นาเชือก
  1.รร.เทศบาลนาเชือก 100 326 4 - - 430
  นาดูน
  ทต.นาดูน
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนาดูน 80 - - - - 80
  บรบือ
  ทต.บรบือ
  1.รร.เทศบาลตำบลบรบือ 138 36 - - - 174
  อบต.บรบือ
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ 177 - - - - 177
  พยัคฆภูมิพิสัย
  ทต.พยัคฆภูมิพิสัย
  1.รร.เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 156 79 - - - 235
  วาปีปทุม
  อบต.หนองแสง
  1.รร.อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 137 72 - - - 209
รวม 1,730 1,914 3,660 2,356 615 10,275
43 มุกดาหาร
  เมืองมุกดาหาร
  ทม.มุกดาหาร
  1.รร.เทศบาล 1 ทีโอเอวิทยา 228 537 214 - - 979
  2.รร.เทศบาล 2 วัดนิรมิตร 155 237 42 - - 434
  ทต.ดงเย็น
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น 61 238 - - - 299
  คำชะอี
  ทต.คำชะอี
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลคำชะอี 211 - - - - 211
  นิคมคำสร้อย
  ทต.นิคมคำสร้อย
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 64 - - - - 64
รวม 719 1,012 256 - - 1,987
44 แม่ฮ่องสอน
  เมืองแม่ฮ่องสอน
  อบจ.แม่ฮ่องสอน
  1.รร.บ้านจองคำ 225 384 118 - - 727
  ทม.แม่ฮ่องสอน
  1.รร.เทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ 208 - - - - 208
  2.รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน - - 244 244 - 488
  3.รร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล ๓ แผนกประถมศึกษา) - 339 - - - 339
  ขุนยวม
  ทต.ขุนยวม
  1.รร.เทศบาลตำบลขุนยวม 134 - - - - 134
  แม่ลาน้อย
  ทต.แม่ลาน้อย
  1.รร.ไท่จง (เทศบาล ๓) - - 98 - - 98
  2.รร.ร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) - 264 - - - 264
  3.รร.อนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 131 - - - - 131
  แม่สะเรียง
  ทต.แม่ยวม
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ยวม 73 63 - - - 136
  อบต.บ้านกาศ
  1.รร.อนุบาลตำบลบ้านกาศ 90 - - - - 90
รวม 861 1,050 460 244 - 2,615
45 ยโสธร
  เมืองยโสธร
  อบจ.ยโสธร
  1.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร - - 93 72 - 165
  2.รร.ชุมชนบ้านนากอกหนองบก 52 151 - - - 203
  3.รร.หนองแหนพัฒนวิทยาคม - - 153 94 - 247
  ทม.ยโสธร
  1.รร.เทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 - 1,126 674 226 - 2,026
  2.รร.เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา - 1,218 251 - - 1,469
  3.รร.เทศบาล 3 ห้าธันวาคม 719 - - - - 719
  กุดชุม
  ทต.กุดชุมพัฒนา
  1.รร.เทศบาล 1 กุดชุมคุรุราษฎร์บำรุง 164 79 - - - 243
  ทรายมูล
  ทต.ทรายมูล
  1.รร.เทศบาลตำบลทรายมูล 221 160 - - - 381
  เลิงนกทา
  ทต.เลิงนกทา
  1.รร.เทศบาลเลิงนกทา 120 499 - - - 619
  อบต.สร้างมิ่ง
  1.รร.บ้านกุดเสถียร 16 77 - - - 93
รวม 1,292 3,310 1,171 392 - 6,165
46 ยะลา
  เมืองยะลา
  อบจ.ยะลา
  1.รร.ลำพะยาประชานุเคราะห์ - - 54 30 - 84
  ทน.ยะลา
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านสะเตง 62 198 - - - 260
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านมลายูบางกอก 83 312 83 29 - 507
  3.รร.เทศบาล 3 วัดพุทธภูมิ 98 378 - - - 476
  4.รร.เทศบาล 4 ธนวิถี 390 1,056 - - - 1,446
  5.รร.เทศบาล 5 บ้านตลาดเก่า 168 831 91 - - 1,090
  6.รร.เทศบาล 6 วัดเมืองยะลา 54 198 - - - 252
  ทม.สะเตงนอก
  1.รร.อนุบาลพงปูโล๊ะ 40 - - - - 40
  ทต.ลำใหม่
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ 127 - - - - 127
  เบตง
  ทม.เบตง
  1.รร.เทศบาล 1 บ้านกาแป๊ะ 59 93 - - - 152
  2.รร.เทศบาล 2 บ้านกาแป๊ะกอตอ 64 105 22 - - 191
  3.รร.เทศบาล 3 บ้านกุนุงจนอง 76 156 - - - 232
  4.รร.เทศบาล 4 บ้านกาแป๊ะฮูลู 80 157 78 16 - 331
  5.รร.เทศบาล 6 ประชาสันติ์ 55 76 - - - 131
  รามัน
  ทต.บาลอ
  1.รร.อนุบาลตำบลบาลอ 111 - - - - 111
  ทต.เมืองรามันห์
  1.รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเมืองรามัน